Hướng Dẫn Chơi Vendread

Hướng Dẫn Chơi Vendread

  thật ra thì cơ chế ritual của game khá bủh và lmao khi bạn dùng 1 quái ritual trên tay, 1 ritual spell trên tay và mấy nguyên liệu chỉ để lên 1 cục thịt và ăn raigeki hẹo


 nhưng vendread thì đỡ hơn thế vì nó ném thẳng hàng xuống mộ rồi ritual luôn cho ló chiến, có body to để OTK, không bị target, hồi hàng, bảo kê battle phase, search và mill như hack

 à mà brick thì vẫn brick nha 

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Master of Rites II (100%)

 Rarity
Master of Rites II
 Rarity
Master of Rites II
Master of Rites II
Master of Rites II
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bắt đầu Đấu với Kích hoạt bài Phép Liên tục 'Ritual Cage'.


Hiệu ứng gốc (EN):

Begin Duel with the Continuous Spell 'Ritual Cage' activated.


  skill đặt cái lồng ra cho bạn, khi có cái lồng thì bạn không nhận thiệt hại nếu quái Ritual bị đấm, quái Ritual không bị chọn hay tiêu diệt bởi quái  nói chung đây là skill vừa ngon vừa không tốn cost

Level Duplication (Skill Card) và Vendread Striges (từng nổi nhưng giờ hơi flop tui để đây để tri ân)

UR Rarity
Level Duplication (Skill Card)
UR Rarity
Level Duplication (Skill Card)
Level Duplication (Skill Card)
Level Duplication (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn là 3000 hoặc thấp hơn, bằng cách để lộ 1 lá bài quái thú trong tay và chọn 1 quái thú trên sân của bạn.
Cấp độ của quái thú đã chọn sẽ bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ cho đến khi kết thúc lượt. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Can be used when your Life Points are 3000 or lower, by revealing 1 monster card in your hand and selecting 1 monster on your field. The selected monster's Level will become equal to the Level of the monster you revealed until the end of the turn. This Skill can only be used once per Duel.


R Rarity
Vendread Striges
R Rarity
Vendread Striges
Vendread Striges
DARK 2
Vendread Striges
Xác thù chim Striges
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể để lộ 1 "Vendread" trên tay; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Một quái thú "Vendread" được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân sẽ nhận được hiệu ứng sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước của "Vendread Striges" một lần cho mỗi lượt.
● Sau khi Damage Calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể rút 1 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is sent to the GY: You can reveal 1 "Vendread" card in your hand; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. A "Vendread" monster Ritual Summoned using this card on the field gains the following effect. You can only use each of the preceding effects of "Vendread Striges" once per turn. ● After damage calculation, if this card battled an opponent's monster: You can draw 1 card, then discard 1 card.


 đầu tiên bạn ritual quái dùng con quạ, con quạ xuống mộ show quái ritual rồi nhảy lên, dùng skill cho quạ bằng level con quái ritual của bạn và ritual phát nữa, combo mạnh khi OTKCORE

 Quái thú Rital "Vendread" Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân sẽ nhận được hiệu ứng sau. mình sẽ viết tắt là (1)

Vendread Houndhorde (x1)

R Rarity
Vendread Houndhorde
R Rarity
Vendread Houndhorde
Vendread Houndhorde
DARK 3
Vendread Houndhorde
Xác thù chó săn theo bầy
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Vendread" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Một quái thú "Vendread" được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân sẽ nhận được hiệu ứng sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước của "Vendread Houndhorde" một lần cho mỗi lượt.
● Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your GY: You can discard 1 "Vendread" card; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. A "Vendread" monster Ritual Summoned using this card on the field gains the following effect. You can only use each of the preceding effects of "Vendread Houndhorde" once per turn. ● Once per turn (Quick Effect): You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; banish it.


