Thông tin tổng quan của Orgoth

Summoning Crest
Lăn một con xúc xắc ba lần. Các hiệu ứng khác nhau tùy thuộc vào kết quả. Kỹ năng này chỉ có thể được kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với một Bộ bài có chứa 9 lá bài trở lên yêu cầu lăn xúc xắc (không bao gồm Bộ bài Phụ). Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt và hai lần mỗi trận đấu. ● Nếu tổng số nút là 12 hoặc thấp hơn: Thêm 1 "Orgoth the Relentless" vào tay của bạn từ Bộ bài của bạn. Sau đó, trả lại 1 lá bài từ tay bạn xuống cuối Bộ bài. ● Nếu tổng số nút là 9 hoặc thấp hơn: Thay đổi Cấp độ của "Orgoth the Relentless" trong tay của bạn thành 4, cho đến khi kết thúc lượt. ● Nếu tổng số nút là 6 hoặc thấp hơn: Bạn có thể tiến hành tối đa 2 Lệnh triệu hồi / Đặt thường trong lượt này.
Orgoth the Relentless
Summoning Crest

Cần 25 UR

UR Rarity
Odd-Eyes Lancer Dragon1 card
UR Rarity
Orgoth the Relentless3 card
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon3 card
UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker2 card
UR Rarity
Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon2 card
UR Rarity
Luster Pendulum, the Dracoslayer1 card
UR Rarity
Abyss Dweller1 card
UR Rarity
Dark Armed, the Dragon of Annihilation1 card
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
UR Rarity
Book of Moon3 card
UR Rarity
Sky Iris2 card
UR Rarity
Spiral Flame Strike3 card
UR Rarity
Summoner's Art2 card

Main: 30 Extra: 8

UR Rarity
Odd-Eyes Lancer Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Lancer Dragon
Odd-Eyes Lancer Dragon
LIGHT 8
Odd-Eyes Lancer Dragon
Rồng mũi giáo mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú Pendulum mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này tấn công, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Nếu (các) lá bài "Odd-Eyes" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, thay vào đó bạn có thể phá hủy 1 lá bài "Odd-Eyes" trong tay, Monster Zone, hoặc Pendulum Zone của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Pendulum Monster you control is destroyed by battle or card effect: You can Tribute 1 monster; Special Summon this card from your hand. If this card attacks, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. If an "Odd-Eyes" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can destroy 1 "Odd-Eyes" card in your hand, Monster Zone, or Pendulum Zone instead.


UR Rarity
Orgoth the Relentless
UR Rarity
Orgoth the Relentless
Orgoth the Relentless
EARTH 7
Orgoth the Relentless
Thánh Orgoth
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2450


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lăn một con xúc xắc sáu mặt 3 lần và lá bài này nhận được ATK / DEF bằng tổng x 100 (cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ), sau đó, nếu 2 trong số các kết quả là giống nhau, áp dụng các hiệu ứng thích hợp. Nếu cả 3 đều giống nhau, hãy áp dụng tất cả các hiệu ứng này.
● 1 hoặc 2: Lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. ● 3 hoặc 4: Rút 2 lá bài. ● 5 hoặc 6: Lượt này có thể tấn công trực tiếp.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your Main Phase: You can roll a six-sided die 3 times and this card gains ATK/DEF equal to the total x 100 (until the end of your opponent's turn), then, if 2 of the results were the same, apply the appropriate effect. If all 3 were the same, apply all of these effects. ● 1 or 2: This card cannot be destroyed by battle or card effects, until the end of your opponent's turn. ● 3 or 4: Draw 2 cards. ● 5 or 6: This card can attack directly this turn.


UR Rarity
Orgoth the Relentless
UR Rarity
Orgoth the Relentless
Orgoth the Relentless
EARTH 7
Orgoth the Relentless
Thánh Orgoth
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2450


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lăn một con xúc xắc sáu mặt 3 lần và lá bài này nhận được ATK / DEF bằng tổng x 100 (cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ), sau đó, nếu 2 trong số các kết quả là giống nhau, áp dụng các hiệu ứng thích hợp. Nếu cả 3 đều giống nhau, hãy áp dụng tất cả các hiệu ứng này.
● 1 hoặc 2: Lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. ● 3 hoặc 4: Rút 2 lá bài. ● 5 hoặc 6: Lượt này có thể tấn công trực tiếp.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your Main Phase: You can roll a six-sided die 3 times and this card gains ATK/DEF equal to the total x 100 (until the end of your opponent's turn), then, if 2 of the results were the same, apply the appropriate effect. If all 3 were the same, apply all of these effects. ● 1 or 2: This card cannot be destroyed by battle or card effects, until the end of your opponent's turn. ● 3 or 4: Draw 2 cards. ● 5 or 6: This card can attack directly this turn.


