Thông tin tổng quan của Salamangreat

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Code of Soul
UR Rarity
Code of Soul
UR Rarity
Code of Soul
FIRE 3
Code of Soul
Mã linh hồn cháy
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển quái thú Link: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; một lần trong lượt này, nếu bạn Triệu hồi Link một quái thú Link "Salamangreat" , bạn có thể sử dụng 1 quái thú Link "Salamangreat" mà bạn điều khiển có cùng tên với toàn bộ nguyên liệu. Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link Cyberse Liên-3 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Code of Soul" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a Link Monster: You can Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; once this turn, if you Link Summon a "Salamangreat" Link Monster, you can use 1 "Salamangreat" Link Monster you control with its same name as the entire material. During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can banish this card from your GY; immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link-3 or higher Cyberse Link Monster. You can only use each effect of "Code of Soul" once per turn.

SR Rarity
Lady Debug
SR Rarity
Lady Debug
SR Rarity
Lady Debug
LIGHT 4
Lady Debug
Bọ rùa gỡ lỗi
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lady Debug" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 3 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Lady Debug" once per turn.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
LIGHT 11
Nibiru, the Primal Being
Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.Phân loại:

N Rarity
Salamangreat Foxy
N Rarity
Salamangreat Foxy
N Rarity
Salamangreat Foxy
FIRE 3
Salamangreat Foxy
Thú lửa chuyển sinh cáo Foxy
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 "Salamangreat" gửi xuống mộ được lên tay của mình, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và trên sân có lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Foxy" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Salamangreat" card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. If this card is in your GY, and a face-up Spell/Trap is on the field: You can discard 1 "Salamangreat" card; Special Summon this card, then you can destroy 1 face-up Spell/Trap on the field. You can only use 1 "Salamangreat Foxy" effect per turn, and only once that turn.

SR Rarity
Salamangreat Gazelle
SR Rarity
Salamangreat Gazelle
SR Rarity
Salamangreat Gazelle
FIRE 3
Salamangreat Gazelle
Thú lửa chuyển sinh linh dương
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Nếu một "Salamangreat" được gửi đến Mộ của bạn, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Gazelle" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a "Salamangreat" monster is sent to your GY, except "Salamangreat Gazelle" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Salamangreat" card from your Deck to the GY, except "Salamangreat Gazelle". You can only use each effect of "Salamangreat Gazelle" once per turn.

R Rarity
Salamangreat Jack Jaguar
R Rarity
Salamangreat Jack Jaguar
R Rarity
Salamangreat Jack Jaguar
FIRE 4
Salamangreat Jack Jaguar
Thú lửa chuyển sinh báo đốm Di
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu bạn điều khiển một "Salamangreat" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Salamangreat Jack Jaguar"; xáo trộn mục tiêu đó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này đến khu vực của bạn quái thú Link "Salamangreat" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Jack Jaguar" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If you control a "Salamangreat" Link Monster, while this card is in your GY: You can target 1 "Salamangreat" monster in your GY, except "Salamangreat Jack Jaguar"; shuffle that target into the Deck, and if you do, Special Summon this card to your zone your "Salamangreat" Link Monster points to. You can only use this effect of "Salamangreat Jack Jaguar" once per turn.

UR Rarity
Salamangreat of Fire
UR Rarity
Salamangreat of Fire
UR Rarity
Salamangreat of Fire
FIRE 2
Salamangreat of Fire
Thú lửa chuyển sinh của lửa
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Salamangreat" Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay, ngoại trừ "Salamangreat of Fire", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ HỎA quái thú. Khi bắt đầu Damage Step, nếu một quái thú Cyberse mà bạn điều khiển chiến đấu: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; phá huỷ quái thú mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat of Fire" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 4 or lower "Salamangreat" monster from your Deck to your hand, except "Salamangreat of Fire", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except FIRE monsters. At the start of the Damage Step, if a Cyberse monster you control battles: You can banish this card from your GY; destroy that monster you control. You can only use each effect of "Salamangreat of Fire" once per turn.

SR Rarity
Salamangreat Spinny
SR Rarity
Salamangreat Spinny
SR Rarity
Salamangreat Spinny
FIRE 3
Salamangreat Spinny
Thú lửa chuyển sinh lăn tròn
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển "Salamangreat" : Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trên sân; nó nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu bạn điều khiển một "Salamangreat" không phải là "Salamangreat Spinny" và lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Spinny" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Salamangreat" card: You can discard this card, then target 1 face-up monster on the field; it gains 500 ATK until the end of this turn. If you control a "Salamangreat" monster other than "Salamangreat Spinny" and this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Salamangreat Spinny" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

R Rarity
Salamangreat Weasel
R Rarity
Salamangreat Weasel
R Rarity
Salamangreat Weasel
FIRE 3
Salamangreat Weasel
Thú lửa chuyển sinh chồn
 • ATK:

 • 700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn có 2 quái thú "Salamangreat" hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu một "Salamangreat" quái thú Ritual, Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link "Salamangreat" được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của bạn, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Salamangreat" khác trong Mộ của bạn; đặt lá bài này ở cuối Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó lên sân của đối thủ, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Weasel" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have 2 or more "Salamangreat" monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. If a "Salamangreat" Ritual, Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster(s) is Special Summoned to your field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 other "Salamangreat" monster in your GY; place this card on the bottom of your Deck, and if you do, Special Summon that monster to your opponent's field, then draw 1 card. You can only use each effect of "Salamangreat Weasel" once per turn.

