Thông tin tổng quan của Traptrix

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

N Rarity
Aurora Paragon
N Rarity
Aurora Paragon
N Rarity
Aurora Paragon
LIGHT 4
Aurora Paragon
Thiên thần Aurora
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Khi một quái thú khác được Triệu hồi Thường đến một trong hai bên sân của người chơi, hãy phá hủy lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Neither player can Special Summon monsters. When another monster is Normal Summoned to either player's side of the field, destroy this card.

UR Rarity
Condemned Witch
UR Rarity
Condemned Witch
UR Rarity
Condemned Witch
DARK 4
Condemned Witch
Nữ phù thuỷ bị kết tội
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Nhanh "Forbidden" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Condemned Witch". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Condemned Witch" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Forbidden" Quick-Play Spell from your Deck to your hand. During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 Fairy monster from your Deck, except "Condemned Witch". You can only use each effect of "Condemned Witch" once per turn.

SR Rarity
Traptrix Atrax
SR Rarity
Traptrix Atrax
SR Rarity
Traptrix Atrax
EARTH 4
Traptrix Atrax
Bọ quỷ mê hoặc Atrax
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Lá bài Bẫy Thông thường "Hole" Bạn có thể kích hoạt "Hole" từ tay của bạn. Không thể vô hiệu hoá việc kích hoạt và hiệu ứng của các Lá bài Bẫy Thường được kích hoạt trên sân của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card is unaffected by the effects of "Hole" Normal Trap Cards. You can activate "Hole" Normal Trap Cards from your hand. The activation and effects of Normal Trap Cards activated on your side of the field cannot be negated.

SR Rarity
Traptrix Dionaea
SR Rarity
Traptrix Dionaea
SR Rarity
Traptrix Dionaea
EARTH 4
Traptrix Dionaea
Bọ quỷ mê hoặc Tio
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1100


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Lá bài Bẫy Thông thường "Hole" Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Traptrix" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài "Hole" trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó, nhưng loại bỏ mục tiêu đó trong End Phase của lượt tiếp theo của bạn nếu mục tiêu vẫn còn trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Traptrix Dionaea" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card is unaffected by the effects of "Hole" Normal Trap Cards. When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Traptrix" monster in your Graveyard; Special Summon that target in Defense Position. When this card is Special Summoned: You can target 1 "Hole" Normal Trap Card in your Graveyard; Set that target, but banish it during the End Phase of your next turn if it is still on the field. You can only use this effect of "Traptrix Dionaea" once per turn.

 Rarity
Traptrix Genlisea
 Rarity
Traptrix Genlisea
 Rarity
Traptrix Genlisea
EARTH 4
Traptrix Genlisea
Bọ quỷ mê hoặc Lisea
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của Bẫy thường "Hole" Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Úp 2 "Hole" với các tên khác nhau, 1 từ Deck của bạn và 1 từ Mộ của bạn, nhưng loại bỏ chúng khi chúng rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Traptrix Genlisea" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Unaffected by the effects of "Hole" Normal Traps. You can Tribute this card; Set 2 "Hole" Normal Traps with different names, 1 from your Deck and 1 from your GY, but banish them when they leave the field. You can only use this effect of "Traptrix Genlisea" once per turn.

 Rarity
Traptrix Mantis
 Rarity
Traptrix Mantis
 Rarity
Traptrix Mantis
EARTH 4
Traptrix Mantis
Bọ quỷ mê hoặc Ranka
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1300


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Traptrix" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của Bẫy thường "Hole" Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy Úp mà bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay, sau đó bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy từ tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Traptrix" monster from your Deck to your hand. Unaffected by the effects of "Hole" Normal Traps. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 Set Spell/Trap you control; return that target to the hand, then you can Set 1 Spell/Trap from your hand.

 Rarity
Traptrix Myrmeleo
 Rarity
Traptrix Myrmeleo
 Rarity
Traptrix Myrmeleo
EARTH 4
Traptrix Myrmeleo
Bọ quỷ mê hoặc Tlion
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Lá bài Bẫy Thông thường "Hole" Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Hole" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card is unaffected by the effects of "Hole" Normal Trap Cards. When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Hole" Normal Trap Card from your Deck to your hand. If this card is Special Summoned: Target 1 Spell/Trap Card your opponent controls; destroy that target.

