Dice of Orgoth the Relentless

Duke Devlin
Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 'Orgoth the Relentless' vào Bộ bài của bạn. Có thể được sử dụng một lần, vào lượt bạn Triệu hồi 'Orgoth the Relentless'. Chỉ đối với lượt này, lần tung xúc xắc đầu tiên của bạn sẽ là 6.

Bạn có thể tìm Dice of Orgoth the Relentless thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Dice of Orgoth the Relentless trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Dice of Orgoth the Relentless trong duel links
Top