Thông tin tổng quan của Starry Knight

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

N Rarity
Starry Knight Ciel
N Rarity
Starry Knight Ciel
N Rarity
Starry Knight Ciel
LIGHT 4
Starry Knight Ciel
Hiệp sĩ sao thánh Ciel
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể trả lại 1 "Starry Knight" hoặc 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 mà bạn điều khiển lên tay, ngoại trừ "Starry Knight Ciel"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Starry Knight Ciel" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can return 1 "Starry Knight" monster or 1 Level 7 LIGHT Dragon monster you control to the hand, except "Starry Knight Ciel"; Special Summon this card. If you control no monsters: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 Level 7 LIGHT Dragon monster from your hand. You can only use each effect of "Starry Knight Ciel" once per turn.

R Rarity
Starry Knight Flamel
R Rarity
Starry Knight Flamel
R Rarity
Starry Knight Flamel
LIGHT 4
Starry Knight Flamel
Hiệp sĩ sao thánh Flamel
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ tay bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn; trả lại nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Starry Knight Flamel" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When an opponent's monster declares an attack: You can send this card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon 1 Level 7 LIGHT Dragon monster from your hand. (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 Level 7 LIGHT Dragon monster you control or in your GY; return it to your hand. You can only use 1 "Starry Knight Flamel" effect per turn, and only once that turn.

R Rarity
Starry Knight Orbitael
R Rarity
Starry Knight Orbitael
R Rarity
Starry Knight Orbitael
LIGHT 4
Starry Knight Orbitael
Hiệp sĩ sao thánh Orbitael
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG mà bạn điều khiển; Hãy hiến tế nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 Bẫy / Bẫy của "Starry Knight" trực tiếp từ Deck của bạn. Nếu quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 ngửa mặt mà bạn điều khiển trở về tay, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Starry Knight Orbitael" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 LIGHT monster you control; Tribute it, and if you do, Set 1 "Starry Knight" Spell/Trap directly from your Deck. If a face-up Level 7 LIGHT Dragon monster you control returns to the hand, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Starry Knight Orbitael" once per turn.

SR Rarity
Starry Knight Rayel
SR Rarity
Starry Knight Rayel
SR Rarity
Starry Knight Rayel
LIGHT 4
Starry Knight Rayel
Hiệp sĩ sao thánh Rayel
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 700


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Starry Knight" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Starry Knight" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Starry Knight Rayel"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Starry Knight Rayel" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Starry Knight" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can banish this card from your GY, then target 1 "Starry Knight" monster in your GY, except "Starry Knight Rayel"; Special Summon it. You can only use each effect of "Starry Knight Rayel" once per turn.

UR Rarity
Starry Night, Starry Dragon
UR Rarity
Starry Night, Starry Dragon
UR Rarity
Starry Night, Starry Dragon
LIGHT 7
Starry Night, Starry Dragon
Rồng huy hoàng trong đêm thánh
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó. Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú TỐI, hoặc bởi hiệu ứng của quái thú TỐI. Một lần mỗi lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ quái thú của đối thủ đó cho đến End Phase, cũng như lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai liên tiếp.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can target 1 card on the field; destroy it. Cannot be destroyed by battle with a DARK monster, or by a DARK monster's effects. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can banish that opponent's monster until the End Phase, also this card can make a second attack in a row.

SR Rarity
Starry Knight Balefire
SR Rarity
Starry Knight Balefire
SR Rarity
Starry Knight Balefire
Spell Normal
Starry Knight Balefire
Chuông lửa của hiệp sĩ sao thánh

  Hiệu ứng (VN):

  Thêm 1 "Starry Knight" hoặc 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, nếu bạn không điều khiển quái thú nào và đối thủ của bạn điều khiển quái thú TỐI, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ tay. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Starry Knight Balefire" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Add 1 "Starry Knight" monster, or 1 Level 7 LIGHT Dragon monster, from your Deck to your hand, then, if you control no monsters and your opponent controls a DARK monster, you can Special Summon 1 Level 7 LIGHT Dragon monster from your hand. You can only activate 1 "Starry Knight Balefire" per turn.

