Hướng Dẫn Chơi Tenyi

Hướng Dẫn Chơi Tenyi

  bọn Tenyi có chung hai hiệu ứng khá ngon đó là
+ nếu bạn không điều khiển quái hiệu ứng : có thể nhảy con này từ tay lên sân => bạn không có quái hay quái thường (normal monster là có 1 lần nhảy free)

+ nếu bạn có quái không có hiệu ứng (quái thú thường - normal monster), bạn có thể banish lá này từ tay hoặc mộ để dùng hiệu ứng riêng của từng card


 đây là deck giống Infinitrack, không quá phụ thuộc vào skill để sống nhưng phải đem skill theo để tối ưu. Deck có banish, destroy, shuffle, return đủ thứ và có khả năng OTK khỏe, khả năng search và mix được staple ở mức cao

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 không quá phụ thuộc skill, nhưng phải đem theo để tối ưu deck

Three Effects! (Skill Card) (55%)

UR Rarity
Three Effects! (Skill Card)
UR Rarity
Three Effects! (Skill Card)
Three Effects! (Skill Card)
Three Effects! (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Chọn 1 quái thú Link bạn điều khiển, và áp dụng một trong các hiệu ứng sau do bạn chọn:
● Một lần duy nhất cho đến hết lượt tiếp theo của đối thủ, quái thú đó sẽ không bị phá huỷ trong chiến đấu.
● Cho đến hết lượt tiếp theo của đối thủ, bạn không nhận thiệt hại chiến đấu từ tấn công liên quan đến quái thú đó.
● Tăng Điểm Gốc của bạn thêm một lượng bằng với CÔNG của quái thú đó. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Select 1 Link Monster you control, and apply one of the following effects of your choice: ● For one time only until the end of your opponent's next turn, that monster will not be destroyed by battle. ● Until the end of your opponent's next turn, you take no battle damage from attacks involving that monster. ● Increase your Life Points by an amount equal to the ATK of that monster. This Skill can only be used once per Duel.


 là một skill rất đa dụng, chỉ với 1 skill bạn có tới 3 hiệu ứng, nhưng chỉ dùng được 1 lần mỗi duel

 chọn 1 quái link, sai đó sài 1 trong 3 hiệu ứng sau :

+ cho đến cuối lượt tiếp theo của opp và sài được đúng 1 lần, quái bạn không bị tiêu diệt bởi chiến đấu
+ cho đến cưới lượt tiếp theo của opp, bạn không nhận thiệt hại chiến đấu liên quan tới quái mà bạn chọn
+ tăng điểm gốc (LP - Life Point) của bạn bằng ATK của quái link mà bạn chọn

 thường tui sẽ dùng hiệu ứng thứ 3 của skill này để tăng khả năng sống sót khi đi turn 1 và OTK ở turn sau

The Tie that Binds (25%)

 Rarity
The Tie that Binds
 Rarity
The Tie that Binds
The Tie that Binds
The Tie that Binds
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Cho đến cuối lượt của bạn, ATK của tất cả quái thú ngửa trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lần của quái thú trên sân của bạn 100 lần. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Until the end of your turn, the ATK of all face-up monsters on your field increases by the number of monsters on your field times 100. This Skill can only be used once per turn.


 Skill quốc dân, deck nào cũng sài được, tăng 100 ATK tương ứng mỗi quái trên sân => 3 quái tăng 300 ATK, 4 quái thì tất cả 4 quái tăng 400 ATK, giúp tổng ATK tăng cao và OTK dễ hơn hoặc đơn giản cao hơn 100 ATK đấm thắng mirror match :)

LP Boost Alpha và Destiny Draw (Skill Card) (15%)

 Rarity
LP Boost Alpha
 Rarity
LP Boost Alpha
LP Boost Alpha
LP Boost Alpha
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):


Tăng 1000 Điểm sinh mệnh ban đầu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Increases starting Life Points by 1000.


UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
UR Rarity
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
Destiny Draw (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

[Nếu bạn mất 2000 LP hoặc lớn hơn, bạn có thể kích hoạt Kỹ năng này trong Draw Phase tiếp theo của mình.]

