Thông tin tổng quan của World Legacy

   

The Legend of the Heroes
Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
Mekk-Knight Crusadia Avramax
The Legend of the Heroes

Cần 13 UR

UR Rarity
Crusadia Draco2 card
UR Rarity
Mekk-Knight Purple Nightfall2 card
UR Rarity
World Legacy - "World Armor"1 card
UR Rarity
Crusadia Equimax2 card
UR Rarity
Mekk-Knight of the Morning Star1 card
UR Rarity
Book of Moon3 card
UR Rarity
World Legacy Succession1 card
UR Rarity
World Legacy's Secret1 card

Main: 30 Extra: 8

UR Rarity
Crusadia Draco
UR Rarity
Crusadia Draco
Crusadia Draco
WIND 4
Crusadia Draco
Thánh vệ tự chinh của rồng sao
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Draco" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crusadia" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Crusadia Draco"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Draco" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Draco" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned to a zone a Link Monster points to: You can target 1 "Crusadia" card in your GY, except "Crusadia Draco"; add it to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Draco" once per turn.


UR Rarity
Crusadia Draco
UR Rarity
Crusadia Draco
Crusadia Draco
WIND 4
Crusadia Draco
Thánh vệ tự chinh của rồng sao
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Draco" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crusadia" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Crusadia Draco"; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Draco" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Draco" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned to a zone a Link Monster points to: You can target 1 "Crusadia" card in your GY, except "Crusadia Draco"; add it to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Draco" once per turn.


SR Rarity
Crusadia Maximus
SR Rarity
Crusadia Maximus
Crusadia Maximus
LIGHT 4
Crusadia Maximus
Thánh vệ tự chinh của trời cao
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Maximus" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link "Crusadia" mà bạn điều khiển; lượt này, nếu nó giao chiến với quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi, những quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Maximus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Maximus" once per turn this way. You can target 1 "Crusadia" Link Monster you control; this turn, if it battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled, also other monsters you control cannot attack. You can only use this effect of "Crusadia Maximus" once per turn.


SR Rarity
Crusadia Maximus
SR Rarity
Crusadia Maximus
Crusadia Maximus
LIGHT 4
Crusadia Maximus
Thánh vệ tự chinh của trời cao
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Maximus" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link "Crusadia" mà bạn điều khiển; lượt này, nếu nó giao chiến với quái thú của đối thủ, bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi, những quái thú khác mà bạn điều khiển không thể tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Maximus" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Maximus" once per turn this way. You can target 1 "Crusadia" Link Monster you control; this turn, if it battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled, also other monsters you control cannot attack. You can only use this effect of "Crusadia Maximus" once per turn.


SR Rarity
Crusadia Reclusia
SR Rarity
Crusadia Reclusia
Crusadia Reclusia
FIRE 3
Crusadia Reclusia
Thánh vệ tự chinh của ma cảnh
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Reclusia" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Crusadia" mà bạn điều khiển và 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Reclusia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Reclusia" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned to a zone a Link Monster points to: You can target 1 "Crusadia" card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. You can only use this effect of "Crusadia Reclusia" once per turn.


SR Rarity
Mekk-Knight Blue Sky
SR Rarity
Mekk-Knight Blue Sky
Mekk-Knight Blue Sky
LIGHT 5
Mekk-Knight Blue Sky
Hiệp sĩ giắc cắm trời xanh
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm các quái thú "Mekk-Knight" với các tên khác nhau, ngoại trừ "Mekk-Knight Blue Sky", từ Deck của bạn đến tay của bạn, bằng với số lá bài của đối thủ trong cột của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add "Mekk-Knight" monsters with different names, except "Mekk-Knight Blue Sky", from your Deck to your hand, equal to the number of your opponent's cards in this card's column. You can only use this effect of "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn.


SR Rarity
Mekk-Knight Blue Sky
SR Rarity
Mekk-Knight Blue Sky
Mekk-Knight Blue Sky
LIGHT 5
Mekk-Knight Blue Sky
Hiệp sĩ giắc cắm trời xanh
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ tay: Bạn có thể thêm các quái thú "Mekk-Knight" với các tên khác nhau, ngoại trừ "Mekk-Knight Blue Sky", từ Deck của bạn đến tay của bạn, bằng với số lá bài của đối thủ trong cột của lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Blue Sky" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn this way. If this card is Normal or Special Summoned from the hand: You can add "Mekk-Knight" monsters with different names, except "Mekk-Knight Blue Sky", from your Deck to your hand, equal to the number of your opponent's cards in this card's column. You can only use this effect of "Mekk-Knight Blue Sky" once per turn.


