Thông tin tổng quan của Superheavy Samurai

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
D.D. Crow
SR Rarity
D.D. Crow
SR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.Phân loại:

SR Rarity
Droll & Lock Bird
SR Rarity
Droll & Lock Bird
SR Rarity
Droll & Lock Bird
WIND 1
Droll & Lock Bird
Chim chọc và khoá
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.Phân loại:

SR Rarity
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
SR Rarity
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
SR Rarity
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
WATER 8
Gameciel, the Sea Turtle Kaiju
Kaiju rùa biển, Gameciel
 • ATK:

 • 2200

 • DEF:

 • 3000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) đến sân của đối thủ ở Tư thế Tấn công, bằng cách Hiến tế 1 quái thú mà họ điều khiển. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú "Kaiju" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) ở Tư thế Tấn công. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 quái thú "Kaiju". Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng, ngoại trừ "Gameciel, the Sea Turtle Kaiju" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 2 Counter Kaiju từ bất kỳ đâu trên sân; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ lá bài đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) to your opponent's field in Attack Position, by Tributing 1 monster they control. If your opponent controls a "Kaiju" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Attack Position. You can only control 1 "Kaiju" monster. When your opponent activates a card or effect, except "Gameciel, the Sea Turtle Kaiju" (Quick Effect): You can remove 2 Kaiju Counters from anywhere on the field; negate the activation, and if you do, banish that card.

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
UR Rarity
Nibiru, the Primal Being
LIGHT 11
Nibiru, the Primal Being
Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.Phân loại:

R Rarity
Superheavy Samurai Soulgaia Booster
R Rarity
Superheavy Samurai Soulgaia Booster
R Rarity
Superheavy Samurai Soulgaia Booster
EARTH 4
Superheavy Samurai Soulgaia Booster
Bộ đẩy hồn vũ giả nặng ký Gaia
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này từ tay hoặc sân của bạn cho quái thú mà bạn điều khiển. Quái thú được trang bị được coi như một Tuner. Nếu bạn không có bài Phép/Bẫy trong Mộ của bạn và lá bài này đã được trang bị cho một quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài được trang bị này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulgaia Booster" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this card from your hand or field to that monster you control. The equipped monster is treated as a Tuner. If you have no Spells/Traps in your GY and this card was equipped to a monster by this card's effect: You can Special Summon this equipped card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulgaia Booster" once per turn.

N Rarity
Swordsoul Auspice Chunjun
N Rarity
Swordsoul Auspice Chunjun
N Rarity
Swordsoul Auspice Chunjun
EARTH 6
Swordsoul Auspice Chunjun
Thú kiếm hồn điềm lành, Thuần Quân
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Trước khi tính toán thiệt hại, nếu quái thú Wyrm của bạn đấu với quái thú của đối thủ đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck: Bạn có thể phá huỷ cả quái thú của đối thủ đó và lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Swordsoul Auspice Chunjun" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong Mộ; loại bỏ nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Before damage calculation, if your Wyrm monster battles an opponent's monster that was Special Summoned from the Extra Deck: You can destroy both that opponent's monster and this card. You can only use each of the following effects of "Swordsoul Auspice Chunjun" once per turn. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute 1 monster; Special Summon this card from your hand. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it.

UR Rarity
Swordsoul of Mo Ye
UR Rarity
Swordsoul of Mo Ye
UR Rarity
Swordsoul of Mo Ye
WATER 4
Swordsoul of Mo Ye
Kiếm hồn sư - Mạc Tà
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể để lộ 1 "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm trong tay; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Mo Ye" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can reveal 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster in your hand; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can draw 1 card. You can only use each effect of "Swordsoul of Mo Ye" once per turn.

R Rarity
Swordsoul of Taia
R Rarity
Swordsoul of Taia
R Rarity
Swordsoul of Taia
WIND 4
Swordsoul of Taia
Kiếm hồn sư - Thái A
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm từ Deck của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul of Taia" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your GY; Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can send 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your Deck to the GY. You can only use each effect of "Swordsoul of Taia" once per turn.