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  UR Rarity
  Crossout Designator
  Spell Quick
  Crossout Designator
  Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

   Hiệu ứng (VN):

   Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.   Phân loại:

   UR Rarity
   Cynet Mining
   UR Rarity
   Cynet Mining
   UR Rarity
   Cynet Mining
   Spell Normal
   Cynet Mining
   Khai phá mạng lưới

    Hiệu ứng (VN):

    Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.

    SR Rarity
    Salamangreat Circle
    SR Rarity
    Salamangreat Circle
    SR Rarity
    Salamangreat Circle
    Spell Quick
    Salamangreat Circle
    Vòng tròn thú lửa chuyển sinh

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
     ● Thêm 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
     ● Chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó; Link Monster đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;.
     Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Salamangreat Circle" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate 1 of these effects. ● Add 1 "Salamangreat" monster from your Deck to your hand. ● Target 1 "Salamangreat" Link Monster you control that was Link Summoned using a monster with its same name as material; that Link Monster is unaffected by monster effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Salamangreat Circle" per turn.

     SR Rarity
     Salamangreat Sanctuary
     SR Rarity
     Salamangreat Sanctuary
     SR Rarity
     Salamangreat Sanctuary
     Spell Field
     Salamangreat Sanctuary
     Thánh địa thú lửa chuyển sinh

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu bạn Triệu hồi Link "Salamangreat" , bạn có thể sử dụng 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển có cùng tên với toàn bộ nguyên liệu. Trong damage calculation, nếu quái thú của bạn chiến đấu: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú Link mà bạn điều khiển; làm cho ATK của nó bằng 0, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được LP bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sanctuary" một lần cho mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If you Link Summon a "Salamangreat" Link Monster, you can use 1 "Salamangreat" Link Monster you control with its same name as the entire material. During damage calculation, if your monster battles: You can pay 1000 LP, then target 1 Link Monster you control; make its ATK 0, and if you do, gain LP equal to its original ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Sanctuary" once per turn.

      R Rarity
      Will of the Salamangreat
      R Rarity
      Will of the Salamangreat
      R Rarity
      Will of the Salamangreat
      Spell Continuous
      Will of the Salamangreat
      Trái tim thú lửa chuyển sinh

       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Salamangreat" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn có thể gửi lá bài ngửa này từ sân đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng một quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó; Triệu hồi Đặc biệt "Salamangreat" từ tay của bạn và / hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, tối đa bằng số Link Rating của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Will of the Salamangreat" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Salamangreat" monster from your hand or GY. You can send this face-up card from the field to the GY, then target 1 "Salamangreat" Link Monster you control that was Link Summoned using a monster with its same name as material; Special Summon "Salamangreat" monster(s) from your hand and/or GY in Defense Position, up to the number of that monster's Link Rating. You can only use 1 "Will of the Salamangreat" effect per turn, and only once that turn.

       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       UR Rarity
       Infinite Impermanence
       Trap Normal
       Infinite Impermanence
       Vô thường vĩnh viễn

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.        Phân loại:

        R Rarity
        Salamangreat Rage
        R Rarity
        Salamangreat Rage
        R Rarity
        Salamangreat Rage
        Trap Normal
        Salamangreat Rage
        Thú lửa chuyển sinh nổi giận

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
         ● Gửi 1 "Salamangreat" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá hủy nó.
         ● Chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó; phá hủy các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến Link Rating của quái thú đó.
         Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Salamangreat Rage" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate 1 of these effects. ● Send 1 "Salamangreat" monster from your hand or face-up field to the GY, then target 1 card on the field; destroy it. ● Target 1 "Salamangreat" Link Monster you control that was Link Summoned using a monster with its same name as material; destroy cards your opponent controls, up to that monster's Link Rating. You can only activate 1 "Salamangreat Rage" per turn.

         SR Rarity
         Salamangreat Roar
         SR Rarity
         Salamangreat Roar
         SR Rarity
         Salamangreat Roar
         Trap Counter
         Salamangreat Roar
         Thú lửa chuyển sinh gầm lên

          Hiệu ứng (VN):

          Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Salamangreat" : Vô hiệu hoá việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Khi lá bài này ở trong Mộ, nếu "Salamangreat" được Triệu hồi Link đến sân của bạn bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu: Bạn có thể Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Roar" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a "Salamangreat" Link Monster: Negate the activation, and if you do, destroy that card. While this card is in the GY, if a "Salamangreat" Link Monster is Link Summoned to your field using a monster with its same name as material: You can Set this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Salamangreat Roar" effect per turn, and only once that turn.

          Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

          R Rarity
          Cyberse Wicckid
          R Rarity
          Cyberse Wicckid
          R Rarity
          Cyberse Wicckid
          DARK
          Cyberse Wicckid
          Trẻ ranh ma mạng điện tử
          • ATK:

          • 800

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cyberse
          Lá bài được Triệu hồi Link này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Quái thú Cyberse mà lá bài này chỉ đến để không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cyberse khỏi Mộ của mình; thêm 1 Cyberse Tuner từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Wicckid" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Cyberse monsters This Link Summoned card cannot be destroyed by battle or card effects. Cyberse monsters this card points to cannot be destroyed by card effects. If a monster(s) is Special Summoned to a zone(s) this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can banish 1 Cyberse monster from your GY; add 1 Cyberse Tuner from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Cyberse Wicckid" once per turn.

          SR Rarity
          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
          SR Rarity
          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
          SR Rarity
          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
          FIRE
          Hiita the Fire Charmer, Ablaze
          Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
          • ATK:

          • 1850

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Trái

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
          (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
          Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.

          UR Rarity
          Promethean Princess, Bestower of Flames
          UR Rarity
          Promethean Princess, Bestower of Flames
          UR Rarity
          Promethean Princess, Bestower of Flames
          FIRE
          Promethean Princess, Bestower of Flames
          Công chúa ban tặng lửa mắc tội
          • ATK:

          • 2700

          • LINK-3

          Mũi tên Link:

          Trái

          Dưới

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng
          Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú HỎA. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Promethean Princess, Bestower of Flames" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA từ Mộ của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA mà bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; phá huỷ chúng, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ Effect Monsters You cannot Special Summon monsters, except FIRE monsters. You can only use each of the following effects of "Promethean Princess, Bestower of Flames" once per turn. During your Main Phase: You can Special Summon 1 FIRE monster from your GY. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 FIRE monster you control and 1 monster your opponent controls; destroy them, and if you do, Special Summon this card.

          UR Rarity
          S:P Little Knight
          UR Rarity
          S:P Little Knight
          UR Rarity
          S:P Little Knight
          DARK
          S:P Little Knight
          Chiến sĩ đêm nhí S:P
          • ATK:

          • 1600

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trái

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

          SR Rarity
          Salamangreat Balelynx
          SR Rarity
          Salamangreat Balelynx
          SR Rarity
          Salamangreat Balelynx
          FIRE
          Salamangreat Balelynx
          Thú lửa chuyển sinh linh miêu lửa hiệu
          • ATK:

          • 500

          • LINK-1

          Mũi tên Link:

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Salamangreat Sanctuary" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu "Salamangreat" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Balelynx" một lần cho mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Level 4 or lower Cyberse monster If this card is Link Summoned: You can add 1 "Salamangreat Sanctuary" from your Deck to your hand. If a "Salamangreat" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Salamangreat Balelynx" once per turn.

          UR Rarity
          Salamangreat Pyro Phoenix
          UR Rarity
          Salamangreat Pyro Phoenix
          UR Rarity
          Salamangreat Pyro Phoenix
          FIRE
          Salamangreat Pyro Phoenix
          Thú lửa chuyển sinh phượng hoàng lửa đốt
          • ATK:

          • 2800

          • LINK-4

          Mũi tên Link:

          Trên

          Trái

          Dưới

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú Hiệu ứng LỬA
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Pyro Phoenix" làm nguyên liệu: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Salamangreat Pyro Phoenix" một lần mỗi lượt.
          ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân đối thủ của bạn.
          ● Nếu (các) quái thú Link được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú đó; gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ FIRE Effect Monsters If this card is Link Summoned using "Salamangreat Pyro Phoenix" as material: You can destroy all cards your opponent controls. You can only use each of the following effects of "Salamangreat Pyro Phoenix" once per turn. ● You can target 1 Link Monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field. ● If a Link Monster(s) is Special Summoned to your opponent's field (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK.

          UR Rarity
          Salamangreat Raging Phoenix
          UR Rarity
          Salamangreat Raging Phoenix
          UR Rarity
          Salamangreat Raging Phoenix
          FIRE
          Salamangreat Raging Phoenix
          Thú lửa chuyển sinh phượng hoàng phẫn nộ
          • ATK:

          • 2800

          • LINK-4

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới-Trái

          Dưới

          Dưới-Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2+ quái thú có hiệu ứng LỬA
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Raging Phoenix" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú HỎA ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng CÔNG bằng với CÔNG của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Raging Phoenix" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2+ FIRE Effect Monsters If this card is Link Summoned using "Salamangreat Raging Phoenix" as material: You can add 1 "Salamangreat" card from your Deck to your hand. If a face-up FIRE monster(s) you control is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can target 1 of those monsters; Special Summon this card, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Raging Phoenix" once per turn.

          UR Rarity
          Salamangreat Sunlight Wolf
          UR Rarity
          Salamangreat Sunlight Wolf
          UR Rarity
          Salamangreat Sunlight Wolf
          FIRE
          Salamangreat Sunlight Wolf
          Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
          • ATK:

          • 1800

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Trên

          Dưới


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Hiệu ứng LỬA
          Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.

