Emergency Contract Laundering

Declan Akaba
Gửi 1 lá "Contract Laundering" hoặc "Dark Contract" đến Mộ và phá hủy tất cả các lá "Dark Contract" ngửa mặt trên sân của bạn. Sau đó, tăng Điểm sinh mệnh của bạn bằng số lá "Dark Contract" bị phá hủy x 1000 điểm.

Bạn có thể tìm Emergency Contract Laundering thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Emergency Contract Laundering trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Emergency Contract Laundering trong duel links
Top