 Doggy-Chan 


 có khả năng vừa ném hộ hàng xuống mộ vừa tự nhảy lên lấy body 

với khả năng (1) cho phép bạn banish spell/trap của opp turn bạn lẫn opp, vừa cấu rỉa đi mấy lá khó chịu vừa -1 tài nguyên của opp mỗi turn

Vendread Revenants (x1)

SR Rarity
Vendread Revenants
SR Rarity
Vendread Revenants
Vendread Revenants
DARK 4
Vendread Revenants
Xác thù hiện về
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Một quái thú "Vendread" được Triệu hồi bằng lá bài này trên sân sẽ nhận được hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước của "Vendread Revenants" một lần mỗi lượt.
● Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card in your possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. A "Vendread" monster Ritual Summoned using this card on the field gains this effect. You can only use the preceding effect of "Vendread Revenants" once per turn. ● Once per turn (Quick Effect): You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; banish it.


 hơi tù so với con chó, hiệu ứng nhảy lên khi bị tiêu diệt và gửi xuống mộ cũng có khả năng chống OTK nhẹ, chứ không thể chống lại bọn OTK khỏe như Galaxy-Eyes, cái ngon của con này là effect (1) banish 1 quái ĐƯỢC TRIỆU HỒI ĐẶC BIỆT, mỗi turn

Vendread Anima (x0-1)

N Rarity
Vendread Anima
N Rarity
Vendread Anima
Vendread Anima
DARK 1
Vendread Anima
Xác thù Anima
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các "Vendread" bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ "Vendread Anima"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Zombie. Một quái thú "Vendread" được Triệu hồi bằng cách sử dụng lá bài này trên sân sẽ nhận được hiệu ứng sau. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng trước của "Vendread Anima" một lần cho mỗi lượt.
● Loại bỏ bất kỳ quái thú nào bị phá huỷ trong chiến đấu với lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 of your banished "Vendread" monsters, except "Vendread Anima"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Zombie monsters. A "Vendread" monster Ritual Summoned using this card on the field gains the following effect. You can only use each of the preceding effects of "Vendread Anima" once per turn. ● Banish any monster destroyed by battle with this card.


 chủ yếu đem để nhảy con Vendread bị banish lên sân còn cái effect (1) là thứ gì đó rất khủng nếu bạn đang có cái lồng mà skill tạo ra, nhưng đem con này thì tỉ lệ brick cũng tăng :)

Revendread Origin (x3)

SR Rarity
Revendread Origin
SR Rarity
Revendread Origin
Revendread Origin
Spell Normal
Revendread Origin
Xác thù hận ra đời

  Hiệu ứng (VN):

  Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ "Vendread" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn cũng phải Hiến tế quái thú khỏi tay hoặc sân của mình và / hoặc loại bỏ quái thú Zombie khỏi Mộ của bạn, có tổng Cấp độ của chúng bằng hoặc vượt quá Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Nếu "Revendread Slayer(s)" mà bạn điều khiển sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  This card can be used to Ritual Summon any "Vendread" Ritual Monster from your hand or GY. You must also Tribute monsters from your hand or field, and/or banish Zombie monsters from your GY, whose total Levels equal or exceed the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. If "Revendread Slayer(s)" you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead.


   chad


  điểm đặc biệt của lá này là ritual quái từ mộ, mà quái xuống mộ thì dễ vl, dùng samurai skull ném phát là xong, chính vì nhảy từ mộ nên nó cũng có khả năng hồi hàng, đã thế còn có hiệu ứng bảo kê destroy bằng cách banish

  Revendread Evolution (x2-3)

  R Rarity
  Revendread Evolution
  R Rarity
  Revendread Evolution
  Revendread Evolution
  Spell Normal
  Revendread Evolution
  Xác thù hận khai sinh

   Hiệu ứng (VN):

