Thông tin tổng quan của Megalith

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
SR Rarity
Manju of the Ten Thousand Hands
LIGHT 4
Manju of the Ten Thousand Hands
Thần mười nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.

UR Rarity
Senju of the Thousand Hands
UR Rarity
Senju of the Thousand Hands
UR Rarity
Senju of the Thousand Hands
LIGHT 4
Senju of the Thousand Hands
Thần nghìn tay
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster from your Deck to your hand.

SR Rarity
Shell Knight
SR Rarity
Shell Knight
SR Rarity
Shell Knight
EARTH 4
Shell Knight
Hiệp sĩ vỏ
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chuyển lá bài này sang Thế Thủ, và nếu bạn làm điều đó, gây 500 thiệt hại cho đối thủ. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc gửi vào Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Đá Cấp 8 từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay thế. Trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng của các lá bài có cùng tên với lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shell Knight" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can change this card to Defense Position, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 Level 8 Rock monster from your Deck to your hand, or if "Fossil Fusion" is in your GY, you can Special Summon it instead. For the rest of this turn, you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as that card. You can only use this effect of "Shell Knight" once per turn.

UR Rarity
Weathering Soldier
UR Rarity
Weathering Soldier
UR Rarity
Weathering Soldier
EARTH 4
Weathering Soldier
Lính phong hóa
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bị hiệu ứng của lá bài gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Fossil Fusion", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Fossil Fusion" trong hiệu ứng của nó ngoại trừ "Weathering Soldier", từ Deck của bạn đến của bạn tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Weathering Soldier" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Lá bài này mất 600 ATK.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Fossil Fusion", or 1 card that specifically lists "Fossil Fusion" in its text except "Weathering Soldier", from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Weathering Soldier" once per turn. Once per turn, during your End Phase: This card loses 600 ATK.

R Rarity
Cyber Angel Benten
R Rarity
Cyber Angel Benten
R Rarity
Cyber Angel Benten
LIGHT 6
Cyber Angel Benten
Thiên thần điện tử Benten
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng với DEF ban đầu của quái thú đó trong Mộ. Nếu lá bài này là Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 quái thú LIGHT Fairy từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card destroys a monster by battle and sends it to the GY: Inflict damage to your opponent equal to that monster's original DEF in the GY. If this card is Tributed: You can add 1 LIGHT Fairy monster from your Deck to your hand.

UR Rarity
Megalith Bethor
UR Rarity
Megalith Bethor
UR Rarity
Megalith Bethor
EARTH 8
Megalith Bethor
Cự thạch Bethor
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng lá bài "Megalith" . Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; Triệu hồi Ritual 1 "Megalith" từ tay của bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt quá Cấp độ của nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá mà đối thủ điều khiển, lên đến số lượng quái thú Ritual có tên khác nhau trong Mộ của bạn; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Megalith Bethor" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with a "Megalith" card. You can discard this card; Ritual Summon 1 "Megalith" Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed its Level. If this card is Ritual Summoned: You can target cards your opponent controls, up to the number of Ritual Monsters with different names in your GY; destroy them. You can only use each effect of "Megalith Bethor" once per turn.

SR Rarity
Megalith Hagith
SR Rarity
Megalith Hagith
SR Rarity
Megalith Hagith
EARTH 4
Megalith Hagith
Cự thạch Hagith
 • ATK:

 • 1300

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng lá bài "Megalith" . Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể thêm 1 "Megalith" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Ritual 1 quái thú Ritual từ tay của bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn, bao gồm cả lá bài này trên sân của bạn, có tổng Cấp độ của chúng bằng hoặc vượt quá Cấp độ của quái thú Ritual. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Megalith Hagith" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with a "Megalith" card. If this card is Ritual Summoned: You can add 1 "Megalith" Spell/Trap from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; Ritual Summon 1 Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field, including this card on your field, whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster. You can only use this effect of "Megalith Hagith" once per turn.

R Rarity
Megalith Och
R Rarity
Megalith Och
R Rarity
Megalith Och
EARTH 4
Megalith Och
Cự thạch Och
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng lá bài "Megalith" . Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Ritual 1 quái thú Ritual từ tay của bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn, bao gồm cả lá bài này trên sân của bạn, có tổng Cấp độ của chúng bằng hoặc vượt quá Cấp độ của quái thú Ritual. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Megalith Och" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with a "Megalith" card. If this card is Ritual Summoned: You can draw 1 card, then discard 1 card. During the Main Phase (Quick Effect): You can activate this effect; Ritual Summon 1 Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field, including this card on your field, whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster. You can only use this effect of "Megalith Och" once per turn.