UR Rarity
Orgoth the Relentless
UR Rarity
Orgoth the Relentless
Orgoth the Relentless
EARTH 7
Orgoth the Relentless
Thánh Orgoth
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2450


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lăn một con xúc xắc sáu mặt 3 lần và lá bài này nhận được ATK / DEF bằng tổng x 100 (cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ), sau đó, nếu 2 trong số các kết quả là giống nhau, áp dụng các hiệu ứng thích hợp. Nếu cả 3 đều giống nhau, hãy áp dụng tất cả các hiệu ứng này.
● 1 hoặc 2: Lá bài này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. ● 3 hoặc 4: Rút 2 lá bài. ● 5 hoặc 6: Lượt này có thể tấn công trực tiếp.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn, during your Main Phase: You can roll a six-sided die 3 times and this card gains ATK/DEF equal to the total x 100 (until the end of your opponent's turn), then, if 2 of the results were the same, apply the appropriate effect. If all 3 were the same, apply all of these effects. ● 1 or 2: This card cannot be destroyed by battle or card effects, until the end of your opponent's turn. ● 3 or 4: Draw 2 cards. ● 5 or 6: This card can attack directly this turn.


UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Odd-Eyes Pendulum Dragon
DARK 74
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Rồng dao động mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể giảm thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ tấn công liên quan đến quái thú Pendulum mà bạn điều khiển xuống 0. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 quái thú Pendulum có ATK 1500 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Odd-Eyes Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được nhân đôi.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can reduce the battle damage you take from an attack involving a Pendulum Monster you control to 0. During your End Phase: You can destroy this card, and if you do, add 1 Pendulum Monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand. You can only use each Pendulum Effect of "Odd-Eyes Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] If this card battles an opponent's monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled.


UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Odd-Eyes Pendulum Dragon
DARK 74
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Rồng dao động mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể giảm thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ tấn công liên quan đến quái thú Pendulum mà bạn điều khiển xuống 0. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 quái thú Pendulum có ATK 1500 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Odd-Eyes Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được nhân đôi.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can reduce the battle damage you take from an attack involving a Pendulum Monster you control to 0. During your End Phase: You can destroy this card, and if you do, add 1 Pendulum Monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand. You can only use each Pendulum Effect of "Odd-Eyes Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] If this card battles an opponent's monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled.


UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Odd-Eyes Pendulum Dragon
DARK 74
Odd-Eyes Pendulum Dragon
Rồng dao động mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể giảm thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ tấn công liên quan đến quái thú Pendulum mà bạn điều khiển xuống 0. Trong End Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 quái thú Pendulum có ATK 1500 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Hiệu ứng Pendulum của "Odd-Eyes Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này chiến đấu với một quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào lá bài này gây ra cho đối thủ của bạn sẽ được nhân đôi.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can reduce the battle damage you take from an attack involving a Pendulum Monster you control to 0. During your End Phase: You can destroy this card, and if you do, add 1 Pendulum Monster with 1500 or less ATK from your Deck to your hand. You can only use each Pendulum Effect of "Odd-Eyes Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] If this card battles an opponent's monster, any battle damage this card inflicts to your opponent is doubled.


UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
Performapal Skullcrobat Joker
DARK 48
Performapal Skullcrobat Joker
Bạn biểu diễn hề đu xương
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , và quái thú "Odd-Eyes" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , hoặc quái thú "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Performapal Skullcrobat Joker".


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Performapal" monsters, "Magician" Pendulum Monsters, and "Odd-Eyes" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Performapal" monster, "Magician" Pendulum Monster, or "Odd-Eyes" monster from your Deck to your hand, except "Performapal Skullcrobat Joker".


UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
UR Rarity
Performapal Skullcrobat Joker
Performapal Skullcrobat Joker
DARK 48
Performapal Skullcrobat Joker
Bạn biểu diễn hề đu xương
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi các quái thú Pendulum, ngoại trừ quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , và quái thú "Odd-Eyes" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Khi lá bài này được Triệu hồi Bình thường: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Performapal" , quái thú Pendulum "Magician" , hoặc quái thú "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Performapal Skullcrobat Joker".


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "Performapal" monsters, "Magician" Pendulum Monsters, and "Odd-Eyes" monsters. This effect cannot be negated. [ Monster Effect ] When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Performapal" monster, "Magician" Pendulum Monster, or "Odd-Eyes" monster from your Deck to your hand, except "Performapal Skullcrobat Joker".


N Rarity
Ghost Beef
N Rarity
Ghost Beef
Ghost Beef
DARK 74
Ghost Beef
Thịt bò ma
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể tung xúc xắc sáu mặt. Cho đến hết lượt này, tăng Thang Pendulum của lá bài này lên con số đó (tối đa 10).
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Bóng ma của bữa tối Giáng sinh.''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can roll a six-sided die. Until the end of this turn, increase this card's Pendulum Scale by that number (max. 10). [ Monster Effect ] ''The Ghost of Christmas Dinner.''


N Rarity
Ghost Beef
N Rarity
Ghost Beef
Ghost Beef
DARK 74
Ghost Beef
Thịt bò ma
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể tung xúc xắc sáu mặt. Cho đến hết lượt này, tăng Thang Pendulum của lá bài này lên con số đó (tối đa 10).
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Bóng ma của bữa tối Giáng sinh.''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can roll a six-sided die. Until the end of this turn, increase this card's Pendulum Scale by that number (max. 10). [ Monster Effect ] ''The Ghost of Christmas Dinner.''


N Rarity
Ghost Beef
N Rarity
Ghost Beef
Ghost Beef
DARK 74
Ghost Beef
Thịt bò ma
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể tung xúc xắc sáu mặt. Cho đến hết lượt này, tăng Thang Pendulum của lá bài này lên con số đó (tối đa 10).
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Bóng ma của bữa tối Giáng sinh.''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can roll a six-sided die. Until the end of this turn, increase this card's Pendulum Scale by that number (max. 10). [ Monster Effect ] ''The Ghost of Christmas Dinner.''


R Rarity
Magicalibra
R Rarity
Magicalibra
Magicalibra
WATER 45
Magicalibra
Cân ma thuật của Libra
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 6, sau đó chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển; cho đến hết lượt này, giảm Cấp độ của 1 quái thú đó theo số lượng đã tuyên bố, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của quái thú kia thêm một lượng tương ứng (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magicalibra" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Một thang đo tri giác. Nó duy trì sự cân bằng của vũ trụ nhưng thường đặt các ngôi sao ở sai hướng.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can declare a Level from 1 to 6, then target 2 face-up monsters you control; until the end of this turn, reduce the Level of 1 of those monsters by the declared amount, and if you do, increase the Level of the other by the same amount (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Magicalibra" once per turn. [ Monster Effect ] ''A sentient scale. It maintains the balance of the universe, but often places the stars on the wrong side.''


R Rarity
Magicalibra
R Rarity
Magicalibra
Magicalibra
WATER 45
Magicalibra
Cân ma thuật của Libra
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 6, sau đó chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt mà bạn điều khiển; cho đến hết lượt này, giảm Cấp độ của 1 quái thú đó theo số lượng đã tuyên bố, và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Cấp độ của quái thú kia thêm một lượng tương ứng (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Magicalibra" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Một thang đo tri giác. Nó duy trì sự cân bằng của vũ trụ nhưng thường đặt các ngôi sao ở sai hướng.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can declare a Level from 1 to 6, then target 2 face-up monsters you control; until the end of this turn, reduce the Level of 1 of those monsters by the declared amount, and if you do, increase the Level of the other by the same amount (even if this card leaves the field). You can only use this effect of "Magicalibra" once per turn. [ Monster Effect ] ''A sentient scale. It maintains the balance of the universe, but often places the stars on the wrong side.''


