Thông tin tổng quan của Neos

Neo Space!
Bắt đầu Trận đấu với 'Neo Space' được kích hoạt.
Neo Space!

Cần 14 UR

UR Rarity
Elemental HERO Stratos2 card
UR Rarity
Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman1 card
UR Rarity
Dark Cavalry2 card
UR Rarity
Elemental HERO Brave Neos2 card
UR Rarity
Elemental HERO Great Tornado1 card
UR Rarity
Elemental HERO Neos2 card
UR Rarity
Miracle Fusion1 card
UR Rarity
Hero Blast3 card

Main: 20 Extra: 8

UR Rarity
Elemental HERO Stratos
UR Rarity
Elemental HERO Stratos
Elemental HERO Stratos
WIND 4
Elemental HERO Stratos
Anh hùng nguyên tố Stratos
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


UR Rarity
Elemental HERO Stratos
UR Rarity
Elemental HERO Stratos
Elemental HERO Stratos
WIND 4
Elemental HERO Stratos
Anh hùng nguyên tố Stratos
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
● Phá huỷ (các) Phép / Bẫy trên sân, tối đa số bằng số quái thú "HERO" mà bạn điều khiển, ngoại trừ lá bài này.
● Thêm 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. ● Destroy Spells/Traps on the field, up to the number of "HERO" monsters you control, except this card. ● Add 1 "HERO" monster from your Deck to your hand.


R Rarity
Fusion Parasite
R Rarity
Fusion Parasite
Fusion Parasite
DARK 1
Fusion Parasite
Ký sinh trùng pha trộn
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ 1 Nguyên liệu Fusion nào có tên được liệt kê cụ thể trên Lá bài quái thú Fusion, nhưng (các) Nguyên liệu Fusion khác phải chính xác. Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Fusion nếu không. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card can be used as a substitute for any 1 Fusion Material whose name is specifically listed on the Fusion Monster Card, but the other Fusion Material(s) must be correct. Cannot be used as Fusion Material otherwise. If this card is Special Summoned (except during the Damage Step): You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Materials, including this card.


SR Rarity
Keeper of Dragon Magic
SR Rarity
Keeper of Dragon Magic
Keeper of Dragon Magic
DARK 4
Keeper of Dragon Magic
Người trấn giữ ma thuật rồng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 Lá bài Phép Thông thường "Polymerization" "Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên quái thú đó từ Mộ của bạn, trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Keeper of Dragon Magic" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 card; add 1 "Polymerization" Normal Spell or "Fusion" Normal Spell from your Deck to your hand. You can reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck; Special Summon 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that monster from your GY, in face-down Defense Position. You can only use each effect of "Keeper of Dragon Magic" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects.


SR Rarity
Keeper of Dragon Magic
SR Rarity
Keeper of Dragon Magic
Keeper of Dragon Magic
DARK 4
Keeper of Dragon Magic
Người trấn giữ ma thuật rồng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 Lá bài Phép Thông thường "Polymerization" "Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên quái thú đó từ Mộ của bạn, trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Keeper of Dragon Magic" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 card; add 1 "Polymerization" Normal Spell or "Fusion" Normal Spell from your Deck to your hand. You can reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck; Special Summon 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that monster from your GY, in face-down Defense Position. You can only use each effect of "Keeper of Dragon Magic" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects.


SR Rarity
Keeper of Dragon Magic
SR Rarity
Keeper of Dragon Magic
Keeper of Dragon Magic
DARK 4
Keeper of Dragon Magic
Người trấn giữ ma thuật rồng
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 Lá bài Phép Thông thường "Polymerization" "Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên quái thú đó từ Mộ của bạn, trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Keeper of Dragon Magic" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 card; add 1 "Polymerization" Normal Spell or "Fusion" Normal Spell from your Deck to your hand. You can reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck; Special Summon 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that monster from your GY, in face-down Defense Position. You can only use each effect of "Keeper of Dragon Magic" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects.


UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Elemental HERO Neos
Elemental HERO Neos
LIGHT 7
Elemental HERO Neos
Anh hùng nguyên tố Neos
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

'' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


UR Rarity
Elemental HERO Neos
UR Rarity
Elemental HERO Neos
Elemental HERO Neos
LIGHT 7
Elemental HERO Neos
Anh hùng nguyên tố Neos
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

'' Một anh hùng nguyên tố mới đã đến từ Neo-Space! Khi anh ta bắt đầu Contact Fusion với một Neo-Spacian, sức mạnh chưa biết của anh ta sẽ được giải phóng. ''


Hiệu ứng gốc (EN):

''A new Elemental HERO has arrived from Neo-Space! When he initiates a Contact Fusion with a Neo-Spacian his unknown powers are unleashed.''


UR Rarity
Miracle Fusion
UR Rarity
Miracle Fusion
Miracle Fusion
Spell Normal
Miracle Fusion
Kết hợp thần kỳ

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 "Elemental HERO" từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên nó khỏi sân của bạn hoặc Mộ của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 "Elemental HERO" Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or your GY.


  SR Rarity
  Neos Fusion
  SR Rarity
  Neos Fusion
  Neos Fusion
  Spell Normal
  Neos Fusion
  Neos kết hợp

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


   SR Rarity
   Neos Fusion
   SR Rarity
   Neos Fusion
   Neos Fusion
   Spell Normal
   Neos Fusion
   Neos kết hợp

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


    SR Rarity
    Neos Fusion
    SR Rarity
    Neos Fusion
    Neos Fusion
    Spell Normal
    Neos Fusion
    Neos kết hợp

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


     SR Rarity
     Back to the Front
     SR Rarity
     Back to the Front
     Back to the Front
     Trap Normal
     Back to the Front
     Quay lại tiền tuyến

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster in your GY; Special Summon it in Defense Position.


      SR Rarity
      Back to the Front
      SR Rarity
      Back to the Front
      Back to the Front
      Trap Normal
      Back to the Front
      Quay lại tiền tuyến

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in your GY; Special Summon it in Defense Position.


       UR Rarity
       Hero Blast
       UR Rarity
       Hero Blast
       Hero Blast
       Trap Normal
       Hero Blast
       Người hùng bắn phá

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 "Elemental HERO" trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn, sau đó nếu đối thủ của bạn điều khiển bất kỳ quái thú nào có ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của mục tiêu đó, hãy phá huỷ 1 trong số chúng.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 "Elemental HERO" Normal Monster in your Graveyard; add that target to your hand, then if your opponent controls any monsters with ATK less than or equal to that target's ATK, destroy 1 of them.


        UR Rarity
        Hero Blast
        UR Rarity
        Hero Blast
        Hero Blast
        Trap Normal
        Hero Blast
        Người hùng bắn phá

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 "Elemental HERO" trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn, sau đó nếu đối thủ của bạn điều khiển bất kỳ quái thú nào có ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của mục tiêu đó, hãy phá huỷ 1 trong số chúng.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 "Elemental HERO" Normal Monster in your Graveyard; add that target to your hand, then if your opponent controls any monsters with ATK less than or equal to that target's ATK, destroy 1 of them.


         UR Rarity
         Hero Blast
         UR Rarity
         Hero Blast
         Hero Blast
         Trap Normal
         Hero Blast
         Người hùng bắn phá

          Hiệu ứng (VN):

          Chọn mục tiêu 1 "Elemental HERO" trong Mộ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn, sau đó nếu đối thủ của bạn điều khiển bất kỳ quái thú nào có ATK nhỏ hơn hoặc bằng ATK của mục tiêu đó, hãy phá huỷ 1 trong số chúng.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Target 1 "Elemental HERO" Normal Monster in your Graveyard; add that target to your hand, then if your opponent controls any monsters with ATK less than or equal to that target's ATK, destroy 1 of them.