  R Rarity
  Starry Knight Ceremony
  R Rarity
  Starry Knight Ceremony
  R Rarity
  Starry Knight Ceremony
  Spell Continuous
  Starry Knight Ceremony
  Sự giáng sinh của hiệp sĩ sao thánh

   Hiệu ứng (VN):

   Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể để lộ 1 quái thú Tiên BÓNG TỐI trên tay và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó đặt quái thú đã tiết lộ đó ở dưới cùng Deck của bạn. Nếu đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Starry Knight Ceremony" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   During your Main Phase: You can reveal 1 LIGHT Fairy monster in your hand, and if you do, add 1 Level 7 LIGHT Dragon monster from your Deck to your hand, then place that revealed monster on the bottom of your Deck. If your opponent activates a card or effect: You can Special Summon 1 Level 7 LIGHT Dragon monster from your hand. You can only use 1 "Starry Knight Ceremony" effect per turn, and only once that turn.

   N Rarity
   Starry Knight Sky
   N Rarity
   Starry Knight Sky
   N Rarity
   Starry Knight Sky
   Spell Field
   Starry Knight Sky
   Bầu trời hiệp sĩ sao thánh

    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 "Starry Knight" hoặc 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Trong lượt của bạn, nếu quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 ngửa mặt mà bạn điều khiển trở về tay: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Starry Knight Sky" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Starry Knight" monster, or 1 Level 7 LIGHT Dragon monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) During your turn, if a face-up Level 7 LIGHT Dragon monster you control returns to the hand: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Starry Knight Sky" once per turn.

    R Rarity
    Starry Knight Arrival
    R Rarity
    Starry Knight Arrival
    R Rarity
    Starry Knight Arrival
    Trap Continuous
    Starry Knight Arrival
    Hiệp sĩ sao thánh giáng thế

     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
     ● Chọn mục tiêu 1 quái thú Rồng Cấp 7 LIGHT mà bạn điều khiển; trả lại lên tay.
     ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ tay bạn.
     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Starry Knight Arrival" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During the Main Phase: You can activate 1 of these effects; ● Target 1 Level 7 LIGHT Dragon monster you control; return it to the hand. ● Special Summon 1 Level 7 LIGHT Dragon monster from your hand. You can only use this effect of "Starry Knight Arrival" once per turn.

      Rarity
     Starry Knight Blast
      Rarity
     Starry Knight Blast
      Rarity
     Starry Knight Blast
     Trap Normal
     Starry Knight Blast
     Hiệp sĩ sao thánh bắn phá

      Hiệu ứng (VN):

      Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng: Trả lại 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 mà bạn điều khiển lên tay; vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt "Starry Knight Blast" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When your opponent activates a card or effect: Return 1 Level 7 LIGHT Dragon monster you control to the hand; negate that effect, and if you do, destroy that card. You can only activate "Starry Knight Blast" once per turn.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      SR Rarity
      Gravity Controller
      SR Rarity
      Gravity Controller
      SR Rarity
      Gravity Controller
      DARK
      Gravity Controller
      Người điều khiển trọng lực
      • ATK:

      • 1000

      • LINK-1

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú không Link trong Vùng quái thú phụ
      Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link ở lượt nó được Triệu hồi Link. Lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone không thể bị phá hủy bằng chiến đấu với một quái thú trong Vùng quái thú Chính. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ trong Vùng Extra Monster Zone: Bạn có thể trả lại cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này vào Deck.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 non-Link Monster in an Extra Monster Zone Cannot be used as Link Material the turn it is Link Summoned. This card in the Extra Monster Zone cannot be destroyed by battle with a monster in the Main Monster Zone. At the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster in the Extra Monster Zone: You can return both that opponent's monster and this card to the Deck.