          SR Rarity
          Brotherhood of the Fire Fist - Horse Prince
          SR Rarity
          Brotherhood of the Fire Fist - Horse Prince
          SR Rarity
          Brotherhood of the Fire Fist - Horse Prince
          FIRE 6
          Brotherhood of the Fire Fist - Horse Prince
          Ngôi sao cháy - Mã Tiến
          • ATK:

          • 2200

          • DEF:

          • 2200


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tunner lửa + 1+ quái thú non-Tuner
          Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú LỬA Cấp 3 từ Deck của bạn. Sau khi bạn Triệu hồi Synchro lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trong phần còn lại của lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 FIRE Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 FIRE monster from your Deck. After you Synchro Summon this card, you cannot Special Summon Level 5 or higher monsters for the rest of the turn.

          SR Rarity
          Salamangreat Miragestallio
          SR Rarity
          Salamangreat Miragestallio
          SR Rarity
          Salamangreat Miragestallio
          FIRE
          Salamangreat Miragestallio
          Thú lửa chuyển sinh ngựa hư ảo
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 900


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 3
          Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú FIRE. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của "Salamangreat" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Miragestallio" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 3 monsters You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Salamangreat" monster from your Deck in Defense Position, also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except FIRE monsters. If this Xyz Summoned card is sent to the GY as material for the Link Summon of a "Salamangreat" monster: You can target 1 monster on the field; return it to the hand. You can only use each effect of "Salamangreat Miragestallio" once per turn.

          Cần 29 UR

          UR Rarity
          Code of Soul2 card
          UR Rarity
          Maxx "C"3 card
          UR Rarity
          Nibiru, the Primal Being2 card
          UR Rarity
          Promethean Princess, Bestower of Flames1 card
          UR Rarity
          S:P Little Knight1 card
          UR Rarity
          Salamangreat Pyro Phoenix2 card
          UR Rarity
          Salamangreat Raging Phoenix2 card
          UR Rarity
          Salamangreat Sunlight Wolf2 card
          UR Rarity
          Ash Blossom & Joyous Spring3 card
          UR Rarity
          Effect Veiler3 card
          UR Rarity
          Called by the Grave2 card
          UR Rarity
          Crossout Designator1 card
          UR Rarity
          Cynet Mining2 card
          UR Rarity
          Infinite Impermanence3 card

          Main: 40 Extra: 15

          UR Rarity
          2 cardCode of Soul
          UR Rarity
          2 cardCode of Soul
          Code of Soul
          FIRE 3
          Code of Soul
          Mã linh hồn cháy
          • ATK:

          • 500

          • DEF:

          • 500


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn điều khiển quái thú Link: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; một lần trong lượt này, nếu bạn Triệu hồi Link một quái thú Link "Salamangreat" , bạn có thể sử dụng 1 quái thú Link "Salamangreat" mà bạn điều khiển có cùng tên với toàn bộ nguyên liệu. Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn; ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Link 1 quái thú Link Cyberse Liên-3 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Code of Soul" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control a Link Monster: You can Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can activate this effect; once this turn, if you Link Summon a "Salamangreat" Link Monster, you can use 1 "Salamangreat" Link Monster you control with its same name as the entire material. During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can banish this card from your GY; immediately after this effect resolves, Link Summon 1 Link-3 or higher Cyberse Link Monster. You can only use each effect of "Code of Soul" once per turn.


          SR Rarity
          3 cardLady Debug
          SR Rarity
          3 cardLady Debug
          Lady Debug
          LIGHT 4
          Lady Debug
          Bọ rùa gỡ lỗi
          • ATK:

          • 1700

          • DEF:

          • 1400


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 3 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Lady Debug" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 Level 3 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Lady Debug" once per turn.


          UR Rarity
          3 cardMaxx "C"
          UR Rarity
          3 cardMaxx "C"
          Maxx "C"
          EARTH 2
          Maxx "C"
          “G” sinh sản
          • ATK:

          • 500

          • DEF:

          • 200


          Hiệu ứng (VN):

          Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
          Phân loại:

          UR Rarity
          2 cardNibiru, the Primal Being
          UR Rarity
          2 cardNibiru, the Primal Being
          Nibiru, the Primal Being
          LIGHT 11
          Nibiru, the Primal Being
          Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 600


          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
          Phân loại:

          N Rarity
          1 cardSalamangreat Foxy
          N Rarity
          1 cardSalamangreat Foxy
          Salamangreat Foxy
          FIRE 3
          Salamangreat Foxy
          Thú lửa chuyển sinh cáo Foxy
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể lật và xem 3 lá bài trên cùng trong Deck của mình, và nếu bạn làm điều đó, bạn có thể thêm 1 "Salamangreat" gửi xuống mộ được lên tay của mình, đồng thời xáo trộn phần còn lại vào Deck. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn và trên sân có lá bài Phép / Bẫy: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Salamangreat" Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó bạn có thể phá huỷ 1 Lá bài Phép / Bẫy ngửa trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Foxy" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When this card is Normal Summoned: You can excavate the top 3 cards of your Deck, and if you do, you can add 1 excavated "Salamangreat" card to your hand, also shuffle the rest into the Deck. If this card is in your GY, and a face-up Spell/Trap is on the field: You can discard 1 "Salamangreat" card; Special Summon this card, then you can destroy 1 face-up Spell/Trap on the field. You can only use 1 "Salamangreat Foxy" effect per turn, and only once that turn.