SR Rarity
Megalith Ophiel
SR Rarity
Megalith Ophiel
SR Rarity
Megalith Ophiel
EARTH 4
Megalith Ophiel
Cự thạch Ophiel
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng lá bài "Megalith" . Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể thêm 1 "Megalith" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Megalith Ophiel". Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Ritual 1 quái thú Ritual từ tay của bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn, bao gồm cả lá bài này trên sân của bạn, có tổng Cấp độ của chúng bằng hoặc vượt quá Cấp độ của quái thú Ritual. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Megalith Ophiel" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with a "Megalith" card. If this card is Ritual Summoned: You can add 1 "Megalith" monster from your Deck to your hand, except "Megalith Ophiel". During your Main Phase: You can activate this effect; Ritual Summon 1 Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field, including this card on your field, whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster. You can only use this effect of "Megalith Ophiel" once per turn.

R Rarity
Megalith Phaleg
R Rarity
Megalith Phaleg
R Rarity
Megalith Phaleg
EARTH 8
Megalith Phaleg
Cự thạch Phaleg
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng lá bài "Megalith" . Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; Triệu hồi Ritual 1 "Megalith" từ tay của bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt quá Cấp độ của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Megalith Phaleg" một lần mỗi lượt. Quái thú bạn điều khiển nhận được 300 ATK / DEF cho mỗi quái thú Ritual trong Mộ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Ritual Summon this card with a "Megalith" card. You can discard this card; Ritual Summon 1 "Megalith" Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed its Level. You can only use this effect of "Megalith Phaleg" once per turn. Monsters you control gain 300 ATK/DEF for each Ritual Monster in your GY.

SR Rarity
Fossil Fusion
SR Rarity
Fossil Fusion
SR Rarity
Fossil Fusion
Spell Normal
Fossil Fusion
Dung hợp hóa thạch

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 "Fossil" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi bất kỳ Mộ nào (ngoại trừ các nguyên liệu có yêu cầu Mộ cụ thể được liệt kê). Nếu bạn loại bỏ quái thú khỏi cả hai Mộ, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu vào quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó với các hiệu ứng quái thú. "Fossil" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Fusion" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 "Fossil" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from any GYs (except for materials with a specific GY requirement listed). If you banished monsters from both GYs, neither player can target that Special Summoned monster with monster effects. If a face-up "Fossil" Fusion Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect, while this card is in your GY: You can add this card from the GY to your hand. You can only use this effect of "Fossil Fusion" once per turn.

  SR Rarity
  Megalith Portal
  SR Rarity
  Megalith Portal
  SR Rarity
  Megalith Portal
  Spell Field
  Megalith Portal
  Cánh cổng cự thạch

   Hiệu ứng (VN):

   Lần đầu tiên mỗi quái thú được Triệu hồi Ritual sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu mỗi lượt, nó không bị phá huỷ. Nếu "Megalith" được Triệu hồi Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Ritual trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Megalith Portal" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   The first time each Ritual Summoned monster would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed. If a "Megalith" monster is Special Summoned (except during the Damage Step): You can target 1 Ritual Monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Megalith Portal" once per turn.

   SR Rarity
   Miracle Rupture
   SR Rarity
   Miracle Rupture
   SR Rarity
   Miracle Rupture
   Spell Normal
   Miracle Rupture
   Phép màu vỡ đá

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 quái thú Đá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Phòng Mộ, sau đó, nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Miracle Rupture" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 Level 4 or lower Rock monster from your Deck to the GY, then, if "Fossil Fusion" is in your GY, draw 1 card. You can only activate 1 "Miracle Rupture" per turn.

    R Rarity
    Megalith Emergence
    R Rarity
    Megalith Emergence
    R Rarity
    Megalith Emergence
    Trap Continuous
    Megalith Emergence
    Cự thạch trồi lên

     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Megalith" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng hãy đặt nó ở cuối Deck khi nó rời sân (ngay cả khi lá bài này rời sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Megalith Emergence" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can target 1 "Megalith" monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Megalith Emergence" once per turn.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     UR Rarity
     Fossil Machine Skull Convoy
     UR Rarity
     Fossil Machine Skull Convoy
     UR Rarity
     Fossil Machine Skull Convoy
     EARTH 8
     Fossil Machine Skull Convoy
     Xe xương hóa thạch cổ sinh Convoy
     • ATK:

     • 2100

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú Đá trong Mộ của bạn + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn
     Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Fossil Fusion". Trong khi bạn điều khiển lá bài được Triệu hồi Fusion này, tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm ATK bằng với DEF gốc của chúng. Lá này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể gây 1000 điểm thiệt hại cho đối thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Rock monster in your GY + 1 Level 7 or higher monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". While you control this Fusion Summoned card, all monsters your opponent controls lose ATK equal to their original DEF. This card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict 1000 damage to your opponent.

