Call of the Magician Girls

Téa Gardner - DSOD
Nếu bạn có 4 quái thú 'Magician Girl' trở lên với các tên khác nhau trong Bộ bài của mình, bạn sẽ có cơ hội cải thiện để có quái thú 'Magician Girl' trong tay bắt đầu.

Bạn có thể tìm Call of the Magician Girls thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Call of the Magician Girls trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Call of the Magician Girls trong duel links
Top