Super Strength!

Tristan Taylor
Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Chọn 1 quái thú mà bạn điều khiển. ATK của nó trở thành 2000. Kỹ năng này có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Super Strength! thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Super Strength! trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Super Strength! trong duel links
Top