N Rarity
Mild Turkey
N Rarity
Mild Turkey
Mild Turkey
FIRE 47
Mild Turkey
Gà tây vị nhẹ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể tung xúc xắc sáu mặt. Cho đến hết lượt này, giảm Thang Pendulum của lá bài này theo con số đó (tối thiểu 1).
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Hương vị chiến thắng sẽ khiến bạn gục ngã''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can roll a six-sided die. Until the end of this turn, reduce this card's Pendulum Scale by that number (min. 1). [ Monster Effect ] ''The taste of victory will bowl you over.''


N Rarity
Mild Turkey
N Rarity
Mild Turkey
Mild Turkey
FIRE 47
Mild Turkey
Gà tây vị nhẹ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể tung xúc xắc sáu mặt. Cho đến hết lượt này, giảm Thang Pendulum của lá bài này theo con số đó (tối thiểu 1).
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Hương vị chiến thắng sẽ khiến bạn gục ngã''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can roll a six-sided die. Until the end of this turn, reduce this card's Pendulum Scale by that number (min. 1). [ Monster Effect ] ''The taste of victory will bowl you over.''


N Rarity
Mild Turkey
N Rarity
Mild Turkey
Mild Turkey
FIRE 47
Mild Turkey
Gà tây vị nhẹ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt: Bạn có thể tung xúc xắc sáu mặt. Cho đến hết lượt này, giảm Thang Pendulum của lá bài này theo con số đó (tối thiểu 1).
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Hương vị chiến thắng sẽ khiến bạn gục ngã''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn: You can roll a six-sided die. Until the end of this turn, reduce this card's Pendulum Scale by that number (min. 1). [ Monster Effect ] ''The taste of victory will bowl you over.''


UR Rarity
Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon
Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon
DARK 78
Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon
Rồng dao động vòng mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu một (các) lá bài "Odd-Eyes" bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Odd-Eyes" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Được tạo ra từ những điều kỳ diệu, con rồng dũng cảm và xinh đẹp này có đôi mắt lấp lánh phản chiếu một vòng cung rút trên bầu trời.''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If an "Odd-Eyes" card(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Odd-Eyes" monster from your hand, Deck, or GY. You can only use this effect of "Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] ''Made from miracles, this valiant and beautiful dragon has gleaming eyes that reflect an arc drawn in the sky.''


UR Rarity
Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon
UR Rarity
Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon
Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon
DARK 78
Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon
Rồng dao động vòng mắt kỳ lạ
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu một (các) lá bài "Odd-Eyes" bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Odd-Eyes" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Được tạo ra từ những điều kỳ diệu, con rồng dũng cảm và xinh đẹp này có đôi mắt lấp lánh phản chiếu một vòng cung rút trên bầu trời.''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If an "Odd-Eyes" card(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon 1 "Odd-Eyes" monster from your hand, Deck, or GY. You can only use this effect of "Odd-Eyes Arc Pendulum Dragon" once per turn. [ Monster Effect ] ''Made from miracles, this valiant and beautiful dragon has gleaming eyes that reflect an arc drawn in the sky.''


UR Rarity
Luster Pendulum, the Dracoslayer
UR Rarity
Luster Pendulum, the Dracoslayer
Luster Pendulum, the Dracoslayer
LIGHT 45
Luster Pendulum, the Dracoslayer
Kiếm sĩ rồng của sự dao động, Luster
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Một lần trong lượt, nếu bạn có một lá bài trong Vùng Pendulum khác của bạn: Bạn có thể hủy lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, thêm 1 lá bài từ Deck của bạn lên tay bạn, có cùng tên với lá bài đó.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Fusion, Synchro hoặc Xyz sử dụng lá bài này làm nguyên liệu, ngoại trừ quái thú "Dracoslayer" .


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] Once per turn, if you have a card in your other Pendulum Zone: You can destroy that card, and if you do, add 1 card from your Deck to your hand, with the same name as that card. [ Monster Effect ] Cannot Special Summon Fusion, Synchro, or Xyz Monsters using this card as material, except "Dracoslayer" monsters.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Book of Moon
   Book of Moon
   Spell Quick
   Book of Moon
   Sách mặt trăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


    UR Rarity
    Sky Iris
    UR Rarity
    Sky Iris
    Sky Iris
    Spell Field
    Sky Iris
    Mống mắt bầu trời

     Hiệu ứng (VN):

     Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các lá bài "Magician", "Performapal", hoặc "Odd-Eyes" trong Vùng Pendulum của bạn với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sky Iris" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Your opponent cannot target "Magician", "Performapal", or "Odd-Eyes" cards in your Pendulum Zones with card effects. You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, add 1 "Odd-Eyes" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Sky Iris" once per turn.


