Hướng dẫn chơi Qliphort - Duel Links

Hướng dẫn chơi Qliphort - Duel Links

Bộ bài Qli mang lối chơi triệu hồi pendulum để tập hợp nguồn nguyên liệu quái thú phục vụ cho việc triệu hồi hiến tế các quái thú Qli khác hay gọi các quái thú boss của Qli (Apoqliphort) yêu cầu đến 3 quái thú cho triệu hồi hiến tế. Đây là một deck mang lối chơi không combo dài dòng nên sẽ dễ tiếp cận với các player.
Sơ lược về Qli

Các quái thú trong tộc bài Qli (hay Qliphort) bao gồm các quái thú pendulum, EARTH, Machine. Bộ bài Qli mang lối chơi triệu hồi pendulum để tập hợp nguồn nguyên liệu quái thú phục vụ cho việc triệu hồi hiến tế các quái thú Qli khác hay gọi các quái thú boss của Qli (Apoqliphort) yêu cầu đến 3 quái thú cho triệu hồi hiến tế.Đặc trưng của các quái thú Qli

 

Các quái thú Qli

R Rarity
Qliphort Monolith
R Rarity
Qliphort Monolith
Qliphort Monolith
EARTH 51
Qliphort Monolith
Pháo đài Qliphort tích hợp
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu bạn Triệu hồi Hiến tế ở lượt này: Bạn có thể rút một số lá bài bằng với số quái thú "Qli" mà bạn đã Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế ở lượt này.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Ngoại lệ chưa được xử lý tại 0x1i-666 trong qliphort.exe: Truy cập vị trí ghi vi phạm 0x00-000
Tiếp tục, bỏ qua lỗi này? ...[ ]
Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during the End Phase, if you Tribute Summoned this turn: You can draw a number of cards equal to the number of "Qli" monsters you Tributed for Tribute Summons this turn. [ Monster Effect ] ''Unhandled exception at 0x1i-666 in qliphort.exe: Access violation writing location 0x00-000 Continue, ignoring this error? ...[ ] Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''


R Rarity
Qliphort Stealth
R Rarity
Qliphort Stealth
Qliphort Stealth
EARTH 81
Qliphort Stealth
Pháo đài Qliphort bí danh
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú "Qli" bạn điều khiển tăng 300 ATK.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi Hiến tế bằng cách Hiến tế một (hoặc nhiều) quái thú "Qli" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; trả nó về tay. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can target 1 card on the field; return it to the hand. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation.


N Rarity
Qliphort Shell
N Rarity
Qliphort Shell
Qliphort Shell
EARTH 89
Qliphort Shell
Pháo đài Qliphort vỏ
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm 300 ATK.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường bằng cách Hiến tế một (hoặc nhiều) quái thú "Qli" , nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase, và nếu nó tấn công một quái thú Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Normal Summoned by Tributing a "Qli" monster(s), it can make a second attack during each Battle Phase, and if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


SR Rarity
Qliphort Scout
SR Rarity
Qliphort Scout
Qliphort Scout
EARTH 59
Qliphort Scout
Pháo đài Qliphort công cụ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể trả 800 LP; thêm 1 lá bài "Qli" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Qliphort Scout".
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Khởi động ở Chế độ bản sao...
Đã xảy ra lỗi khi thực thi C:\sophia\zefra.exe
Nhà xuất bản không rõ.
Cho phép C:\tierra\qliphort.exe? ...[Y]
Khởi động ở Chế độ tự chủ...''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can pay 800 LP; add 1 "Qli" card from your Deck to your hand, except "Qliphort Scout". [ Monster Effect ] ''Booting in Replica Mode... An error has occurred while executing C:\sophia\zefra.exe Unknown publisher. Allow C:\tierra\qliphort.exe ? ...[Y] Booting in Autonomy Mode...''


Lợi thế của việc này là số scale của các quái thú sẽ rất thoải mái cho người chơi triệu hồi pendulum các quái thú Qli mà không cần lo ngại gì. Cụ thể là các quái thú chỉ bao gồm scale 1 và 9.