R Rarity
Mekk-Knight Indigo Eclipse
R Rarity
Mekk-Knight Indigo Eclipse
Mekk-Knight Indigo Eclipse
LIGHT 8
Mekk-Knight Indigo Eclipse
Hiệp sĩ giắc cắm xanh biếc
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Indigo Eclipse" một lần mỗi lượt theo cách này. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; di chuyển mục tiêu đó đến một trong các Vùng quái thú Chính của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Indigo Eclipse" once per turn this way. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; move that target to another of your Main Monster Zones.


UR Rarity
Mekk-Knight Purple Nightfall
UR Rarity
Mekk-Knight Purple Nightfall
Mekk-Knight Purple Nightfall
LIGHT 8
Mekk-Knight Purple Nightfall
Hiệp sĩ giắc cắm đêm tím
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt theo cách này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó (cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn) và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Mekk-Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Mekk-Knight Purple Nightfall". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn this way. (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; banish it (until the Standby Phase of your next turn), and if you do, add 1 "Mekk-Knight" monster from your Deck to your hand, except "Mekk-Knight Purple Nightfall". You can only use this effect of "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn.


UR Rarity
Mekk-Knight Purple Nightfall
UR Rarity
Mekk-Knight Purple Nightfall
Mekk-Knight Purple Nightfall
LIGHT 8
Mekk-Knight Purple Nightfall
Hiệp sĩ giắc cắm đêm tím
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt theo cách này. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó (cho đến Standby Phase của lượt tiếp theo của bạn) và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 "Mekk-Knight" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Mekk-Knight Purple Nightfall". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight Purple Nightfall" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn this way. (Quick Effect): You can target 1 "Mekk-Knight" monster you control; banish it (until the Standby Phase of your next turn), and if you do, add 1 "Mekk-Knight" monster from your Deck to your hand, except "Mekk-Knight Purple Nightfall". You can only use this effect of "Mekk-Knight Purple Nightfall" once per turn.


N Rarity
Mekk-Knight Red Moon
N Rarity
Mekk-Knight Red Moon
Mekk-Knight Red Moon
LIGHT 7
Mekk-Knight Red Moon
Hiệp sĩ giắc cắm sen đỏ
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Nếu 2 hoặc nhiều lá bài ở cùng một cột, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) trong cột đó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Mekk-Knight Red Moon" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn có thể loại bỏ 1 "Mekk-Knight" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trong cột của lá bài này; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If 2 or more cards are in the same column, you can Special Summon this card (from your hand) in that column. You can only Special Summon "Mekk-Knight Red Moon" once per turn this way. You can banish 1 "Mekk-Knight" monster from your GY, then target 1 face-up monster in this card's column; destroy it.


UR Rarity
World Legacy - "World Armor"
UR Rarity
World Legacy - "World Armor"
World Legacy - "World Armor"
DARK 7
World Legacy - "World Armor"
Di vật vì sao - Giáp tay vì sao
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Khi một quái thú được Triệu hồi Lật: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "World Legacy" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu lá bài được Triệu hồi Thường / Úp này ở trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú đối phương đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck; trả lại cả quái thú đó và lá bài này lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "World Legacy - "World Armor"" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a monster is Flip Summoned: You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand. If this Normal Summoned/Set card is on the field (Quick Effect): You can target 1 face-up opponent's monster that was Special Summoned from the Extra Deck; return both that monster and this card to the hand. You can only use each effect of "World Legacy - "World Armor"" once per turn.


N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
World Legacy - "World Chalice"
DARK 5
World Legacy - "World Chalice"
Di vật vì sao - Chén vì sao
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; gửi (các) quái thú đó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Chalice"" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài được Triệu hồi / Úp thường ngửa mặt này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "World Chalice" từ Deck của mình, ngoại trừ "World Legacy - "World Chalice"".
● Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck (except during the Damage Step): You can Tribute this card; send that monster(s) to the GY. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Chalice"" once per turn. ● If this face-up Normal Summoned/Set card leaves the field: You can Special Summon 2 "World Chalice" monsters from your Deck, except "World Legacy - "World Chalice"". ● During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand.