   Lá bài này có thể được sử dụng để Triệu hồi Ritual bất kỳ "Vendread" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn cũng phải Hiến tế quái thú từ tay hoặc sân của mình và / hoặc gửi 1 "Vendread" từ Deck của bạn đến Mộ, có tổng Cấp độ của chúng bằng Cấp độ của quái thú Ritual mà bạn Triệu hồi Ritual. Quái thú được Triệu hồi Ritual bị phá huỷ trong End Phase của lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Revendread Evolution" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   This card can be used to Ritual Summon any "Vendread" Ritual Monster from your hand or GY. You must also Tribute monsters from your hand or field, and/or send 1 "Vendread" monster from your Deck to the GY, whose total Levels equal the Level of the Ritual Monster you Ritual Summon. The Ritual Summoned monster is destroyed during the End Phase of the next turn. You can only activate 1 "Revendread Evolution" per turn.


   F2P


    cũng ritual từ mộ nhưng quái tự hủy ở end phase turn tiếp theo, nhưng được cái là ném quái từ deck xuống mộ để làm mồi cho ritual nên trên lý thuyết con bị ném sẽ được mấy lá khác ritual lên ( search trá hình )

   Vendread Nights (x0-2)

   N Rarity
   Vendread Nights
   N Rarity
   Vendread Nights
   Vendread Nights
   Spell Field
   Vendread Nights
   Xác thù về đêm

    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 "Vendread" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vendread Nights" một lần mỗi lượt. "Vendread" của bạn phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể loại bỏ 1 "Vendread" khỏi Mộ của bạn; nó có thể tấn công liên tiếp quái thú của đối thủ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can discard 1 card; add 1 "Vendread" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Vendread Nights" once per turn. When your "Vendread" monster destroys an opponent's monster by battle: You can banish 1 "Vendread" monster from your GY; it can attack an opponent's monster again in a row.


     searcher và sẫn tiện có cái cost tăng thêm hàng dưới mộ, mà không search được ritual spell nên cũng bủh bủh lmao, còn cái effect đấm thêm 1 lần nữa là đấm lên quái thú, nghĩa là chỉ clear tiếp 1 quái của opp chứ không đấm thẳng điểm gốc được, không còn quái là không đấm được nữa

    Revendread Slayer (x2-3)

    SR Rarity
    Revendread Slayer
    SR Rarity
    Revendread Slayer
    Revendread Slayer
    DARK 6
    Revendread Slayer
    Xác thù hận sát hại
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Vendread" Mỗi chiến đấu một lần, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ, trong damage calculation (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Zombie khỏi Mộ của mình; lá bài này nhận được 300 ATK. Nếu lá bài Ritual Summoned này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 Ma Pháp Ritual từ Deck của mình lên tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 "Vendread" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Revendread Slayer" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Ritual Summon this card with any "Vendread" Ritual Spell. Once per battle, if this card battles an opponent's monster, during damage calculation (Quick Effect): You can banish 1 Zombie monster from your GY; this card gains 300 ATK. If this Ritual Summoned card is sent to the GY: You can add 1 Ritual Spell from your Deck to your hand, and if you do, send 1 "Vendread" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Revendread Slayer" once per turn.


     có khả năng banish card để Anima nhặt card bị banish, có khả năng search Ritual Spell ( thứ mà bạn phúc đức 3 đời mới draw lên ), sau đó còn ném quái Vendread từ deck xuống mộ để nhảy hoặc được ritual từ mộ lên, dù bị negate effect vẫn tên là Revendread Slayer chứ không như khứa nào đó

    Revendread Executor (x1-2)

    R Rarity
    Revendread Executor
    R Rarity
    Revendread Executor
    Revendread Executor
    DARK 8
    Revendread Executor
    Xác thù hận hành hình
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Vendread" Tên của lá bài này trở thành "Revendread Slayer" khi ở trên sân. Trong khi lá bài được Triệu hồi Ritual này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các lá bài mà bạn điều khiển bằng các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ lá bài này. Nếu lá bài Ritual Summoned này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 "Vendread" từ Deck của mình lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Revendread Executor" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Ritual Summon this card with any "Vendread" Ritual Spell. This card's name becomes "Revendread Slayer" while on the field. While this Ritual Summoned card is on the field, your opponent cannot target cards you control with card effects, except this card. If this Ritual Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 "Vendread" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Revendread Executor" once per turn.


