Thông tin tổng quan của Beetrooper

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Giant Beetrooper Invincible Atlas
UR Rarity
Giant Beetrooper Invincible Atlas
UR Rarity
Giant Beetrooper Invincible Atlas
EARTH
Giant Beetrooper Invincible Atlas
  • ATK:

  • 3000

  • LINK-4

Mũi tên Link:

Dưới-Trái

Dưới

Dưới-Phải

Trên


Hiệu ứng (VN):

2+ quái thú côn trùng
Trong khi lá bài được Triệu hồi Link này có từ 3000 ATK hoặc thấp hơn, đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng các hiệu ứng của lá bài, cũng như không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú Côn trùng. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Côn trùng, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Triệu hồi Đặc biệt 1 "Beetrooper" từ Deck của bạn.
● Lá bài này nhận được 2000 ATK cho đến khi kết thúc lượt này.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Giant Beetrooper Invincible Atlas" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ Insect monsters While this Link Summoned card has 3000 or less ATK, your opponent cannot target this card with card effects, also it cannot be destroyed by your opponent's card effects. You cannot Special Summon monsters, except Insect monsters. You can Tribute 1 Insect monster, then activate 1 of these effects; ● Special Summon 1 "Beetrooper" monster from your Deck. ● This card gains 2000 ATK until the end of this turn. You can only use this effect of "Giant Beetrooper Invincible Atlas" once per turn.

Cần 33 UR

UR Rarity
Beargram, Shelled Emperor of the Forest Crown1 card
UR Rarity
Beetrooper Sting Lancer2 card
UR Rarity
Kashtira Fenrir2 card
UR Rarity
Krawler Soma3 card
UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being1 card
UR Rarity
Queen Butterfly Danaus1 card
UR Rarity
Albion the Sanctifire Dragon1 card
UR Rarity
Ultimate Great Insect1 card
UR Rarity
Accesscode Talker1 card
UR Rarity
Giant Beetrooper Invincible Atlas1 card
UR Rarity
Salamangreat Almiraj1 card
UR Rarity
Traptrix Atypus1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Ghost Belle & Haunted Mansion1 card
UR Rarity
Number 3: Cicada King1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Foolish Burial1 card
UR Rarity
Gold Sarcophagus1 card
UR Rarity
Harpie's Feather Duster1 card
UR Rarity
Triple Tactics Talent1 card
UR Rarity
Infinite Impermanence2 card

Main: 60 Extra: 15