R Rarity
Crusadia Arboria
R Rarity
Crusadia Arboria
Crusadia Arboria
WATER 3
Crusadia Arboria
Thánh vệ tự chinh của cây thánh
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu (các) quái thú "Crusadia" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của mình hoặc Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Arboria" once per turn this way. If a "Crusadia" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your field or GY instead. You can only use this effect of "Crusadia Arboria" once per turn.


R Rarity
Crusadia Arboria
R Rarity
Crusadia Arboria
Crusadia Arboria
WATER 3
Crusadia Arboria
Thánh vệ tự chinh của cây thánh
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu (các) quái thú "Crusadia" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của mình hoặc Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Arboria" once per turn this way. If a "Crusadia" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your field or GY instead. You can only use this effect of "Crusadia Arboria" once per turn.


R Rarity
Crusadia Arboria
R Rarity
Crusadia Arboria
Crusadia Arboria
WATER 3
Crusadia Arboria
Thánh vệ tự chinh của cây thánh
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Phòng thủ đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt theo cách này. Nếu (các) quái thú "Crusadia" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của mình hoặc Mộ thay thế. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Arboria" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position to your zone a Link Monster points to. You can only Special Summon "Crusadia Arboria" once per turn this way. If a "Crusadia" monster(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your field or GY instead. You can only use this effect of "Crusadia Arboria" once per turn.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Book of Moon
   Book of Moon
   Spell Quick
   Book of Moon
   Sách mặt trăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


    SR Rarity
    Crusadia Power
    SR Rarity
    Crusadia Power
    Crusadia Power
    Spell Quick
    Crusadia Power
    Sức mạnh Thánh vệ tự chinh

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú "Crusadia" mà bạn điều khiển; quái thú "Crusadia" đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crusadia Power" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "Crusadia" monster you control; that "Crusadia" monster is unaffected by card effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Crusadia Power" per turn.


     SR Rarity
     Forbidden Chalice
     SR Rarity
     Forbidden Chalice
     Forbidden Chalice
     Spell Quick
     Forbidden Chalice
     Chén thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      SR Rarity
      Forbidden Chalice
      Forbidden Chalice
      Spell Quick
      Forbidden Chalice
      Chén thánh bị cấm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


       SR Rarity
       Forbidden Chalice
       SR Rarity
       Forbidden Chalice
       Forbidden Chalice
       Spell Quick
       Forbidden Chalice
       Chén thánh bị cấm

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó nhận được 400 ATK, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target gains 400 ATK, but its effects are negated.


        UR Rarity
        World Legacy Succession
        UR Rarity
        World Legacy Succession
        World Legacy Succession
        Spell Normal
        World Legacy Succession
        Kế thừa di vật vì sao

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "World Legacy Succession" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your GY; Special Summon it to your zone a Link Monster points to. You can only activate 1 "World Legacy Succession" per turn.


         R Rarity
         World Legacy's Memory
         R Rarity
         World Legacy's Memory
         World Legacy's Memory
         Spell Quick
         World Legacy's Memory
         Kí ức máy di vật vì sao

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mekk-Knight" từ tay hoặc Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, nhưng trả nó về tay trong End Phase. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú "Mekk-Knight" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Legacy's Memory" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Special Summon 1 "Mekk-Knight" monster from your hand or Deck in Defense Position, but return it to the hand during the End Phase. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters, except "Mekk-Knight" monsters. You can only activate 1 "World Legacy's Memory" per turn.


          R Rarity
          Crusadia Krawler
          R Rarity
          Crusadia Krawler
          Crusadia Krawler
          Trap Continuous
          Crusadia Krawler
          Thánh vệ tự chinh bọ báy mò

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Đặc biệt lá bài này như một quái thú Hiệu ứng (Côn trùng / ĐẤT / Cấp 2 / Công 300 / DEF 2100). (Lá bài này cũng vẫn là Bẫy.) Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này đến một khu vực mà quái thú Link chỉ đến: Bạn có thể thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của mình lên tay của bạn.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Special Summon this card as an Effect Monster (Insect/EARTH/Level 2/ATK 300/DEF 2100). (This card is also still a Trap.) If this card is Special Summoned by this effect to a zone a Link Monster points to: You can add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand.


