Thông tin tổng quan của World Legacy

Nhìn chung

   

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
N Rarity
World Legacy - "World Chalice"

World Legacy - "World Chalice"

5

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • World Legacy

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; gửi (các) quái thú đó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Chalice"" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài được Triệu hồi / Úp thường ngửa mặt này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "World Chalice" từ Deck của mình, ngoại trừ "World Legacy - "World Chalice"".
● Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck (except during the Damage Step): You can Tribute this card; send that monster(s) to the GY. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Chalice"" once per turn. ● If this face-up Normal Summoned/Set card leaves the field: You can Special Summon 2 "World Chalice" monsters from your Deck, except "World Legacy - "World Chalice"". ● During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand.


Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Deck Mẫu

Labyrinth Builder
Xáo trộn 2 lá bài từ tay bạn vào Bộ bài để tạo 'Labyrinth Wall' ở phía sân của bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Labyrinth Builder

Main: 30 Extra: 8

N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
World Legacy - "World Chalice"

World Legacy - "World Chalice"

5

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • World Legacy

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; gửi (các) quái thú đó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Chalice"" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài được Triệu hồi / Úp thường ngửa mặt này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "World Chalice" từ Deck của mình, ngoại trừ "World Legacy - "World Chalice"".
● Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck (except during the Damage Step): You can Tribute this card; send that monster(s) to the GY. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Chalice"" once per turn. ● If this face-up Normal Summoned/Set card leaves the field: You can Special Summon 2 "World Chalice" monsters from your Deck, except "World Legacy - "World Chalice"". ● During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand.


N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
World Legacy - "World Chalice"

World Legacy - "World Chalice"

5

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • World Legacy

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; gửi (các) quái thú đó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Chalice"" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài được Triệu hồi / Úp thường ngửa mặt này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "World Chalice" từ Deck của mình, ngoại trừ "World Legacy - "World Chalice"".
● Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck (except during the Damage Step): You can Tribute this card; send that monster(s) to the GY. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Chalice"" once per turn. ● If this face-up Normal Summoned/Set card leaves the field: You can Special Summon 2 "World Chalice" monsters from your Deck, except "World Legacy - "World Chalice"". ● During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand.


N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
N Rarity
World Legacy - "World Chalice"
World Legacy - "World Chalice"

World Legacy - "World Chalice"

5

 • Loại:
 • Effect Monster

 • Thuộc tính:
 • DARK

 • Tộc:
 • Machine

 • Archetype:
 • World Legacy

 • ATK:
 • 0

 • DEF:
 • 0

Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; gửi (các) quái thú đó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "World Legacy - "World Chalice"" một lần mỗi lượt.
● Nếu lá bài được Triệu hồi / Úp thường ngửa mặt này rời khỏi sân: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "World Chalice" từ Deck của mình, ngoại trừ "World Legacy - "World Chalice"".
● Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt mà lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 lá bài "World Legacy" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a monster(s) is Special Summoned from the Extra Deck (except during the Damage Step): You can Tribute this card; send that monster(s) to the GY. You can only use each of the following effects of "World Legacy - "World Chalice"" once per turn. ● If this face-up Normal Summoned/Set card leaves the field: You can Special Summon 2 "World Chalice" monsters from your Deck, except "World Legacy - "World Chalice"". ● During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "World Legacy" card from your Deck to your hand.Deck của WORLD LEGACY trong DUEL LINKS