      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      WATER
      Abyss Dweller
      Cư dân vực sâu
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

      SR Rarity
      Bujintei Tsukuyomi
      SR Rarity
      Bujintei Tsukuyomi
      SR Rarity
      Bujintei Tsukuyomi
      LIGHT
      Bujintei Tsukuyomi
      Võ thần đế Tsukuyomi
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 2300


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú LIGHT Cấp 4
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; gửi toàn bộ bài trên tay của bạn đến Mộ (tối thiểu 1), và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá. Khi lá bài này bạn điều khiển trong khi ngửa mặt rời khỏi sân vì hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú "Bujin" Beast-Warrior trong Mộ của bạn, tối đa số Nguyên liệu Xyz mà lá bài này có trên sân; Triệu hồi Đặc biệt các mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujintei Tsukuyomi".


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 LIGHT monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; send your entire hand to the GY (min. 1), and if you do, draw 2 cards. When this card you controlled while face-up leaves the field because of an opponent's card effect: You can target Level 4 Beast-Warrior "Bujin" monsters in your GY, up to the number of Xyz Materials this card had on the field; Special Summon those targets. You can only control 1 "Bujintei Tsukuyomi".

      SR Rarity
      Castel, the Skyblaster Musketeer
      SR Rarity
      Castel, the Skyblaster Musketeer
      SR Rarity
      Castel, the Skyblaster Musketeer
      WIND
      Castel, the Skyblaster Musketeer
      Tay súng trời, chim Castel
      • ATK:

      • 2000

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.

      SR Rarity
      Evilswarm Exciton Knight
      SR Rarity
      Evilswarm Exciton Knight
      SR Rarity
      Evilswarm Exciton Knight
      LIGHT
      Evilswarm Exciton Knight
      Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
      • ATK:

      • 1900

      • DEF:

      • 0


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      LP Boost Alpha: 50%
      Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.
      LP Boost Alpha: 50%
      Let Me Duel Too!: 50%
      Có thể được sử dụng nếu bạn đã Triệu hồi Thường 1 quái thú Loại Fairy và Đặt úp 2 lá bài trở lên từ tay của bạn trong lượt đầu tiên của bạn. Nhận 2000 điểm sinh mệnh. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
      Let Me Duel Too!: 50%
      Let Me Duel Too!
      Có thể được sử dụng nếu bạn đã Triệu hồi Thường 1 quái thú Loại Fairy và Đặt úp 2 lá bài trở lên từ tay của bạn trong lượt đầu tiên của bạn. Nhận 2000 điểm sinh mệnh. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
      Let Me Duel Too!

      Cần 8 UR

      UR Rarity
      Starry Night, Starry Dragon2 card
      UR Rarity
      Number 39: Utopia1 card
      UR Rarity
      Starliege Paladynamo1 card
      UR Rarity
      Forbidden Lance1 card
      UR Rarity
      Compulsory Evacuation Device1 card
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison1 card
       Rarity
      Starry Knight Blast1 card

      Main: 20 Extra: 8

      R Rarity
      Starry Knight Astel
      R Rarity
      Starry Knight Astel
      Starry Knight Astel
      LIGHT 4
      Starry Knight Astel
      Hiệp sĩ sao thánh Astel
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 2000


      Hiệu ứng (VN):

      (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG mà bạn điều khiển; Hãy hiến tế nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Starry Knight Astel" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      (Quick Effect): You can target 1 LIGHT monster you control; Tribute it, and if you do, Special Summon 1 Level 7 LIGHT Dragon monster from your hand. You can banish this card from your GY, then target 1 Level 7 LIGHT Dragon monster you control; it gains 1000 ATK until the end of your opponent's turn. You can only use each effect of "Starry Knight Astel" once per turn.