     UR Rarity
     Fossil Warrior Skull King
     UR Rarity
     Fossil Warrior Skull King
     UR Rarity
     Fossil Warrior Skull King
     EARTH 8
     Fossil Warrior Skull King
     Vua xương hóa thạch cổ sinh
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1300


     Hiệu ứng (VN):

     1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn
     Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Warrior Skull King" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Rock monster + 1 Level 7 or higher monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". This card can make a second attack during each Battle Phase. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 monster in your opponent's GY; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster to your field. You can only use this effect of "Fossil Warrior Skull King" once per turn.

     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     SR Rarity
     Knightmare Phoenix
     FIRE
     Knightmare Phoenix
     Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
     • ATK:

     • 1900

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trên

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú có tên khác nhau
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

     SR Rarity
     Castel, the Skyblaster Musketeer
     SR Rarity
     Castel, the Skyblaster Musketeer
     SR Rarity
     Castel, the Skyblaster Musketeer
     WIND
     Castel, the Skyblaster Musketeer
     Tay súng trời, chim Castel
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 1500


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Cấp 4
     Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.

     Các Skill được sử dụng hàng đầu

     Draw Sense: Spell/Trap: 50%
     Có thể được sử dụng mỗi khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm 1000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành lượt rút bình thường của bạn, hãy rút một Bài Phép / Bẫy ngẫu nhiên. Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Duel với một Bộ bài có từ 3 Bài Phép / Bẫy trở lên với các tên khác nhau.

     Draw Sense: Spell/Trap: 50%
     LP Boost Alpha: 50%
     Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
     LP Boost Alpha: 50%
     LP Boost Alpha
     Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
     LP Boost Alpha

     Cần 10 UR

     UR Rarity
     Senju of the Thousand Hands
     UR Rarity
     Senju of the Thousand Hands
     UR Rarity
     Senju of the Thousand Hands
     UR Rarity
     Weathering Soldier
     UR Rarity
     Weathering Soldier
     UR Rarity
     Fossil Machine Skull Convoy
     UR Rarity
     Fossil Warrior Skull King
     UR Rarity
     Megalith Bethor
     UR Rarity
     Megalith Bethor
     UR Rarity
     Megalith Bethor

     Main: 30 Extra: 8

     SR Rarity
     Manju of the Ten Thousand Hands
     SR Rarity
     Manju of the Ten Thousand Hands
     Manju of the Ten Thousand Hands
     LIGHT 4
     Manju of the Ten Thousand Hands
     Thần mười nghìn tay
     • ATK:

     • 1400

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


     UR Rarity
     Senju of the Thousand Hands
     UR Rarity
     Senju of the Thousand Hands
     Senju of the Thousand Hands
     LIGHT 4
     Senju of the Thousand Hands
     Thần nghìn tay
     • ATK:

     • 1400

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual từ Deck của mình lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster from your Deck to your hand.


     SR Rarity
     Shell Knight
     SR Rarity
     Shell Knight
     Shell Knight
     EARTH 4
     Shell Knight
     Hiệp sĩ vỏ
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chuyển lá bài này sang Thế Thủ, và nếu bạn làm điều đó, gây 500 thiệt hại cho đối thủ. Nếu lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc gửi vào Mộ bởi hiệu ứng bài: Bạn có thể thêm 1 quái thú Đá Cấp 8 từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay thế. Trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng của các lá bài có cùng tên với lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Shell Knight" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal Summoned: You can change this card to Defense Position, and if you do, inflict 500 damage to your opponent. If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 Level 8 Rock monster from your Deck to your hand, or if "Fossil Fusion" is in your GY, you can Special Summon it instead. For the rest of this turn, you cannot activate cards, or the effects of cards, with the same name as that card. You can only use this effect of "Shell Knight" once per turn.