          SR Rarity
          3 cardSalamangreat Gazelle
          SR Rarity
          3 cardSalamangreat Gazelle
          Salamangreat Gazelle
          FIRE 3
          Salamangreat Gazelle
          Thú lửa chuyển sinh linh dương
          • ATK:

          • 1500

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu một "Salamangreat" được gửi đến Mộ của bạn, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle" (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Salamangreat Gazelle". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Gazelle" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If a "Salamangreat" monster is sent to your GY, except "Salamangreat Gazelle" (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Salamangreat" card from your Deck to the GY, except "Salamangreat Gazelle". You can only use each effect of "Salamangreat Gazelle" once per turn.


          R Rarity
          1 cardSalamangreat Jack Jaguar
          R Rarity
          1 cardSalamangreat Jack Jaguar
          Salamangreat Jack Jaguar
          FIRE 4
          Salamangreat Jack Jaguar
          Thú lửa chuyển sinh báo đốm Di
          • ATK:

          • 1800

          • DEF:

          • 1200


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng. Nếu bạn điều khiển một "Salamangreat" , trong khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" trong Mộ của mình, ngoại trừ "Salamangreat Jack Jaguar"; xáo trộn mục tiêu đó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này đến khu vực của bạn quái thú Link "Salamangreat" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Salamangreat Jack Jaguar" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage. If you control a "Salamangreat" Link Monster, while this card is in your GY: You can target 1 "Salamangreat" monster in your GY, except "Salamangreat Jack Jaguar"; shuffle that target into the Deck, and if you do, Special Summon this card to your zone your "Salamangreat" Link Monster points to. You can only use this effect of "Salamangreat Jack Jaguar" once per turn.


          SR Rarity
          3 cardSalamangreat Spinny
          SR Rarity
          3 cardSalamangreat Spinny
          Salamangreat Spinny
          FIRE 3
          Salamangreat Spinny
          Thú lửa chuyển sinh lăn tròn
          • ATK:

          • 1000

          • DEF:

          • 1500


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn điều khiển "Salamangreat" : Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa trên sân; nó nhận được 500 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu bạn điều khiển một "Salamangreat" không phải là "Salamangreat Spinny" và lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời sân. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Spinny" một lần trong mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you control a "Salamangreat" card: You can discard this card, then target 1 face-up monster on the field; it gains 500 ATK until the end of this turn. If you control a "Salamangreat" monster other than "Salamangreat Spinny" and this card is in your GY: You can Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use each effect of "Salamangreat Spinny" once per turn.


          UR Rarity
          3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
          UR Rarity
          3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
          Ash Blossom & Joyous Spring
          FIRE 3
          Ash Blossom & Joyous Spring
          Tro hoa xuân hạnh phúc
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 1800


          Hiệu ứng (VN):

          Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
          ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
          ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
          ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
          Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
          Phân loại:

          UR Rarity
          3 cardEffect Veiler
          UR Rarity
          3 cardEffect Veiler
          Effect Veiler
          LIGHT 1
          Effect Veiler
          Người che đậy hiệu ứng
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
          Phân loại:

          R Rarity
          1 cardSalamangreat Weasel
          R Rarity
          1 cardSalamangreat Weasel
          Salamangreat Weasel
          FIRE 3
          Salamangreat Weasel
          Thú lửa chuyển sinh chồn
          • ATK:

          • 700

          • DEF:

          • 1400


          Hiệu ứng (VN):

          Nếu bạn có 2 quái thú "Salamangreat" hoặc lớn hơn trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu một "Salamangreat" quái thú Ritual, Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link "Salamangreat" được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của bạn, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Salamangreat" khác trong Mộ của bạn; đặt lá bài này ở cuối Deck của bạn, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó lên sân của đối thủ, sau đó rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Weasel" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If you have 2 or more "Salamangreat" monsters in your GY: You can Special Summon this card from your hand. If a "Salamangreat" Ritual, Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster(s) is Special Summoned to your field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 other "Salamangreat" monster in your GY; place this card on the bottom of your Deck, and if you do, Special Summon that monster to your opponent's field, then draw 1 card. You can only use each effect of "Salamangreat Weasel" once per turn.


          UR Rarity
          2 cardCalled by the Grave
          UR Rarity
          2 cardCalled by the Grave
          Called by the Grave
          Spell Quick
          Called by the Grave
          Ngôi mộ gọi tên

           Hiệu ứng (VN):

           Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
           Phân loại:

           UR Rarity
           1 cardCrossout Designator
           UR Rarity
           1 cardCrossout Designator
           Crossout Designator
           Spell Quick
           Crossout Designator
           Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

            Hiệu ứng (VN):

            Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
            Phân loại:

            UR Rarity
            2 cardCynet Mining
            UR Rarity
            2 cardCynet Mining
            Cynet Mining
            Spell Normal
            Cynet Mining
            Khai phá mạng lưới

             Hiệu ứng (VN):

             Gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ; thêm 1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cynet Mining" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Send 1 card from your hand to the GY; add 1 Level 4 or lower Cyberse monster from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Cynet Mining" per turn.


