Hướng Dẫn Chơi Ancient Warrior

Hướng Dẫn Chơi Ancient Warrior

  là một archetype rất mạnh ở thời điểm hiện tại, dễ build và rẻ, đây là một deck có thể giúp bạn hoàn toàn leo KoG cực kỳ dễ dàng với lối chơi OTK, rất mạnh ở turn 2 và có thể gây khó khăn cho địch khi đi turn 1, có khả năng search, đẩy card, bắn card và negate !!!

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Skill

 

Spell Swap: Fire Formation - Tenki (Skill Card) (100%)

UR Rarity
Spell Swap: Fire Formation - Tenki (Skill Card)
UR Rarity
Spell Swap: Fire Formation - Tenki (Skill Card)
Spell Swap: Fire Formation - Tenki (Skill Card)
Spell Swap: Fire Formation - Tenki (Skill Card)
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Đưa 1 Lá Bài Phép Liên tục "Fire Formation" từ tay của bạn về Deck, và thêm 1 "Fire Formation - Tenki" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn không thể Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt bất kỳ quái thú nào ngoại trừ quái thú Loại Beast-Warrior trong Trận đấu mà bạn kích hoạt Kỹ năng này (không bao gồm Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck).
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi trận đấu.


Hiệu ứng gốc (EN):

Return 1 "Fire Formation" Continuous Spell Card from your hand to the Deck, and add 1 "Fire Formation - Tenki" from your Deck to your hand. You cannot Normal or Special Summon any monsters except Beast-Warrior Type monsters during the Duel you activate this Skill (excluding Special Summons from the Extra Deck). This Skill can only be used once per Duel.


 skill cho phép bạn search Tenki - một searcher của deck, để dùng skill này bạn thường đem Tensu - lá cho phép bạn normal summon thêm 1 lầnCORE

 

Ancient Warriors - Masterful Sun Mou (x3)

UR Rarity
Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
UR Rarity
Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
WATER 4
Ancient Warriors - Masterful Sun Mou
Tướng Hoa quốc - Tôn Mưu tài ba
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Trong khi bạn điều khiển một "Ancient Warriors" , quái thú của đối thủ không thể chọn vào lá bài này để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" một lần mỗi lượt.
● Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn tới Mộ; thêm 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou".
● Nếu "Ancient Warriors" của bạn được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

While you control another "Ancient Warriors" monster, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" once per turn. ● You can send 1 card from your hand or field to the GY; add 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck to your hand, except "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou". ● If your other "Ancient Warriors" monster's effect is activated (except during the Damage Step): You can target 1 monster your opponent controls; return it to the hand.


Trong khi bạn điều khiển một "Ancient Warriors" , quái thú của đối thủ không thể chọn vào lá bài này để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou" một lần mỗi lượt.
● Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn tới Mộ; thêm 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Ancient Warriors - Masterful Sun Mou".
● Nếu "Ancient Warriors" của bạn được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.

 là một searcher và có khả năng tự bảo kê trong chiến đấu và đẩy card, nhưng nếu bạn là F2P phải đem ít nhất x2 để chống brick

Ancient Warriors Saga - Three Visits (x2-3)

SR Rarity
Ancient Warriors Saga - Three Visits
SR Rarity
Ancient Warriors Saga - Three Visits
Ancient Warriors Saga - Three Visits
Spell Continuous
Ancient Warriors Saga - Three Visits
Sử sách tướng Hoa quốc - Ba chuyến thăm

  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase của bạn, nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Ancient Warriors" : Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; thêm 1 "Ancient Warriors" có tên khác từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng bài Phép & Bẫy đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors Saga - Three Visits" một lần trong mỗi lượt. Gửi lá bài này đến Mộ trong Standby Phase thứ 2 của bạn sau khi kích hoạt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase, if you Normal or Special Summon an "Ancient Warriors" monster(s): You can target 1 of those monsters; add 1 "Ancient Warriors" monster with a different name from your Deck to your hand. If this card is sent from the Spell & Trap Zone to the GY: You can Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your hand. You can only use each effect of "Ancient Warriors Saga - Three Visits" once per turn. Send this card to the GY during your 2nd Standby Phase after activation.