           UR Rarity
           World Legacy's Secret
           UR Rarity
           World Legacy's Secret
           World Legacy's Secret
           Trap Continuous
           World Legacy's Secret
           Sự thật ẩn trong di vật vì sao

            Hiệu ứng (VN):

            Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Vô hiệu hoá bất kỳ hiệu ứng quái thú nào của đối thủ kích hoạt trong cùng một cột với "Mekk-Knight" mà bạn điều khiển.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When this card is activated: You can target 1 Level 5 or higher monster in your GY; Special Summon it. When this card leaves the field, destroy that monster. Negate any opponent's monster effect that activates in the same column as a "Mekk-Knight" monster you control.


            SR Rarity
            World Reassembly
            SR Rarity
            World Reassembly
            World Reassembly
            Trap Normal
            World Reassembly
            Sao quy về một mối

             Hiệu ứng (VN):

             Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng phá huỷ nó trong End Phase của lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Reassembly" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Special Summon 1 "World Legacy" monster from your hand or Deck, but destroy it during the End Phase of the next turn. You can only activate 1 "World Reassembly" per turn.


             SR Rarity
             World Reassembly
             SR Rarity
             World Reassembly
             World Reassembly
             Trap Normal
             World Reassembly
             Sao quy về một mối

              Hiệu ứng (VN):

              Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng phá huỷ nó trong End Phase của lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Reassembly" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Special Summon 1 "World Legacy" monster from your hand or Deck, but destroy it during the End Phase of the next turn. You can only activate 1 "World Reassembly" per turn.


              SR Rarity
              World Reassembly
              SR Rarity
              World Reassembly
              World Reassembly
              Trap Normal
              World Reassembly
              Sao quy về một mối

               Hiệu ứng (VN):

               Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "World Legacy" từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng phá huỷ nó trong End Phase của lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "World Reassembly" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Special Summon 1 "World Legacy" monster from your hand or Deck, but destroy it during the End Phase of the next turn. You can only activate 1 "World Reassembly" per turn.


               UR Rarity
               Crusadia Equimax
               UR Rarity
               Crusadia Equimax
               Crusadia Equimax
               LIGHT
               Crusadia Equimax
               Thánh vệ tự chinh Equimax
               • ATK:

               • 2000

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Trên

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm cả quái thú Link
               Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế quái thú  "Crusadia" hoặc "World Legacy" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ Effect Monsters, including a Link Monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. Once per turn (Quick Effect): You can Tribute 1 "Crusadia" or "World Legacy" monster this card points to, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


               UR Rarity
               Crusadia Equimax
               UR Rarity
               Crusadia Equimax
               Crusadia Equimax
               LIGHT
               Crusadia Equimax
               Thánh vệ tự chinh Equimax
               • ATK:

               • 2000

               • LINK-3

               Mũi tên Link:

               Trên

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2+ quái thú Hiệu ứng, bao gồm cả quái thú Link
               Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể hiến tế quái thú  "Crusadia" hoặc "World Legacy" mà lá bài này chỉ đến, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2+ Effect Monsters, including a Link Monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. Once per turn (Quick Effect): You can Tribute 1 "Crusadia" or "World Legacy" monster this card points to, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


               R Rarity
               Crusadia Magius
               R Rarity
               Crusadia Magius
               Crusadia Magius
               LIGHT
               Crusadia Magius
               Thánh vệ tự chinh Magius
               • ATK:

               • 100

               • LINK-1

               Mũi tên Link:

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               1 "Crusadia" , ngoại trừ "Crusadia Magius"
               Nhận ATK bằng ATK ban đầu của quái thú mà lá bài này chỉ đến. Con quái thú mà lá bài này chỉ đến không thể tấn công. Nếu một quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt đến khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú "Crusadia" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Magius" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 "Crusadia" monster, except "Crusadia Magius" Gains ATK equal to the original ATK of the monster this card points to. The monster this card points to cannot attack. If an Effect Monster is Special Summoned to the zone this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 "Crusadia" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Magius" once per turn.