     UR Rarity
     Weathering Soldier
     UR Rarity
     Weathering Soldier
     Weathering Soldier
     EARTH 4
     Weathering Soldier
     Lính phong hóa
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bị hiệu ứng của lá bài gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Fossil Fusion", hoặc 1 lá bài liệt kê cụ thể "Fossil Fusion" trong hiệu ứng của nó ngoại trừ "Weathering Soldier", từ Deck của bạn đến của bạn tay. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Weathering Soldier" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của bạn: Lá bài này mất 600 ATK.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is destroyed by battle or sent to the GY by a card effect: You can add 1 "Fossil Fusion", or 1 card that specifically lists "Fossil Fusion" in its text except "Weathering Soldier", from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Weathering Soldier" once per turn. Once per turn, during your End Phase: This card loses 600 ATK.


     R Rarity
     Cyber Angel Benten
     R Rarity
     Cyber Angel Benten
     Cyber Angel Benten
     LIGHT 6
     Cyber Angel Benten
     Thiên thần điện tử Benten
     • ATK:

     • 1800

     • DEF:

     • 1500


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng "Machine Angel Ritual". Nếu lá bài này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng với DEF ban đầu của quái thú đó trong Mộ. Nếu lá bài này là Hiến tế: Bạn có thể thêm 1 quái thú LIGHT Fairy từ Deck của bạn lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Ritual Summon this card with "Machine Angel Ritual". If this card destroys a monster by battle and sends it to the GY: Inflict damage to your opponent equal to that monster's original DEF in the GY. If this card is Tributed: You can add 1 LIGHT Fairy monster from your Deck to your hand.


     UR Rarity
     Megalith Bethor
     UR Rarity
     Megalith Bethor
     Megalith Bethor
     EARTH 8
     Megalith Bethor
     Cự thạch Bethor
     • ATK:

     • 1500

     • DEF:

     • 2600


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng lá bài "Megalith" . Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; Triệu hồi Ritual 1 "Megalith" từ tay của bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt quá Cấp độ của nó. Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá mà đối thủ điều khiển, lên đến số lượng quái thú Ritual có tên khác nhau trong Mộ của bạn; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Megalith Bethor" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Ritual Summon this card with a "Megalith" card. You can discard this card; Ritual Summon 1 "Megalith" Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed its Level. If this card is Ritual Summoned: You can target cards your opponent controls, up to the number of Ritual Monsters with different names in your GY; destroy them. You can only use each effect of "Megalith Bethor" once per turn.


     SR Rarity
     Megalith Hagith
     SR Rarity
     Megalith Hagith
     Megalith Hagith
     EARTH 4
     Megalith Hagith
     Cự thạch Hagith
     • ATK:

     • 1300

     • DEF:

     • 2600


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng lá bài "Megalith" . Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể thêm 1 "Megalith" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Ritual 1 quái thú Ritual từ tay của bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn, bao gồm cả lá bài này trên sân của bạn, có tổng Cấp độ của chúng bằng hoặc vượt quá Cấp độ của quái thú Ritual. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Megalith Hagith" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Ritual Summon this card with a "Megalith" card. If this card is Ritual Summoned: You can add 1 "Megalith" Spell/Trap from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; Ritual Summon 1 Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field, including this card on your field, whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster. You can only use this effect of "Megalith Hagith" once per turn.


     R Rarity
     Megalith Och
     R Rarity
     Megalith Och
     Megalith Och
     EARTH 4
     Megalith Och
     Cự thạch Och
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 2700


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng lá bài "Megalith" . Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Ritual 1 quái thú Ritual từ tay của bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn, bao gồm cả lá bài này trên sân của bạn, có tổng Cấp độ của chúng bằng hoặc vượt quá Cấp độ của quái thú Ritual. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Megalith Och" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Ritual Summon this card with a "Megalith" card. If this card is Ritual Summoned: You can draw 1 card, then discard 1 card. During the Main Phase (Quick Effect): You can activate this effect; Ritual Summon 1 Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field, including this card on your field, whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster. You can only use this effect of "Megalith Och" once per turn.