  Trong Main Phase của bạn, nếu bạn Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một "Ancient Warriors" : Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong những quái thú đó; thêm 1 "Ancient Warriors" có tên khác từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ Vùng bài Phép & Bẫy đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors Saga - Three Visits" một lần trong mỗi lượt. Gửi lá bài này đến Mộ trong Standby Phase thứ 2 của bạn sau khi kích hoạt.

   có khả năng search nhưng nếu bạn triệu hồi quái Ancient Warrior nên đôi khi bóc lên sẽ brick, và nếu lá này gửi từ spell/trap zone xuông mộ bạn có thể nhảy 1 quái Ancient Warrior từ tay, cho phép bạn có thêm 1 body combo

  Fire Formation - Gyokkou, Fire Formation - Tensu và Fire Formation - Tenki (x2-3)

  SR Rarity
  Fire Formation - Gyokkou
  SR Rarity
  Fire Formation - Gyokkou
  Fire Formation - Gyokkou
  Spell Continuous
  Fire Formation - Gyokkou
  Vũ điệu cháy - Ngọc Xung

   Hiệu ứng (VN):

   Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu 1 Úp Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài được chọn làm mục tiêu để đáp lại với việc kích hoạt lá bài này. Khi lá bài này ngửa trên sân, Deck đó sẽ không thể được kích hoạt. Tất cả quái thú thuộc Loại Chiến binh mà bạn điều khiển sẽ nhận được 100 ATK.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate this card by targeting 1 Set Spell/Trap Card your opponent controls. Your opponent cannot activate the targeted card in response to this card's activation. While this card is face-up on the field, that Set card cannot be activated. All Beast-Warrior-Type monsters you control gain 100 ATK.


   R Rarity
   Fire Formation - Tensu
   R Rarity
   Fire Formation - Tensu
   Fire Formation - Tensu
   Spell Continuous
   Fire Formation - Tensu
   Vũ điệu cháy - Thiên Xu

    Hiệu ứng (VN):

    Trong Main Phase của bạn, bạn có thể Triệu hồi Bình thường 1 quái thú Chiến binh-Quái thú ngoài việc Triệu hồi Thường / Úp của bạn. (Bạn chỉ có thể được sử dụng hiệu ứng này một lần mỗi lượt.) Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    During your Main Phase, you can Normal Summon 1 Beast-Warrior monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK.


    SR Rarity
    Fire Formation - Tenki
    SR Rarity
    Fire Formation - Tenki
    Fire Formation - Tenki
    Spell Continuous
    Fire Formation - Tenki
    Vũ điệu cháy - Thiên Ki

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.      thường sẽ đem 3 Tensu do Tenki search bởi skill được, một phần cũng đem sao cho đủ 20 card cho đỡ brick, Gyokkou là một lá có khả năng lock khá ngon, do duel links có 3 ô spell/trap nên lock một ô thì opp đôi khi sẽ gặp vấn đề nếu 3 lá set đều không dùng được, điểm mạnh lá này là lá bị chọn sẽ không phản hồi khi lá này dùng lên nó

     Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong (x2-3)

     R Rarity
     Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
     R Rarity
     Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
     Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
     WIND 4
     Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong
     Tướng Hoa quốc - Chư Khổng khéo léo
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được thêm từ Deck lên tay của bạn bằng hiệu ứng của "Ancient Warriors" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi một Bài Phép / Bẫy được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" (Hiệu Ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is added from the Deck to your hand by the effect of an "Ancient Warriors" card: You can Special Summon it. When a Spell/Trap Card is activated (Quick Effect): You can send 1 face-up "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap you control to the GY; negate the activation. When a monster effect is activated while you control "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" (Quick Effect): You can send 1 face-up "Ancient Warriors" Continuous Spell/Trap you control to the GY; negate the activation. You can only use each effect of "Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong" once per turn.


