Hướng dẫn chơi Invoked (phối hợp engine)

Hướng dẫn chơi Invoked (phối hợp engine)

Tiếp tục là các hướng build deck khác cho Invoked
Tổng quan

 Trong bài viết này mình sẽ gợi ý cho các bạn một vài bộ bài sử dụng cả Invoked lẫn Neos Fusion.

Invoked

UR Rarity
Invoked Purgatrio
UR Rarity
Invoked Purgatrio
Invoked Purgatrio
FIRE 7
Invoked Purgatrio
Triệu hoán thú Purgatrio
 • ATK:

 • 2300

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

"Aleister the Invoker" + 1 quái thú FIRE
Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Aleister the Invoker" + 1 FIRE monster This card gains 200 ATK for each card your opponent controls. This card can attack all monsters your opponent controls, once each. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.


UR Rarity
Aleister the Invoker
UR Rarity
Aleister the Invoker
Aleister the Invoker
DARK 4
Aleister the Invoker
Triệu hoán sư aleister
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


R Rarity
Invoked Caliga
R Rarity
Invoked Caliga
Invoked Caliga
DARK 4
Invoked Caliga
Triệu hoán thú Caliga
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

"Aleister the Invoker" + 1 quái thú DARK
Nếu hiệu ứng quái thú của người chơi cố kích hoạt, không quái thú nào trong số quái thú của người chơi đó có thể kích hoạt hiệu ứng của chúng trong phần còn lại của lượt này khi lá bài này đang ngửa trên sân. Mỗi người chơi chỉ có thể tấn công với 1 quái thú trong mỗi Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Aleister the Invoker" + 1 DARK monster If a player's monster effect attempts to activate, none of that player's monsters can activate their effects for the rest of this turn while this card is face-up on the field. Each player can attack with only 1 monster during each Battle Phase.


SR Rarity
Invoked Magellanica
SR Rarity
Invoked Magellanica
Invoked Magellanica
EARTH 8
Invoked Magellanica
Triệu hoán thú Magellanica
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 3300


Hiệu ứng (VN):

"Aleister the Invoker" + 1 quái thú EARTH


Hiệu ứng gốc (EN):

"Aleister the Invoker" + 1 EARTH monster


R Rarity
Invocation
R Rarity
Invocation
Invocation
Spell Normal
Invocation
Phép triệu hoán

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu Triệu hồi Quái thú Fusion "Invoked" theo cách này, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi sân của mình và / hoặc Mộ của người chơi dưới dạng Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Aleister the Invoker"; xáo trộn lá bài này vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Invocation" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Material. If Summoning an "Invoked" Fusion Monster this way, you can also banish monsters from your field and/or either player's GY as Fusion Material. If this card is in your GY: You can target 1 of your banished "Aleister the Invoker"; shuffle this card into the Deck, and if you do, add that card to your hand. You can only use this effect of "Invocation" once per turn.


  • Aleister: nguyên liệu dung hợp chính cho các quái thú Invoked; tăng công thủ cho quái thú dung hợp.
  • Invocation: hỗ trợ khả năng dung hợp độc quyền cho Invoked; lấy được lên tay bằng Aleister; giúp AleisterInvocation có thể tái sử dụng lại trong những lượt sau.
  • Purgatrio: càng quét quái thú trong battle phase; đánh xuyên giáp.
  • Magellanica: 3000 ATK.
  • Caliga: level 4, “Aleister the Invoker” + 1 DARK monster.

  Elemental HERO Brave Neos và Neos Fusion (Neos)

  UR Rarity
  Elemental HERO Brave Neos
  UR Rarity
  Elemental HERO Brave Neos
  Elemental HERO Brave Neos
  LIGHT 7
  Elemental HERO Brave Neos
  Anh hùng nguyên tố can đảm Neos
  • ATK:

  • 2500

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 4 hoặc thấp hơn
  Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 100 ATK cho mỗi "Neo-Spacian""HERO" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn, trong đó liệt kê cụ thể lá bài "Elemental HERO Neos" trong hiệu ứng của nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  "Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster Must be Fusion Summoned. Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


  SR Rarity
  Neos Fusion
  SR Rarity
  Neos Fusion
  Neos Fusion
  Spell Normal
  Neos Fusion
  Neos kết hợp

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


   Neos Fusion

   (1)

   Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions.

   For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters.

   (2)

   If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.

    

   Brave Neos

   "Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster

   Must be Fusion Summoned.

   (1)

   Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY.