          SR Rarity
          Powerful Rebirth
          SR Rarity
          Powerful Rebirth
          Powerful Rebirth
          Trap Continuous
          Powerful Rebirth
          Tái sinh lợi hại hơn xưa

           Hiệu ứng (VN):

           Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Tăng Cấp độ của nó lên 1 và ATK và DEF lên 100. Khi quái thú đó bị phá huỷ, hãy phá huỷ lá bài này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Activate this card by targeting 1 Level 4 or lower monster in your GY; Special Summon that target. Increase its Level by 1 and ATK and DEF by 100. When that monster is destroyed, destroy this card.


           SR Rarity
           Powerful Rebirth
           SR Rarity
           Powerful Rebirth
           Powerful Rebirth
           Trap Continuous
           Powerful Rebirth
           Tái sinh lợi hại hơn xưa

            Hiệu ứng (VN):

            Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Tăng Cấp độ của nó lên 1 và ATK và DEF lên 100. Khi quái thú đó bị phá huỷ, hãy phá huỷ lá bài này.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Activate this card by targeting 1 Level 4 or lower monster in your GY; Special Summon that target. Increase its Level by 1 and ATK and DEF by 100. When that monster is destroyed, destroy this card.


            SR Rarity
            Powerful Rebirth
            SR Rarity
            Powerful Rebirth
            Powerful Rebirth
            Trap Continuous
            Powerful Rebirth
            Tái sinh lợi hại hơn xưa

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Tăng Cấp độ của nó lên 1 và ATK và DEF lên 100. Khi quái thú đó bị phá huỷ, hãy phá huỷ lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate this card by targeting 1 Level 4 or lower monster in your GY; Special Summon that target. Increase its Level by 1 and ATK and DEF by 100. When that monster is destroyed, destroy this card.


             UR Rarity
             Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
             UR Rarity
             Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
             Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
             LIGHT 8
             Buster Blader, the Dragon Destroyer Swordsman
             Kẻ hủy diệt rồng, Phá Kiếm Sĩ
             • ATK:

             • 2800

             • DEF:

             • 2500


             Hiệu ứng (VN):

             1 "Buster Blader" + 1 quái thú rồng
             Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này không thể tấn công trực tiếp. Lá bài này nhận được 1000 ATK và DEF cho mỗi quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển hoặc đang ở trong Mộ của chúng. Thay đổi tất cả quái thú rồng mà đối thủ của bạn điều khiển thành Tư thế Phòng thủ, cũng như các quái thú rồng mà đối thủ của bạn sở hữu không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 "Buster Blader" + 1 Dragon-Type monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. This card cannot attack directly. This card gains 1000 ATK and DEF for each Dragon-Type monster your opponent controls or is in their Graveyard. Change all Dragon-Type monsters your opponent controls to Defense Position, also Dragon-Type monsters in your opponent's possession cannot activate their effects. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


             UR Rarity
             Dark Cavalry
             UR Rarity
             Dark Cavalry
             Dark Cavalry
             DARK 8
             Dark Cavalry
             Kỵ binh đen
             • ATK:

             • 2800

             • DEF:

             • 2300


             Hiệu ứng (VN):

             "Dark Magician" + 1 quái thú Warrior
             Nhận 100 ATK cho mỗi bài Phép / Bẫy trên sân và trong Mộ. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào một lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Dark Magician" + 1 Warrior monster Gains 100 ATK for each Spell/Trap on the field and in the GYs. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. When a card or effect is activated that targets a card on the field (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it.


             UR Rarity
             Dark Cavalry
             UR Rarity
             Dark Cavalry
             Dark Cavalry
             DARK 8
             Dark Cavalry
             Kỵ binh đen
             • ATK:

             • 2800

             • DEF:

             • 2300


             Hiệu ứng (VN):

             "Dark Magician" + 1 quái thú Warrior
             Nhận 100 ATK cho mỗi bài Phép / Bẫy trên sân và trong Mộ. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào một lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Dark Magician" + 1 Warrior monster Gains 100 ATK for each Spell/Trap on the field and in the GYs. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. When a card or effect is activated that targets a card on the field (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it.


