Meet My Family!

Jesse Anderson
Khi bắt đầu Đấu, các lá sau sẽ được thêm vào Bộ bài của bạn và xáo trộn: “Rainbow Dragon” “Crystal Beast Sapphire Pegasus“ “Crystal Beast Topaz Tiger“ “Crystal Beast Ruby Carbuncle“ “Crystal Beast Cobalt Eagle“ “Crystal Beast Emerald Tortoise ““ Crystal Beast Amber Mammoth ”“ Crystal Beast Amethyst Cat “Bạn sẽ được coi là chủ sở hữu ban đầu của những lá bài này.

Bạn có thể tìm Meet My Family! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Meet My Family! trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Meet My Family! trong duel links
Top