             SR Rarity
             1 cardSalamangreat Charge
             SR Rarity
             1 cardSalamangreat Charge
             Salamangreat Charge
             Spell Quick
             Salamangreat Charge
             Thú lửa chuyển sinh xông vào

              Hiệu ứng (VN):

              Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
              ● Chọn mục tiêu 3 quái thú HỎA đã bị loại bỏ và/hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn 2 trong số 3 quái thú đó vào Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt quái thú còn lại, nhưng trong phần còn lại của lượt này, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hoá, nó cũng không thể tấn công.
              ● Nếu bạn điều khiển (các) quái thú Ritual HỎA, Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link có CÔNG hiện tại khác với CÔNG gốc của nó: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.
              Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Salamangreat Charge" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Activate 1 of these effects; ● Target 3 of your FIRE monsters that are banished and/or in your GY; shuffle 2 of the 3 into the Deck, and if you do, Special Summon the remaining monster, but for the rest of this turn, its effects are negated, also it cannot attack. ● If you control a FIRE Ritual, Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster(s) whose current ATK is different from its original ATK: You can target 1 card on the field; destroy it. You can only activate 1 "Salamangreat Charge" per turn.


              SR Rarity
              3 cardSalamangreat Circle
              SR Rarity
              3 cardSalamangreat Circle
              Salamangreat Circle
              Spell Quick
              Salamangreat Circle
              Vòng tròn thú lửa chuyển sinh

               Hiệu ứng (VN):

               Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
               ● Thêm 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
               ● Chọn mục tiêu 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó; Link Monster đó không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú trong lượt này, ngoại trừ của chính nó;.
               Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Salamangreat Circle" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Activate 1 of these effects. ● Add 1 "Salamangreat" monster from your Deck to your hand. ● Target 1 "Salamangreat" Link Monster you control that was Link Summoned using a monster with its same name as material; that Link Monster is unaffected by monster effects this turn, except its own. You can only activate 1 "Salamangreat Circle" per turn.


               SR Rarity
               1 cardSalamangreat Sanctuary
               SR Rarity
               1 cardSalamangreat Sanctuary
               Salamangreat Sanctuary
               Spell Field
               Salamangreat Sanctuary
               Thánh địa thú lửa chuyển sinh

                Hiệu ứng (VN):

                Nếu bạn Triệu hồi Link "Salamangreat" , bạn có thể sử dụng 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển có cùng tên với toàn bộ nguyên liệu. Trong damage calculation, nếu quái thú của bạn chiến đấu: Bạn có thể trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 quái thú Link mà bạn điều khiển; làm cho ATK của nó bằng 0, và nếu bạn làm điều đó, bạn sẽ nhận được LP bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sanctuary" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                If you Link Summon a "Salamangreat" Link Monster, you can use 1 "Salamangreat" Link Monster you control with its same name as the entire material. During damage calculation, if your monster battles: You can pay 1000 LP, then target 1 Link Monster you control; make its ATK 0, and if you do, gain LP equal to its original ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Sanctuary" once per turn.


                R Rarity
                1 cardWill of the Salamangreat
                R Rarity
                1 cardWill of the Salamangreat
                Will of the Salamangreat
                Spell Continuous
                Will of the Salamangreat
                Trái tim thú lửa chuyển sinh

                 Hiệu ứng (VN):

                 Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Salamangreat" từ tay hoặc Mộ của bạn. Bạn có thể gửi lá bài ngửa này từ sân đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Salamangreat" mà bạn điều khiển đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng một quái thú có cùng tên với nguyên liệu của nó; Triệu hồi Đặc biệt "Salamangreat" từ tay của bạn và / hoặc Mộ ở Tư thế Phòng thủ, tối đa bằng số Link Rating của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Will of the Salamangreat" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 During your Main Phase: You can Special Summon 1 "Salamangreat" monster from your hand or GY. You can send this face-up card from the field to the GY, then target 1 "Salamangreat" Link Monster you control that was Link Summoned using a monster with its same name as material; Special Summon "Salamangreat" monster(s) from your hand and/or GY in Defense Position, up to the number of that monster's Link Rating. You can only use 1 "Will of the Salamangreat" effect per turn, and only once that turn.


                 UR Rarity
                 3 cardInfinite Impermanence
                 UR Rarity
                 3 cardInfinite Impermanence
                 Infinite Impermanence
                 Trap Normal
                 Infinite Impermanence
                 Vô thường vĩnh viễn

                  Hiệu ứng (VN):

                  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                  Phân loại:

                  SR Rarity
                  1 cardSalamangreat Roar
                  SR Rarity
                  1 cardSalamangreat Roar
                  Salamangreat Roar
                  Trap Counter
                  Salamangreat Roar
                  Thú lửa chuyển sinh gầm lên

                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi một Bài Phép / Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Salamangreat" : Vô hiệu hoá việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Khi lá bài này ở trong Mộ, nếu "Salamangreat" được Triệu hồi Link đến sân của bạn bằng cách sử dụng quái thú có cùng tên với nguyên liệu: Bạn có thể Úp lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Salamangreat Roar" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a "Salamangreat" Link Monster: Negate the activation, and if you do, destroy that card. While this card is in the GY, if a "Salamangreat" Link Monster is Link Summoned to your field using a monster with its same name as material: You can Set this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Salamangreat Roar" effect per turn, and only once that turn.