      Nếu lá bài này được thêm từ Deck lên tay của bạn bằng hiệu ứng của "Ancient Warriors" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt nó. Khi một Bài Phép / Bẫy được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Bài "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" (Hiệu Ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển tới Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors - Ingenious Zhuge Kong" một lần trong mỗi lượt.


     hiệu ứng nhảy khá dễ, chỉ cần Sun Mou hay Three Visit là lên sân được, ngoài ra bạn còn có khả năng negate spell/trap rất khó chịu

     Ancient Warriors - Valiant Zhang De (x1-3)

     R Rarity
     Ancient Warriors - Valiant Zhang De
     R Rarity
     Ancient Warriors - Valiant Zhang De
     Ancient Warriors - Valiant Zhang De
     WIND 7
     Ancient Warriors - Valiant Zhang De
     Tướng Hoa quốc - Trương Đức hùng dũng
     • ATK:

     • 2700

     • DEF:

     • 900


     Hiệu ứng (VN):

     Nhận 300 ATK cho mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, chỉ trong lượt của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Valiant Zhang De" một lần trong mỗi lượt.
     ● Nếu bạn điều khiển 2 "Ancient Warriors" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
     ● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Gains 300 ATK for each monster your opponent controls, during your turn only. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Valiant Zhang De" once per turn. ● If you control 2 or more "Ancient Warriors" monsters: You can Special Summon this card from your hand. ● If your opponent controls more monsters than you do: You can activate this effect; this card can make up to 2 attacks on monsters during each Battle Phase this turn.


     Nhận 300 ATK cho mỗi quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển, chỉ trong lượt của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Valiant Zhang De" một lần trong mỗi lượt.
     ● Nếu bạn điều khiển 2 "Ancient Warriors" : Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình.
     ● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; lá bài này có thể thực hiện tối đa 2 lần tấn công vào quái thú trong mỗi Battle Phase trong lượt này.

      có khả năng tăng ATK để gây sát thương khá khỏe, khả năng OTK mạnh, nhảy từ tay dễ, nhưng đôi khi bị brick, nhưng bù lại với ATK to và đấm 2 lần lên quái 

     Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan (x0-3)

     R Rarity
     Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
     R Rarity
     Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
     Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
     FIRE 6
     Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan
     Tướng Hoa quốc - Trương Viễn ghê sợ
     • ATK:

     • 2300

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     Tất cả các "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan" một lần mỗi lượt.
     ● Khi bắt đầu Damage Step, khi "Ancient Warriors" của bạn đấu với quái thú ngửa của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó của đối thủ sẽ mất 1000 ATK.
     ● Nếu (các) lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     All other "Ancient Warriors" monsters you control cannot be destroyed by battle. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan" once per turn. ● At the start of the Damage Step, when your "Ancient Warriors" monster battles an opponent's face-up monster: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, that opponent's monster loses 1000 ATK. ● If a card(s) your opponent controls is destroyed by battle or card effect: You can target 1 card your opponent controls; destroy it.


      Tất cả các "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors - Fearsome Zhang Yuan" một lần mỗi lượt.
     ● Khi bắt đầu Damage Step, khi "Ancient Warriors" của bạn đấu với quái thú ngửa của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, quái thú đó của đối thủ sẽ mất 1000 ATK.
     ● Nếu (các) lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá bài mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


     với khả năng bảo kê toàn bộ quái Ancient Warrior khỏi bị tiêu diệt bởi chiến đấu, và có khả năng giảm lẫn bắn card opp để có thể OTK kẻ địch mạnh, tuy nhiên bạn nên đem x1 thôi vì đem nhiều sẽ brick vì khi quái Ancient Warrior chiến đấu bạn mới nhảy lá này từ tay, nên không thể tự nhảy lên sân ở turn 1 để bảo kê được

     Ancient Warriors - Loyal Guan Yun (x2-3)

     R Rarity
     Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
     R Rarity
     Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
     Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
     WIND 7
     Ancient Warriors - Loyal Guan Yun
     Tướng Hoa quốc - Quan Vân trung thành
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu chỉ có đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Warriors - Loyal Guan Yun" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If only your opponent controls a monster: You can Special Summon this card from your hand. Your opponent cannot target other "Ancient Warriors" monsters you control with card effects. If your opponent controls more monsters than you do: You can target 1 monster your opponent controls; destroy it. You can only use this effect of "Ancient Warriors - Loyal Guan Yun" once per turn.


     Nếu chỉ có đối thủ của bạn điều khiển một quái thú: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu các "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài. Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ancient Warriors - Loyal Guan Yun" một lần mỗi lượt.

      có khả năng nhảy lên sân dễ, bảo kê Ancient Warrior khỏi target và có bắn card, body to dễ dàng OTK địch 

     Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong (x0-2)

     R Rarity
     Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong
     R Rarity
     Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong
     Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong
     WATER 4
     Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong
     Tướng Hoa quốc - Chu Công duyên dáng
     • ATK:

     • 1600

     • DEF:

     • 1600


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy liên tục mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1  bài Phép / Bẫy "Ancient Warriors" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu hiệu ứng quái thú "Ancient Warriors" của bạn được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Mỗi lượt chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong" một lần.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can target 1 Continuous Spell/Trap you control; send it to the GY, and if you do, add 1 "Ancient Warriors" Spell/Trap from your Deck to your hand. If your other "Ancient Warriors" monster's effect is activated (except during the Damage Step): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong" once per turn.