     SR Rarity
     Megalith Ophiel
     SR Rarity
     Megalith Ophiel
     Megalith Ophiel
     EARTH 4
     Megalith Ophiel
     Cự thạch Ophiel
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng lá bài "Megalith" . Nếu lá bài này được Triệu hồi Ritual: Bạn có thể thêm 1 "Megalith" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Megalith Ophiel". Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; Triệu hồi Ritual 1 quái thú Ritual từ tay của bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn, bao gồm cả lá bài này trên sân của bạn, có tổng Cấp độ của chúng bằng hoặc vượt quá Cấp độ của quái thú Ritual. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Megalith Ophiel" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Ritual Summon this card with a "Megalith" card. If this card is Ritual Summoned: You can add 1 "Megalith" monster from your Deck to your hand, except "Megalith Ophiel". During your Main Phase: You can activate this effect; Ritual Summon 1 Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field, including this card on your field, whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster. You can only use this effect of "Megalith Ophiel" once per turn.


     R Rarity
     Megalith Phaleg
     R Rarity
     Megalith Phaleg
     Megalith Phaleg
     EARTH 8
     Megalith Phaleg
     Cự thạch Phaleg
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này bằng lá bài "Megalith" . Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; Triệu hồi Ritual 1 "Megalith" từ tay của bạn, bằng cách Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của bạn có tổng Cấp độ bằng hoặc vượt quá Cấp độ của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Megalith Phaleg" một lần mỗi lượt. Quái thú bạn điều khiển nhận được 300 ATK / DEF cho mỗi quái thú Ritual trong Mộ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can Ritual Summon this card with a "Megalith" card. You can discard this card; Ritual Summon 1 "Megalith" Ritual Monster from your hand, by Tributing monsters from your hand or field whose total Levels equal or exceed its Level. You can only use this effect of "Megalith Phaleg" once per turn. Monsters you control gain 300 ATK/DEF for each Ritual Monster in your GY.


     SR Rarity
     Fossil Fusion
     SR Rarity
     Fossil Fusion
     Fossil Fusion
     Spell Normal
     Fossil Fusion
     Dung hợp hóa thạch

      Hiệu ứng (VN):

      Triệu hồi Fusion 1 "Fossil" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi bất kỳ Mộ nào (ngoại trừ các nguyên liệu có yêu cầu Mộ cụ thể được liệt kê). Nếu bạn loại bỏ quái thú khỏi cả hai Mộ, cả hai người chơi không thể chọn mục tiêu vào quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó với các hiệu ứng quái thú. "Fossil" ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể thêm lá bài này từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Fusion" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Fusion Summon 1 "Fossil" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from any GYs (except for materials with a specific GY requirement listed). If you banished monsters from both GYs, neither player can target that Special Summoned monster with monster effects. If a face-up "Fossil" Fusion Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect, while this card is in your GY: You can add this card from the GY to your hand. You can only use this effect of "Fossil Fusion" once per turn.


      SR Rarity
      Megalith Portal
      SR Rarity
      Megalith Portal
      Megalith Portal
      Spell Field
      Megalith Portal
      Cánh cổng cự thạch

       Hiệu ứng (VN):

       Lần đầu tiên mỗi quái thú được Triệu hồi Ritual sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu mỗi lượt, nó không bị phá huỷ. Nếu "Megalith" được Triệu hồi Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Ritual trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Megalith Portal" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       The first time each Ritual Summoned monster would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed. If a "Megalith" monster is Special Summoned (except during the Damage Step): You can target 1 Ritual Monster in your GY; add it to your hand. You can only use this effect of "Megalith Portal" once per turn.


       SR Rarity
       Miracle Rupture
       SR Rarity
       Miracle Rupture
       Miracle Rupture
       Spell Normal
       Miracle Rupture
       Phép màu vỡ đá

        Hiệu ứng (VN):

        Gửi 1 quái thú Đá Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến Phòng Mộ, sau đó, nếu "Fossil Fusion" có trong Mộ của bạn, hãy rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Miracle Rupture" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Send 1 Level 4 or lower Rock monster from your Deck to the GY, then, if "Fossil Fusion" is in your GY, draw 1 card. You can only activate 1 "Miracle Rupture" per turn.


        R Rarity
        Megalith Emergence
        R Rarity
        Megalith Emergence
        Megalith Emergence
        Trap Continuous
        Megalith Emergence
        Cự thạch trồi lên

         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Megalith" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ, nhưng hãy đặt nó ở cuối Deck khi nó rời sân (ngay cả khi lá bài này rời sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Megalith Emergence" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can target 1 "Megalith" monster in your GY; Special Summon it in Defense Position, but place it on the bottom of the Deck when it leaves the field (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Megalith Emergence" once per turn.