 Rarity
Traptrix Vesiculo
 Rarity
Traptrix Vesiculo
 Rarity
Traptrix Vesiculo
EARTH 4
Traptrix Vesiculo
Bọ quỷ mê hoặc Jina
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của Bẫy thường "Hole" Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Traptrix Vesiculo" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn có thể gửi 1 Set Trap mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn không điều khiển được lá bài nào trong Vùng Phép & Bẫy của mình: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Hole" trong Mộ của bạn; Úp nó lên sân của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Unaffected by the effects of "Hole" Normal Traps. You can only use 1 of the following effects of "Traptrix Vesiculo" per turn, and only once that turn. You can send 1 Set Trap you control to the GY; Special Summon this card from your hand. If you control no cards in your Spell & Trap Zone: You can banish this card from your GY, then target 1 "Hole" Normal Trap in your GY; Set it to your field.

SR Rarity
Forbidden Chalice
SR Rarity
Forbidden Chalice
SR Rarity
Forbidden Chalice
Spell Quick
Forbidden Chalice
Chén thánh bị cấm

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.

  UR Rarity
  Forbidden Dress
  UR Rarity
  Forbidden Dress
  UR Rarity
  Forbidden Dress
  Spell Quick
  Forbidden Dress
  Áo thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 600 ATK, nhưng không thể bị chọn mục tiêu hoặc phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài khác.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 600 ATK, but cannot be targeted or destroyed by other card effects.

   UR Rarity
   Forbidden Lance
   UR Rarity
   Forbidden Lance
   UR Rarity
   Forbidden Lance
   Spell Quick
   Forbidden Lance
   Cây thương thánh bị cấm

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    UR Rarity
    Bottomless Trap Hole
    Trap Normal
    Bottomless Trap Hole
    Hang rơi không đáy

     Hiệu ứng (VN):

     Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.

     SR Rarity
     Chain Hole
     SR Rarity
     Chain Hole
     SR Rarity
     Chain Hole
     Trap Normal
     Chain Hole
     HỐ xích

      Hiệu ứng (VN):

      Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú để đáp lại một lá bài hoặc kích hoạt hiệu ứng: Vô hiệu hoá hiệu ứng của đối thủ đó, sau đó, đối thủ của bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi tay của họ hoặc Deck có cùng tên gốc với lá bài bị vô hiệu hoá đó. Nếu họ không làm vậy, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài ngẫu nhiên khỏi tay họ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When your opponent activates a monster effect in response to a card or effect activation: Negate that opponent's effect, then, your opponent can banish 1 card from their hand or Deck with the same original name as that negated card. If they did not, you can banish 1 random card from their hand.

      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      Trap Normal
      Ice Dragon's Prison
      Rồng băng giam cầm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

       UR Rarity
       Terrors of the Overroot
       UR Rarity
       Terrors of the Overroot
       UR Rarity
       Terrors of the Overroot
       Trap Normal
       Terrors of the Overroot
       Tách khỏi kiếp này

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 lá bài trong Mộ của họ; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt lá bài còn lại từ Mộ sang sân của đối thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Terrors of the Overroot" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 card your opponent controls and 1 card in their GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Set the other card from the GY to your opponent's field. You can only activate 1 "Terrors of the Overroot" per turn.

         Rarity
        Time-Space Trap Hole
         Rarity
        Time-Space Trap Hole
         Rarity
        Time-Space Trap Hole
        Trap Normal
        Time-Space Trap Hole
        Hang rơi thời không

         Hiệu ứng (VN):

         Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú từ tay hoặc Extra Deck: Xáo trộn (các) quái thú đó vào Deck, sau đó bạn mất 1000 LP cho mỗi quái thú được trả về.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When your opponent Special Summons a monster(s) from the hand or Extra Deck: Shuffle that monster(s) into the Deck, then you lose 1000 LP for each returned monster.

         SR Rarity
         Traptrix Trap Hole Nightmare
         SR Rarity
         Traptrix Trap Hole Nightmare
         SR Rarity
         Traptrix Trap Hole Nightmare
         Trap Normal
         Traptrix Trap Hole Nightmare
         Hang rơi của bọ quỷ mê

          Hiệu ứng (VN):

          Khi một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, lượt này sẽ kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân đối thủ của bạn: Vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a monster that was Special Summoned this turn activates its effect on your opponent's field: Negate that effect, and if you do, destroy that card.

          Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

          UR Rarity
          Abyss Dweller
          UR Rarity
          Abyss Dweller
          UR Rarity
          Abyss Dweller
          WATER
          Abyss Dweller
          Cư dân vực sâu
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 1400


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

          SR Rarity
          Castel, the Skyblaster Musketeer
          SR Rarity
          Castel, the Skyblaster Musketeer
          SR Rarity
          Castel, the Skyblaster Musketeer
          WIND
          Castel, the Skyblaster Musketeer
          Tay súng trời, chim Castel
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.