      R Rarity
      Starry Knight Flamel
      R Rarity
      Starry Knight Flamel
      Starry Knight Flamel
      LIGHT 4
      Starry Knight Flamel
      Hiệp sĩ sao thánh Flamel
      • ATK:

      • 1500

      • DEF:

      • 1000


      Hiệu ứng (VN):

      Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ tay bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 mà bạn điều khiển hoặc trong Mộ của bạn; trả lại nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Starry Knight Flamel" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When an opponent's monster declares an attack: You can send this card from your hand or face-up field to the GY; Special Summon 1 Level 7 LIGHT Dragon monster from your hand. (Quick Effect): You can banish this card from your GY, then target 1 Level 7 LIGHT Dragon monster you control or in your GY; return it to your hand. You can only use 1 "Starry Knight Flamel" effect per turn, and only once that turn.


      R Rarity
      Starry Knight Orbitael
      R Rarity
      Starry Knight Orbitael
      Starry Knight Orbitael
      LIGHT 4
      Starry Knight Orbitael
      Hiệp sĩ sao thánh Orbitael
      • ATK:

      • 400

      • DEF:

      • 2100


      Hiệu ứng (VN):

      (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG mà bạn điều khiển; Hãy hiến tế nó, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt 1 Bẫy / Bẫy của "Starry Knight" trực tiếp từ Deck của bạn. Nếu quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 ngửa mặt mà bạn điều khiển trở về tay, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Starry Knight Orbitael" một lần cho mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      (Quick Effect): You can target 1 LIGHT monster you control; Tribute it, and if you do, Set 1 "Starry Knight" Spell/Trap directly from your Deck. If a face-up Level 7 LIGHT Dragon monster you control returns to the hand, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Starry Knight Orbitael" once per turn.


      SR Rarity
      Starry Knight Rayel
      SR Rarity
      Starry Knight Rayel
      Starry Knight Rayel
      LIGHT 4
      Starry Knight Rayel
      Hiệp sĩ sao thánh Rayel
      • ATK:

      • 1800

      • DEF:

      • 700


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Starry Knight" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Starry Knight" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Starry Knight Rayel"; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Starry Knight Rayel" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Starry Knight" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can banish this card from your GY, then target 1 "Starry Knight" monster in your GY, except "Starry Knight Rayel"; Special Summon it. You can only use each effect of "Starry Knight Rayel" once per turn.


      UR Rarity
      Starry Night, Starry Dragon
      UR Rarity
      Starry Night, Starry Dragon
      Starry Night, Starry Dragon
      LIGHT 7
      Starry Night, Starry Dragon
      Rồng huy hoàng trong đêm thánh
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 2300


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó. Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú TỐI, hoặc bởi hiệu ứng của quái thú TỐI. Một lần mỗi lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ: Bạn có thể loại bỏ quái thú của đối thủ đó cho đến End Phase, cũng như lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai liên tiếp.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can target 1 card on the field; destroy it. Cannot be destroyed by battle with a DARK monster, or by a DARK monster's effects. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card attacks an opponent's monster: You can banish that opponent's monster until the End Phase, also this card can make a second attack in a row.


      UR Rarity
      Forbidden Lance
      UR Rarity
      Forbidden Lance
      Forbidden Lance
      Spell Quick
      Forbidden Lance
      Cây thương thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


       SR Rarity
       Starry Knight Balefire
       SR Rarity
       Starry Knight Balefire
       Starry Knight Balefire
       Spell Normal
       Starry Knight Balefire
       Chuông lửa của hiệp sĩ sao thánh

        Hiệu ứng (VN):

        Thêm 1 "Starry Knight" hoặc 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, nếu bạn không điều khiển quái thú nào và đối thủ của bạn điều khiển quái thú TỐI, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ tay. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Starry Knight Balefire" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Add 1 "Starry Knight" monster, or 1 Level 7 LIGHT Dragon monster, from your Deck to your hand, then, if you control no monsters and your opponent controls a DARK monster, you can Special Summon 1 Level 7 LIGHT Dragon monster from your hand. You can only activate 1 "Starry Knight Balefire" per turn.