     chad


     ATK 3000, làm opp chỉ target lá này, mà cái lồng của skill thì opp không target quái được, nên => tất cả bài của bạn không bị target. nếu con này bị tiêu diệt thì search 1 ma pháp/quái/bẫy Vendread từ deck lên tay, yep bạn thích ritual spell hay quái thì search, nói chung con này vjp vl

     trên sân còn tự xem bản thân là Revendread Slayer nữa

     đã thế còn F2P

    Vendread Battlelord (x0-2)

    R Rarity
    Vendread Battlelord
    R Rarity
    Vendread Battlelord
    Vendread Battlelord
    DARK 7
    Vendread Battlelord
    Chiến xướng xác thù
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn có thể Triệu hồi Ritual lá bài này với bất kỳ bài Phép Ritual "Vendread" Bạn có thể loại bỏ 1 "Vendread" khỏi Mộ của mình và tuyên bố 1 loại lá bài (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy); trong phần còn lại của lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng của loại đó. Nếu lá bài Ritual Summoned này được gửi đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual từ Deck của mình lên tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, hãy gửi 1 "Vendread" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vendread Battlelord" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can Ritual Summon this card with any "Vendread" Ritual Spell. You can banish 1 "Vendread" card from your GY and declare 1 type of card (Monster, Spell, or Trap); for the rest of this turn, your opponent cannot activate cards or effects of that type. If this Ritual Summoned card is sent to the GY: You can add 1 Ritual Monster from your Deck to your hand, and if you do, send 1 "Vendread" monster from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Vendread Battlelord" once per turn.


     chọn 1 loại bài quái/phép/bẫy và opp không kích được bài hay hiệu ứng cùng loại, ATK to đã thế còn có khả năng search quái     F2P    Extra Deck

     

    Avendread Savior (x1-2 )

    SR Rarity
    Avendread Savior
    SR Rarity
    Avendread Savior
    Avendread Savior
    DARK
    Avendread Savior
    Xác thù tái thế của sự cứu rỗi
    • ATK:

    • 1600

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Zombie
    Tên của lá bài này trở thành "Revendread Slayer" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Avendread Savior" một lần cho mỗi lượt.
    ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Vendread" trong Mộ của mình; thêm nó lên tay của bạn.
    ● Trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ; quái thú của đối thủ đó mất ATK bằng với Cấp của quái thú được gửi đến Mộ x 200, cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Zombie monsters This card's name becomes "Revendread Slayer" while on the field. You can only use each of the following effects of "Avendread Savior" once per turn. ● You can target 1 "Vendread" card in your GY; add it to your hand. ● During damage calculation, if this card battles an opponent's monster (Quick Effect): You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY; that opponent's monster loses ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 200, until the end of this turn.


     lên dễ, tên là Revendread Slayer khi trên sân, nhặt hàng từ mộ (ma pháp/bẫy/quái Vendread từ mộ) mỗi lượt, do bạn làm cho opp không target sau khi dàn sân, thì opp chỉ có thể dùng effect không target hoặc đấm bạn, và con này vừa giảm ATK opp để def lẫn đấm opp vừa mill hàng xuống mộ để có thêm tài nguyên


    10/10    Staple

     

    Manju of the Ten Thousand Hands (x2-3 )

    SR Rarity
    Manju of the Ten Thousand Hands
    SR Rarity
    Manju of the Ten Thousand Hands
    Manju of the Ten Thousand Hands
    LIGHT 4
    Manju of the Ten Thousand Hands
    Thần mười nghìn tay
    • ATK:

    • 1400

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Lật: Bạn có thể thêm 1 quái thú Ritual hoặc 1 Lá bài Phép Ritual từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal or Flip Summoned: You can add 1 Ritual Monster or 1 Ritual Spell from your Deck to your hand.