Trong Draw Phase, bạn có thể tìm kiếm trong Deck của mình cho bất kỳ lá bài nào, tiết lộ nó cho đối thủ và thêm nó lên tay của bạn thay vì rút. Nếu bạn làm điều đó, hãy lật lại lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

[If you lose 2000 or more LP, you can activate this Skill during your next Draw Phase.] During your Draw Phase, you may search your Deck for any card, reveal it to your opponent, and add it to your hand instead of drawing. If you do that, flip this card over.


 những skill khác, skill nào thấy hợp gu thì đem cũng đượcCORE

 

Tenyi Spirit - Ashuna (x3)

UR Rarity
Tenyi Spirit - Ashuna
UR Rarity
Tenyi Spirit - Ashuna
Tenyi Spirit - Ashuna
LIGHT 7
Tenyi Spirit - Ashuna
Thiên uy long - Ashuna
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Tenyi" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Tenyi Spirit - Ashuna", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Wyrm. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Ashuna" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY; Special Summon 1 "Tenyi" monster from your Deck, except "Tenyi Spirit - Ashuna", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Wyrm monsters. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Ashuna" once per turn.


 có khả năng tự nhảy và gọi 1 Tenyi từ deck lên, việc kích cũng rất dễ vì nhảy con này lên, link summon rồi kích effect là thêm 1 body nữa để combo tiếp và chắc chắn phải x3 vì đây là search hẳn 1 quái lên sân, bù lại bạn chỉ lên được quái Wyrm nếu dùng effect này

Tenyi Spirit - Adhara (x3)

R Rarity
Tenyi Spirit - Adhara
R Rarity
Tenyi Spirit - Adhara
Tenyi Spirit - Adhara
EARTH 1
Tenyi Spirit - Adhara
Thiên uy long - Adhara
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú Wyrm đã bị loại bỏ của bạn, ngoại trừ lá bài này; thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Adhara" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of your banished Wyrm monsters, except this card; add it to your hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Adhara" once per turn.


 là Tuner và có effect tự nhảy cũng như effect nhặt lại 1 quái Wyrm bị banish lên tay, cái hay ở đây là bạn có thể đơn giản là nhặt lại quái để backup cho turn sau hoặc để combo hoặc nhặt lại boss (miễn là Wyrm và không yêu cầu là Tenyi)

Tenyi Spirit - Vishuda (x2-3)

SR Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
SR Rarity
Tenyi Spirit - Vishuda
Tenyi Spirit - Vishuda
DARK 7
Tenyi Spirit - Vishuda
Thiên uy long - Vishuda
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 2500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Vishuda" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 card your opponent controls; return it to the hand. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Vishuda" once per turn.


 có tự nhảy và khả năng đẩy quái/phép/bẫy về tay rất khó chiu, việc đẩy card về tay này sẽ giúp chống lại những boss không bị tiêu diệt hay những lá có bảo kê (như Sea Stealth Attack) 

Tenyi Spirit - Shthana (x1-3)

N Rarity
Tenyi Spirit - Shthana
N Rarity
Tenyi Spirit - Shthana
Tenyi Spirit - Shthana
WATER 4
Tenyi Spirit - Shthana
Thiên uy long - Shthana
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Nếu (các) quái thú không có Hiệu ứng ngửa mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay hoặc Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú bị phá huỷ đó; Triệu hồi Đặc biệt nó, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Shthana" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. If a face-up non-Effect Monster(s) you control is destroyed by battle or card effect: You can banish this card from your hand or GY, then target 1 of those destroyed monsters; Special Summon it, then you can destroy 1 monster your opponent controls. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Shthana" once per turn.


 có tự nhảy nhưng level hơi xấu so với thời điểm hiện tại, có bảo kê và bắn card nhưng chỉ áp dụng với trường hợp bị phá hủy, banish hay send,... là cút nhưng bù lại lá này nằm ở dưới mộ thì opp rất áp lực

Tenyi Spirit - Mapura (x0-1)