   (2)

   When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


   Khác với các lá bài có hiệu ứng dung hợp khác, ngoài sử dụng nguyên liệu từ sân hay tay ra, Neos Fusion còn có thể dùng nguyên liệu trực tiếp từ bộ bài. Điều này giúp cho bạn có thể tiết kiệm được một số quái thú từ tay hay trên sân của bạn. Thêm vào đó, Neos Fusion còn có thể bảo kê một lần cho quái thú dung hợp Neos của bạn bằng cách loại bỏ lá bài này từ mộ.

   Brave Neos là quái thú được triệu hồi nhiều nhất khi sử dụng Neos Fusion bởi vì bạn có thể gửi bất kỳ quái thú level 4 trở xuống nào mà bạn muốn từ bộ bài cho nguyên liệu của Brave Neos (các quái thú được gửi xuống thường sẽ là những quái thú hoạt động tốt khi ở trong mộ).   Invoked ft. Ninja Ninjitsu

   Invoked ft. Ninja Ninjitsu

    Tham khảo deck tại đây.

   Ninjitsu Art of Super-Transformation và Ninja Grandmaster Hanzo (Cách chơi)

   SR Rarity
   Ninjitsu Art of Super-Transformation
   SR Rarity
   Ninjitsu Art of Super-Transformation
   Ninjitsu Art of Super-Transformation
   Trap Continuous
   Ninjitsu Art of Super-Transformation
   Nhẫn thuật siêu biến hình

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào 1 "Ninja" mà bạn điều khiển và 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; gửi chúng đến Mộ, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Rồng, Khủng long hoặc Sea Serpent từ Deck của bạn có Cấp thấp hơn hoặc bằng Tổng cấp ban đầu của (các) quái thú đã gửi. Khi lá bài này rời khỏi sân, loại bỏ quái thú đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate this card by targeting 1 "Ninja" monster you control and 1 face-up monster your opponent controls; send them to the GY, then Special Summon 1 Dragon, Dinosaur, or Sea Serpent monster from your Deck whose Level is less than or equal to the combined original Levels of the sent monster(s). When this card leaves the field, banish that monster.


    UR Rarity
    Ninja Grandmaster Hanzo
    UR Rarity
    Ninja Grandmaster Hanzo
    Ninja Grandmaster Hanzo
    DARK 4
    Ninja Grandmaster Hanzo
    Đại sư Ninja Hanzo
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể thêm 1 "Ninjitsu Art" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi lá bài này được Lật hoặc Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Ninja" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Ninja Grandmaster Hanzo".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Ninjitsu Art" card from your Deck to your hand. When this card is Flip or Special Summoned: You can add 1 "Ninja" monster from your Deck to your hand, except "Ninja Grandmaster Hanzo".


     Hanzo

    (1)

    When this card is Normal Summoned: You can add 1 "Ninjitsu Art" card from your Deck to your hand.

    (2)

    When this card is Flip or Special Summoned: You can add 1 "Ninja" monster from your Deck to your hand, except "Ninja Grandmaster Hanzo".

     

    Super-Transformation

    (1)

    Activate this card by targeting 1 "Ninja" monster you control and 1 face-up monster your opponent controlssend them to the GYthen Special Summon 1 Dragon, Dinosaur, or Sea Serpent monster from your Deck whose Level is less than or equal to the combined original Levels of the sent monster(s).

    (2)

    When this card leaves the field, banish that monster.

     

    Sử dụng hiệu ứng (1) của Hanzo để lấy Super-Transformation lên tay.

    Mục đích của là để có thể triệu hồi Keeper of Dragon Magic lên sân nhanh nhất có thể. Bên cạch đó Super-Transformation còn giúp bạn giải quyết được 1 quái thú của đối phương trước.

    Keeper of Dragon Magic (Cách chơi)

    SR Rarity
    Keeper of Dragon Magic
    SR Rarity
    Keeper of Dragon Magic
    Keeper of Dragon Magic
    DARK 4
    Keeper of Dragon Magic
    Người trấn giữ ma thuật rồng
    • ATK:

    • 1800

    • DEF:

    • 1300


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 Lá bài Phép Thông thường "Polymerization" "Fusion" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn có thể tiết lộ 1 quái thú Fusion trong Extra Deck của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số các Nguyên liệu Fusion có tên được liệt kê cụ thể trên quái thú đó từ Mộ của bạn, trong Tư thế Phòng thủ úp. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Keeper of Dragon Magic" một lần mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Fusion, đến lượt bạn kích hoạt một trong hai hiệu ứng của lá bài này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 card; add 1 "Polymerization" Normal Spell or "Fusion" Normal Spell from your Deck to your hand. You can reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck; Special Summon 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that monster from your GY, in face-down Defense Position. You can only use each effect of "Keeper of Dragon Magic" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects.


