DARK as Night

Bastion Misawa
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 2000 hoặc thấp hơn. Chơi Field Spell 'Mystic Plasma Zone.' Nếu đã có Field Spell ở bên cạnh Field của bạn, hãy trả lại cho bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm DARK as Night thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill DARK as Night trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill DARK as Night trong duel links
Top