Moth to the Flame

Weevil Underwood
Tốc độ đếm lượt của "Petit Moth" mà bạn điều khiển được trang bị "Cocoon of Evolution" sẽ nhanh gấp đôi. Ngoài ra, nếu bạn điều khiển "Petit Moth" được trang bị "Cocoon of Evolution", hãy thêm các lá sau vào tay của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn (theo thứ tự được liệt kê): Larvae Moth Great Moth Perfectly Ultimate Greath Moth

Bạn có thể tìm Moth to the Flame thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Moth to the Flame trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Moth to the Flame trong duel links
Top