    (1)

    If this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 card; add 1 "Polymerization" Normal Spell or "Fusion" Normal Spell from your Deck to your hand.

    (2)

    You can reveal 1 Fusion Monster in your Extra Deck; Special Summon 1 of the Fusion Materials whose name is specifically listed on that monster from your GY, in face-down Defense Position.

    You can only use each effect of "Keeper of Dragon Magic" once per turn. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Fusion Monsters, the turn you activate either of this card's effects.


    Nhiệm vụ chính của Keeper of Dragon Magic là giúp người chơi lấy Neos Fusion lên tay để tiếp tục thực hiện combo. Lưu ý rằng Invocation là lá bài có hiệu ứng dung hợp nhưng không phải là một lá bài Polymerization hay Fusion nên bạn không thể dùng hiệu ứng này để lấy Invocation lên tay được.

    Trong vài trường hợp, hiệu ứng (2) của quái thú này có thể đem lại hiệu quả tuyệt vời. Nếu Aleister của bạn bị gửi xuống mộ ngoài ý muốn trong khi bạn vẫn chưa có Invocation trên tay, bằng cách đưa ra bất kỳ quái thú Invoked nào là bạn có thể gọi lại Aleister từ mộ. Và bởi vì đây là triệu hồi đặc biệt úp nên Aleister có thể được lật lên ở những lượt sau và giúp bạn lấy được Invocation lên tay.

    Elemental HERO Brave Neos và Neos Fusion (Neos package)

    UR Rarity
    Elemental HERO Brave Neos
    UR Rarity
    Elemental HERO Brave Neos
    Elemental HERO Brave Neos
    LIGHT 7
    Elemental HERO Brave Neos
    Anh hùng nguyên tố can đảm Neos
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    "Elemental HERO Neos" + 1 quái thú Hiệu ứng Cấp 4 hoặc thấp hơn
    Phải được Triệu hồi Fusion. Nhận 100 ATK cho mỗi "Neo-Spacian""HERO" trong Mộ của bạn. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của mình lên tay của bạn, trong đó liệt kê cụ thể lá bài "Elemental HERO Neos" trong hiệu ứng của nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    "Elemental HERO Neos" + 1 Level 4 or lower Effect Monster Must be Fusion Summoned. Gains 100 ATK for each "Neo-Spacian" and "HERO" monster in your GY. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand that specifically lists the card "Elemental HERO Neos" in its text.


    SR Rarity
    Neos Fusion
    SR Rarity
    Neos Fusion
    Neos Fusion
    Spell Normal
    Neos Fusion
    Neos kết hợp

     Hiệu ứng (VN):

     Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn liệt kê chính xác 2 quái thú làm nguyên liệu, bao gồm cả "Elemental HERO Neos", bằng cách gửi những quái thú đó từ tay, Deck hoặc sân của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú. Nếu (các) quái thú Fusion mà bạn điều khiển liệt kê "Elemental HERO Neos" sẽ sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài hoặc bị xáo trộn vào Extra Deck do hiệu ứng của chính nó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Special Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists exactly 2 monsters as material, including "Elemental HERO Neos", by sending those monsters from your hand, Deck, or field, ignoring its Summoning conditions. For the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters. If a Fusion Monster(s) you control that lists "Elemental HERO Neos" as material would be destroyed by battle or card effect, or shuffled into the Extra Deck by its own effect, you can banish this card from your GY instead.


     Triệu hồi Brave Neos bằng cách gửi Elemental HERO Neos và Volcanic Shell xuống mộ. Mục đích chính để chơi các lá bài Ninja và Neos là để giúp cho bộ bài của bạn mỏng nhất có thể (bằng cách sử dụng hiệu ứng của Volcanic Shell dưới mộ) để tăng tỷ lệ rút lên Aleister.

     Trong trường hợp nếu bạn có sẵn Invocation trên tay rồi, bạn có thể gửi trực tiếp Aleister xuống mộ bằng Neos Fusion. Đừng quên rằng từ sau khi bạn sử dụng Neos Fusion cho đến hết lượt, bạn không được phép triệu hồi đặc biệt.

