Dice Recovery

Duke Devlin
Có thể được sử dụng một lần mỗi lượt. Lăn một con súc sắc. Tăng Điểm Sinh mạng của bạn bằng số nút của súc sắc x200 điểm. Nếu bạn nhận được 2, 3, 4 hoặc 5, bạn không thể sử dụng Kỹ năng này trong phần còn lại của Trận đấu này.

Bạn có thể tìm Dice Recovery thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dice Recovery trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu được sử dụng Skill Dice Recovery trong duel links
Top