          UR Rarity
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          UR Rarity
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          UR Rarity
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          DARK
          Dark Rebellion Xyz Dragon
          Rồng xyz phiến loạn bóng tối
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.

           Rarity
          Drill Driver Vespenato
           Rarity
          Drill Driver Vespenato
           Rarity
          Drill Driver Vespenato
          EARTH
          Drill Driver Vespenato
          Máy lái khoan Vespenato
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2100


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 5
          Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Drill Driver Vespenato" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể sử dụng lá bài này làm nguyên liệu cho một Xyz Summon trong lượt mà nó được Xyz Summon. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Drill Driver Vespenato" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 5 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Drill Driver Vespenato" by using 1 Rank 4 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) This card cannot be used as material for an Xyz Summon the turn it was Xyz Summoned. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this Xyz Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can target 1 Level 5 or lower monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Drill Driver Vespenato" once per turn.

          SR Rarity
          Evilswarm Exciton Knight
          SR Rarity
          Evilswarm Exciton Knight
          SR Rarity
          Evilswarm Exciton Knight
          LIGHT
          Evilswarm Exciton Knight
          Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
          • ATK:

          • 1900

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.

          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          SR Rarity
          Number 70: Malevolent Sin
          DARK
          Number 70: Malevolent Sin
          Con số 70: Tội ác tử thần
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.

           Rarity
          Traptrix Allomerus
           Rarity
          Traptrix Allomerus
           Rarity
          Traptrix Allomerus
          EARTH
          Traptrix Allomerus
          Bọ quỷ mê hoặc Allomerus
          • ATK:

          • 2200

          • DEF:

          • 600


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Cấp 4 / Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy khi nó có Nguyên liệu Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Traptrix Allomerus" một lần mỗi lượt.
          ● Bạn có thể tách 2 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Côn trùng hoặc Thực vật Cấp 4 từ Mộ của bạn.
          ● Nếu (các) quái thú của đối thủ rời sân vì hiệu ứng bài của bạn và hiện đang ở trong Mộ hoặc bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 trong số chúng; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Level 4 monsters / This card is unaffected by Trap effects while it has Xyz Material. You can only use each of the following effects of "Traptrix Allomerus" once per turn. ● You can detach 2 materials from this card; Special Summon 1 Level 4 Insect or Plant monster from your GY. ● If an opponent's monster(s) leaves the field because of your card effect, and is now in the GY or banished (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card, then target 1 of them; Special Summon it to your field.

           Rarity
          Traptrix Rafflesia
           Rarity
          Traptrix Rafflesia
           Rarity
          Traptrix Rafflesia
          EARTH
          Traptrix Rafflesia
          Bọ quỷ mê hoặc Flesia
          • ATK:

          • 300

          • DEF:

          • 2500


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 4
          Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy khi nó có Nguyên liệu Xyz. "Traptrix" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Traptrix Rafflesia", không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Traptrix" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Traptrix Rafflesia", với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này và gửi 1 Lá bài "Hole" có đủ các điều kiện kích hoạt từ Deck của bạn đến Mộ; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của Lá bài Bẫy đó khi lá bài đó được kích hoạt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 4 monsters This card is unaffected by Trap effects while it has Xyz Material. "Traptrix" monsters you control, except "Traptrix Rafflesia", cannot be destroyed by battle or card effects. Your opponent cannot target "Traptrix" monsters you control, except "Traptrix Rafflesia", with card effects. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card and send 1 "Hole" Normal Trap Card that meets its activation conditions from your Deck to the Graveyard; this effect becomes that Trap Card's effect when that card is activated.

          Các Skill được sử dụng hàng đầu

          Traptrix's Ground
          Bạn có thể sử dụng hiệu ứng thứ nhất và thứ hai của Kỹ năng này nếu Deck của bạn (không bao gồm Extra Deck) chứa 12 quái thú "Traptrix" hoặc lớn hơn và tất cả quái thú trong Extra Deck của bạn đều là quái thú Xyz.
          1: Một lần trong lượt, trong Main Phase của bạn, bạn có thể chơi 1 quái thú "Traptrix" từ tay lên sân của bạn.
          2: Một lần trong Trận đấu, trong Main Phase của bạn, nếu nó từ lượt 2 trở đi, bạn có thể gửi 1 quái thú "Traptrix" hoặc Bài Bẫy Thường "Hole" từ tay bạn vào Mộ, và sau đó thêm 1 "Treacheous Trap Hole" từ bên ngoài Deck của bạn đến Deck của bạn. Sau đó, bạn có thể thêm 1 quái thú "Traptrix" hoặc Bài Bẫy Thông thường "Hole" từ Deck của bạn lên tay bạn.
          Treacherous Trap Hole
          Traptrix's Ground