     White Dragon Ninja và Armor Ninjitsu Art of Alchemy (Chiến thuật dự phòng)

     R Rarity
     White Dragon Ninja
     R Rarity
     White Dragon Ninja
     White Dragon Ninja
     LIGHT 7
     White Dragon Ninja
     Ninja rồng trắng
     • ATK:

     • 2700

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Đặc biệt, trừ khi có hiệu ứng của lá bài "Ninjitsu Art" bài Phép / Bẫy bạn điều khiển không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Special Summoned, except with a "Ninjitsu Art" card's effect. Spells/Traps you control cannot be destroyed by card effects.


     SR Rarity
     Armor Ninjitsu Art of Alchemy
     SR Rarity
     Armor Ninjitsu Art of Alchemy
     Armor Ninjitsu Art of Alchemy
     Spell Normal
     Armor Ninjitsu Art of Alchemy
     Giáp Nhẫn thuật chuyển hóa vàng

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn điều khiển một "Ninjitsu Art" : Phá hủy càng nhiều "Ninjitsu Art" khác mà bạn điều khiển nhất có thể, sau đó rút 2 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you control a "Ninjitsu Art" card: Destroy as many other "Ninjitsu Art" cards you control as possible, then draw 2 cards.


      Armor Ninjitsu Art of Alchemy

      (1)

      If you control a "Ninjitsu Art" card: Destroy as many other "Ninjitsu Art" cards you control as possible, then draw 2 cards.


      Super-Transformation chỉ có thể triệu hồi được quái thú từ bộ bài. Nếu bạn có sẵn Keeper of Dragon Magic trên tay, bạn có thể chơi thêm các quái thú mà Super-Transformation có thể triệu hồi được để không làm phế đi lá bài này.

      Thêm một nhược điểm nữa của Super-Transformation là nó sẽ vẫn nằm trên sân kể cả khi quái thú được triệu hồi không còn trên sân. Điều này sẽ làm kẹt ô tại vùng ma pháp, cạm bẫy cũa bạn. Chơi thêm 1 Armor Ninjitsu Art of Alchemy vừa có thể giải quyết những tình huống như thế này, vừa có thể lấy lên được bằng Hanzo và lại vừa giúp bạn cộng thêm bài trên tay.      Invoked ft. Ritual Beast

      Invoked ft. Ritual Beast

       Tham khảo deck tại đây.

      Spiritual Beast Tamer Winda, Ritual Beast Ulti-Apelio và Ritual Beast Ulti-Pettlephin (Các Ritual Beast được chơi trong deck)

      UR Rarity
      Spiritual Beast Tamer Winda
      UR Rarity
      Spiritual Beast Tamer Winda
      Spiritual Beast Tamer Winda
      WIND 4
      Spiritual Beast Tamer Winda
      Người nuôi tinh linh thú Winda
      • ATK:

      • 1600

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Ritual Beast" từ Deck hoặc Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions. You can only Special Summon "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" once per turn.


      UR Rarity
      Ritual Beast Ulti-Apelio
      UR Rarity
      Ritual Beast Ulti-Apelio
      Ritual Beast Ulti-Apelio
      WIND 6
      Ritual Beast Ulti-Apelio
      Người cưỡi linh thú thánh Apelio
      • ATK:

      • 2600

      • DEF:

      • 400


      Hiệu ứng (VN):

      1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
      Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Nếu lá bài này tấn công, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác cho đến khi kết thúc Damage Step. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


      R Rarity
      Ritual Beast Ulti-Pettlephin
      R Rarity
      Ritual Beast Ulti-Pettlephin
      Ritual Beast Ulti-Pettlephin
      WIND 6
      Ritual Beast Ulti-Pettlephin
      Người cưỡi linh thú thánh Petolphin
      • ATK:

      • 200

      • DEF:

      • 2800


      Hiệu ứng (VN):

      1 "Ritual Beast Tamer" + 1 quái thú "Spiritual Beast"
      Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ Extra Deck của bạn) bằng cách loại bỏ các lá bài trên mà bạn điều khiển, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. (Bạn không sử dụng "Polymerization".) Không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể trả lại lá bài mà bạn điều khiển về Extra Deck, sau đó chọn mục tiêu vào 2 quái thú bị loại bỏ của bạn (1 quái thú "Ritual Beast Tamer" và 1 quái thú "Spiritual Beast" ); Triệu hồi Đặc biệt họ ở Tư thế Phòng thủ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".) Cannot be destroyed by card effects. During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


      Winda

      (1)

      If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect): You can Special Summon 1 "Ritual Beast" monster from your Deck or Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.

       

      You can only Special Summon "Spiritual Beast Tamer Winda(s)" once per turn.