N Rarity
Tenyi Spirit - Mapura
N Rarity
Tenyi Spirit - Mapura
Tenyi Spirit - Mapura
FIRE 4
Tenyi Spirit - Mapura
Thiên uy long - Manira
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) quái thú không Hiệu ứng ngửa mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay mình hoặc Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Tenyi Spirit - Mapura" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no Effect Monsters: You can Special Summon this card from your hand. When your opponent activates a card or effect that targets a face-up non-Effect Monster(s) you control (Quick Effect): You can banish this card from your hand or GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use each effect of "Tenyi Spirit - Mapura" once per turn.


 có tự nhảy và bảo kê khỏi hiệu ứng target nhưng level xấu so với lối build hiện tại

Vessel for the Dragon Cycle (x3)

R Rarity
Vessel for the Dragon Cycle
R Rarity
Vessel for the Dragon Cycle
Vessel for the Dragon Cycle
Spell Normal
Vessel for the Dragon Cycle
Vòng đời rồng hư không

  Hiệu ứng (VN):

  Gửi 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó, nếu bạn điều khiển một quái thú không có Hiệu ứng ngửa, bạn có thể thêm từ Deck của mình lên tay 1 "Tenyi" có tên khác với quái thú được gửi đến Mộ . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Vessel for the Dragon Cycle" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Send 1 Wyrm monster from your Deck to the GY, then, if you control a face-up non-Effect Monster, you can add from your Deck to your hand 1 "Tenyi" monster with a different name from the monster sent to the GY. You can only activate 1 "Vessel for the Dragon Cycle" per turn.


  có khả năng ném thẳng quái Wyrm từ deck xuống mộ (nghĩa là bạn muốn nhảy quái, hồi hàng, bảo kê,... thì nhờ card này gửi xuống hết) và nếu bạn có quái không có hiệu ứng trên sân thì bạn có thể thêm 1 quái Tenyi nữa, khác tên với quái mà bạn ném xuống mộ


   chỉ với 1 lá mà bạn +2 tài nguyên, 1 lá dưới mộ kích effect được, 1 lá thêm lên tay để nhảy combo hoặc dùng effect và nó có độ hiếm là R

  Heavenly Dragon Circle (x3)

  N Rarity
  Heavenly Dragon Circle
  N Rarity
  Heavenly Dragon Circle
  Heavenly Dragon Circle
  Spell Quick
  Heavenly Dragon Circle
  Thiên huyễn long luân

   Hiệu ứng (VN):

   Hiến tế 1 quái thú Wyrm; thêm 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn lên tay của bạn, hoặc nếu bạn đã Triệu hồi một quái thú không có Hiệu ứng để kích hoạt lá bài này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó thay vào đó, nhưng vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển một quái thú không Hiệu ứng ngửa: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Tenyi" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Heavenly Dragon Circle" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Tribute 1 Wyrm monster; add 1 Wyrm monster from your Deck to your hand, or if you Tributed a non-Effect Monster to activate this card, you can Special Summon it instead, but negate its effects. During your Main Phase, if you control a face-up non-Effect Monster: You can banish this card from your GY; add 1 "Tenyi" card from your Deck to your hand. You can only use 1 "Heavenly Dragon Circle" effect per turn, and only once that turn.


    là ma pháp tức thời nên có thể dùng để né target, hiệu ứng hiến tế 1 Wyrm để thêm 1 Wyrm từ deck lên tay khá ổn, nhất là khi né mấy lá spell/trap và search, thường bạn sẽ search Tenyi - những con quái vừa search lên đã có thể nhảy lên sân


    và nếu bạn hiến tế quái không có hiệu ứng thì bạn có thể nhảy thẳng quái Wyrm lên sân thay vì search (nhưng hiệu ứng bị chặn), vì bạn chỉ nhảy Tenyi 1 lần bởi hiệu ứng của chính nó nên lá này có thể giúp bạn nhảy thêm copy của lá đấy lên sân

    và nó còn có hiệu ứng từ mộ, khi bạn có quái thường, bạn có thể banish lá này vào main phase và search thêm 1 lá Tenyi từ deck lên tay :)

