Thông tin tổng quan của Spright

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

UR Rarity
Gigantic Spright
UR Rarity
Gigantic Spright
UR Rarity
Gigantic Spright
DARK2
Gigantic Spright
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 1600


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú Cấp 2
Đối với Triệu hồi Xyz của lá bài này, bạn có thể coi quái thú Link-2 mà bạn điều khiển là quái thú Cấp 2 để lấy nguyên liệu. ATK ban đầu của lá bài này có quái thú Fusion, Synchro, Xyz hoặc Link làm nguyên liệu sẽ tăng gấp đôi. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; tách 1 nguyên liệu ra khỏi quái thú bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 2 từ Deck của bạn, cả hai người chơi không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ Cấp / Rank / Link 2 quái thú. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Gigantic Spright" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

2 Level 2 monsters For this card's Xyz Summon, you can treat Link-2 monsters you control as Level 2 monsters for material. The original ATK of this card that has a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material becomes doubled. During your Main Phase: You can activate this effect; detach 1 material from a monster you control, and if you do, Special Summon 1 Level 2 monster from your Deck, also neither player can Special Summon monsters for the rest of this turn, except Level/Rank/Link 2 monsters. You can only use this effect of "Gigantic Spright" once per turn.

Cần 36 UR

UR Rarity
Maxx "C"3 card
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being1 card
UR Rarity
Spright Blue2 card
UR Rarity
Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls3 card
UR Rarity
Apollousa, Bow of the Goddess1 card
UR Rarity
I:P Masquerena1 card
UR Rarity
Knightmare Unicorn1 card
UR Rarity
Mekk-Knight Crusadia Avramax1 card
UR Rarity
Spright Elf2 card
UR Rarity
Spright Sprind1 card
UR Rarity
Topologic Zeroboros1 card
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring3 card
UR Rarity
Effect Veiler3 card
UR Rarity
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
UR Rarity
Gigantic Spright2 card
UR Rarity
Melffy of the Forest1 card
UR Rarity
Number 2: Ninja Shadow Mosquito1 card
UR Rarity
Called by the Grave2 card
UR Rarity
Crossout Designator1 card
UR Rarity
Spright Starter2 card
UR Rarity
Infinite Impermanence3 card

Main: 40 Extra: 15 Side: 15

UR Rarity
1 cardMekk-Knight Crusadia Avramax
UR Rarity
1 cardMekk-Knight Crusadia Avramax
Mekk-Knight Crusadia Avramax
LIGHT
Mekk-Knight Crusadia Avramax
  • ATK:

  • 3000

  • LINK-4

Mũi tên Link:

Trái

Dưới-Trái

Dưới-Phải

Phải


Hiệu ứng (VN):

2 quái thú trở lên được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck
Trong khi lá bài được Triệu hồi Link này ở trên sân, đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu vào lá bài này bằng các hiệu ứng của lá bài, quái thú của họ cũng không thể chọn mục tiêu vào quái thú để tấn công, ngoại trừ lá bài này. Một lần trong mỗi chiến đấu, trong damage calculation, nếu lá bài này đấu với quái thú được Triệu hồi Đặc biệt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể làm cho lá bài này nhận được ATK bằng với ATK của quái thú đó trong damage calculation đó. Nếu lá bài được Triệu hồi Link mà bạn điều khiển được gửi đến Mộ của bạn bởi lá bài của đối thủ: Bạn có thể xáo trộn 1 lá bài trên sân vào Deck.


Hiệu ứng gốc (EN):

2+ monsters Special Summoned from the Extra Deck While this Link Summoned card is on the field, your opponent cannot target this card with card effects, also their monsters cannot target monsters for attacks, except this one. Once per battle, during damage calculation, if this card battles a Special Summoned monster (Quick Effect): You can make this card gain ATK equal to that opponent's monster's ATK during that damage calculation only. If this Link Summoned card you control is sent to your GY by an opponent's card: You can shuffle 1 card on the field into the Deck.Deck của SPRIGHT trong MASTER DUEL