Thông tin tổng quan của Magician of Chaos

Master of Rites
Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 1000. Trả lại 1 lá bài từ tay bạn cho Bộ bài của bạn và chọn 1 trong các cách sau: ● Thêm 1 Quái thú Ritual ngẫu nhiên từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. ● Thêm 1 Bài Phép Ritual ngẫu nhiên từ Bộ Bài của bạn vào tay của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng hai lần trong mỗi Trận đấu.
Master of Rites

Cần 17 UR

UR Rarity
Apprentice Illusion Magician3 card
UR Rarity
Kycoo the Ghost Destroyer1 card
UR Rarity
Dark Cavalry1 card
UR Rarity
Dark Paladin1 card
UR Rarity
Magician of Chaos1 card
UR Rarity
Advanced Ritual Art1 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone2 card
UR Rarity
Dark Magical Circle3 card
UR Rarity
Strength in Unity1 card
UR Rarity
Magician Navigation3 card

Main: 20 Extra: 8

UR Rarity
Apprentice Illusion Magician
UR Rarity
Apprentice Illusion Magician
Apprentice Illusion Magician
DARK 6
Apprentice Illusion Magician
Pháp sư ảo ảnh tập sự
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 lá bài. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dark Magician" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu quái thú DARK Spellcaster khác của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân tới Mộ; quái thú mà bạn điều khiển chỉ nhận được 2000 ATK / DEF trong damage calculation đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dark Magician" from your Deck to your hand. During damage calculation, if your other DARK Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand or face-up field to the GY; that monster you control gains 2000 ATK/DEF during that damage calculation only.


UR Rarity
Apprentice Illusion Magician
UR Rarity
Apprentice Illusion Magician
Apprentice Illusion Magician
DARK 6
Apprentice Illusion Magician
Pháp sư ảo ảnh tập sự
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 lá bài. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dark Magician" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu quái thú DARK Spellcaster khác của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân tới Mộ; quái thú mà bạn điều khiển chỉ nhận được 2000 ATK / DEF trong damage calculation đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dark Magician" from your Deck to your hand. During damage calculation, if your other DARK Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand or face-up field to the GY; that monster you control gains 2000 ATK/DEF during that damage calculation only.


UR Rarity
Apprentice Illusion Magician
UR Rarity
Apprentice Illusion Magician
Apprentice Illusion Magician
DARK 6
Apprentice Illusion Magician
Pháp sư ảo ảnh tập sự
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi xuống Mộ 1 lá bài. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Dark Magician" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong damage calculation, nếu quái thú DARK Spellcaster khác của bạn đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân tới Mộ; quái thú mà bạn điều khiển chỉ nhận được 2000 ATK / DEF trong damage calculation đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by discarding 1 card. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Dark Magician" from your Deck to your hand. During damage calculation, if your other DARK Spellcaster monster battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send this card from your hand or face-up field to the GY; that monster you control gains 2000 ATK/DEF during that damage calculation only.


UR Rarity
Kycoo the Ghost Destroyer
UR Rarity
Kycoo the Ghost Destroyer
Kycoo the Ghost Destroyer
DARK 4
Kycoo the Ghost Destroyer
Linh diệt thuật sư Kycoo
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú trong Mộ của chúng; loại bỏ các mục tiêu đó. Đối thủ của bạn không thể loại bỏ các lá bài khỏi Mộ của một trong hai người chơi.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card inflicts battle damage to your opponent: You can target up to 2 monsters in their Graveyard; banish those targets. Your opponent cannot banish cards from either player's Graveyard.


SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


R Rarity
Dark Magician
R Rarity
Dark Magician
Dark Magician
DARK 7
Dark Magician
Pháp sư bóng tối
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

'' Thuật sĩ cuối cùng về tấn công và phòng thủ. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''The ultimate wizard in terms of attack and defense.''


R Rarity
Dark Magician
R Rarity
Dark Magician
Dark Magician
DARK 7
Dark Magician
Pháp sư bóng tối
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

'' Thuật sĩ cuối cùng về tấn công và phòng thủ. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''The ultimate wizard in terms of attack and defense.''


R Rarity
Dark Magician
R Rarity
Dark Magician
Dark Magician
DARK 7
Dark Magician
Pháp sư bóng tối
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

'' Thuật sĩ cuối cùng về tấn công và phòng thủ. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''The ultimate wizard in terms of attack and defense.''