     search uy tín của mọi deck ritual, search quái Ritual hoặc ma pháp Ritual không once per turn :)


     điểm yếu : mắc vl vì cái box có sale 50% đéo đâu :/

    Samurai Skull (x0-3)

    R Rarity
    Samurai Skull
    R Rarity
    Samurai Skull
    Samurai Skull
    DARK 4
    Samurai Skull
    Samurai tử vong
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể gửi 1 quái thú Zombie từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài ngửa này trong quyền điều khiển của chủ nhân của nó rời khỏi sân vì hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn, ngoại trừ "Samurai Skull".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".


     có tác dụng chính là ném con zombie nào mà bạn thấy ngứa mắt, đây là search trá hình vì mấy con bị ném như chó sẽ nhảy lên, quái ritual sẽ được ritual dưới mộ,...

    Knightmare Phoenix, Knightmare Cerberus và Knightmare Unicorn (đánh thuê lỏd)

    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    SR Rarity
    Knightmare Phoenix
    Knightmare Phoenix
    FIRE
    Knightmare Phoenix
    Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 1900

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


    SR Rarity
    Knightmare Cerberus
    SR Rarity
    Knightmare Cerberus
    Knightmare Cerberus
    EARTH
    Knightmare Cerberus
    Cerberus khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 1600

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trái

    Trên


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    UR Rarity
    Knightmare Unicorn
    Knightmare Unicorn
    DARK
    Knightmare Unicorn
    Kỳ lân khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 2200

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trái

    Dưới

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú với các tên khác nhau
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


     dễ lên có khả năng phá board mạnh


     lmao cái effect draw 1 với cái gì gì đó thì chả ai sài nên đừng care

    Code Talker (x0-1)

    UR Rarity
    Code Talker
    UR Rarity
    Code Talker
    Code Talker
    DARK
    Code Talker
    Người xử mã dạng đầu
    • ATK:

    • 1300

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Hiệu ứng
    Nhận 500 ATK cho mỗi quái thú mà lá bài này chỉ đến. Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài của đối thủ, trong khi lá bài này chỉ vào quái thú.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Effect Monsters Gains 500 ATK for each monster this card points to. Cannot be destroyed by battle or your opponent's card effects, while this card points to a monster.


     F2P, lên dễ lúc lên 2 thằng làm mồi xuống mộ free để trigger effect, ATK ổn, không bị destroy bởi chiến đấu hiệu ứng nên đôi khi chống được OTK

    Constellar Ptolemy M7, Photon Strike Bounzer, Beatrice và Lady of the Eternal (Xyz Rank 6)

    UR Rarity
    Constellar Ptolemy M7
    UR Rarity
    Constellar Ptolemy M7
    Constellar Ptolemy M7
    LIGHT
    Constellar Ptolemy M7
    Messier 7 thiêng liêng
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 6
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Constellar" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz, ngoài "Constellar Ptolemy M7". (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân hoặc trong Mộ của một trong hai người chơi; trả lại mục tiêu đó lên tay.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 6 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Constellar" Xyz Monster you control as the Xyz Material, other than "Constellar Ptolemy M7". (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster on the field or in either player's Graveyard; return that target to the hand.


    SR Rarity
    Photon Strike Bounzer
    SR Rarity
    Photon Strike Bounzer
    Photon Strike Bounzer
    LIGHT
    Photon Strike Bounzer
    Bảo vệ quán chuỗi quang tử
    • ATK:

    • 2700

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 6
    Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trên sân của đối thủ: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 6 monsters Once per turn, during either player's turn, when a monster effect is activated on your opponent's side of the field: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effect, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent.