      Bạn có thể chọn vào 1 bài Phép / Bẫy liên tục mà bạn điều khiển; gửi nó đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1  bài Phép / Bẫy "Ancient Warriors" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu hiệu ứng quái thú "Ancient Warriors" của bạn được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Mỗi lượt chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Ancient Warriors - Graceful Zhou Gong" một lần.


     có thể gửi cả Fire Formation để search và có negate (hoạt động rất tốt với Yubel), nhưng đôi khi cầm trên tay sẽ brick

     Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan (x0-2)

     R Rarity
     Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan
     R Rarity
     Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan
     Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan
     WIND 4
     Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan
     Tướng Hoa quốc - Lưu Huyền đức hạnh
     • ATK:

     • 1400

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Trong khi bạn điều khiển một "Ancient Warriors" , quái thú của đối thủ không thể chọn vào lá bài này để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" một lần mỗi lượt.
     ● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan". ● Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến một "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển: Bạn có thể rút 1 lá bài.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     While you control another "Ancient Warriors" monster, your opponent's monsters cannot target this card for attacks. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" once per turn. ● If your opponent controls more monsters than you do: You can send 1 card from your hand or field to the GY; Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck, except "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan". ● When an attack is declared involving another "Ancient Warriors" monster you control: You can draw 1 card.


      Trong khi bạn điều khiển một "Ancient Warriors" , quái thú của đối thủ không thể chọn vào lá bài này để tấn công. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan" một lần mỗi lượt.
     ● Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Ancient Warriors - Virtuous Liu Xuan". ● Khi tấn công được tuyên bố liên quan đến một "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển: Bạn có thể rút 1 lá bài.


     có khả năng draw lẫn đi turn 2 mạnh, đáng tiếc khi đi turn 1 gần như phế vật, có thể đóng vai trò để Zhuge Kong tối ưu hiệu ứng

     Ancient Warriors Saga - Defense of Changban (x1)

     R Rarity
     Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
     R Rarity
     Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
     Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
     Trap Continuous
     Ancient Warriors Saga - Defense of Changban
     Sử sách tướng Hoa quốc - Trận Trường Bản

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu quái thú của bạn "Ancient Warriors" chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Saga - Defense of Changban" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
      ● Khi bắt đầu Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể gửi lá bài ngửa này từ Vùng Phép & Bẫy của mình đến Mộ; quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào "Ancient Warriors" để tấn công trong lượt này.
      ● Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If your "Ancient Warriors" monster battles, your opponent cannot activate any Spell/Trap Cards until the end of the Damage Step. You can only use 1 of the following effects of "Ancient Warriors Saga - Defense of Changban" per turn, and only once that turn. ● At the start of your opponent's Battle Phase: You can send this face-up card from your Spell & Trap Zone to the GY; monsters your opponent controls cannot target "Ancient Warriors" monsters for attacks this turn. ● When an opponent's monster declares an attack: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Ancient Warriors" monster from your Deck.


      Nếu quái thú của bạn "Ancient Warriors" chiến đấu, đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ Bài Phép / Bẫy nào cho đến khi kết thúc Damage Step. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Saga - Defense of Changban" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
      ● Khi bắt đầu Battle Phase của đối thủ: Bạn có thể gửi lá bài ngửa này từ Vùng Phép & Bẫy của mình đến Mộ; quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào "Ancient Warriors" để tấn công trong lượt này.
      ● Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ancient Warriors" từ Deck của bạn.

       là một lá cực kỳ khó chịu trong battle phase, kể cả bắn phá lá này thì xuống mộ vẫn dùng được

      Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords (x2-3)

      SR Rarity
      Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
      SR Rarity
      Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
      Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
      WIND
      Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords
      Cặp Tướng Hoa quốc - Song Long
      • ATK:

      • 1100

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Beast-Warrior, bao gồm một quái thú WIND "Ancient Warriors"
      Tất cả "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Warriors" từ Deck của mình lên tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình tới Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Beast-Warrior monsters, including a WIND "Ancient Warriors" monster All "Ancient Warriors" monsters you control gain 500 ATK/DEF. You can only use each of the following effects of "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" once per turn. If this card is Link Summoned: You can add 1 "Ancient Warriors" card from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can send 1 card from your hand or field to the GY, then target 1 face-up card your opponent controls; return it to the hand.