   Flawless Perfection of the Tenyi (x0-1)

   R Rarity
   Flawless Perfection of the Tenyi
   R Rarity
   Flawless Perfection of the Tenyi
   Flawless Perfection of the Tenyi
   Spell Field
   Flawless Perfection of the Tenyi
   Thiên uy vô băng chi địa

    Hiệu ứng (VN):

    Tất cả các quái thú không có Hiệu ứng trên sân không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của quái thú. Một lần mỗi lượt, nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú Hiệu ứng, trong khi bạn điều khiển một quái thú úp hoặc quái thú không Hiệu ứng (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể rút 2 lá bài.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    All non-Effect Monsters on the field are unaffected by monster effects. Once per turn, if your opponent Special Summons an Effect Monster(s), while you control a face-down monster or non-Effect Monster (except during the Damage Step): You can draw 2 cards.


     field này có effect bảo kê và khả năng draw 2 khá ổn nhưng ở thời điểm hiện tại ít người dùng do họ bỏ slot lá này để thêm mấy staple khác vào do deck này chỉ nên chơi 20 lá và quái/phép/bẫy chiếm rất nhiều slot deck


     p/s : tui nhét 1 slot lá này vì nó search được, rút 2 cũng ngon nhưng nếu opp OTK thì 2 lá kia chẳng làm được gì (trừ khi bạn draw ra mấy lá như D.D. Crow hay handtrap, mà Tenyi thường không đem)

    Monk of the Tenyi (x2-3)

    SR Rarity
    Monk of the Tenyi
    SR Rarity
    Monk of the Tenyi
    Monk of the Tenyi
    EARTH
    Monk of the Tenyi
    Thiên uy chi quyền tăng
    • ATK:

    • 1000

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú "Tenyi" không Link


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 non-Link "Tenyi" monster


     gigachad, như Goliath của EARTH Machine vậy, nó cũng có tác dụng rất OP đó là bạn muốn con nào xuống mộ thì cứ việc link lên con này là xong, vừa không trừ đi một body trên sân, vừa có hiệu ứng dưới mộ mà sài


     đây không phải quái có hiệu ứng nên bọn Tenyi có thể dùng hiệu ứng được

    Shaman of the Tenyi (x1-2)

    SR Rarity
    Shaman of the Tenyi
    SR Rarity
    Shaman of the Tenyi
    Shaman of the Tenyi
    FIRE
    Shaman of the Tenyi
    Long tiên nữ thiên uy
    • ATK:

    • 1600

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Wyrm
    Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt, ngoài ra, trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của những quái thú được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Tenyi" Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến quái thú không Hiệu ứng ngửa của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Shaman of the Tenyi" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Wyrm monsters You can discard 1 card, then target 1 Wyrm monster in your GY; Special Summon it, also, for the rest of this turn, you cannot activate the effects of monsters Special Summoned from the Extra Deck, except "Tenyi" monsters. When an attack is declared involving your face-up non-Effect Monster: You can target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Shaman of the Tenyi" once per turn.


     effect khá bá, ném 1 lá bạn không dùng (quái/phép/bẫy đều được, không nhất định phải có tên Tenyi), nhảy 1 Wyrm từ mộ (kể cả boss), tuy cả lượt bạn không dùng hiệu ứng quái nhảy từ extra deck ngoại trừ quái Tenyi nhưng... ai hỏi ? (trừ Baxia thì thằng nào cũng là Tenyi)


     nếu có đòn đánh liên quan tới quái không có hiệu ứng đang ngửa thì bạn bắn 1 quái/phép/bẫy của opp

     việc con này link 2 rất dễ lên và có hiệu ứng leo link (nhảy 1 quái từ mộ để lên link 3), hay áp lực khi opp tấn công là rất ngon cho 1 con link 2, lên dễ, chỉ 2 Wyrm

    Berserker of the Tenyi (x1)

    UR Rarity
    Berserker of the Tenyi
    UR Rarity
    Berserker of the Tenyi
    Berserker of the Tenyi
    DARK
    Berserker of the Tenyi
    Thiên uy quỷ thần
    • ATK:

    • 3000

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trên

    Trên-Phải

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Link


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ monsters, including a Link Monster


     nếu bạn nghĩ rằng 1 con không có hiệu ứng tốn 3 nguyên liệu lên làm gì thì đúng rồi, tui cũng nghĩ như vậy


     1> con này không có hiệu ứng nên được rất nhiều card bảo kê hoặc chơi chung nếu có quái không hiệu ứng trên sân

     2> bú skill three effectschúng ta free 3000 LP opp rất khó OTK, cộng với việc draw 2 từ field thì turn 2 bạn OTK rất dễ

     3> dễ lên chỉ từ 1 hoặc 2 card combo (với 1 discard từ Shaman)

    Draco Masters of the Tenyi (x1)

    R Rarity
    Draco Masters of the Tenyi
    R Rarity
    Draco Masters of the Tenyi
    Draco Masters of the Tenyi
    LIGHT
    Draco Masters of the Tenyi
    Thiên uy long quyền thánh
    • ATK:

    • 2600

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú, bao gồm cả quái thú Link
    Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu với quái thú Hiệu ứng. Nếu bạn không điều khiển quái thú Hiệu ứng nào khác: Bạn có thể phá huỷ quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến số lượng quái thú không có Hiệu ứng mà bạn điều khiển và / hoặc trong Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Draco Masters of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ monsters, including a Link Monster Cannot be destroyed by battle with an Effect Monster. If you control no other Effect Monsters: You can destroy Effect Monsters your opponent controls, up to the number of non-Effect Monsters you control and/or in your GY. You can only use this effect of "Draco Masters of the Tenyi" once per turn.


     nhớ là con này phải cần quái link làm nguyên liệu mới lên được, tui hay bị missplay mấy pha ngu lắm, nhưng việc đó lại khá dễ vì chỉ 1 quái bạn đã có ngay anh link 1 đẹp trai


     việc không bị tiêu diệt bởi quái hiệu ứng khá dơ (vì mấy con có bắn phá bị bạn cho BoM hay staple khác rồi)

     có khả năng cosplay raigeki, tiêu diệt quái có hiệu ứng của opp bằng quái không có hiệu ứng của bạn đang điều khiển hay dưới mộ, hiệu ứng này không target (vì giờ này thằng nào normal axe raider -.-) nếu quái của bạn không con nào có hiệu ứng cả (trừ con này)


    Draco Berserker of the Tenyi (x1)

    UR Rarity
    Draco Berserker of the Tenyi
    UR Rarity
    Draco Berserker of the Tenyi
    Draco Berserker of the Tenyi
    DARK 8
    Draco Berserker of the Tenyi
    Thiên uy long quỷ thần
    • ATK:

    • 3000

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
    Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.


     đánh thuê lỏd


     lên dễ, 1 thằng Tuner, thằng còn lại không Tuner, Wyrm hay không chả quan tâm

     opp kích hiệu ứng ư ? banish, và do đây là quick effect nên bạn có thể quấy rối opp khá tốt, tuy không negate nhưng làm mất cái normal summon hay thiếu 1 nguyên liệu Xyz, Synchro, Fusion (normal aleister) cũng vui rồi

     nếu lá này đấm chết quái hiệu ứng (điều hiển nhiên), nó sẽ tăng ATK bằng ATK gốc của quái bị tiêu diệt và đấm thêm 1 lần nữa (nhưng chỉ đấm lên quái), nhưng dù vậy 1 con thường là trên 5000 ATK đấm lần 2 thì rất khó sống    Staple

     

    staple

    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     UR Rarity
     Cosmic Cyclone
     Cosmic Cyclone
     Spell Quick
     Cosmic Cyclone
     Xoáy vũ trụ

      Hiệu ứng (VN):

      Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      Ice Dragon's Prison
      Trap Normal
      Ice Dragon's Prison
      Rồng băng giam cầm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       Compulsory Evacuation Device
       Trap Normal
       Compulsory Evacuation Device
       Thiết bị sơ tán bắt buộc