Tuy nhiên, các lá bài Qli chỉ hỗ trợ triệu hồi cho riêng tộc bài Qli, thế nên mỗi quái thú Qli đều có hiệu ứng pendulum không cho phép bạn triệu hồi đặc biệt các quái thú khác Qli và bạn không có cách nào xóa bỏ restrict này. Điều này sẽ làm giảm đi tính phối hợp của deck với các tộc bài khác khi bạn không thể triệu hồi đặc biệt các quái thú ngoài Qli và khiến cho tộc bài này gần như chỉ có thể chơi một mình chúng.

Phân loại các quái thú Qli trong main deck:

 • Là các quái thú normal pendulum.
 • Là các quái thú effect pendulum.
 • Là các quái thú effect không phải là pendulum.

Qliphort Monolith và Qliphort Scout (Các quái thú normal pendulum)

R Rarity
Qliphort Monolith
R Rarity
Qliphort Monolith
Qliphort Monolith
EARTH 51
Qliphort Monolith
Pháo đài Qliphort tích hợp
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong End Phase, nếu bạn Triệu hồi Hiến tế ở lượt này: Bạn có thể rút một số lá bài bằng với số quái thú "Qli" mà bạn đã Hiến tế cho việc Triệu hồi Hiến tế ở lượt này.
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Ngoại lệ chưa được xử lý tại 0x1i-666 trong qliphort.exe: Truy cập vị trí ghi vi phạm 0x00-000
Tiếp tục, bỏ qua lỗi này? ...[ ]
Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during the End Phase, if you Tribute Summoned this turn: You can draw a number of cards equal to the number of "Qli" monsters you Tributed for Tribute Summons this turn. [ Monster Effect ] ''Unhandled exception at 0x1i-666 in qliphort.exe: Access violation writing location 0x00-000 Continue, ignoring this error? ...[ ] Xlmgzxg drgs gsv Hzxivw Givv rh uliyrwwvm. Gsv hxlfitv szh yvvm fmovzhsvw.''


SR Rarity
Qliphort Scout
SR Rarity
Qliphort Scout
Qliphort Scout
EARTH 59
Qliphort Scout
Pháo đài Qliphort công cụ
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2800


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể trả 800 LP; thêm 1 lá bài "Qli" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Qliphort Scout".
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Khởi động ở Chế độ bản sao...
Đã xảy ra lỗi khi thực thi C:\sophia\zefra.exe
Nhà xuất bản không rõ.
Cho phép C:\tierra\qliphort.exe? ...[Y]
Khởi động ở Chế độ tự chủ...''


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can pay 800 LP; add 1 "Qli" card from your Deck to your hand, except "Qliphort Scout". [ Monster Effect ] ''Booting in Replica Mode... An error has occurred while executing C:\sophia\zefra.exe Unknown publisher. Allow C:\tierra\qliphort.exe ? ...[Y] Booting in Autonomy Mode...''


2 quái thú normal pendulum của Qli hiện tại trong deck là Scout và Monolith đều mang level 5. Các quái thú này mang hiệu ứng pendulum giúp bạn cộng tài nguyên ở mỗi lượt đi.

Scout mỗi lượt cho phép bạn lấy bất kỳ lá bài Qli nào từ deck lên tay (trừ Scout) bằng cách pay 800 LP. Hiệu ứng gần như giúp bạn tiếp cận được với tất cả các lá bài trong tộc bài này.

Hơn nữa mỗi copy của Scout có thể kích hoạt hiệu ứng với giới hạn sử dụng riêng biệt, điều này có thể giúp cho bạn lấy tài nguyên lên tay nhiều hơn là 1 trong lượt. 

Monolith sẽ bù đắp lại cho bạn các quái thú Qli đã được sử dụng cho triệu hồi hiến tế ở mỗi end phase bằng cách cho bạn rút thêm số lá bài tương ứng với các quái thú đã bị hiến tế.

Các quái thú effect pendulum

Các quái thú effect pendulum có level từ 6 đến 8.

Hiệu ứng pendulum của các quái thú này gây ảnh hưởng đến ATK của các quái thú trên sân:

Các quái thú Qli scale 1 giúp cho các quái thú Qli của bạn tăng thêm 300 ATK.

Các quái thú Qli scale 9 làm cho các quái thú mà đối phương điều khiển giảm 300 ATK.