          Cần 23 UR

          UR Rarity
          Condemned Witch3 card
           Rarity
          Traptrix Genlisea1 card
           Rarity
          Traptrix Mantis2 card
           Rarity
          Traptrix Myrmeleo3 card
           Rarity
          Traptrix Vesiculo2 card
          UR Rarity
          Abyss Dweller1 card
          UR Rarity
          Dark Rebellion Xyz Dragon1 card
           Rarity
          Drill Driver Vespenato1 card
           Rarity
          Traptrix Allomerus1 card
           Rarity
          Traptrix Rafflesia1 card
          UR Rarity
          Forbidden Dress1 card
          UR Rarity
          Forbidden Lance1 card
          UR Rarity
          Bottomless Trap Hole2 card
          UR Rarity
          Ice Dragon's Prison1 card
          UR Rarity
          Terrors of the Overroot1 card
           Rarity
          Time-Space Trap Hole1 card

          Main: 26 Extra: 8

          N Rarity
          Aurora Paragon
          N Rarity
          Aurora Paragon
          Aurora Paragon
          LIGHT 4
          Aurora Paragon
          Thiên thần Aurora
          • ATK:

          • 1500

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Khi một quái thú khác được Triệu hồi Thường đến một trong hai bên sân của người chơi, hãy phá hủy lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Neither player can Special Summon monsters. When another monster is Normal Summoned to either player's side of the field, destroy this card.


          UR Rarity
          Condemned Witch
          UR Rarity
          Condemned Witch
          Condemned Witch
          DARK 4
          Condemned Witch
          Nữ phù thuỷ bị kết tội
          • ATK:

          • 100

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Nhanh "Forbidden" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Condemned Witch". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Condemned Witch" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Forbidden" Quick-Play Spell from your Deck to your hand. During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 Fairy monster from your Deck, except "Condemned Witch". You can only use each effect of "Condemned Witch" once per turn.


          UR Rarity
          Condemned Witch
          UR Rarity
          Condemned Witch
          Condemned Witch
          DARK 4
          Condemned Witch
          Nữ phù thuỷ bị kết tội
          • ATK:

          • 100

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Nhanh "Forbidden" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Condemned Witch". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Condemned Witch" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Forbidden" Quick-Play Spell from your Deck to your hand. During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 Fairy monster from your Deck, except "Condemned Witch". You can only use each effect of "Condemned Witch" once per turn.


          UR Rarity
          Condemned Witch
          UR Rarity
          Condemned Witch
          Condemned Witch
          DARK 4
          Condemned Witch
          Nữ phù thuỷ bị kết tội
          • ATK:

          • 100

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép Nhanh "Forbidden" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Tiên Cấp 4 từ Deck của bạn, ngoại trừ "Condemned Witch". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Condemned Witch" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Forbidden" Quick-Play Spell from your Deck to your hand. During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 Level 4 Fairy monster from your Deck, except "Condemned Witch". You can only use each effect of "Condemned Witch" once per turn.


          SR Rarity
          Traptrix Atrax
          SR Rarity
          Traptrix Atrax
          Traptrix Atrax
          EARTH 4
          Traptrix Atrax
          Bọ quỷ mê hoặc Atrax
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Lá bài Bẫy Thông thường "Hole" Bạn có thể kích hoạt "Hole" từ tay của bạn. Không thể vô hiệu hoá việc kích hoạt và hiệu ứng của các Lá bài Bẫy Thường được kích hoạt trên sân của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card is unaffected by the effects of "Hole" Normal Trap Cards. You can activate "Hole" Normal Trap Cards from your hand. The activation and effects of Normal Trap Cards activated on your side of the field cannot be negated.