      2 quái thú Beast-Warrior, bao gồm một quái thú WIND "Ancient Warriors"
      Tất cả "Ancient Warriors" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ancient Warriors Oath - Double Dragon Lords" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Ancient Warriors" từ Deck của mình lên tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của mình tới Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại lên tay.

       lên dễ và dễ đến mức đánh thuê rất nhiều deck, effect mạnh cho phép bạn đẩy card đối phương về tay dù turn bạn hay turn địch, ngoài ra còn có khả năng search nếu dùng trong deck Ancient Warrior (không đánh thuê)      Staple

       

      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King (x1-2)

      UR Rarity
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      UR Rarity
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      FIRE
      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
      Ngôi sao cháy - Tống Hổ
      • ATK:

      • 2200

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
      Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 Beast-Warrior monsters When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck. Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn. When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.


       2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
      Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


      là một lá đánh thuê khỏe, khả năng negate tất cả quái là cái gì đó quá mạnh, ở trong deck này, nó còn có khả năng search Fire Formation, thậm chí nhảy quái từ deck lên

      Abyss Dweller (x1)

      UR Rarity
      Abyss Dweller
      UR Rarity
      Abyss Dweller
      Abyss Dweller
      WATER
      Abyss Dweller
      Cư dân vực sâu
      • ATK:

      • 1700

      • DEF:

      • 1400


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 4
      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


      2 quái thú Cấp 4
      Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.

       là lá có khả năng lock mộ cực khó chịu, đặc biệt khi tier 1 hiện tại là Tenyi, một deck kích effect từ mộ

      Fire Fighting Daruma Doll (x0-1)

      SR Rarity
      Fire Fighting Daruma Doll
      SR Rarity
      Fire Fighting Daruma Doll
      Fire Fighting Daruma Doll
      FIRE
      Fire Fighting Daruma Doll
      Tiểu pháp sư Hidarumar
      • ATK:

      • 1500

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Dưới-Trái

      Dưới-Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
      Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi quái thú Beast, Beast-Warrior và Winged Beast trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên mỗi sân; phá hủy chúng. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú, Chiến binh hoặc quái thú có cánh, đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Beast, Beast-Warrior, and/or Winged Beast monsters This card gains 100 ATK for each Beast, Beast-Warrior, and Winged Beast monster on the field. Once per turn: You can target 1 Spell/Trap on each field; destroy them. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 of your Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast monsters, that is banished or is in your GY; add it to your hand.


      2 quái thú Beast, Beast-Warrior và / hoặc Winged Beast
      Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi quái thú Beast, Beast-Warrior và Winged Beast trên sân. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 bài Phép / Bẫy trên mỗi sân; phá hủy chúng. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ bằng chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú, Chiến binh hoặc quái thú có cánh, đã bị loại bỏ hoặc đang ở trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn.

       lên dễ, bắn spell/trap

      Knightmare Unicorn và Knightmare Phoenix (Knightmares)

      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      UR Rarity
      Knightmare Unicorn
      Knightmare Unicorn
      DARK
      Knightmare Unicorn
      Kỳ lân khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 2200

      • LINK-3

      Mũi tên Link:

      Trái

      Dưới

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú với các tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      SR Rarity
      Knightmare Phoenix
      Knightmare Phoenix
      FIRE
      Knightmare Phoenix
      Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
      • ATK:

      • 1900

      • LINK-2

      Mũi tên Link:

      Trên

      Phải


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú có tên khác nhau
      Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


       tiếc ở chỗ mũi tên của Double Dragon Lỏd quá xấu để tối ưu hóa hiệu ứng, tuy nhiên Knightmare là bọn rất mạnh, vừa dễ lên vừa có removal, ATK ổn
      Đơn vị đồng hành:

      - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


      Deck được sử dụng gần đây trong DUEL LINKS

      Top