Khi các quái thú Qli được triệu hồi thường

Các quái Qli thú này có thể được triệu hồi bình thường mà không cần hiến tế. Nếu bạn triệu hồi đặc biệt các quái thú này hoặc triệu hồi bình thường chúng mà không sử dụng hiến tế, level của chúng sẽ bị giảm còn 4 và ATK gốc sẽ bị giảm xuống còn 1800.

Một hiệu ứng chung thứ 2 của các quái thú Qli này nếu quái thú được triệu hồi thường, các quái thú này sẽ trở nên miễn nhiễm với những hiệu ứng được kích hoạt của quái thú có level/rank gốc thấp hơn level hiện tại của quái thú Qli đó.  

Hiệu ứng quái thú riêng của các quái thú Qli sẽ có đặc trưng tương ứng với level của chúng:

Qliphort Helix và Qliphort Carrier (Level 6)

R Rarity
Qliphort Helix
R Rarity
Qliphort Helix
Qliphort Helix
EARTH 69
Qliphort Helix
Pháo đài Qliphort bộ gen
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm 300 ATK.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Tributed: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it.


SR Rarity
Qliphort Carrier
SR Rarity
Qliphort Carrier
Qliphort Carrier
EARTH 61
Qliphort Carrier
Pháo đài Qliphort lưu trữ
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú "Qli" bạn điều khiển tăng 300 ATK.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả nó về tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Tributed: You can target 1 monster on the field; return it to the hand.


Các quái thú này có khả năng kích hoạt hiệu ứng khi bị hiến tế.

 • Carrier có thể đẩy 1 quái thú trên sân về tay (có target).
 • Helix có thể tiêu diệt 1 phép/bẫy trên sân (có target).

Qliphort Disk và Qliphort Cephalopod (Level 7)

R Rarity
Qliphort Disk
R Rarity
Qliphort Disk
Qliphort Disk
EARTH 71
Qliphort Disk
Pháo đài Qliphort dạng ổ đĩa
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú "Qli" bạn điều khiển tăng 300 ATK.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi Hiến tế bằng cách Hiến tế một (hoặc nhiều) quái thú "Qli" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú "Qli" từ Deck của bạn, nhưng phá huỷ chúng trong End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can Special Summon 2 "Qli" monsters from your Deck, but destroy them during the End Phase.


N Rarity
Qliphort Cephalopod
N Rarity
Qliphort Cephalopod
Qliphort Cephalopod
EARTH 79
Qliphort Cephalopod
Pháo đài Qliphort truy cập
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm 300 ATK.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi Hiến tế bằng cách Hiến tế một (hoặc nhiều) quái thú "Qli" : Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; nếu đối thủ của bạn có nhiều quái thú trong Mộ của họ hơn bạn, bạn sẽ nhận được LP bằng mức chênh lệch x 300, và nếu bạn làm điều đó, hãy gây ra lượng sát thương tương đương cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can activate this effect; if your opponent has more monsters in their Graveyard than you do, you gain LP equal to the difference x 300, and if you do, inflict the same amount of damage to your opponent.


Các quái thú này có khả năng kích hoạt hiệu ứng nếu được triệu hồi hiến tế bằng quái thú Qli.

 • Cephalopod hỗ trợ khả năng hồi Lp cho người chơi.
 • Disk giúp bạn triệu hồi đến 2 quái thú Qli từ deck, chúng sẽ bị tiêu diệt ở cuối lượt.

Qliphort Stealth và Qliphort Shell (Level 8)

R Rarity
Qliphort Stealth
R Rarity
Qliphort Stealth
Qliphort Stealth
EARTH 81
Qliphort Stealth
Pháo đài Qliphort bí danh
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú "Qli" bạn điều khiển tăng 300 ATK.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi Hiến tế bằng cách Hiến tế một (hoặc nhiều) quái thú "Qli" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; trả nó về tay. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can target 1 card on the field; return it to the hand. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation.