    SR Rarity
    Beatrice, Lady of the Eternal
    SR Rarity
    Beatrice, Lady of the Eternal
    Beatrice, Lady of the Eternal
    LIGHT
    Beatrice, Lady of the Eternal
    Quý bà sự trường tồn, Beatrice
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


     M7 : lên dễ, nhặt hàng của bản thân hoặc đẩy quái opp về, ATK khá

     Photon Strike Bounzer : lên dễ, có negate quái sau đó burn để dễ OTK, ATK khá
     Beatrice : lên dễ, ném free 1 lá bạn thích xuống mộ, do là ném cả 2 turn người chơi nên bạn có thể ném tới 2 card, DEF khá, ATK ổn

    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon, Galaxy-Eyes Cipher Dragon và Number 22: Zombiestein (Rank 8 )

    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
    LIGHT
    Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
    Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
    • ATK:

    • 4000

    • DEF:

    • 3500


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 8
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.


    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Cipher Dragon
    UR Rarity
    Galaxy-Eyes Cipher Dragon
    Galaxy-Eyes Cipher Dragon
    LIGHT
    Galaxy-Eyes Cipher Dragon
    Rồng mật mã mắt ngân hà
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


    SR Rarity
    Number 22: Zombiestein
    SR Rarity
    Number 22: Zombiestein
    Number 22: Zombiestein
    DARK
    Number 22: Zombiestein
    Con số 22: Franken
    • ATK:

    • 4500

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú DARK Cấp 8
    Phải được Triệu hồi Xyz và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này và gửi 1 lá từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn vào 1 lá ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đổi lá bài này thành Tư thế Phòng thủ, và nếu bạn làm điều đó, lá bài ngửa đó sẽ bị vô hiệu hóa cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 DARK monsters Must be Xyz Summoned and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card and send 1 card from your hand to the Graveyard, then target 1 face-up card your opponent controls; change this card to Defense Position, and if you do, that face-up card has its effects negated until the end of this turn.


     Number 22 : negate card, ATK to như cái bánh xe bò, đấm phát đi luôn

     Cipher-kun : chủ yếu lên Full Armor
     Full Armor : bắn card sau đó nguyên cục thịt 4000 ATK lao vào OTK go brrrrrrrrr

    Inzektor Exa-Beetle và Digital Bug Rhinosebus (đánh thuê lỏd)

    R Rarity
    Inzektor Exa-Beetle
    R Rarity
    Inzektor Exa-Beetle
    Inzektor Exa-Beetle
    DARK
    Inzektor Exa-Beetle
    Người côn chùng bọ hung sừng Y
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 6
    Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của một trong hai người chơi; trang bị mục tiêu đó cho lá bài này. Lá bài này nhận được ATK và DEF bằng một nửa ATK và DEF ban đầu của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để chọn vào 1 lá bài ngửa ở mỗi bên của sân; gửi các mục tiêu đó đến Mộ.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 6 monsters When this card is Xyz Summoned: You can target 1 monster in either player's Graveyard; equip that target to this card. This card gains ATK and DEF equal to half the original ATK and DEF of the monster equipped by this effect. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 face-up card on each side of the field; send those targets to the Graveyard.


    R Rarity
    Digital Bug Rhinosebus
    R Rarity
    Digital Bug Rhinosebus
    Digital Bug Rhinosebus
    LIGHT
    Digital Bug Rhinosebus
    Bọ kỹ thuật số kiến vương hệ thống
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2200


    Hiệu ứng (VN):

    2 hoặc nhiều hơn quái thú Cấp 7 LIGHT Loại côn trùng
    Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách tách 2 Nguyên liệu Xyz từ quái thú Xyz loại côn trùng Cấp 5 hoặc 6 mà bạn điều khiển, sau đó sử dụng quái thú Xyz đó làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; phá huỷ (các) quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển với DEF cao nhất (tất cả, nếu bằng nhau).


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 or more Level 7 LIGHT Insect-Type monsters You can also Xyz Summon this card by detaching 2 Xyz Materials from a Rank 5 or 6 Insect-Type Xyz Monster you control, then using that Xyz Monster as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; destroy the face-up monster(s) your opponent controls with the highest DEF (all, if tied).