                   R Rarity
                   1 cardCyberse Wicckid
                   R Rarity
                   1 cardCyberse Wicckid
                   Cyberse Wicckid
                   DARK
                   Cyberse Wicckid
                   Trẻ ranh ma mạng điện tử
                   • ATK:

                   • 800

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Dưới

                   Dưới-Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cyberse
                   Lá bài được Triệu hồi Link này không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài. Quái thú Cyberse mà lá bài này chỉ đến để không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Cyberse khỏi Mộ của mình; thêm 1 Cyberse Tuner từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyberse Wicckid" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Cyberse monsters This Link Summoned card cannot be destroyed by battle or card effects. Cyberse monsters this card points to cannot be destroyed by card effects. If a monster(s) is Special Summoned to a zone(s) this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can banish 1 Cyberse monster from your GY; add 1 Cyberse Tuner from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Cyberse Wicckid" once per turn.


                   SR Rarity
                   1 cardHiita the Fire Charmer, Ablaze
                   SR Rarity
                   1 cardHiita the Fire Charmer, Ablaze
                   Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                   FIRE
                   Hiita the Fire Charmer, Ablaze
                   Người thuần hồn lửa nóng bỏng, Hiita
                   • ATK:

                   • 1850

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Dưới-Trái

                   Dưới-Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú, bao gồm một quái thú FIRE
                   (Lá bài này luôn được coi là lá bài "Familiar-Possessed" .)
                   Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú FIRE trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến. Nếu lá bài Link được triệu hồi này bị phá hủy trong chiến đấu hoặc bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân: Bạn có thể thêm 1 quái thú FIRE với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 monsters, including a FIRE monster (This card is always treated as a "Familiar-Possessed" card.) You can target 1 FIRE monster in your opponent's GY; Special Summon it to your zone this card points to. If this Link Summoned card is destroyed by battle, or is destroyed by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can add 1 FIRE monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Hiita the Fire Charmer, Ablaze" once per turn.


                   UR Rarity
                   1 cardPromethean Princess, Bestower of Flames
                   UR Rarity
                   1 cardPromethean Princess, Bestower of Flames
                   Promethean Princess, Bestower of Flames
                   FIRE
                   Promethean Princess, Bestower of Flames
                   Công chúa ban tặng lửa mắc tội
                   • ATK:

                   • 2700

                   • LINK-3

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Dưới

                   Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú Hiệu ứng
                   Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú HỎA. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Promethean Princess, Bestower of Flames" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú HỎA từ Mộ của bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của đối thủ, trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú HỎA mà bạn điều khiển và 1 quái thú đối thủ điều khiển; phá huỷ chúng, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ Effect Monsters You cannot Special Summon monsters, except FIRE monsters. You can only use each of the following effects of "Promethean Princess, Bestower of Flames" once per turn. During your Main Phase: You can Special Summon 1 FIRE monster from your GY. If a monster(s) is Special Summoned to your opponent's field, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can target 1 FIRE monster you control and 1 monster your opponent controls; destroy them, and if you do, Special Summon this card.


                   UR Rarity
                   1 cardS:P Little Knight
                   UR Rarity
                   1 cardS:P Little Knight
                   S:P Little Knight
                   DARK
                   S:P Little Knight
                   Chiến sĩ đêm nhí S:P
                   • ATK:

                   • 1600

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trái

                   Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Hiệu ứng
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.


                   SR Rarity
                   3 cardSalamangreat Balelynx
                   SR Rarity
                   3 cardSalamangreat Balelynx
                   Salamangreat Balelynx
                   FIRE
                   Salamangreat Balelynx
                   Thú lửa chuyển sinh linh miêu lửa hiệu
                   • ATK:

                   • 500

                   • LINK-1

                   Mũi tên Link:

                   Dưới


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Salamangreat Sanctuary" từ Deck của mình lên tay của bạn. Nếu "Salamangreat" mà bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Balelynx" một lần cho mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Level 4 or lower Cyberse monster If this card is Link Summoned: You can add 1 "Salamangreat Sanctuary" from your Deck to your hand. If a "Salamangreat" card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "Salamangreat Balelynx" once per turn.


                   UR Rarity
                   2 cardSalamangreat Pyro Phoenix
                   UR Rarity
                   2 cardSalamangreat Pyro Phoenix
                   Salamangreat Pyro Phoenix
                   FIRE
                   Salamangreat Pyro Phoenix
                   Thú lửa chuyển sinh phượng hoàng lửa đốt
                   • ATK:

                   • 2800

                   • LINK-4

                   Mũi tên Link:

                   Trên

                   Trái

                   Dưới

                   Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú Hiệu ứng LỬA
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Pyro Phoenix" làm nguyên liệu: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài mà đối thủ điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Salamangreat Pyro Phoenix" một lần mỗi lượt.
                   ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân đối thủ của bạn.
                   ● Nếu (các) quái thú Link được Triệu hồi Đặc biệt đến sân của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú đó; gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ FIRE Effect Monsters If this card is Link Summoned using "Salamangreat Pyro Phoenix" as material: You can destroy all cards your opponent controls. You can only use each of the following effects of "Salamangreat Pyro Phoenix" once per turn. ● You can target 1 Link Monster in your opponent's GY; Special Summon it to your opponent's field. ● If a Link Monster(s) is Special Summoned to your opponent's field (except during the Damage Step): You can target 1 of those monsters; inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK.