N Rarity
Qliphort Shell
N Rarity
Qliphort Shell
Qliphort Shell
EARTH 89
Qliphort Shell
Pháo đài Qliphort vỏ
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm 300 ATK.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường bằng cách Hiến tế một (hoặc nhiều) quái thú "Qli" , nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase, và nếu nó tấn công một quái thú Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Normal Summoned by Tributing a "Qli" monster(s), it can make a second attack during each Battle Phase, and if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


Tương tự như các Qli level 7, các quái thú Qli level 8 cũng có khả năng kích hoạt hiệu ứng nếu được triệu hồi hiến tế bằng quái thú Qli.

 • Shell có thể đấm 2 lần trong battle phase và gây thiệt hại xuyên thủ.
 • Stealth có thể đẩy 1 lá bài trên sân về tay (có target).

Apoqliphort Skybase (Level 9)

UR Rarity
Apoqliphort Skybase
UR Rarity
Apoqliphort Skybase
Apoqliphort Skybase
EARTH 9
Apoqliphort Skybase
Pháo đài Qliphort tận thế Kernel
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Yêu cầu 3 "Qli" để Triệu hồi / Úp thường. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Úp bình thường, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy và bởi các hiệu ứng được kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Rank ban đầu thấp hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển nó cho đến End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. Requires 3 "Qli" Tributes to Normal Summon/Set. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by Spell/Trap effects and by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; take control of it until the End Phase.


Các quái thú Qli (Apoqliphort) level 9 trở lên không phải là các quái thú pendulum. Những quái thú này yêu cầu đến 3 quái thú Qli cho triệu hội hiến tế. Các quái thú Apoqliphort được triệu hồi thường khi ở trên sân, ngoài khả năng miễn nhiễm với những hiệu ứng được kích hoạt của quái thú có level/rank gốc thấp hơn level hiện tại của chính nó, các quái thú này còn có thêm khả năng miễn nhiễm với hiệu ứng của các lá bài phép và bẫy.

Skybase là 1 quái thú Apoqliphort có khả năng chiếm quyền điều khiển 1 quái thú của đối phương (có target) cho đến end phase của lượt đó. Hiệu ứng này không giới hạn những thao tác cảu bạn lên quái thú của đối phương nên bạn có thể sử dụng những quái thú này để hiến tế, tấn công, làm nguyên liệu, làm cost và có thể tận dụng luôn cả hiệu ứng của chúng.Các lá bài hổ trợ khác

 

Wightprincess (Hand trap đề suất)

R Rarity
Wightprincess
R Rarity
Wightprincess
Wightprincess
LIGHT 3
Wightprincess
Công chúa wight
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Skull Servant" khi nó ở trong Mộ. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Wightprince" từ Deck của bạn đến Mộ. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình đến Mộ; tất cả quái thú hiện có trên sân đều mất ATK và DEF bằng với Cấp / Rank của chúng x 300, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Skull Servant" while it is in the Graveyard. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Wightprince" from your Deck to the Graveyard. During either player's turn: You can send this card from your hand or field to the Graveyard; all monsters currently on the field lose ATK and DEF equal to their own Level/Rank x 300, until the end of this turn.


Wightprincess là 1 hand trap có thể giảm ATK và DEF của quái thú được sử dụng nhiều trong các deck list của Qli.

Extra deck

Extra deck có vẻ là không quá cần thiết đối với Qli.

Các quái thú rank 4 thông dụng

SR Rarity
Number 70: Malevolent Sin
SR Rarity
Number 70: Malevolent Sin
Number 70: Malevolent Sin
DARK
Number 70: Malevolent Sin
Con số 70: Tội ác tử thần
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


SR Rarity
Fairy King Albverdich
SR Rarity
Fairy King Albverdich
Fairy King Albverdich
EARTH
Fairy King Albverdich
Vua yêu tinh Albverdich
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú EARTH Cấp 4
Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; tất cả quái thú không phải ĐẤT hiện có trên sân mất 500 ATK và DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 EARTH monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; all non-EARTH monsters currently on the field lose 500 ATK and DEF.


UR Rarity
Number 39: Utopia
UR Rarity
Number 39: Utopia
Number 39: Utopia
LIGHT
Number 39: Utopia
Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon
UR Rarity
Dark Rebellion Xyz Dragon
Dark Rebellion Xyz Dragon
DARK
Dark Rebellion Xyz Dragon
Rồng xyz phiến loạn bóng tối
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 4
Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; ATK của nó trở thành một nửa ATK hiện tại của nó, và nếu nó làm điều đó, lá bài này nhận được ATK đã mất đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; its ATK becomes half its current ATK, and if it does, this card gains that lost ATK.


