Amnesia of the Savants

Declan Akaba
Vô hiệu hóa hiệu ứng của "D / D Savant Galilei" và "D / D Savant Kepler" trong Vùng Pendulum của bạn cho đến Main Phase của lượt tiếp theo. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
SR Rarity
D/D Savant Kepler
D/D Savant Kepler
DARK110
D/D Savant Kepler
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn không thể Triệu hồi Pendulum các quái thú, ngoại trừ quái thú "D/D" . Hiệu ứng này không thể bị vô hiệu hoá. Một lần trong lượt, trong Standby Phase của bạn: Giảm Quy mô Pendulum của lá bài này đi 2 (tối thiểu 1), sau đó phá huỷ tất cả quái thú bạn điều khiển có Cấp lớn hơn hoặc bằng Quy mô Pendulum của lá bài này, ngoại trừ quái thú "D/D" .
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "D/D Savant Kepler" một lần trong lượt.
● Chọn mục tiêu 1 lá bài "D/D" khác mà bạn điều khiển; trả nó về tay.
● Thêm 1 lá bài "Dark Contract" từ Deck của bạn lên tay bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You cannot Pendulum Summon monsters, except "D/D" monsters. This effect cannot be negated. Once per turn, during your Standby Phase: Reduce this card's Pendulum Scale by 2 (min. 1), then destroy all monsters you control with a Level greater than or equal to this card's Pendulum Scale, except "D/D" monsters. [ Monster Effect ] If this card is Normal or Special Summoned: You can activate 1 of these effects. You can only use this effect of "D/D Savant Kepler" once per turn. ● Target 1 other "D/D" card you control; return it to the hand. ● Add 1 "Dark Contract" card from your Deck to your hand.


SR Rarity
D/D Savant Kepler

Bạn có thể tìm Amnesia of the Savants thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Amnesia of the Savants trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Amnesia of the Savants trong duel links
Top