     UR Rarity
     Sky Iris
     UR Rarity
     Sky Iris
     Sky Iris
     Spell Field
     Sky Iris
     Mống mắt bầu trời

      Hiệu ứng (VN):

      Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các lá bài "Magician", "Performapal", hoặc "Odd-Eyes" trong Vùng Pendulum của bạn với các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa khác mà bạn điều khiển; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 lá bài "Odd-Eyes" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sky Iris" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Your opponent cannot target "Magician", "Performapal", or "Odd-Eyes" cards in your Pendulum Zones with card effects. You can target 1 other face-up card you control; destroy it, and if you do, add 1 "Odd-Eyes" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Sky Iris" once per turn.


      UR Rarity
      Spiral Flame Strike
      UR Rarity
      Spiral Flame Strike
      Spiral Flame Strike
      Spell Normal
      Spiral Flame Strike
      Tia lửa nổ xoắn ốc

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
       ● Nếu bạn điều khiển lá bài "Odd-Eyes" : Chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.
       ● Thêm lên tay bạn 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 từ Deck của bạn hoặc 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 ngửa từ Extra Deck của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate 1 of these effects; ● If you control an "Odd-Eyes" card: Target 1 card on the field; destroy it. ● Add to your hand, 1 Level 7 "Odd-Eyes" monster from your Deck, or 1 face-up Level 7 "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck.


       UR Rarity
       Spiral Flame Strike
       UR Rarity
       Spiral Flame Strike
       Spiral Flame Strike
       Spell Normal
       Spiral Flame Strike
       Tia lửa nổ xoắn ốc

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
        ● Nếu bạn điều khiển lá bài "Odd-Eyes" : Chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.
        ● Thêm lên tay bạn 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 từ Deck của bạn hoặc 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 ngửa từ Extra Deck của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate 1 of these effects; ● If you control an "Odd-Eyes" card: Target 1 card on the field; destroy it. ● Add to your hand, 1 Level 7 "Odd-Eyes" monster from your Deck, or 1 face-up Level 7 "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck.


        UR Rarity
        Spiral Flame Strike
        UR Rarity
        Spiral Flame Strike
        Spiral Flame Strike
        Spell Normal
        Spiral Flame Strike
        Tia lửa nổ xoắn ốc

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
         ● Nếu bạn điều khiển lá bài "Odd-Eyes" : Chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.
         ● Thêm lên tay bạn 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 từ Deck của bạn hoặc 1 "Odd-Eyes" Cấp 7 ngửa từ Extra Deck của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate 1 of these effects; ● If you control an "Odd-Eyes" card: Target 1 card on the field; destroy it. ● Add to your hand, 1 Level 7 "Odd-Eyes" monster from your Deck, or 1 face-up Level 7 "Odd-Eyes" Pendulum Monster from your Extra Deck.


         UR Rarity
         Summoner's Art
         UR Rarity
         Summoner's Art
         Summoner's Art
         Spell Normal
         Summoner's Art
         Kĩ năng của người triệu hồi

          Hiệu ứng (VN):

          Thêm 1 quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Add 1 Level 5 or higher Normal Monster from your Deck to your hand.


          UR Rarity
          Summoner's Art
          UR Rarity
          Summoner's Art
          Summoner's Art
          Spell Normal
          Summoner's Art
          Kĩ năng của người triệu hồi

           Hiệu ứng (VN):

           Thêm 1 quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Add 1 Level 5 or higher Normal Monster from your Deck to your hand.


           SR Rarity
           Hot Red Dragon Archfiend
           SR Rarity
           Hot Red Dragon Archfiend
           Hot Red Dragon Archfiend
           DARK 8
           Hot Red Dragon Archfiend
           Rồng quỉ đỏ nóng
           • ATK:

           • 3000

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
           Một lần mỗi lượt, trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể phá huỷ tất cả các quái thú Tư thế Tấn công ngửa khác trên sân. Các quái thú khác ngoài lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Once per turn, during your Main Phase 1: You can destroy all other face-up Attack Position monsters on the field. Monsters other than this card cannot attack the turn you activate this effect.


