Thông tin tổng quan của P.U.N.K.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

Cần 27 UR

UR Rarity
Diabellstar the Black Witch2 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being2 card
UR Rarity
Noh-P.U.N.K. Deer Note2 card
UR Rarity
Borrelsword Dragon1 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Underworld Goddess of the Closed World1 card
UR Rarity
Accel Synchro Stardust Dragon1 card
UR Rarity
Baronne de Fleur1 card
UR Rarity
Bystial Dis Pater1 card
UR Rarity
Draco Berserker of the Tenyi1 card
UR Rarity
Psychic End Punisher1 card
UR Rarity
Stardust Dragon1 card
UR Rarity
Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying1 card
UR Rarity
Ukiyoe-P.U.N.K. Amazing Dragon2 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Ghost Ogre & Snow Rabbit1 card
UR Rarity
WANTED: Seeker of Sinful Spoils2 card
UR Rarity
Infinite Impermanence3 card

Main: 40 Extra: 15

UR Rarity
2 cardDiabellstar the Black Witch
UR Rarity
2 cardDiabellstar the Black Witch
Diabellstar the Black Witch
DARK7
Diabellstar the Black Witch
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Diabellstar the Black Witch" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép/Bẫy "Sinful Spoils" trực tiếp từ Deck của bạn. Trong lượt của đối thủ, nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc sân của chủ sở hữu nó vào Mộ: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by sending 1 card from your hand or field to the GY. You can only Special Summon "Diabellstar the Black Witch" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Diabellstar the Black Witch" once per turn. If this card is Normal or Special Summoned: You can Set 1 "Sinful Spoils" Spell/Trap directly from your Deck. During your opponent's turn, if this card is sent from its owner's hand or field to the GY: You can send 1 card from your hand or field to the GY, and if you do, Special Summon this card.


SR Rarity
2 cardFantastical Dragon Phantazmay
SR Rarity
2 cardFantastical Dragon Phantazmay
Fantastical Dragon Phantazmay
DARK7
Fantastical Dragon Phantazmay
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú Link (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, rút các lá bài bằng số quái thú Link mà đối thủ của bạn điều khiển +1, sau đó xáo trộn các lá bài từ tay của bạn vào Deck tương đương với số quái thú Link mà chúng điều khiển. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) quái thú mà bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Fantastical Dragon Phantazmay" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent Special Summons a Link Monster(s) (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, draw cards equal to the number of Link Monsters your opponent controls +1, then shuffle cards from your hand into the Deck equal to the number of Link Monsters they control. When your opponent activates a card or effect that targets a monster(s) you control (Quick Effect): You can discard 1 card; negate the activation, and if you do, destroy it. You can only use each effect of "Fantastical Dragon Phantazmay" once per turn.


UR Rarity
1 cardBorrelsword Dragon
UR Rarity
1 cardBorrelsword Dragon
Borrelsword Dragon
DARK
Borrelsword Dragon
 • ATK:

 • 3000

 • LINK-4

Mũi tên Link:

Trên

Trái

Dưới-Trái

Dưới


Hiệu ứng (VN):

3+ quái thú Hiệu ứng
Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Tư thế Tấn công, hãy thay đổi nó thành Tư thế Phòng thủ, ngoài ra, lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Một lần mỗi lượt, khi lá bài này tuyên bố tấn công quái thú ngửa: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; cho đến cuối lượt này, lá bài này nhận được ATK bằng một nửa ATK hiện tại của quái thú đó và nếu đúng như vậy, ATK hiện tại của quái thú đó sẽ giảm đi một nửa.


Hiệu ứng gốc (EN):

3+ Effect Monsters Cannot be destroyed by battle. Once per turn (Quick Effect): You can target 1 Attack Position monster; change it to Defense Position, also, this card can make a second attack during each Battle Phase this turn. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. Once per turn, when this card declares an attack on a face-up monster: You can activate this effect; until the end of this turn, this card gains ATK equal to half that monster's current ATK, and if it does, that monster's current ATK is halved.


UR Rarity
1 cardAccel Synchro Stardust Dragon
UR Rarity
1 cardAccel Synchro Stardust Dragon
Accel Synchro Stardust Dragon
WIND8
Accel Synchro Stardust Dragon
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Tuner Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Stardust Dragon" từ Extra Deck của bạn (đây được coi là Triệu hồi Synchro), sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro bằng cách sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu. Lượt này, những quái thú được Triệu hồi Synchro bởi hiệu ứng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Accel Synchro Stardust Dragon" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Tuner from your GY. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck (this is treated as a Synchro Summon), then, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster using monsters you control as material. This turn, the monsters Synchro Summoned by this effect are unaffected by your opponent's activated effects. You can only use each effect of "Accel Synchro Stardust Dragon" once per turn.Deck của P.U.N.K. trong MASTER DUEL