UR Rarity
Magician of Chaos
UR Rarity
Magician of Chaos
Magician of Chaos
DARK 7
Magician of Chaos
Pháp sư hỗn mang
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Chaos Form". Tên của lá bài này trở thành "Dark Magician" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Một lần mỗi lượt, khi một Bài Phép / Bẫy hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài Ritual Summoned này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Chaos" hoặc "Black Luster Soldier" từ tay của bạn, ngoại trừ "Magician of Chaos", bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Chaos Form". This card's name becomes "Dark Magician" while on the field or in the GY. Once per turn, when a Spell/Trap Card or effect is activated (Quick Effect): You can target 1 card on the field; destroy it. If this Ritual Summoned card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Chaos" or "Black Luster Soldier" Ritual Monster from your hand, except "Magician of Chaos", ignoring its Summoning conditions.


UR Rarity
Advanced Ritual Art
UR Rarity
Advanced Ritual Art
Advanced Ritual Art
Spell Normal
Advanced Ritual Art
Thuật nghi lễ tân tiến

  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ 1 quái thú Ritual nào. Bạn cũng phải gửi các quái thú Thường từ Deck của mình đến Mộ sao cho tổng Cấp độ của các quái thú bằng với cấp độ của quái thú Ritual đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card is used to Ritual Summon any 1 Ritual Monster. You must also send Normal Monsters from your Deck to the GY whose total Levels equal the Level of that Ritual Monster.


  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   UR Rarity
   Cosmic Cyclone
   Cosmic Cyclone
   Spell Quick
   Cosmic Cyclone
   Xoáy vũ trụ

    Hiệu ứng (VN):

    Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


    UR Rarity
    Dark Magical Circle
    UR Rarity
    Dark Magical Circle
    Dark Magical Circle
    Spell Continuous
    Dark Magical Circle
    Vòng tròn ma thuật đen

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được kích hoạt: Nhìn vào 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, sau đó bạn có thể tiết lộ 1 "Dark Magician" hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong trong số các hiệu ứng của nó và thêm nó lên tay của bạn, và đặt các lá bài còn lại lên trên Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Nếu "Dark Magician" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dark Magical Circle" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is activated: Look at the top 3 cards of your Deck, then you can reveal 1 "Dark Magician" or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Dark Magician" in its text, among them, and add it to your hand, also place the remaining cards on top of your Deck in any order. If "Dark Magician" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use each effect of "Dark Magical Circle" once per turn.


     UR Rarity
     Dark Magical Circle
     UR Rarity
     Dark Magical Circle
     Dark Magical Circle
     Spell Continuous
     Dark Magical Circle
     Vòng tròn ma thuật đen

      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được kích hoạt: Nhìn vào 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, sau đó bạn có thể tiết lộ 1 "Dark Magician" hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong trong số các hiệu ứng của nó và thêm nó lên tay của bạn, và đặt các lá bài còn lại lên trên Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Nếu "Dark Magician" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dark Magical Circle" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is activated: Look at the top 3 cards of your Deck, then you can reveal 1 "Dark Magician" or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Dark Magician" in its text, among them, and add it to your hand, also place the remaining cards on top of your Deck in any order. If "Dark Magician" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use each effect of "Dark Magical Circle" once per turn.


      UR Rarity
      Dark Magical Circle
      UR Rarity
      Dark Magical Circle
      Dark Magical Circle
      Spell Continuous
      Dark Magical Circle
      Vòng tròn ma thuật đen

       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được kích hoạt: Nhìn vào 3 lá bài trên cùng của Deck của bạn, sau đó bạn có thể tiết lộ 1 "Dark Magician" hoặc 1 Lá bài Phép / Bẫy liệt kê cụ thể lá bài "Dark Magician" trong trong số các hiệu ứng của nó và thêm nó lên tay của bạn, và đặt các lá bài còn lại lên trên Deck của bạn theo bất kỳ thứ tự nào. Nếu "Dark Magician" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Dark Magical Circle" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is activated: Look at the top 3 cards of your Deck, then you can reveal 1 "Dark Magician" or 1 Spell/Trap that specifically lists the card "Dark Magician" in its text, among them, and add it to your hand, also place the remaining cards on top of your Deck in any order. If "Dark Magician" is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use each effect of "Dark Magical Circle" once per turn.