           SR Rarity
           Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer
           SR Rarity
           Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer
           Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer
           FIRE 8
           Ignister Prominence, the Blasting Dracoslayer
           Kiếm sĩ rồng lửa bùng nổ, Ignister
           • ATK:

           • 2850

           • DEF:

           • 0


           Hiệu ứng (VN):

           1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Pendulum non-Tuner
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Pendulum trên sân hoặc 1 lá bài trong Vùng Pendulum; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Dracoslayer" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro cho một lần Triệu hồi.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           1 Tuner + 1 or more non-Tuner Pendulum Monsters Once per turn: You can target 1 Pendulum Monster on the field or 1 card in the Pendulum Zone; destroy it, and if you do, shuffle 1 card on the field into the Deck. Once per turn: You can Special Summon 1 "Dracoslayer" monster from your Deck in Defense Position, but it cannot be used as a Synchro Material for a Summon.


           UR Rarity
           Abyss Dweller
           UR Rarity
           Abyss Dweller
           Abyss Dweller
           WATER
           Abyss Dweller
           Cư dân vực sâu
           • ATK:

           • 1700

           • DEF:

           • 1400


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


           UR Rarity
           Dark Armed, the Dragon of Annihilation
           UR Rarity
           Dark Armed, the Dragon of Annihilation
           Dark Armed, the Dragon of Annihilation
           DARK
           Dark Armed, the Dragon of Annihilation
           Rồng tiêu diệt với trang bị hắc ám
           • ATK:

           • 2800

           • DEF:

           • 1000


           Hiệu ứng (VN):

           2+ quái thú Cấp 7
           Một lần mỗi lượt, nếu bạn có chính xác 5 quái thú DARK trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Dark Armed, the Dragon of Annihilation" bằng cách sử dụng 1 quái thú DARK Dragon Cấp 5 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, sau đó loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của bạn, ngoài ra, lá bài này không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2+ Level 7 monsters Once per turn, if you have exactly 5 DARK monsters in your GY, you can also Xyz Summon "Dark Armed, the Dragon of Annihilation" by using 1 Level 5 or higher DARK Dragon monster you control as material. You can detach 1 material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy it, then banish 1 card from your GY, also, this card cannot attack for the rest of this turn.


           UR Rarity
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           UR Rarity
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           DARK
           Dark Rebellion Xyz Dragon
           Rồng xyz phiến loạn bóng tối
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


           SR Rarity
           Number 11: Big Eye
           SR Rarity
           Number 11: Big Eye
           Number 11: Big Eye
           DARK
           Number 11: Big Eye
           COn số 11: Mắt bự
           • ATK:

           • 2600

           • DEF:

           • 2000


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 7
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển quái thú đó. Lá bài này không thể tấn công khi hiệu ứng này được kích hoạt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 monster your opponent controls; take control of that monster. This card cannot attack the turn this effect is activated.


           SR Rarity
           Number 70: Malevolent Sin
           SR Rarity
           Number 70: Malevolent Sin
           Number 70: Malevolent Sin
           DARK
           Number 70: Malevolent Sin
           Con số 70: Tội ác tử thần
           • ATK:

           • 2400

           • DEF:

           • 1200


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 4
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


           SR Rarity
           Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
           SR Rarity
           Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
           Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
           DARK
           Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
           Người cưỡi rồng dung nham đen, Volnigesh
           • ATK:

           • 2500

           • DEF:

           • 2100


           Hiệu ứng (VN):

           2 quái thú Cấp 7
           Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá huỷ nó và nếu bạn phá huỷ một quái thú, bạn có thể làm cho 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với Cấp / Rank ban đầu x 300 của quái thú bị phá huỷ cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có quái thú Rồng làm nguyên liệu, nhưng không thể kích hoạt trong Damage Step.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up card on the field; destroy it, and if you destroyed a monster, you can make 1 face-up monster you control gain ATK equal to the destroyed monster's original Level/Rank x 300 until the end of the next turn. This card cannot attack the turn you activate this effect. This is a Quick Effect if this card has a Dragon monster as material, but cannot be activated in the Damage Step.           Deck của ORGOTH trong DUEL LINKS
           Top