Master of Rites: Level Duplication

skill
Có thể được sử dụng bằng cách tiết lộ 1 Quái thú Tế lễ trên tay của bạn, sau đó chọn 1 quái thú trên sân của bạn có cùng Loại với Quái thú Tế lễ đó. Hiệu ứng của quái thú đã chọn sẽ bị vô hiệu trong Giai đoạn Chính và Giai đoạn Chiến đấu của lượt này, và Cấp sao của nó trở nên bằng với Cấp độ của quái thú bạn đã tiết lộ. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú ở lượt này ngoại trừ các Quái thú Tế lễ.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần cho mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Master of Rites: Level Duplication thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Master of Rites: Level Duplication trong DUEL LINKS