ATK Booster: Synchro Warriors

Yusei Fudo
Cho đến khi kết thúc lượt, Quái vật Synchro 'Warrior' ở phía bên sân của bạn sẽ tăng 100 ATK nhân với cấp của chúng. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.

Bạn có thể tìm ATK Booster: Synchro Warriors thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill ATK Booster: Synchro Warriors trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill ATK Booster: Synchro Warriors trong duel links
Top