               R Rarity
               Crusadia Magius
               R Rarity
               Crusadia Magius
               Crusadia Magius
               LIGHT
               Crusadia Magius
               Thánh vệ tự chinh Magius
               • ATK:

               • 100

               • LINK-1

               Mũi tên Link:

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               1 "Crusadia" , ngoại trừ "Crusadia Magius"
               Nhận ATK bằng ATK ban đầu của quái thú mà lá bài này chỉ đến. Con quái thú mà lá bài này chỉ đến không thể tấn công. Nếu một quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt đến khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú "Crusadia" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Magius" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               1 "Crusadia" monster, except "Crusadia Magius" Gains ATK equal to the original ATK of the monster this card points to. The monster this card points to cannot attack. If an Effect Monster is Special Summoned to the zone this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 "Crusadia" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Magius" once per turn.


               R Rarity
               Crusadia Regulex
               R Rarity
               Crusadia Regulex
               Crusadia Regulex
               LIGHT
               Crusadia Regulex
               Thánh vệ tự chinh Regulex
               • ATK:

               • 1000

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trên

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Crusadia"
               Nhận ATK bằng với ATK ban đầu tổng hợp của tất cả quái thú mà lá bài này chỉ đến. Quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Nếu (các) quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Crusadia" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Crusadia Regulex" một lần mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Effect Monsters, including a "Crusadia" monster Gains ATK equal to the combined original ATK of all monsters this card points to. Monsters this card points to cannot attack. If an Effect Monster(s) is Special Summoned to a zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 "Crusadia" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Crusadia Regulex" once per turn.


               N Rarity
               Crusadia Spatha
               N Rarity
               Crusadia Spatha
               Crusadia Spatha
               LIGHT
               Crusadia Spatha
               Thánh vệ tự chinh Spatha
               • ATK:

               • 500

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trái

               Dưới


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Crusadia"
               Nhận ATK bằng với ATK ban đầu của bất kỳ quái thú nào mà lá bài này chỉ đến. Một quái thú mà lá bài này chỉ đến để không thể tấn công. Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Hiệu ứng được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Khu vực quái thú Chính của một trong hai người chơi, ngoại trừ lá bài này; di chuyển nó đến một Vùng quái thú Chính khác trên sân của người điều khiển của nó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 Effect Monsters, including a "Crusadia" monster Gains ATK equal to the original ATK of any monster this card points to. A monster this card points to cannot attack. Once per turn, if an Effect Monster is Special Summoned to a zone this card points to (except during the Damage Step): You can target 1 monster in either player's Main Monster Zone, except this card; move it to another Main Monster Zone on its controller's field.


               SR Rarity
               Knightmare Phoenix
               SR Rarity
               Knightmare Phoenix
               Knightmare Phoenix
               FIRE
               Knightmare Phoenix
               Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
               • ATK:

               • 1900

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Trên

               Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú có tên khác nhau
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


               UR Rarity
               Mekk-Knight of the Morning Star
               UR Rarity
               Mekk-Knight of the Morning Star
               Mekk-Knight of the Morning Star
               LIGHT
               Mekk-Knight of the Morning Star
               Hiệp sĩ giắc cắm sao sớm
               • ATK:

               • 2000

               • LINK-2

               Mũi tên Link:

               Dưới-Trái

               Dưới-Phải


               Hiệu ứng (VN):

               2 quái thú, bao gồm một quái thú "Mekk-Knight"
               Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú "Mekk-Knight" hoặc 1 lá bài "World Legacy" thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mekk-Knight of the Morning Star" một lần mỗi lượt. Nếu quái thú "Mekk-Knight" chiến đấu với quái thú ở cột khác với nó, quái thú của bạn không thể bị phá huỷ trong chiến đấu đó, và bạn cũng không chịu thiệt hại từ chiến đấu đó.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               2 monsters, including a "Mekk-Knight" monster If this card is Link Summoned: You can discard 1 "Mekk-Knight" monster or 1 "World Legacy" card; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Mekk-Knight of the Morning Star" once per turn. If your "Mekk-Knight" monster battles a monster in a different column than it, your monster cannot be destroyed by that battle, also you take no battle damage from that battle.               Deck của WORLD LEGACY trong DUEL LINKS