        R Rarity
        Starry Knight Ceremony
        R Rarity
        Starry Knight Ceremony
        Starry Knight Ceremony
        Spell Continuous
        Starry Knight Ceremony
        Sự giáng sinh của hiệp sĩ sao thánh

         Hiệu ứng (VN):

         Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể để lộ 1 quái thú Tiên BÓNG TỐI trên tay và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó đặt quái thú đã tiết lộ đó ở dưới cùng Deck của bạn. Nếu đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Starry Knight Ceremony" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During your Main Phase: You can reveal 1 LIGHT Fairy monster in your hand, and if you do, add 1 Level 7 LIGHT Dragon monster from your Deck to your hand, then place that revealed monster on the bottom of your Deck. If your opponent activates a card or effect: You can Special Summon 1 Level 7 LIGHT Dragon monster from your hand. You can only use 1 "Starry Knight Ceremony" effect per turn, and only once that turn.


         N Rarity
         Starry Knight Sky
         N Rarity
         Starry Knight Sky
         Starry Knight Sky
         Spell Field
         Starry Knight Sky
         Bầu trời hiệp sĩ sao thánh

          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 "Starry Knight" hoặc 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7, ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Trong lượt của bạn, nếu quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 ngửa mặt mà bạn điều khiển trở về tay: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Starry Knight Sky" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Starry Knight" monster, or 1 Level 7 LIGHT Dragon monster, in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) During your turn, if a face-up Level 7 LIGHT Dragon monster you control returns to the hand: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Starry Knight Sky" once per turn.


          UR Rarity
          Compulsory Evacuation Device
          UR Rarity
          Compulsory Evacuation Device
          Compulsory Evacuation Device
          Trap Normal
          Compulsory Evacuation Device
          Thiết bị sơ tán bắt buộc

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


           UR Rarity
           Ice Dragon's Prison
           UR Rarity
           Ice Dragon's Prison
           Ice Dragon's Prison
           Trap Normal
           Ice Dragon's Prison
           Rồng băng giam cầm

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


            R Rarity
            Starry Knight Arrival
            R Rarity
            Starry Knight Arrival
            Starry Knight Arrival
            Trap Continuous
            Starry Knight Arrival
            Hiệp sĩ sao thánh giáng thế

             Hiệu ứng (VN):

             Trong Main Phase: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
             ● Chọn mục tiêu 1 quái thú Rồng Cấp 7 LIGHT mà bạn điều khiển; trả lại lên tay.
             ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 từ tay bạn.
             Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Starry Knight Arrival" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             During the Main Phase: You can activate 1 of these effects; ● Target 1 Level 7 LIGHT Dragon monster you control; return it to the hand. ● Special Summon 1 Level 7 LIGHT Dragon monster from your hand. You can only use this effect of "Starry Knight Arrival" once per turn.


              Rarity
             Starry Knight Blast
              Rarity
             Starry Knight Blast
             Starry Knight Blast
             Trap Normal
             Starry Knight Blast
             Hiệp sĩ sao thánh bắn phá

              Hiệu ứng (VN):

              Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng: Trả lại 1 quái thú Rồng ÁNH SÁNG Cấp 7 mà bạn điều khiển lên tay; vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt "Starry Knight Blast" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When your opponent activates a card or effect: Return 1 Level 7 LIGHT Dragon monster you control to the hand; negate that effect, and if you do, destroy that card. You can only activate "Starry Knight Blast" once per turn.


              SR Rarity
              Bujinki Ahashima
              SR Rarity
              Bujinki Ahashima
              Bujinki Ahashima
              LIGHT
              Bujinki Ahashima
              Võ thần cơ Ahashima
              • ATK:

              • 1500

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trên

              Dưới-Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có cùng Cấp độ
              Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Bujinki Ahashima" một lần cho mỗi lượt.
              ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú có cùng Cấp độ, 1 từ tay của bạn và 1 từ Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng và ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz bằng cách sử dụng 2 quái thú đó chỉ một.
              ● Nếu một quái thú Xyz, lá bài này chỉ để kích hoạt hiệu ứng bằng cách tách (các) nguyên liệu ra (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with the same Level Cannot be used as Link Material. You can only use each of the following effects of "Bujinki Ahashima" once per turn. ● If this card is Link Summoned: You can Special Summon 2 monsters with the same Level, 1 from your hand and 1 from your GY, but negate their effects, and immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 Xyz Monster using those 2 monsters only. ● If an Xyz Monster this card points to activates an effect by detaching material(s) (except during the Damage Step): You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it.


