The Wounded Raptor

Shay Obsidian
Nếu bạn có ít Điểm Gốc hơn đối thủ, các quái thú "Raidraptor" bạn điều khiển tăng 300 CÔNG.

Bạn có thể tìm The Wounded Raptor thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill The Wounded Raptor trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill The Wounded Raptor trong duel links
Top