UR Rarity
Number C39: Utopia Ray
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray
Number C39: Utopia Ray
LIGHT
Number C39: Utopia Ray
Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

3 quái thú LIGHT Cấp 4
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.


Khi được triệu hồi thường không có hiến tế hoặc khi được triệu hồi đặc biệt, level của các quái thú Qli sẽ biến thành 4.

Các quái thú xyz thông dụng khác

SR Rarity
Photon Strike Bounzer
SR Rarity
Photon Strike Bounzer
Photon Strike Bounzer
LIGHT
Photon Strike Bounzer
Bảo vệ quán chuỗi quang tử
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6
Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.


R Rarity
Inzektor Exa-Beetle
R Rarity
Inzektor Exa-Beetle
Inzektor Exa-Beetle
DARK
Inzektor Exa-Beetle
Người côn chùng bọ hung sừng Y
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 6
Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của một trong hai người chơi; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa ATK và DEF ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa ở mỗi bên của sân; gửi các mục tiêu đó đến Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 6 monsters When this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster in either player's Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster equipped by this effect. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card on each side of the field; send those targets to the Graveyard.


SR Rarity
Gaia Dragon, the Thunder Charger
SR Rarity
Gaia Dragon, the Thunder Charger
Gaia Dragon, the Thunder Charger
WIND
Gaia Dragon, the Thunder Charger
Hiệp sĩ rồng thiên lôi, Gaia
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 7
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng quái thú Xyz Rank 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó vào lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 7 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 5 or 6 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
R Rarity
Digital Bug Rhinosebus
Digital Bug Rhinosebus
LIGHT
Digital Bug Rhinosebus
Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
 • ATK:

 • 2600

 • DEF:

 • 2200


Hiệu ứng (VN):

2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


Hiệu ứng gốc (EN):

2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


 

Destiny Draw (Skill Card) và Swing Into Action: Pendulum Summon! (Skill Card) (Một số skill thích hợp cho deck)

UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


UR Rarity
Swing Into Action: Pendulum Summon! (Skill Card)
UR Rarity
Swing Into Action: Pendulum Summon! (Skill Card)
Swing Into Action: Pendulum Summon! (Skill Card)
Swing Into Action: Pendulum Summon! (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi bắt đầu Đấu, hãy thêm Vùng Pendulum vào sân của bạn.

Hiệu ứng sau có thể được sử dụng một lần mỗi lượt nếu bạn có Quái thú Pendulum úp trong Extra Deck của mình. Chọn 1 quái thú bạn điều khiển trong Vùng Quái thú Phụ và di chuyển nó đến Vùng Quái thú chính của bạn trong cùng một cột.


Hiệu ứng gốc (EN):

At the beginning of the Duel, add a Pendulum Zone to your field. This Skill will only activate if you begin the Duel with a Deck that has 12 or more Pendulum Monsters (Extra Deck does not count).


 Lối chơi của deck

 

Apoqliphort Skybase (Big boss)

UR Rarity
Apoqliphort Skybase
UR Rarity
Apoqliphort Skybase
Apoqliphort Skybase
EARTH 9
Apoqliphort Skybase
Pháo đài Qliphort tận thế Kernel
 • ATK:

 • 2900

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Yêu cầu 3 "Qli" để Triệu hồi / Úp thường. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Úp bình thường, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy và bởi các hiệu ứng được kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Rank ban đầu thấp hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển nó cho đến End Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Special Summoned. Requires 3 "Qli" Tributes to Normal Summon/Set. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by Spell/Trap effects and by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. Once per turn: You can target 1 monster your opponent controls; take control of it until the End Phase.


Lối chơi của deck Qli tập trung vào mục tiêu cuối cùng là lên được các quái thú chủ lực là các quái thú Apoqliphort. Để có thể triệu hồi được các quái thú Apoqliphort, bạn cần phải có được 3 quái thú Qli trên sân trước đó.