                   UR Rarity
                   2 cardSalamangreat Raging Phoenix
                   UR Rarity
                   2 cardSalamangreat Raging Phoenix
                   Salamangreat Raging Phoenix
                   FIRE
                   Salamangreat Raging Phoenix
                   Thú lửa chuyển sinh phượng hoàng phẫn nộ
                   • ATK:

                   • 2800

                   • LINK-4

                   Mũi tên Link:

                   Trên

                   Dưới-Trái

                   Dưới

                   Dưới-Phải


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú có hiệu ứng LỬA
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Raging Phoenix" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Salamangreat" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú HỎA ngửa mặt mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong khi lá bài này ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số quái thú đó; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này tăng CÔNG bằng với CÔNG của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Raging Phoenix" một lần trong lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ FIRE Effect Monsters If this card is Link Summoned using "Salamangreat Raging Phoenix" as material: You can add 1 "Salamangreat" card from your Deck to your hand. If a face-up FIRE monster(s) you control is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can target 1 of those monsters; Special Summon this card, and if you do, this card gains ATK equal to that monster's ATK. You can only use each effect of "Salamangreat Raging Phoenix" once per turn.


                   UR Rarity
                   2 cardSalamangreat Sunlight Wolf
                   UR Rarity
                   2 cardSalamangreat Sunlight Wolf
                   Salamangreat Sunlight Wolf
                   FIRE
                   Salamangreat Sunlight Wolf
                   Thú lửa chuyển sinh sói ánh mặt trời
                   • ATK:

                   • 1800

                   • LINK-2

                   Mũi tên Link:

                   Trên

                   Dưới


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Hiệu ứng LỬA
                   Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến (các) khu vực mà lá bài này chỉ đến (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể thêm 1 quái thú LỬA từ Mộ lên tay của bạn, nhưng trong phần còn lại của lượt này, bạn không thể Triệu hồi Thường / Úp hoặc Triệu hồi Đặc biệt quái thú có tên quái thú được thêm vào. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài này đã được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng "Salamangreat Sunlight Wolf" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 Lá bài phép "Salamangreat" từ Mộ lên tay của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Sunlight Wolf" một lần trong mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 FIRE Effect Monsters If a monster(s) is Normal or Special Summoned to the zone(s) this card points to (except during the Damage Step): You can add 1 FIRE monster from your GY to your hand, but for the rest of this turn, you cannot Normal Summon/Set or Special Summon monsters with the added monster's name. During your Main Phase, if you control this card that was Link Summoned using "Salamangreat Sunlight Wolf" as material: You can add 1 "Salamangreat" Spell/Trap from your GY to your hand. You can only use each effect of "Salamangreat Sunlight Wolf" once per turn.


                   SR Rarity
                   1 cardBrotherhood of the Fire Fist - Horse Prince
                   SR Rarity
                   1 cardBrotherhood of the Fire Fist - Horse Prince
                   Brotherhood of the Fire Fist - Horse Prince
                   FIRE 6
                   Brotherhood of the Fire Fist - Horse Prince
                   Ngôi sao cháy - Mã Tiến
                   • ATK:

                   • 2200

                   • DEF:

                   • 2200


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 Tunner lửa + 1+ quái thú non-Tuner
                   Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú LỬA Cấp 3 từ Deck của bạn. Sau khi bạn Triệu hồi Synchro lá bài này, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trong phần còn lại của lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 FIRE Tuner + 1+ non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 Level 3 FIRE monster from your Deck. After you Synchro Summon this card, you cannot Special Summon Level 5 or higher monsters for the rest of the turn.


                   SR Rarity
                   1 cardSalamangreat Miragestallio
                   SR Rarity
                   1 cardSalamangreat Miragestallio
                   Salamangreat Miragestallio
                   FIRE
                   Salamangreat Miragestallio
                   Thú lửa chuyển sinh ngựa hư ảo
                   • ATK:

                   • 2000

                   • DEF:

                   • 900


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cấp 3
                   Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Salamangreat" từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ, bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú FIRE. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này được gửi đến Mộ để làm nguyên liệu cho việc Triệu hồi Link của "Salamangreat" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại lên tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Salamangreat Miragestallio" một lần trong mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 3 monsters You can detach 1 material from this card; Special Summon 1 "Salamangreat" monster from your Deck in Defense Position, also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except FIRE monsters. If this Xyz Summoned card is sent to the GY as material for the Link Summon of a "Salamangreat" monster: You can target 1 monster on the field; return it to the hand. You can only use each effect of "Salamangreat Miragestallio" once per turn.                   Deck của SALAMANGREAT trong MASTER DUEL