       

      Ulti-Apelio

      1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster

      Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".)

      (1)

      If this card attacks, it is unaffected by other cards' effects until the end of the Damage Step.

      (2)

      During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.

       

      Ulti-Pettlephin

      1 "Ritual Beast Tamer" monster + 1 "Spiritual Beast" monster

      Must be Special Summoned (from your Extra Deck) by banishing the above cards you control, and cannot be Special Summoned by other ways. (You do not use "Polymerization".)

      (1)

      Cannot be destroyed by card effects.

      (2)

      During either player's turn: You can return this card you control to the Extra Deck, then target 2 of your banished monsters (1 "Ritual Beast Tamer" monster and 1 "Spiritual Beast" monster); Special Summon them in Defense Position.


      Ritual Beast và Invoked tuy trong cùng một bộ bài, nhưng chúng lại không hỗ trợ trực tiếp và có lối chơi hoàn toàn độc lập. Thế nhưng cách xây dựng bộ bài này lại hiệu quả và độc đáo theo một cách khác. Đó là việc bộ bài của bạn có nhiều hơn 1 điều kiện thắng.

      Nhiều đối thủ sẽ cần phải suy nghĩ rất cẩn trọng trong quyết định là sẽ giải quyết các quái thú Invoked hay các Ritual Beast trước.

      Nếu họ quyết định tiêu diệt Winda, các quái thú Ritual Beast khác sẽ được kéo ra thêm từ extra deck và tiếp tục tạo áp lực cho đối phương và rất có thể đối thủ của bạn sẽ bị hạ gục bất ngờ bởi Purgatrio và Magellanica. Chưa hết Winda vừa là một "Ritual Beast Tamer" (Spiritual Beast Tamer Winda) lại vừa là một "Spiritual Beast" (Spiritual Beast Tamer Winda) nên bạn có thể dễ dàng tạo thế chủ động triệu hồi các Ritual Beast từ extra deck với 2 Winda trên sân.

      Nếu đối phương của bạn quyết định giải quyết các Invoked trước thì họ sẽ không còn nhiều lá bài để có thể giải quyết được các Ritual Beast. Winda là một bảo hiểm tuyệt vời cho bạn, kể cả khi đối phương đủ sức hạ gục Winda, họ vẫn phải chuẩn bị các chiến thuật để đối phó với quái thú Ritual Beast được gọi ra bởi Winda. Điều này sẽ câu thêm thời gian cho bạn kéo thêm được nhiều lá bài khác cho bạn trong khoảng thời gian đối phương tích hàng giải quyết Winda.

      Chưa hết, bạn còn có thêm cả Brave Neos trên sân cùng 1 bảo kê là Neos Fusion dưới mộ làm cho chiến thuật này càng khó để đối phó. 

      Aleister the Invoker (vẫn còn 1 hiệu ứng khác...)

      UR Rarity
      Aleister the Invoker
      UR Rarity
      Aleister the Invoker
      Aleister the Invoker
      DARK 4
      Aleister the Invoker
      Triệu hoán sư aleister
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


      (1)

      (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn.

      (2)

      If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


      Brave Neos và các Ritual Beast từ extra deck cũng là các quái thú dung hợp, hiệu ứng tăng công của Aleister sẽ dễ dàng giúp bạn hạ gục quái thú đối phương trong chiến đấu khi họ không đề phòng.      Invoked ft. Dark Cavalry

      Invoked ft. Dark Cavalry

      Tham khảo deck tại đây.

      Dark Cavalry (Chủ lực khác của deck)

      UR Rarity
      Dark Cavalry
      UR Rarity
      Dark Cavalry
      Dark Cavalry
      DARK 8
      Dark Cavalry
      Kỵ binh đen
      • ATK:

      • 2800

      • DEF:

      • 2300


      Hiệu ứng (VN):

      "Dark Magician" + 1 quái thú Warrior
      Nhận 100 ATK cho mỗi bài Phép / Bẫy trên sân và trong Mộ. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào một lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "Dark Magician" + 1 Warrior monster Gains 100 ATK for each Spell/Trap on the field and in the GYs. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. When a card or effect is activated that targets a card on the field (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it.


      "Dark Magician" + 1 Warrior monster

      (1)

      Gains 100 ATK for each Spell/Trap on the field and in the GYs.

      (2)

      If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

      (3)

      When a card or effect is activated that targets a card on the field (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it.