              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              Knightmare Phoenix
              FIRE
              Knightmare Phoenix
              Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 1900

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trên

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


              SR Rarity
              Bujintei Tsukuyomi
              SR Rarity
              Bujintei Tsukuyomi
              Bujintei Tsukuyomi
              LIGHT
              Bujintei Tsukuyomi
              Võ thần đế Tsukuyomi
              • ATK:

              • 1800

              • DEF:

              • 2300


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú LIGHT Cấp 4
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; gửi toàn bộ bài trên tay của bạn đến Mộ (tối thiểu 1), và nếu bạn làm điều đó, hãy rút 2 lá. Khi lá bài này bạn điều khiển trong khi ngửa mặt rời khỏi sân vì hiệu ứng của lá bài của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào quái thú "Bujin" Beast-Warrior trong Mộ của bạn, tối đa số Nguyên liệu Xyz mà lá bài này có trên sân; Triệu hồi Đặc biệt các mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujintei Tsukuyomi".


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 LIGHT monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card; send your entire hand to the GY (min. 1), and if you do, draw 2 cards. When this card you controlled while face-up leaves the field because of an opponent's card effect: You can target Level 4 Beast-Warrior "Bujin" monsters in your GY, up to the number of Xyz Materials this card had on the field; Special Summon those targets. You can only control 1 "Bujintei Tsukuyomi".


              SR Rarity
              Castel, the Skyblaster Musketeer
              SR Rarity
              Castel, the Skyblaster Musketeer
              Castel, the Skyblaster Musketeer
              WIND
              Castel, the Skyblaster Musketeer
              Tay súng trời, chim Castel
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 1500


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


              SR Rarity
              Evilswarm Exciton Knight
              SR Rarity
              Evilswarm Exciton Knight
              Evilswarm Exciton Knight
              LIGHT
              Evilswarm Exciton Knight
              Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
              • ATK:

              • 1900

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


              UR Rarity
              Number 39: Utopia
              UR Rarity
              Number 39: Utopia
              Number 39: Utopia
              LIGHT
              Number 39: Utopia
              Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


              SR Rarity
              Number S39: Utopia the Lightning
              SR Rarity
              Number S39: Utopia the Lightning
              Number S39: Utopia the Lightning
              LIGHT
              Number S39: Utopia the Lightning
              Con số sáng 39: Hoàng đế niềm hi vọng sét
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              3 quái thú LIGHT Cấp 5
              Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Utopia" Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Nếu lá bài này chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng cho đến khi kết thúc Damage Step. Một lần cho mỗi Chuỗi, trong damage calculation, nếu lá bài này chiến đấu với quái thú của đối thủ trong khi lá bài này có "Utopia" làm nguyên liệu (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; ATK của lá bài này chỉ trở thành 5000 trong khi Damage Calculation đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              3 Level 5 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 4 "Utopia" monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. If this card battles, your opponent cannot activate cards or effects until the end of the Damage Step. Once per Chain, during damage calculation, if this card battles an opponent's monster while this card has a "Utopia" Xyz Monster as material (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; this card's ATK becomes 5000 during that damage calculation only.


              UR Rarity
              Starliege Paladynamo
              UR Rarity
              Starliege Paladynamo
              Starliege Paladynamo
              LIGHT
              Starliege Paladynamo
              Paladynamo sáng huy hoàng
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 1000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú LIGHT Cấp 4
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ bị vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Nếu lá bài này bạn điều khiển bị quân đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Rút 1 lá.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 LIGHT monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, it has its effects negated. If this card you control is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: Draw 1 card.              Deck của STARRY KNIGHT trong DUEL LINKS