Summoner's Art và Qliphort Scout (Searcher)

UR Rarity
Summoner's Art
UR Rarity
Summoner's Art
Summoner's Art
Spell Normal
Summoner's Art
Kĩ năng của người triệu hồi

  Hiệu ứng (VN):

  Thêm 1 quái thú Thường Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Add 1 Level 5 or higher Normal Monster from your Deck to your hand.


  SR Rarity
  Qliphort Scout
  SR Rarity
  Qliphort Scout
  Qliphort Scout
  EARTH 59
  Qliphort Scout
  Pháo đài Qliphort công cụ
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 2800


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt: Bạn có thể trả 800 LP; thêm 1 lá bài "Qli" từ Deck của bạn lên tay bạn, ngoại trừ "Qliphort Scout".
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  ''Khởi động ở Chế độ bản sao...
  Đã xảy ra lỗi khi thực thi C:\sophia\zefra.exe
  Nhà xuất bản không rõ.
  Cho phép C:\tierra\qliphort.exe? ...[Y]
  Khởi động ở Chế độ tự chủ...''


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn: You can pay 800 LP; add 1 "Qli" card from your Deck to your hand, except "Qliphort Scout". [ Monster Effect ] ''Booting in Replica Mode... An error has occurred while executing C:\sophia\zefra.exe Unknown publisher. Allow C:\tierra\qliphort.exe ? ...[Y] Booting in Autonomy Mode...''


  Scout là 1 quái thú quan trọng trong deck giúp bạn lấy lên tay được bất kỳ lá bài Qli nào. 

  Bạn cần phải có được Scout trên tay càng sớm càng tốt, quái thú này sẽ giúp cho bạn tiếp cận được các phần còn lại bên trong bộ bài.

  Để có thể lấy lên được Scout nhanh hơn bạn có thể sử dụng Summoner’s Art.

  Qliphort Stealth và Qliphort Shell (Boss)

  R Rarity
  Qliphort Stealth
  R Rarity
  Qliphort Stealth
  Qliphort Stealth
  EARTH 81
  Qliphort Stealth
  Pháo đài Qliphort bí danh
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú "Qli" bạn điều khiển tăng 300 ATK.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Khi lá bài này được Triệu hồi Hiến tế bằng cách Hiến tế một (hoặc nhiều) quái thú "Qli" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; trả nó về tay. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại việc kích hoạt hiệu ứng này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can target 1 card on the field; return it to the hand. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation.


  N Rarity
  Qliphort Shell
  N Rarity
  Qliphort Shell
  Qliphort Shell
  EARTH 89
  Qliphort Shell
  Pháo đài Qliphort vỏ
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm 300 ATK.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường bằng cách Hiến tế một (hoặc nhiều) quái thú "Qli" , nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase, và nếu nó tấn công một quái thú Thế Thủ, gây sát thương chiến đấu xuyên thấu cho đối thủ của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Normal Summoned by Tributing a "Qli" monster(s), it can make a second attack during each Battle Phase, and if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


  Ngoài quái thú chủ lực mà deck này nhắm đến, bạn cũng có thể triệu hồi các quái thú khác trong chiến thuật của Qli:

  • Stealth có thể target và đẩy 1 lá bài trên sân về tay khi được triệu hồi hiến tế lên sân bằng quái thú Qli khác. Chưa hết đối phương sẽ không thể chain trực tiếp vào hiệu ứng của quái thú này lúc kích hoạt, điều này đảm bảo cho bạn sự chắc chắn kích hoạt thành công hiệu ứng và loại bỏ 1 chướng ngại trên sân đối phương khi quái thú này được triệu hồi hiến tế.
  • Shell khi được triệu hồi hiến tế bằng quái thú Qli có thể hưởng thêm được hiệu ứng đánh 2 lần và xuyên thủ giúp bạn có thể kết thúc game sớm khi phải đối đầu với những deck nhây khác.

  Kết hợp deck cùng với các tech card

  R Rarity
  Qliphort Helix
  R Rarity
  Qliphort Helix
  Qliphort Helix
  EARTH 69
  Qliphort Helix
  Pháo đài Qliphort bộ gen
  • ATK:

  • 2400

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú đối thủ điều khiển giảm 300 ATK.
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá Bài Phép/Bẫy trên sân; phá hủy nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Tributed: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it.