          SR Rarity
          Traptrix Dionaea
          SR Rarity
          Traptrix Dionaea
          Traptrix Dionaea
          EARTH 4
          Traptrix Dionaea
          Bọ quỷ mê hoặc Tio
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 1100


          Hiệu ứng (VN):

          Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Lá bài Bẫy Thông thường "Hole" Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Traptrix" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài "Hole" trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó, nhưng loại bỏ mục tiêu đó trong End Phase của lượt tiếp theo của bạn nếu mục tiêu vẫn còn trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Traptrix Dionaea" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card is unaffected by the effects of "Hole" Normal Trap Cards. When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Traptrix" monster in your Graveyard; Special Summon that target in Defense Position. When this card is Special Summoned: You can target 1 "Hole" Normal Trap Card in your Graveyard; Set that target, but banish it during the End Phase of your next turn if it is still on the field. You can only use this effect of "Traptrix Dionaea" once per turn.


          SR Rarity
          Traptrix Dionaea
          SR Rarity
          Traptrix Dionaea
          Traptrix Dionaea
          EARTH 4
          Traptrix Dionaea
          Bọ quỷ mê hoặc Tio
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 1100


          Hiệu ứng (VN):

          Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Lá bài Bẫy Thông thường "Hole" Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Traptrix" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài "Hole" trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó, nhưng loại bỏ mục tiêu đó trong End Phase của lượt tiếp theo của bạn nếu mục tiêu vẫn còn trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Traptrix Dionaea" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card is unaffected by the effects of "Hole" Normal Trap Cards. When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Traptrix" monster in your Graveyard; Special Summon that target in Defense Position. When this card is Special Summoned: You can target 1 "Hole" Normal Trap Card in your Graveyard; Set that target, but banish it during the End Phase of your next turn if it is still on the field. You can only use this effect of "Traptrix Dionaea" once per turn.


          SR Rarity
          Traptrix Dionaea
          SR Rarity
          Traptrix Dionaea
          Traptrix Dionaea
          EARTH 4
          Traptrix Dionaea
          Bọ quỷ mê hoặc Tio
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 1100


          Hiệu ứng (VN):

          Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Lá bài Bẫy Thông thường "Hole" Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Traptrix" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó ở Tư thế Phòng thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài "Hole" trong Mộ của bạn; Úp mục tiêu đó, nhưng loại bỏ mục tiêu đó trong End Phase của lượt tiếp theo của bạn nếu mục tiêu vẫn còn trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Traptrix Dionaea" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card is unaffected by the effects of "Hole" Normal Trap Cards. When this card is Normal Summoned: You can target 1 "Traptrix" monster in your Graveyard; Special Summon that target in Defense Position. When this card is Special Summoned: You can target 1 "Hole" Normal Trap Card in your Graveyard; Set that target, but banish it during the End Phase of your next turn if it is still on the field. You can only use this effect of "Traptrix Dionaea" once per turn.


           Rarity
          Traptrix Genlisea
           Rarity
          Traptrix Genlisea
          Traptrix Genlisea
          EARTH 4
          Traptrix Genlisea
          Bọ quỷ mê hoặc Lisea
          • ATK:

          • 1200

          • DEF:

          • 1600


          Hiệu ứng (VN):

          Không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của Bẫy thường "Hole" Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Úp 2 "Hole" với các tên khác nhau, 1 từ Deck của bạn và 1 từ Mộ của bạn, nhưng loại bỏ chúng khi chúng rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Traptrix Genlisea" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Unaffected by the effects of "Hole" Normal Traps. You can Tribute this card; Set 2 "Hole" Normal Traps with different names, 1 from your Deck and 1 from your GY, but banish them when they leave the field. You can only use this effect of "Traptrix Genlisea" once per turn.


           Rarity
          Traptrix Mantis
           Rarity
          Traptrix Mantis
          Traptrix Mantis
          EARTH 4
          Traptrix Mantis
          Bọ quỷ mê hoặc Ranka
          • ATK:

          • 1500

          • DEF:

          • 1300


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Traptrix" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của Bẫy thường "Hole" Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy Úp mà bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay, sau đó bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy từ tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Traptrix" monster from your Deck to your hand. Unaffected by the effects of "Hole" Normal Traps. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 Set Spell/Trap you control; return that target to the hand, then you can Set 1 Spell/Trap from your hand.


           Rarity
          Traptrix Mantis
           Rarity
          Traptrix Mantis
          Traptrix Mantis
          EARTH 4
          Traptrix Mantis
          Bọ quỷ mê hoặc Ranka
          • ATK:

          • 1500

          • DEF:

          • 1300


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Traptrix" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của Bẫy thường "Hole" Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy Úp mà bạn điều khiển; trả lại mục tiêu đó lên tay, sau đó bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy từ tay của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Traptrix" monster from your Deck to your hand. Unaffected by the effects of "Hole" Normal Traps. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 Set Spell/Trap you control; return that target to the hand, then you can Set 1 Spell/Trap from your hand.


