Fusionmorph: Red-Eyes

Joey Wheeler - DSOD
Bỏ một trong những quái thu sau khỏi tay bạn, sau đó đổi 1 quái thú bạn điều khiển có tên ban đầu là 'Red-Eyes Black Dragon' thành một trong những quái vật sau: ● Quái thú bình thường loại Fiend cấp 6: 'Black Skull Dragon' ● Quái thú bình thường loại Dragon cấp 6: 'Meteor Black Dragon' ● Quái thú bình thường loại Warrior EARTH cấp 4: 'Red-Eyes Slash Dragon' Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
UR Rarity
Red-Eyes Slash Dragon
Red-Eyes Slash Dragon
DARK7
Red-Eyes Slash Dragon
  • ATK:

  • 2800

  • DEF:

  • 2400


Hiệu ứng (VN):

"Red-Eyes B. Dragon" + 1 quái thú Chiến binh
Khi "Red-Eyes" tuyên bố tấn công: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Chiến binh trong Mộ của mình; trang bị nó cho lá bài này như một bài Phép Trang bị với hiệu ứng này. ● Quái thú được trang bị tăng 200 ATK.
Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào lá bài mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 Lá bài Trang bị mà bạn điều khiển đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú từ Mộ của bạn nhất có thể, được trang bị cho lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

"Red-Eyes B. Dragon" + 1 Warrior monster When a "Red-Eyes" monster declares an attack: You can target 1 Warrior monster in your GY; equip it to this card as an Equip Spell with this effect. ● The equipped monster gains 200 ATK. When a card or effect is activated that targets a card you control (Quick Effect): You can send 1 Equip Card you control to the GY; negate the activation, and if you do, destroy that card. If this card is destroyed by battle or card effect: You can Special Summon as many monsters from your GY as possible, that were equipped to this card.


UR Rarity
Red-Eyes Slash Dragon

Bạn có thể tìm Fusionmorph: Red-Eyes thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Fusionmorph: Red-Eyes trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Fusionmorph: Red-Eyes trong duel links
Top