  SR Rarity
  Enemy Controller
  SR Rarity
  Enemy Controller
  Enemy Controller
  Spell Quick
  Enemy Controller
  Điều khiển địch

   Hiệu ứng (VN):

   Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
   ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
   ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.


   SR Rarity
   Qliphort Carrier
   SR Rarity
   Qliphort Carrier
   Qliphort Carrier
   EARTH 61
   Qliphort Carrier
   Pháo đài Qliphort lưu trữ
   • ATK:

   • 2400

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   [ Hiệu ứng Pendulum ]
   Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "Qli" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Tất cả quái thú "Qli" bạn điều khiển tăng 300 ATK.
   [ Hiệu ứng quái thú ]
   Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Bình thường mà không Hiến tế, hoặc được Triệu hồi Đặc biệt, Cấp của nó trở thành 4 và ATK ban đầu của nó trở thành 1800. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường/Úp, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp/Rank ban đầu thấp hơn hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Nếu lá bài này được Hiến tế: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả nó về tay.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   [ Pendulum Effect ] You cannot Special Summon monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All "Qli" monsters you control gain 300 ATK. [ Monster Effect ] You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without Tributing, or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card is Tributed: You can target 1 monster on the field; return it to the hand.


   UR Rarity
   Ballista Squad
   UR Rarity
   Ballista Squad
   Ballista Squad
   Trap Normal
   Ballista Squad
   Toán lính bắn đá

    Hiệu ứng (VN):

    Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Tribute 1 monster, then target 1 card your opponent controls; destroy it.


    Helix và Carrier có thể sử dụng được hiệu ứng trigger của chúng khi được hiến tế.

    Các quái thú như Helix và Carrier không cần thiết phải triệu hồi hiến tế.

    Hiệu ứng của Helix và Carrier có thể kích hoạt kể cả khi chúng dùng cho hiến tế bởi những mục đích khác. Tận dụng khả năng triệu hồi thường mà không cần hiến tế của các quái thú Qli cùng với các tech card yêu cầu hiến tế quái thú để kích hoạt, bạn có thể có đến 2 lần disrupt trong lượt đối phương.

    Saqlifice có thể bù một phần ATK cho các quái thú này giúp chúng có thể gây thêm một xíu khó khăn cho đối thủ.

    Saqlifice và Magical Hats (Trang bị hỗ trợ)

    R Rarity
    Saqlifice
    R Rarity
    Saqlifice
    Saqlifice
    Spell Equip
    Saqlifice
    Pháo đài Qliphort hiến tế

     Hiệu ứng (VN):

     Chỉ trang bị cho quái thú "Qli" Nó nhận được 300 ATK và không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Quái thú được trang bị có thể được coi là 2 lần Triệu hồi Hiến tế quái thú "Qli" Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Qli" từ Deck của mình lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Equip only to a "Qli" monster. It gains 300 ATK and cannot be destroyed by battle. The equipped monster can be treated as 2 Tributes for the Tribute Summon of a "Qli" monster. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Qli" monster from your Deck to your hand.


     SR Rarity
     Magical Hats
     SR Rarity
     Magical Hats
     Magical Hats
     Trap Normal
     Magical Hats
     Mũ tơ ma thuật

      Hiệu ứng (VN):

      Trong Battle Phase của đối thủ: Chọn 2 Lá Bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn và 1 quái thú trong Vùng quái thú Chính của bạn. Triệu hồi Đặc biệt chúng dưới dạng quái thú Thường (ATK 0 / DEF 0) trong Tư thế Phòng thủ úp, Úp quái thú đã chọn nếu nó nằm ngửa và xáo trộn chúng trên sân. 2 lá bài được chọn từ Deck của bạn sắp bị phá hủy vào cuối Battle Phase và không thể ở lại trên sân ngoại trừ trong Battle Phase này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      During your opponent's Battle Phase: Choose 2 Spell/Trap Cards from your Deck and 1 monster in your Main Monster Zone. Special Summon them as Normal Monsters (ATK 0/DEF 0) in face-down Defense Position, Set the chosen monster if it is face-up, and shuffle them on the field. The 2 cards chosen from your Deck are destroyed at the end of the Battle Phase, and cannot remain on the field except during this Battle Phase.