      Các quái thú Invoked như Purgatrio hay Magellanica chỉ mạnh về tấn công nhưng lại không có nhiều bảo kê tốt. Cavalry là một quái thú có khả năng bảo kê tương đối tốt giúp Purgatrio dễ múa hơn trong battle phase. Đây là deck tạo với 1 sd nên bạn hoàn toàn có thể chơi nhiều Cavalry nếu muốn.

      Beastking of the Swamps, The Dark - Hex-Sealed Fusion và King of the Swamp (Việc dung hợp nay càng trở nên dễ dàng hơn!)

      R Rarity
      Beastking of the Swamps
      R Rarity
      Beastking of the Swamps
      Beastking of the Swamps
      WATER 4
      Beastking of the Swamps
      Vua quái thú của đầm lầy
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 1100


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể thay thế lá bài này cho bất kỳ 1 quái thú Fusion nào. Khi bạn làm điều này, (các) quái thú Fusion khác phải là (các) quái thú Fusion.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can substitute this card for any 1 Fusion Material Monster. When you do this, the other Fusion Material Monster(s) must be the correct one(s).


      SR Rarity
      The Dark - Hex-Sealed Fusion
      SR Rarity
      The Dark - Hex-Sealed Fusion
      The Dark - Hex-Sealed Fusion
      DARK 3
      The Dark - Hex-Sealed Fusion
      Sinh vật chứa dung hợp - Ám
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể thay thế lá bài này cho bất kỳ 1 quái thú Nguyên liệu Fusion nào, nhưng (các) quái thú Nguyên liệu Fusion khác phải chính xác. Bạn có thể Hiến tế Fusion Material Monsters trên sân, bao gồm cả lá bài ngửa này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion DARK tương ứng từ Extra Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can substitute this card for any 1 Fusion Material Monster, but the other Fusion Material Monster(s) must be correct. You can Tribute Fusion Material Monsters on the field, including this face-up card; Special Summon 1 corresponding DARK Fusion Monster from your Extra Deck.


      UR Rarity
      King of the Swamp
      UR Rarity
      King of the Swamp
      King of the Swamp
      WATER 3
      King of the Swamp
      Vua đầm lầy
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 1100


      Hiệu ứng (VN):

      Lá bài này có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ 1 Nguyên liệu Fusion nào có tên được liệt kê cụ thể trên Lá bài quái thú Fusion, nhưng (các) Nguyên liệu Fusion khác phải chính xác. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card can be used as a substitute for any 1 Fusion Material whose name is specifically listed on the Fusion Monster Card, but the other Fusion Material(s) must be correct. You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.


      King of the Swamp

      (1)

      This card can be used as a substitute for any 1 Fusion Material whose name is specifically listed on the Fusion Monster Card, but the other Fusion Material(s) must be correct.

      (2)

      You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.

       

      Beastking of the Swamps

      (1)

      You can substitute this card for any 1 Fusion Material Monster. When you do this, the other Fusion Material Monster(s) must be the correct one(s).

       

      The Dark – Hex-Sealed Fusion

      (1)

      You can substitute this card for any 1 Fusion Material Monster, but the other Fusion Material Monster(s) must be correct.

      (2)

      You can Tribute Fusion Material Monsters on the field, including this face-up card; Special Summon 1 corresponding DARK Fusion Monster from your Extra Deck.

       

      King of the Swamp, Beastking of the Swamps The Dark – Hex-Sealed Fusion là những quái thú có hiệu ứng thay thế 1 nguyên liệu dung hợp khi dung hợp. Các quái thú dung hợp trong bộ bài này đều có nguyên liệu rất đơn giản.

      3 quái thú này có thể thay thế vị trí cho quái thú bắt buộc đúng tên, vị trí còn lại là những quái thú không quá cụ thể tên nên bạn có thể tận dụng điều này để chơi chung các tộc bài khác tạo liên kết hơn cho bộ bài.

      Vision HERO Vyon và Elemental HERO Blazeman (Các quái thú HERO được sử dụng)

      R Rarity
      Vision HERO Vyon
      R Rarity
      Vision HERO Vyon
      Vision HERO Vyon
      DARK 4
      Vision HERO Vyon
      Anh hùng tầm nhìn Vyon
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 1200


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 quái thú "HERO" từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vision HERO Vyon" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú "HERO" khỏi Mộ của bạn; thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "HERO" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Vision HERO Vyon" once per turn. Once per turn: You can banish 1 "HERO" monster from your GY; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.