             UR Rarity
             Elemental HERO Brave Neos
             UR Rarity
             Elemental HERO Brave Neos
             Elemental HERO Brave Neos
             LIGHT 7
             Elemental HERO Brave Neos
             Anh hùng nguyên tố can đảm Neos
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 4 hoặc thấp hơn
             Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 100 ATK cho mỗi "Neo-Spacian""HERO" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn, trong đó liệt kê cụ thể lá bài "Elemental HERO Neos" trong hiệu ứng của nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster Must be Fusion Summoned. Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


             UR Rarity
             Elemental HERO Brave Neos
             UR Rarity
             Elemental HERO Brave Neos
             Elemental HERO Brave Neos
             LIGHT 7
             Elemental HERO Brave Neos
             Anh hùng nguyên tố can đảm Neos
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 4 hoặc thấp hơn
             Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 100 ATK cho mỗi "Neo-Spacian""HERO" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn, trong đó liệt kê cụ thể lá bài "Elemental HERO Neos" trong hiệu ứng của nó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster Must be Fusion Summoned. Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


             UR Rarity
             Elemental HERO Great Tornado
             UR Rarity
             Elemental HERO Great Tornado
             Elemental HERO Great Tornado
             WIND 8
             Elemental HERO Great Tornado
             Anh hùng nguyên tố bão lớn
             • ATK:

             • 2800

             • DEF:

             • 2200


             Hiệu ứng (VN):

             1 "Elemental HERO" + 1 quái thú GIÓ
             Phải được Triệu hồi Fusion và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu lá bài này được Triệu hồi Fusion: Giảm một nửa ATK và DEF của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             1 "Elemental HERO" monster + 1 WIND monster Must be Fusion Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. If this card is Fusion Summoned: Halve the ATK and DEF of all face-up monsters your opponent currently controls.


             R Rarity
             Elemental HERO Neos Knight
             R Rarity
             Elemental HERO Neos Knight
             Elemental HERO Neos Knight
             LIGHT 7
             Elemental HERO Neos Knight
             Hiệp sĩ anh hùng nguyên tố Neos
             • ATK:

             • 2500

             • DEF:

             • 1000


             Hiệu ứng (VN):

             "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Chiến binh
             Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận ATK bằng một nửa ATK ban đầu của Nguyên liệu Fusion Chiến binh được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó, ngoại trừ "Elemental HERO Neos". Có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Đối thủ của bạn không nhận bất cứ thiệt hại nào từ tấn công liên quan đến lá bài này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Elemental HERO Neos" + 1 Warrior monster Must be Fusion Summoned. Gains ATK equal to half the original ATK of the Warrior Fusion Material used for its Fusion Summon, except "Elemental HERO Neos". Can make a second attack during each Battle Phase. Your opponent takes no battle damage from attacks involving this card.


             R Rarity
             Invoked Caliga
             R Rarity
             Invoked Caliga
             Invoked Caliga
             DARK 4
             Invoked Caliga
             Triệu hoán thú Caliga
             • ATK:

             • 1000

             • DEF:

             • 1800


             Hiệu ứng (VN):

             "Aleister the Invoker" + 1 quái thú DARK
             Nếu hiệu ứng quái thú của người chơi cố kích hoạt, không quái thú nào trong số quái thú của người chơi đó có thể kích hoạt hiệu ứng của chúng trong phần còn lại của lượt này khi lá bài này đang ngửa trên sân. Mỗi người chơi chỉ có thể tấn công với 1 quái thú trong mỗi Battle Phase.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             "Aleister the Invoker" + 1 DARK monster If a player's monster effect attempts to activate, none of that player's monsters can activate their effects for the rest of this turn while this card is face-up on the field. Each player can attack with only 1 monster during each Battle Phase.             Deck của NEOS trong DUEL LINKS