      Saqlifice là lá bài trang bị dành cho Qli. Lá bài này mang 3 hiệu ứng và cả 3 hiệu ứng đều có thể được tận dụng giúp cho deck tăng tiến thêm sức mạnh cũng như có thể bù đắp tài nguyên quái thú cho deck.

      Khi các quái thú Qli được triệu hồi đặc biệt hoặc triệu hồi thường mà không có hiến tế sẽ bị giảm ATK xuống chỉ còn 1800. Trang bị Saqlifice có thể bù đắp lại 300 ATK cho các quái thú Qli.

      Saqlifice còn giúp bạn tiết kiệm tài nguyên hiến tế cho các quái thú Qli cấp cao, quái thú được trang bị Saqlifice được xem như là 2 hiến tế cho 1 quái thú Qli khi triệu hồi hiến tế.

      Ngoài ra, khi lá bài này bị đưa từ sân xuống mộ, bạn có thể lấy từ deck lên tay thêm 1 quái thú Qli nữa giúp cho bạn có được sự chuẩn bị về quái thú trong các lượt tiếp theo.

      Saqlifice có thể được kéo lên từ deck nhờ Scout.

      Bạn có thể tận dụng hiệu ứng search không giới hạn trong lượt của Saqlifice, bạn có thể kéo thẳng 2 Saqlifice từ deck ra nhờ Magical Hats để có thể tăng thêm một lượng tài nguyên lớn cho Qli. 

      Laser Qlip (Ma pháp môi trường của deck)

      N Rarity
      Laser Qlip
      N Rarity
      Laser Qlip
      Laser Qlip
      Spell Field
      Laser Qlip
      Thành pháo đài Qliphort

       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 "Qli" ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Không thể vô hiệu hóa các Triệu hồi thông thường của quái thú "Qli"


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Qli" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) Normal Summons of "Qli" monsters cannot be negated.


       Laser Qlip giúp bạn có 2 lần triệu hồi thường quái thú Qli trong lượt cũng như thêm 1 bảo hiểm cho các quái thú Qli khi sự triệu hồi thường của chúng không thể bị vô hiệu hóa.       Tạm kết

        

       Apoqliphort Towers (Quái thú chủ lực cuối cùng)

       SR Rarity
       Apoqliphort Towers
       SR Rarity
       Apoqliphort Towers
       Apoqliphort Towers
       EARTH 10
       Apoqliphort Towers
       Pháo đài Qliphort tận thế Killer
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 2600


       Hiệu ứng (VN):

       Không thể được Triệu hồi Đặc biệt. Yêu cầu 3 "Qli" để Triệu hồi / Úp thường. Nếu lá bài này được Triệu hồi / Úp bình thường, nó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng Phép / Bẫy và bởi các hiệu ứng được kích hoạt từ bất kỳ quái thú nào có Cấp / Rank ban đầu thấp hơn Cấp hiện tại của lá bài này. Tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mất 500 ATK và DEF. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể khiến đối thủ gửi 1 quái thú từ tay họ hoặc trên phần sân của họ đến Mộ (tùy chọn của họ).


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Cannot be Special Summoned. Requires 3 "Qli" Tributes to Normal Summon/Set. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by Spell/Trap effects and by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. All Special Summoned monsters lose 500 ATK and DEF. Once per turn: You can make your opponent send 1 monster from their hand or their side of the field to the Graveyard (their choice).


       Qli là một deck pendulum với lối chơi triệu hồi hiến tế sử dụng kèm với các lá bài bẫy phép khác gây khó chịu cho đối thủ. Lối chơi của deck không combo dài dòng nên dễ tiếp cận với các player.

       Apoqliphort Skybase vẫn chưa phải là quái thú chủ lực của Qli. Quái thú chủ lực cao cấp nhất của Qli chính là Apoqliphort Towers với hiệu ứng giựt card của đối phương. Quái thú này hiện tại chưa xuất hiện trong Duel Links.

       Hãy cùng xem sự thể hiện của quái thú này như thế nào trong Master Duel và so sánh lối chơi của Qli trong Duel Links và Master Duel có sự khác nhau hay không nhé.
       Đơn vị đồng hành:

       - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


       Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

       Top