      SR Rarity
      Elemental HERO Blazeman
      SR Rarity
      Elemental HERO Blazeman
      Elemental HERO Blazeman
      FIRE 4
      Elemental HERO Blazeman
      Anh hùng nguyên tố người rực cháy
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Polymerization" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion, cũng như gửi 1 "Elemental HERO" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Elemental HERO Blazeman", và nếu bạn làm điều đó, thuộc tính và ATK của lá bài này / DEF trở thành giống như quái thú được gửi đến Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Elemental HERO Blazeman" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fusion Monsters, also send 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to the GY, except "Elemental HERO Blazeman", and if you do, this card's Attribute and ATK/DEF become the same as the monster sent to the GY, until the end of this turn. You can only use 1 "Elemental HERO Blazeman" effect per turn, and only once that turn.


      Blazeman

      (1)

      If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.

      (2)

      During your Main Phase: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fusion Monsters, also send 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to the GY, except "Elemental HERO Blazeman", and if you do, this card's Attribute and ATK/DEF become the same as the monster sent to the GY, until the end of this turn. You can only use 1 "Elemental HERO Blazeman" effect per turn, and only once that turn.

       Vyon

      (1)

      If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "HERO" monster from your Deck to the GY. You can only use this effect of "Vision HERO Vyon" once per turn.

      (2)

      Once per turn: You can banish 1 "HERO" monster from your GY; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.

       

      Bên cạnh là những nguyên liệu dung hợp, các HERO mang lối chơi theo hướng dung hợp nên sẽ được hỗ trợ nhiều những hiệu ứng giúp triệu hồi dung hợp có thể diễn ra dễ dàng hơn.

      Hai quái thú HERO mà ta có thể tận dụng là VyonBlazeman, những quái thú này đều có hiệu ứng cho phép bạn lấy 1 Polymerization từ bộ bài lên tay rất dễ dàng.

      Elemental HERO Blazeman và King of the Swamp (Cách chơi)

      SR Rarity
      Elemental HERO Blazeman
      SR Rarity
      Elemental HERO Blazeman
      Elemental HERO Blazeman
      FIRE 4
      Elemental HERO Blazeman
      Anh hùng nguyên tố người rực cháy
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Polymerization" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion, cũng như gửi 1 "Elemental HERO" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Elemental HERO Blazeman", và nếu bạn làm điều đó, thuộc tính và ATK của lá bài này / DEF trở thành giống như quái thú được gửi đến Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Elemental HERO Blazeman" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fusion Monsters, also send 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to the GY, except "Elemental HERO Blazeman", and if you do, this card's Attribute and ATK/DEF become the same as the monster sent to the GY, until the end of this turn. You can only use 1 "Elemental HERO Blazeman" effect per turn, and only once that turn.


      UR Rarity
      King of the Swamp
      UR Rarity
      King of the Swamp
      King of the Swamp
      WATER 3
      King of the Swamp
      Vua đầm lầy
      • ATK:

      • 500

      • DEF:

      • 1100


      Hiệu ứng (VN):

      Lá bài này có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ 1 Nguyên liệu Fusion nào có tên được liệt kê cụ thể trên Lá bài quái thú Fusion, nhưng (các) Nguyên liệu Fusion khác phải chính xác. Bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ; thêm 1 "Polymerization" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card can be used as a substitute for any 1 Fusion Material whose name is specifically listed on the Fusion Monster Card, but the other Fusion Material(s) must be correct. You can discard this card to the Graveyard; add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand.


      Blazeman + Swamp King = Dark Cavalry

      • Triệu hồi Blazeman lên sân để sử dụng hiệu ứng và lấy Polymerization lên tay.
      • Dùng ngay Polymerization để dung hợp King of the SwampBlazeman thành Dark Cavalry. (King of the Swamp sẽ thay cho Dark Magician trong nguyên liệu của Dark Cavalry).

      Trên đây chỉ là một trong nhiều cách để triệu hồi Dark Cavalry, với Vyon bạn có thể cho ra kết quả tương tự bằng cách sử dụng hết 2 hiệu ứng của Vyon (Loại bỏ HERO gửi bởi hiệu ứng (1) để lấy Polymerization lên tay, việc bạn gửi HERO nào xuống mộ thực sự sẽ không quan trọng khi mục đích chính để bạn triệu hồi Vyon là lấy Polymerization lên tay).

      Beastking of the SwampsThe Dark – Hex-Sealed Fusion có thể thay thế vị trí cho King of the Swamp trong quá trình dung hợp. Điều này tạo cho bạn nhiều lợi thế hơn khi tỉ lệ bạn có thể triệu hồi được Dark Cavalry là rất cao.