           Rarity
          Traptrix Myrmeleo
           Rarity
          Traptrix Myrmeleo
          Traptrix Myrmeleo
          EARTH 4
          Traptrix Myrmeleo
          Bọ quỷ mê hoặc Tlion
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Lá bài Bẫy Thông thường "Hole" Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Hole" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card is unaffected by the effects of "Hole" Normal Trap Cards. When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Hole" Normal Trap Card from your Deck to your hand. If this card is Special Summoned: Target 1 Spell/Trap Card your opponent controls; destroy that target.


           Rarity
          Traptrix Myrmeleo
           Rarity
          Traptrix Myrmeleo
          Traptrix Myrmeleo
          EARTH 4
          Traptrix Myrmeleo
          Bọ quỷ mê hoặc Tlion
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Lá bài Bẫy Thông thường "Hole" Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Hole" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card is unaffected by the effects of "Hole" Normal Trap Cards. When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Hole" Normal Trap Card from your Deck to your hand. If this card is Special Summoned: Target 1 Spell/Trap Card your opponent controls; destroy that target.


           Rarity
          Traptrix Myrmeleo
           Rarity
          Traptrix Myrmeleo
          Traptrix Myrmeleo
          EARTH 4
          Traptrix Myrmeleo
          Bọ quỷ mê hoặc Tlion
          • ATK:

          • 1600

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Lá bài Bẫy Thông thường "Hole" Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 Lá bài "Hole" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          This card is unaffected by the effects of "Hole" Normal Trap Cards. When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Hole" Normal Trap Card from your Deck to your hand. If this card is Special Summoned: Target 1 Spell/Trap Card your opponent controls; destroy that target.


           Rarity
          Traptrix Vesiculo
           Rarity
          Traptrix Vesiculo
          Traptrix Vesiculo
          EARTH 4
          Traptrix Vesiculo
          Bọ quỷ mê hoặc Jina
          • ATK:

          • 1400

          • DEF:

          • 1400


          Hiệu ứng (VN):

          Không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của Bẫy thường "Hole" Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Traptrix Vesiculo" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn có thể gửi 1 Set Trap mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn không điều khiển được lá bài nào trong Vùng Phép & Bẫy của mình: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Hole" trong Mộ của bạn; Úp nó lên sân của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Unaffected by the effects of "Hole" Normal Traps. You can only use 1 of the following effects of "Traptrix Vesiculo" per turn, and only once that turn. You can send 1 Set Trap you control to the GY; Special Summon this card from your hand. If you control no cards in your Spell & Trap Zone: You can banish this card from your GY, then target 1 "Hole" Normal Trap in your GY; Set it to your field.


           Rarity
          Traptrix Vesiculo
           Rarity
          Traptrix Vesiculo
          Traptrix Vesiculo
          EARTH 4
          Traptrix Vesiculo
          Bọ quỷ mê hoặc Jina
          • ATK:

          • 1400

          • DEF:

          • 1400


          Hiệu ứng (VN):

          Không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng của Bẫy thường "Hole" Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Traptrix Vesiculo" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó. Bạn có thể gửi 1 Set Trap mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn không điều khiển được lá bài nào trong Vùng Phép & Bẫy của mình: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Hole" trong Mộ của bạn; Úp nó lên sân của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Unaffected by the effects of "Hole" Normal Traps. You can only use 1 of the following effects of "Traptrix Vesiculo" per turn, and only once that turn. You can send 1 Set Trap you control to the GY; Special Summon this card from your hand. If you control no cards in your Spell & Trap Zone: You can banish this card from your GY, then target 1 "Hole" Normal Trap in your GY; Set it to your field.


          SR Rarity
          Forbidden Chalice
          SR Rarity
          Forbidden Chalice
          Forbidden Chalice
          Spell Quick
          Forbidden Chalice
          Chén thánh bị cấm

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


           UR Rarity
           Forbidden Dress
           UR Rarity
           Forbidden Dress
           Forbidden Dress
           Spell Quick
           Forbidden Dress
           Áo thánh bị cấm

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 600 ATK, nhưng không thể bị chọn mục tiêu hoặc phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài khác.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 600 ATK, but cannot be targeted or destroyed by other card effects.