       UR Rarity
       Strength in Unity
       UR Rarity
       Strength in Unity
       Strength in Unity
       Spell Continuous
       Strength in Unity
       Sức mạnh tập kết

        Hiệu ứng (VN):

        Nếu bạn Triệu hồi Ritual hoặc Fusion bằng cách sử dụng "Blue-Eyes White Dragon" hoặc "Dark Magician": Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển hoặc trong Mộ của họ; loại bỏ nó. Bạn có thể gửi lá bài ngửa này từ sân đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Thường Cấp 7 hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn hoặc xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Strength in Unity" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        If you Ritual or Fusion Summon using "Blue-Eyes White Dragon" or "Dark Magician": You can target 1 card your opponent controls or in their GY; banish it. You can send this face-up card from the field to the GY, then target 1 Level 7 or higher Normal Monster in your GY; add it to your hand or shuffle it into the Deck. You can only use each effect of "Strength in Unity" once per turn.


        SR Rarity
        Eternal Soul
        SR Rarity
        Eternal Soul
        Eternal Soul
        Trap Continuous
        Eternal Soul
        Linh hồn vĩnh cửu

         Hiệu ứng (VN):

         Mọi "Dark Magician" trong Vùng quái thú của bạn không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng bài của đối thủ. Nếu lá bài ngửa này rời khỏi sân: Phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng sau của "Eternal Soul" một lần mỗi lượt. Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
         ● Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ tay hoặc Mộ của bạn.
         ● Thêm 1 "Dark Magic Attack" hoặc "Thousand Knives" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Every "Dark Magician" in your Monster Zone is unaffected by your opponent's card effects. If this face-up card leaves the field: Destroy all monsters you control. You can only use the following effect of "Eternal Soul" once per turn. You can activate 1 of these effects; ● Special Summon 1 "Dark Magician" from your hand or GY. ● Add 1 "Dark Magic Attack" or "Thousand Knives" from your Deck to your hand.


         UR Rarity
         Magician Navigation
         UR Rarity
         Magician Navigation
         Magician Navigation
         Trap Normal
         Magician Navigation
         Pháp sư dẫn lối

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ tay bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú DARK Spellcaster Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn. Nếu bạn điều khiển "Dark Magician", ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy đối thủ điều khiển của bạn; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Special Summon 1 "Dark Magician" from your hand, then Special Summon 1 Level 7 or lower DARK Spellcaster monster from your Deck. If you control "Dark Magician", except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 face-up Spell/Trap your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


          UR Rarity
          Magician Navigation
          UR Rarity
          Magician Navigation
          Magician Navigation
          Trap Normal
          Magician Navigation
          Pháp sư dẫn lối

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ tay bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú DARK Spellcaster Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn. Nếu bạn điều khiển "Dark Magician", ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy đối thủ điều khiển của bạn; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Special Summon 1 "Dark Magician" from your hand, then Special Summon 1 Level 7 or lower DARK Spellcaster monster from your Deck. If you control "Dark Magician", except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 face-up Spell/Trap your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


           UR Rarity
           Magician Navigation
           UR Rarity
           Magician Navigation
           Magician Navigation
           Trap Normal
           Magician Navigation
           Pháp sư dẫn lối

            Hiệu ứng (VN):

            Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dark Magician" từ tay bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú DARK Spellcaster Cấp 7 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn. Nếu bạn điều khiển "Dark Magician", ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy đối thủ điều khiển của bạn; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Special Summon 1 "Dark Magician" from your hand, then Special Summon 1 Level 7 or lower DARK Spellcaster monster from your Deck. If you control "Dark Magician", except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY, then target 1 face-up Spell/Trap your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


            SR Rarity
            Amulet Dragon
            SR Rarity
            Amulet Dragon
            Amulet Dragon
            DARK 8
            Amulet Dragon
            Rồng bùa hộ mệnh
            • ATK:

            • 2900

            • DEF:

            • 2500


            Hiệu ứng (VN):

            "Dark Magician" + 1 quái thú Rồng
            Phải được Triệu hồi Fusion bằng Nguyên liệu Fusion ở trên hoặc bằng "The Eye of Timaeus". Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Chọn mục tiêu vào bất kỳ số bài Phép nào trong (các) Mộ bất kỳ (tối thiểu 1); loại bỏ các mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi lá bài bị loại bỏ bởi hiệu ứng này. Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Spellcaster trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Dark Magician" + 1 Dragon monster Must be Fusion Summoned with the above Fusion Materials or with "The Eye of Timaeus". If this card is Special Summoned: Target any number of Spells in any GY(s) (min.1); banish those targets, and if you do, this card gains 100 ATK for each card banished by this effect. If this card is destroyed: You can target 1 Spellcaster monster in your GY; Special Summon that target.