         N Rarity
         Fossil Machine Skull Buggy
         N Rarity
         Fossil Machine Skull Buggy
         Fossil Machine Skull Buggy
         EARTH 4
         Fossil Machine Skull Buggy
         Xe xương hóa thạch tân sinh Buggy
         • ATK:

         • 1400

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú Đá trong Mộ của bạn + 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn
         Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Fossil Fusion". Khi lá bài này phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể gây 600 thiệt hại cho đối thủ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 quái thú từ Deck của bạn lên tay bạn có đề cập đến "Fossil Fusion". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Machine Skull Buggy" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Rock monster in your GY + 1 Level 4 or lower monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". When this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict 600 damage to your opponent. You can banish this card from your GY; add 1 monster from your Deck to your hand that mentions "Fossil Fusion". You can only use this effect of "Fossil Machine Skull Buggy" once per turn.


         UR Rarity
         Fossil Machine Skull Convoy
         UR Rarity
         Fossil Machine Skull Convoy
         Fossil Machine Skull Convoy
         EARTH 8
         Fossil Machine Skull Convoy
         Xe xương hóa thạch cổ sinh Convoy
         • ATK:

         • 2100

         • DEF:

         • 1800


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú Đá trong Mộ của bạn + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn
         Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Fossil Fusion". Trong khi bạn điều khiển lá bài được Triệu hồi Fusion này, tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm ATK bằng với DEF gốc của chúng. Lá này có thể thực hiện tối đa 3 lần tấn công lên quái thú trong mỗi Battle Phase. Khi lá bài này phá huỷ một quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể gây 1000 điểm thiệt hại cho đối thủ.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Rock monster in your GY + 1 Level 7 or higher monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". While you control this Fusion Summoned card, all monsters your opponent controls lose ATK equal to their original DEF. This card can make up to 3 attacks on monsters during each Battle Phase. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can inflict 1000 damage to your opponent.


         UR Rarity
         Fossil Warrior Skull King
         UR Rarity
         Fossil Warrior Skull King
         Fossil Warrior Skull King
         EARTH 8
         Fossil Warrior Skull King
         Vua xương hóa thạch cổ sinh
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 1300


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 7 hoặc lớn hơn
         Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Trong lượt của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến sân của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Warrior Skull King" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Rock monster + 1 Level 7 or higher monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". This card can make a second attack during each Battle Phase. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. During your opponent's turn (Quick Effect): You can target 1 monster in your opponent's GY; discard 1 card, and if you do, Special Summon that monster to your field. You can only use this effect of "Fossil Warrior Skull King" once per turn.


         R Rarity
         Fossil Warrior Skull Knight
         R Rarity
         Fossil Warrior Skull Knight
         Fossil Warrior Skull Knight
         EARTH 6
         Fossil Warrior Skull Knight
         Hiệp sĩ xương hóa thạch trung sinh
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 1100


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú đá + 1 quái thú Cấp 5 hoặc 6
         Đầu tiên phải được Triệu hồi Đặc biệt với "Fossil Fusion". Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Khi lá bài tấn công này phá huỷ một quái thú trong chiến đấu: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai liên tiếp. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Fossil Warrior Skull Knight" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Rock monster + 1 Level 5 or 6 monster Must first be Special Summoned with "Fossil Fusion". If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. When this attacking card destroys a monster by battle: You can activate this effect; this card can make a second attack in a row. You can banish this card from your GY, then target 1 monster on the field; destroy it. You can only use this effect of "Fossil Warrior Skull Knight" once per turn.


         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


         SR Rarity
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         SR Rarity
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         WIND
         Castel, the Skyblaster Musketeer
         Tay súng trời, chim Castel
         • ATK:

         • 2000

         • DEF:

         • 1500


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


         SR Rarity
         Number 55: Gogogo Goliath
         SR Rarity
         Number 55: Gogogo Goliath
         Number 55: Gogogo Goliath
         EARTH
         Number 55: Gogogo Goliath
         Con số 55: Goliath Gogogo
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 800 DEF. Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Đá Loại ĐẤT Cấp 4 trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 55: Gogogo Goliath" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters All monsters you control gain 800 DEF. You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Level 4 EARTH Rock-Type monster in your Graveyard; add that target to your hand. You can only use this effect of "Number 55: Gogogo Goliath" once per turn.


         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         SR Rarity
         Number 70: Malevolent Sin
         Number 70: Malevolent Sin
         DARK
         Number 70: Malevolent Sin
         Con số 70: Tội ác tử thần
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 4
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.         Deck của MEGALITH trong DUEL LINKS