     Exa-Bettle : làm opp trigger nhưng chủ yếu lên con Rhinosebus

     Rhinosebus : bắn card không target lâu lâu bắn hết card opp go brrrrrrrrrr

    Brute Enforcer (giật hand lỏd)

    SR Rarity
    Brute Enforcer
    SR Rarity
    Brute Enforcer
    Brute Enforcer
    DARK
    Brute Enforcer
    Người thi hành thô bạo
    • ATK:

    • 1600

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Hiệu ứng
    Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; đối thủ của bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ có cùng loại bài gốc (Quái thú, bài Phép hoặc Bẫy) với lá bài ngửa đó để vô hiệu hoá hiệu ứng này, nếu không hãy phá huỷ lá bài ngửa đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Brute Enforcer" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Effect Monsters You can discard 1 card, then target 1 face-up card your opponent controls; your opponent can discard 1 card with the same original card type (Monster, Spell, or Trap) as that face-up card to negate this effect, otherwise destroy that face-up card. You can only use this effect of "Brute Enforcer" once per turn.


     nếu opp không muốn bị mất card thì bắt buộc phải ném 1 lá cùng loại :)

    Knightmare Mermaid và Link Disciple (Hello Iblee-chan)

    UR Rarity
    Knightmare Mermaid
    UR Rarity
    Knightmare Mermaid
    Knightmare Mermaid
    WATER
    Knightmare Mermaid
    Nàng tiên cá khúc ác mộng mơ
    • ATK:

    • 1000

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    1 "Knightmare" , ngoại trừ "Knightmare Mermaid"
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể bỏ 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Knightmare" từ Deck của bạn, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Mermaid" một lần mỗi lượt. Quái thú trên sân mất 1000 ATK / DEF, trừ khi chúng được co-linked.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 "Knightmare" monster, except "Knightmare Mermaid" If this card is Link Summoned: You can discard 1 card; Special Summon 1 "Knightmare" monster from your Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Mermaid" once per turn. Monsters on the field lose 1000 ATK/DEF, unless they are co-linked.


    R Rarity
    Link Disciple
    R Rarity
    Link Disciple
    Link Disciple
    LIGHT
    Link Disciple
    Đệ tử liên kết
    • ATK:

    • 500

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
    Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.


     ảo thuật Iblee

    Vampire Sucker (x0-1)

    SR Rarity
    Vampire Sucker
    SR Rarity
    Vampire Sucker
    Vampire Sucker
    DARK
    Vampire Sucker
    Ma cà rồng hút
    • ATK:

    • 1600

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Zombie
    Nếu bạn muốn Hiến tế (các) quái thú để thực hiện Triệu hồi Hiến tế, bạn có thể Hiến tế (các) quái thú Thây ma mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Vampire Sucker" một lần mỗi lượt.
    ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của đối thủ ở Tư thế Phòng thủ, nhưng nó trở thành quái thú Zombie.
    ● Nếu (các) quái thú Zombie được Triệu hồi Đặc biệt từ một trong hai Mộ: Rút 1 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Zombie monsters If you would Tribute a monster(s) for a Tribute Summon, you can Tribute a Zombie monster(s) your opponent controls, even though you do not control them. You can only use each of the following effects of "Vampire Sucker" once per turn. ● You can target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field in Defense Position, but it becomes a Zombie monster. ● If a Zombie monster(s) is Special Summoned from either GY: Draw 1 card.


     yes, i want to suck the vampire sucker     con này có nhiều effect ngon, nhưng chủ yếu lấy effect draw 1 để + tài nguyên sau khi bạn trừ ít nhất 2 tài nguyên mỗi turn của opp

    Puzzlomino the Drop-n-Deleter (x0-1)

    UR Rarity
    Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
    UR Rarity
    Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
    Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
    LIGHT
    Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
    Người thả và xóa, Puzzlomino
    • ATK:

    • 1300

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới

    Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú với các Cấp độ khác nhau
    Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa với một khu vực mà lá bài này chỉ đến trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; quái thú đó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú có cùng Cấp độ (1 từ mỗi sân); phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with different Levels If a monster is Special Summoned face-up to a zone this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can declare a Level from 1 to 8; that monster becomes that Level until the end of the turn. You can target 2 monsters with the same Level (1 from each field); destroy them. You can only use each effect of "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" once per turn.


     muốn level mấy để ritual thì khứa này lo hết

    x0-1

    SR Rarity
    Djinn Demolisher of Rituals
    SR Rarity
    Djinn Demolisher of Rituals
    Djinn Demolisher of Rituals
    DARK 3
    Djinn Demolisher of Rituals
    Ma nhân nghi lễ đánh đổ
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Khi bạn Triệu hồi Ritual một quái thú, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình như là 1 trong những quái thú cần thiết cho Triệu hồi Ritual. Nếu một người Triệu hồi Ritual bằng cách sử dụng lá bài này, quái thú được Triệu hồi Ritual đó sẽ không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của người chơi kia.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When you Ritual Summon a monster, you can banish this card from your Graveyard as 1 of the monsters required for the Ritual Summon. If a player Ritual Summons using this card, that Ritual Summoned monster cannot be targeted by the card effects of the other player.


    UR Rarity
    Tour Guide From the Underworld
    UR Rarity
    Tour Guide From the Underworld
    Tour Guide From the Underworld
    DARK 3
    Tour Guide From the Underworld
    Hướng dẫn viên từ ma giới đến thế giới người
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 3 từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, đồng thời nó cũng không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 Fiend monster from your hand or Deck, but negate its effects, also it cannot be used as Synchro Material.


    UR Rarity
    Dante, Traveler of the Burning Abyss
    UR Rarity
    Dante, Traveler of the Burning Abyss
    Dante, Traveler of the Burning Abyss
    LIGHT
    Dante, Traveler of the Burning Abyss
    Lữ nhân địa ngục cháy, Dante
    • ATK:

    • 1000

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 3
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này và chọn một số từ 1 đến 3, sau đó gửi cùng số lượng lá bài đó từ đầu Deck của bạn đến Mộ; cho đến khi kết thúc lượt này, lá bài này nhận được 500 ATK cho mỗi lá bài được gửi đến Mộ theo cách này. Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ được đổi thành Tư thế Phòng thủ vào cuối Battle Phase. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài "Burning Abyss" trong Mộ của mình, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card and choose a number from 1 to 3, then send that many cards from the top of your Deck to the GY; until the end of this turn, this card gains 500 ATK for each card sent to the GY this way. If this card attacks, it is changed to Defense Position at the end of the Battle Phase. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Burning Abyss" card in your GY, except this card; add it to your hand.


    SR Rarity
    The Phantom Knights of Break Sword
    SR Rarity
    The Phantom Knights of Break Sword
    The Phantom Knights of Break Sword
    DARK
    The Phantom Knights of Break Sword
    Hiệp sĩ bóng ma với kiếm bị gãy
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 3
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "The Phantom Knights" có cùng Cấp độ trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt chúng và tăng Cấp độ của chúng lên 1, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 3 monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card you control and 1 card your opponent controls; destroy them. If this Xyz Summoned card is destroyed: You can target 2 "The Phantom Knights" monsters with the same Level in your GY; Special Summon them and increase their Levels by 1, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters.


     Tour Guide ném thằng Djinn (banish từ mộ làm nguyên liệu ritual, bảo kê target ) cầm rìu lên sân, lúc này bạn sẽ đủ để Ritual level 6 hoặc Xyz ra Break Sword, Dante,...


     Break Sword : bắn card go brrrrrrr
     Dante : mill 3 (+3 tài nguyên trá hình), ATK DEF ổn, đấm xong tự thủ nên không lo bị OTK (trừ khi opp quá mạnh về OTK hoặc đấm xuyên thủ)
    Đơn vị đồng hành:

    - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


    Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

    Top