Where the Heroes Dwell

Jaden Yuki
Có thể được sử dụng sau khi Điểm sinh mệnh của bạn ở mức 3000 hoặc thấp hơn. Chơi Field Spell 'Skyscraper.' Nếu đã có Field Spell ở bên cạnh Field của bạn, hãy trả lại cho bạn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.

Bạn có thể tìm Where the Heroes Dwell thông qua nhân vật


Deck sử dụng Skill Where the Heroes Dwell trong DUEL LINKS

Không có dữ liệu Deck Mẫu sử dụng Skill Where the Heroes Dwell trong duel links
Top