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


         bạn có thể chơi những card này để tối ưu turn 1 thủ chắc hơn hay turn 2 dễ chơi hơn, do deck chỉ chơi 20 card và nhiều core nên staple thường 3-6 copy, và thường gặp build 16 copy core, 4 copy staple

        Baxia Brightness of the Yang Zing (x1)

        UR Rarity
        Baxia, Brightness of the Yang Zing
        UR Rarity
        Baxia, Brightness of the Yang Zing
        Baxia, Brightness of the Yang Zing
        LIGHT 8
        Baxia, Brightness of the Yang Zing
        Rồng sao chổi huy hoàng, Công Phúc
        • ATK:

        • 2300

        • DEF:

        • 2600


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Wyrm-Type non-Tuner
        Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài trên sân, tối đa số Thuộc tính ban đầu khác nhau của quái thú Loại Wyrm được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này; xáo trộn chúng vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; phá hủy lá bài đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1 or more non-Tuner Wyrm-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can target cards on the field, up to the number of different original Attributes of the Wyrm-Type monsters used for the Synchro Summon of this card; shuffle them into the Deck. Once per turn: You can target 1 card you control and 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; destroy that card on the field, and if you do, Special Summon that other monster from the Graveyard.


         là wyrm nên không bị lock gì cả, level 8 là level rất đẹp vì dễ lên, có khả năng đẩy card về deck rất khó chịu, đã thế bạn còn bắn 1 lá bạn điều khiển và nhảy 1 lá level 4 hoặc thấp hơn từ mộ => bạn có thể bắn card đang bị ăn floodgate của opp và nhảy 1 body từ mộ để combo tiếp

        Invoked Magellanica, Aleister the Invoker và Invocation (nhờn)

        SR Rarity
        Invoked Magellanica
        SR Rarity
        Invoked Magellanica
        Invoked Magellanica
        EARTH 8
        Invoked Magellanica
        Triệu hoán thú Magellanica
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 3300


        Hiệu ứng (VN):

        "Aleister the Invoker" + 1 quái thú EARTH


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Aleister the Invoker" + 1 EARTH monster


        UR Rarity
        Aleister the Invoker
        UR Rarity
        Aleister the Invoker
        Aleister the Invoker
        DARK 4
        Aleister the Invoker
        Triệu hoán sư aleister
        • ATK:

        • 1000

        • DEF:

        • 1800


        Hiệu ứng (VN):

        (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Fusion mà bạn điều khiển; nó nhận được 1000 ATK / DEF cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc lật ngửa: Bạn có thể thêm 1 "Invocation" từ Deck của mình lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Fusion Monster you control; it gains 1000 ATK/DEF until the end of this turn. If this card is Normal Summoned or flipped face-up: You can add 1 "Invocation" from your Deck to your hand.


        R Rarity
        Invocation
        R Rarity
        Invocation
        Invocation
        Spell Normal
        Invocation
        Phép triệu hoán

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu Triệu hồi Quái thú Fusion "Invoked" theo cách này, bạn cũng có thể loại bỏ quái thú khỏi sân của mình và / hoặc Mộ của người chơi dưới dạng Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số "Aleister the Invoker"; xáo trộn lá bài này vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm lá bài đó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Invocation" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand as Fusion Material. If Summoning an "Invoked" Fusion Monster this way, you can also banish monsters from your field and/or either player's GY as Fusion Material. If this card is in your GY: You can target 1 of your banished "Aleister the Invoker"; shuffle this card into the Deck, and if you do, add that card to your hand. You can only use this effect of "Invocation" once per turn.


          đấng không bao giờ biến mất, đấng chỉ tạm trốn vô hang          normal aleister là thứ rất mạnh, đứng sau set aluber 
         🐧
         . Do deck bạn không dùng normal summon là mấy nên bạn có thể chơi Aleister được, việc mix aleister cũng giúp bạn lên bao cát 3000 ATK, và nhờ send aleister từ tay xuống sẽ lên tới tận 4000 ATK, đủ để đấm chết opp nếu board opp không đủ mạnh

          nhưng brick thì vẫn brick
         Đơn vị đồng hành:

         - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


         Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

         Top