            UR Rarity
            Forbidden Lance
            UR Rarity
            Forbidden Lance
            Forbidden Lance
            Spell Quick
            Forbidden Lance
            Cây thương thánh bị cấm

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


             UR Rarity
             Bottomless Trap Hole
             UR Rarity
             Bottomless Trap Hole
             Bottomless Trap Hole
             Trap Normal
             Bottomless Trap Hole
             Hang rơi không đáy

              Hiệu ứng (VN):

              Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


              UR Rarity
              Bottomless Trap Hole
              UR Rarity
              Bottomless Trap Hole
              Bottomless Trap Hole
              Trap Normal
              Bottomless Trap Hole
              Hang rơi không đáy

               Hiệu ứng (VN):

               Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


               SR Rarity
               Chain Hole
               SR Rarity
               Chain Hole
               Chain Hole
               Trap Normal
               Chain Hole
               HỐ xích

                Hiệu ứng (VN):

                Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú để đáp lại một lá bài hoặc kích hoạt hiệu ứng: Vô hiệu hoá hiệu ứng của đối thủ đó, sau đó, đối thủ của bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi tay của họ hoặc Deck có cùng tên gốc với lá bài bị vô hiệu hoá đó. Nếu họ không làm vậy, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài ngẫu nhiên khỏi tay họ.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When your opponent activates a monster effect in response to a card or effect activation: Negate that opponent's effect, then, your opponent can banish 1 card from their hand or Deck with the same original name as that negated card. If they did not, you can banish 1 random card from their hand.


                UR Rarity
                Ice Dragon's Prison
                UR Rarity
                Ice Dragon's Prison
                Ice Dragon's Prison
                Trap Normal
                Ice Dragon's Prison
                Rồng băng giam cầm

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


                 UR Rarity
                 Terrors of the Overroot
                 UR Rarity
                 Terrors of the Overroot
                 Terrors of the Overroot
                 Trap Normal
                 Terrors of the Overroot
                 Tách khỏi kiếp này

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 lá bài trong Mộ của họ; gửi lá bài đó trên sân xuống Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt lá bài còn lại từ Mộ sang sân của đối thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Terrors of the Overroot" mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 card your opponent controls and 1 card in their GY; send that card on the field to the GY, and if you do, Set the other card from the GY to your opponent's field. You can only activate 1 "Terrors of the Overroot" per turn.


                   Rarity
                  Time-Space Trap Hole
                   Rarity
                  Time-Space Trap Hole
                  Time-Space Trap Hole
                  Trap Normal
                  Time-Space Trap Hole
                  Hang rơi thời không

                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú từ tay hoặc Extra Deck: Xáo trộn (các) quái thú đó vào Deck, sau đó bạn mất 1000 LP cho mỗi quái thú được trả về.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When your opponent Special Summons a monster(s) from the hand or Extra Deck: Shuffle that monster(s) into the Deck, then you lose 1000 LP for each returned monster.


                   SR Rarity
                   Traptrix Trap Hole Nightmare
                   SR Rarity
                   Traptrix Trap Hole Nightmare
                   Traptrix Trap Hole Nightmare
                   Trap Normal
                   Traptrix Trap Hole Nightmare
                   Hang rơi của bọ quỷ mê

                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt, lượt này sẽ kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân đối thủ của bạn: Vô hiệu hoá hiệu ứng đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When a monster that was Special Summoned this turn activates its effect on your opponent's field: Negate that effect, and if you do, destroy that card.


                    UR Rarity
                    Abyss Dweller
                    UR Rarity
                    Abyss Dweller
                    Abyss Dweller
                    WATER
                    Abyss Dweller
                    Cư dân vực sâu
                    • ATK:

                    • 1700

                    • DEF:

                    • 1400


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


                    SR Rarity
                    Castel, the Skyblaster Musketeer
                    SR Rarity
                    Castel, the Skyblaster Musketeer
                    Castel, the Skyblaster Musketeer
                    WIND
                    Castel, the Skyblaster Musketeer
                    Tay súng trời, chim Castel
                    • ATK:

                    • 2000

                    • DEF:

                    • 1500


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.


                    UR Rarity
                    Dark Rebellion Xyz Dragon
                    UR Rarity
                    Dark Rebellion Xyz Dragon
                    Dark Rebellion Xyz Dragon
                    DARK
                    Dark Rebellion Xyz Dragon
                    Rồng xyz phiến loạn bóng tối
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 2000


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


                     Rarity
                    Drill Driver Vespenato
                     Rarity
                    Drill Driver Vespenato
                    Drill Driver Vespenato
                    EARTH
                    Drill Driver Vespenato
                    Máy lái khoan Vespenato
                    • ATK:

                    • 2500

                    • DEF:

                    • 2100


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 5
                    Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Drill Driver Vespenato" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 4 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể sử dụng lá bài này làm nguyên liệu cho một Xyz Summon trong lượt mà nó được Xyz Summon. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này trong tầm điều khiển của chủ nhân bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Drill Driver Vespenato" một lần cho mỗi lượt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 5 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Drill Driver Vespenato" by using 1 Rank 4 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) This card cannot be used as material for an Xyz Summon the turn it was Xyz Summoned. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If this Xyz Summoned card in its owner's control is destroyed by an opponent's card: You can target 1 Level 5 or lower monster in your GY; Special Summon it. You can only use this effect of "Drill Driver Vespenato" once per turn.


