Emperor Advent

Aigami
Chọn tối đa 3 quái thú "Cubic" trên tay hoặc Mộ của bạn, và đặt chúng ở Thế Thủ, nhưng vô hiệu hiệu ứng của chúng. Bạn không thể Triệu hồi bất kỳ quái thú nào ngoại trừ "Indiora Doom Volt the Cubic Emperor" cũng như không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng nào ngoài "Indiora Doom Volt the Cubic Emperor" trong lượt bạn kích hoạt Kỹ năng này.
Ngoài ra, "Indiora Doom Volt the Cubic Emperor" được Triệu hồi Đặc biệt ở lượt bạn sử dụng Kỹ năng này tăng 2400 ATK.
Gửi tất cả quái thú ngoài "Indiora Doom Volt the Cubic Emperor" trên sân của bạn xuống Nghĩa địa ở cuối lượt này.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.
UR Rarity
Indiora Doom Volt the Cubic Emperor
Indiora Doom Volt the Cubic Emperor
LIGHT4
Indiora Doom Volt the Cubic Emperor
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách gửi 3 "Cubic" mà bạn điều khiển đến Mộ, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này nhận được 2400 ATK. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ tay: Gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ gửi đến Mộ của bạn (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài): Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 "Cubic" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt chúng, sau đó bạn có thể thêm 1 "Cubic" từ Deck hoặc Mộ lên tay của mình.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 3 "Cubic" monsters you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. If Summoned this way, this card gains 2400 ATK. If this card is Special Summoned from the hand: Inflict 800 damage to your opponent. If this card in your possession is sent to your Graveyard by your opponent's card (by battle or card effect): You can target up to 3 "Cubic" monsters in your Graveyard; Special Summon them, then you can add 1 "Cubic" card from your Deck or Graveyard to your hand.


UR Rarity
Indiora Doom Volt the Cubic Emperor

Bạn có thể tìm Emperor Advent thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Emperor Advent trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Emperor Advent trong duel links
Top