            UR Rarity
            Dark Cavalry
            UR Rarity
            Dark Cavalry
            Dark Cavalry
            DARK 8
            Dark Cavalry
            Kỵ binh đen
            • ATK:

            • 2800

            • DEF:

            • 2300


            Hiệu ứng (VN):

            "Dark Magician" + 1 quái thú Warrior
            Nhận 100 ATK cho mỗi bài Phép / Bẫy trên sân và trong Mộ. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào một lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Dark Magician" + 1 Warrior monster Gains 100 ATK for each Spell/Trap on the field and in the GYs. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. When a card or effect is activated that targets a card on the field (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it.


            UR Rarity
            Dark Paladin
            UR Rarity
            Dark Paladin
            Dark Paladin
            DARK 8
            Dark Paladin
            Hiệp sĩ đen thánh
            • ATK:

            • 2900

            • DEF:

            • 2400


            Hiệu ứng (VN):

            "Dark Magician" + "Buster Blader"
            Phải được Triệu hồi Fusion. Khi một Bài Phép được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Lá bài này phải được ngửa trên sân để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này. Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú Rồng trên sân và trong Mộ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            "Dark Magician" + "Buster Blader" Must be Fusion Summoned. When a Spell Card is activated (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect. Gains 500 ATK for each Dragon monster on the field and in the GY.


            R Rarity
            Link Disciple
            R Rarity
            Link Disciple
            Link Disciple
            LIGHT
            Link Disciple
            Đệ tử liên kết
            • ATK:

            • 500

            • LINK-1

            Mũi tên Link:

            Dưới


            Hiệu ứng (VN):

            1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
            Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


            SR Rarity
            Ebon High Magician
            SR Rarity
            Ebon High Magician
            Ebon High Magician
            DARK
            Ebon High Magician
            Pháp sư hư không tối
            • ATK:

            • 2300

            • DEF:

            • 2800


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú loại Spellcaster Cấp 7
            Trong khi lá bài này có Nguyên liệu Xyz, bạn có thể kích hoạt Bài Phép chơi Nhanh hoặc Bài Bẫy từ tay của mình trong lượt của đối thủ bằng cách tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này khi kích hoạt. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy bởi chiến đấu và được gửi đến Mộ, hoặc nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Pháp sư DARK từ tay hoặc Deck của bạn, sau đó bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên sân.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 7 Spellcaster-Type monsters While this card has Xyz Material, you can activate a Quick-Play Spell Card or a Trap Card from your hand during your opponent's turn by detaching 1 Xyz Material from this card at activation. If this Xyz Summoned card is destroyed by battle and sent to the Graveyard, or if this Xyz Summoned card you control is sent to your Graveyard by an opponent's card effect: You can Special Summon 1 DARK Spellcaster-Type monster from your hand or Deck, then you can destroy 1 card on the field.


            SR Rarity
            Ebon Illusion Magician
            SR Rarity
            Ebon Illusion Magician
            Ebon Illusion Magician
            DARK
            Ebon Illusion Magician
            Pháp sư ảo ảnh tối
            • ATK:

            • 2500

            • DEF:

            • 2100


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 7
            Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Loại bài Phép Rank 6 mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Mỗi lần một lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thường loại bài Phép từ tay hoặc Deck của bạn. Khi quái thú Thường loại bài Phép tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ebon Illusion Magician" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 6 Spellcaster-Type Xyz Monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; Special Summon 1 Spellcaster-Type Normal Monster from your hand or Deck. When a Spellcaster-Type Normal Monster declares an attack: You can target 1 card your opponent controls; banish it. You can only use this effect of "Ebon Illusion Magician" once per turn.


            SR Rarity
            Number 25: Force Focus
            SR Rarity
            Number 25: Force Focus
            Number 25: Force Focus
            LIGHT
            Number 25: Force Focus
            Con số 25: Máy lấy nét
            • ATK:

            • 2800

            • DEF:

            • 2400


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 6
            Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 5 hoặc lớn hơn mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa đó, cho đến khi kết thúc lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Level 5 or higher Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that opponent's face-up monster, until the end of the turn.


            SR Rarity
            Photon Strike Bounzer
            SR Rarity
            Photon Strike Bounzer
            Photon Strike Bounzer
            LIGHT
            Photon Strike Bounzer
            Bảo vệ quán chuỗi quang tử
            • ATK:

            • 2700

            • DEF:

            • 2000


            Hiệu ứng (VN):

            2 quái thú Cấp 6
            Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.            Deck của MAGICIAN OF CHAOS trong DUEL LINKS
            Top