                    SR Rarity
                    Evilswarm Exciton Knight
                    SR Rarity
                    Evilswarm Exciton Knight
                    Evilswarm Exciton Knight
                    LIGHT
                    Evilswarm Exciton Knight
                    Hiệp sĩ vai-rớt Exciton
                    • ATK:

                    • 1900

                    • DEF:

                    • 0


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Một lần mỗi chuỗi, trong Main Phase của bạn hoặc Battle Phase của đối thủ, nếu đối thủ của bạn có tổng số lá bài trong tay và trên sân của họ nhiều hơn bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân, đối thủ của bạn cũng không có thêm thiệt hại trong lượt này.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters Once per chain, during your Main Phase or your opponent's Battle Phase, if your opponent has more total cards in their hand and field than you do (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; destroy all other cards on the field, also your opponent takes no further damage this turn.


                    SR Rarity
                    Number 70: Malevolent Sin
                    SR Rarity
                    Number 70: Malevolent Sin
                    Number 70: Malevolent Sin
                    DARK
                    Number 70: Malevolent Sin
                    Con số 70: Tội ác tử thần
                    • ATK:

                    • 2400

                    • DEF:

                    • 1200


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                     Rarity
                    Traptrix Allomerus
                     Rarity
                    Traptrix Allomerus
                    Traptrix Allomerus
                    EARTH
                    Traptrix Allomerus
                    Bọ quỷ mê hoặc Allomerus
                    • ATK:

                    • 2200

                    • DEF:

                    • 600


                    Hiệu ứng (VN):

                    2+ quái thú Cấp 4 / Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy khi nó có Nguyên liệu Xyz. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Traptrix Allomerus" một lần mỗi lượt.
                    ● Bạn có thể tách 2 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Côn trùng hoặc Thực vật Cấp 4 từ Mộ của bạn.
                    ● Nếu (các) quái thú của đối thủ rời sân vì hiệu ứng bài của bạn và hiện đang ở trong Mộ hoặc bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này, sau đó chọn vào 1 trong số chúng; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2+ Level 4 monsters / This card is unaffected by Trap effects while it has Xyz Material. You can only use each of the following effects of "Traptrix Allomerus" once per turn. ● You can detach 2 materials from this card; Special Summon 1 Level 4 Insect or Plant monster from your GY. ● If an opponent's monster(s) leaves the field because of your card effect, and is now in the GY or banished (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card, then target 1 of them; Special Summon it to your field.


                     Rarity
                    Traptrix Rafflesia
                     Rarity
                    Traptrix Rafflesia
                    Traptrix Rafflesia
                    EARTH
                    Traptrix Rafflesia
                    Bọ quỷ mê hoặc Flesia
                    • ATK:

                    • 300

                    • DEF:

                    • 2500


                    Hiệu ứng (VN):

                    2 quái thú Cấp 4
                    Lá bài này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Bẫy khi nó có Nguyên liệu Xyz. "Traptrix" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Traptrix Rafflesia", không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào "Traptrix" mà bạn điều khiển, ngoại trừ "Traptrix Rafflesia", với các hiệu ứng của lá bài. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này và gửi 1 Lá bài "Hole" có đủ các điều kiện kích hoạt từ Deck của bạn đến Mộ; hiệu ứng này trở thành hiệu ứng của Lá bài Bẫy đó khi lá bài đó được kích hoạt.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    2 Level 4 monsters This card is unaffected by Trap effects while it has Xyz Material. "Traptrix" monsters you control, except "Traptrix Rafflesia", cannot be destroyed by battle or card effects. Your opponent cannot target "Traptrix" monsters you control, except "Traptrix Rafflesia", with card effects. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card and send 1 "Hole" Normal Trap Card that meets its activation conditions from your Deck to the Graveyard; this effect becomes that Trap Card's effect when that card is activated.                    Deck của TRAPTRIX trong DUEL LINKS