      Elemental HERO Blazeman, Beastking of the Swamps và Invocation (Cách chơi)

      SR Rarity
      Elemental HERO Blazeman
      SR Rarity
      Elemental HERO Blazeman
      Elemental HERO Blazeman
      FIRE 4
      Elemental HERO Blazeman
      Anh hùng nguyên tố người rực cháy
      • ATK:

      • 1200

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Polymerization" từ Deck của mình lên tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fusion, cũng như gửi 1 "Elemental HERO" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Elemental HERO Blazeman", và nếu bạn làm điều đó, thuộc tính và ATK của lá bài này / DEF trở thành giống như quái thú được gửi đến Mộ, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Elemental HERO Blazeman" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Polymerization" from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Fusion Monsters, also send 1 "Elemental HERO" monster from your Deck to the GY, except "Elemental HERO Blazeman", and if you do, this card's Attribute and ATK/DEF become the same as the monster sent to the GY, until the end of this turn. You can only use 1 "Elemental HERO Blazeman" effect per turn, and only once that turn.


      R Rarity
      Beastking of the Swamps
      R Rarity
      Beastking of the Swamps
      Beastking of the Swamps
      WATER 4
      Beastking of the Swamps
      Vua quái thú của đầm lầy
      • ATK:

      • 1000

      • DEF:

      • 1100


      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể thay thế lá bài này cho bất kỳ 1 quái thú Fusion nào. Khi bạn làm điều này, (các) quái thú Fusion khác phải là (các) quái thú Fusion.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can substitute this card for any 1 Fusion Material Monster. When you do this, the other Fusion Material Monster(s) must be the correct one(s).


      R Rarity
      Invocation
      R Rarity
      Invocation
      Invocation
      Spell Normal
      Invocation
      Phép triệu hoán

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu Triệu hồi Quái thú Fusion "Invoked" theo cách này, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi sân của mình và / hoặc Mộ của người chơi dưới dạng Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Aleister the Invoker"; xáo trộn lá bài này vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Invocation" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Material. If Summoning an "Invoked" Fusion Monster this way, you can also banish monsters from your field and/or either player's GY as Fusion Material. If this card is in your GY: You can target 1 of your banished "Aleister the Invoker"; shuffle this card into the Deck, and if you do, add that card to your hand. You can only use this effect of "Invocation" once per turn.


       Blazeman + Swamp King + Invocation = Dark Cavalry + Purgatrio

       Combo được thực hiện tương tự như combo ở trên.

       Kích hoạt Invocation và trục xuất Swamp King (thay cho Aleister) cùng với Blazeman từ mộ để gọi ra Purgatrio.

       Purgatrio giờ đây không còn cần phải triệu hồi mà không còn phải phụ thuộc vào Aleister khi có những quái thú có thể thay thế cho Aleister. Tuy vậy, vai trò của Aleister vẫn rất quan trọng với bộ bài bởi vì đây là cách duy nhất cho bạn tái sử dụng lại Invocation cho các quái thú Invoked khác.

       Magicalized Fusion (một phiên bản Invocation khác)

       R Rarity
       Magicalized Fusion
       R Rarity
       Magicalized Fusion
       Magicalized Fusion
       Spell Normal
       Magicalized Fusion
       Kết hợp hóa ma thuật

        Hiệu ứng (VN):

        Triệu hồi Fusion 1 Spellcaster Fusion Monster từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ các Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Magicalized Fusion" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Fusion Summon 1 Spellcaster Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY. You can only activate 1 "Magicalized Fusion" per turn.


        (1)

        Fusion Summon 1 Spellcaster Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY. You can only activate 1 "Magicalized Fusion" per turn.

         

        Magicalized Fusion có vai trò như một Invocation cho các quái thú Spellcaster trong deck này.

        Để Invocation có thể trả về được bộ bài, bạn phải có sẵn 1 Aleister đang bị loại bỏ, trong những trường hợp cả AleisterInvocation cùng ở trong mộ, bạn có thể dùng Magicalized để loại bỏ Aleister từ mộ, lúc này bạn có thể sử dụng hiệu ứng của Invocation từ mộ trả Aleister về tay (bạn vẫn có thể tiếp tục triệu hồi thường Aleister rồi lấy Invocation từ bộ bài lên tay để tiếp tục thực hiện combo dung hợp nếu muốn).        Tip chơi

        Tip chơi

                 Lời kết

        Mình xin kết thúc bài viết tại đây, hy vọng bạn sẽ có những trải nghiệm tốt với những deck được gợi ý ở trên.
        Đơn vị đồng hành:

        - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


        Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

        Top