R Rarity
Swordsoul Strategist Longyuan
R Rarity
Swordsoul Strategist Longyuan
R Rarity
Swordsoul Strategist Longyuan
FIRE 6
Swordsoul Strategist Longyuan
Quân sư kiếm hồn - Long Uyên
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2300


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 lá bài "Swordsoul" khác hoặc 1 quái thú Wyrm khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ dưới dạng Nguyên liệu Synchro: Bạn có thể gây 1200 sát thương cho đối thủ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Strategist Longyuan" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard 1 other "Swordsoul" card or 1 other Wyrm monster; Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. If this card is sent to the GY as Synchro Material: You can inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Strategist Longyuan" once per turn.

R Rarity
Virtual World Oto-Hime - Toutou
R Rarity
Virtual World Oto-Hime - Toutou
R Rarity
Virtual World Oto-Hime - Toutou
EARTH 6
Virtual World Oto-Hime - Toutou
Chị Hằng ở thế giới ảo - Thỏ Thỏ
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Psychic và / hoặc Wyrm, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Psychic hoặc Wyrm; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này dưới dạng Tuner, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 3 / Rank 3 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virtual World Oto-Hime - Toutou" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, or all monsters you control are Psychic and/or Wyrm monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is in your GY: You can discard 1 Psychic or Wyrm monster; Special Summon this card as a Tuner, but banish it when it leaves the field, also for the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of "Virtual World Oto-Hime - Toutou" once per turn.

N Rarity
PSY-Frame Driver
N Rarity
PSY-Frame Driver
N Rarity
PSY-Frame Driver
LIGHT 6
PSY-Frame Driver
Người điều khiển khung-CỨ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".


Hiệu ứng gốc (EN):

A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".

UR Rarity
Superheavy Samurai Monk Big Benkei
UR Rarity
Superheavy Samurai Monk Big Benkei
UR Rarity
Superheavy Samurai Monk Big Benkei
EARTH 81
Superheavy Samurai Monk Big Benkei
Tăng binh nặng ký to Benkei
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 3500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn điều khiển một quái thú "Superheavy Samurai" : Bạn có thể thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn. Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you control a "Superheavy Samurai" monster: You can add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can send 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" from your hand or Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card from your hand. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn.

UR Rarity
Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
UR Rarity
Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
UR Rarity
Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
DARK 48
Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
Thần đồng nặng ký WakaU-4
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể đặt 1 quái thú Dao "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", trong Vùng Pendulum khác của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần mỗi lượt.
[ Hiệu ứng quái thú ]
Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ tay hoặc Deck của bạn trong Thế Thủ, đồng thời bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" . Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can place 1 "Superheavy Samurai" Pendulum Monster from your Deck, except "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", in your other Pendulum Zone, then Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard 1 monster; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand or Deck in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn.

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
UR Rarity
Effect Veiler
LIGHT 1
Effect Veiler
Người che đậy hiệu ứng
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.Phân loại:

UR Rarity
Ghost Belle & Haunted Mansion
UR Rarity
Ghost Belle & Haunted Mansion
UR Rarity
Ghost Belle & Haunted Mansion
EARTH 3
Ghost Belle & Haunted Mansion
Ma trẻ con ám biệt thự
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá kích hoạt đó.
● Thêm (các) lá bài từ Mộ lên tay bài, Deck và / hoặc Extra Deck.
● Triệu hồi Đặc biệt (các) Lá bài quái thú từ Mộ.
● Loại bỏ (các) lá bài khỏi Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Belle & Haunted Mansion" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that activation. ● Add a card(s) from the GY to the hand, Deck, and/or Extra Deck. ● Special Summon a Monster Card(s) from the GY. ● Banish a card(s) from the GY. You can only use this effect of "Ghost Belle & Haunted Mansion" once per turn.Phân loại:

UR Rarity
Ghost Mourner & Moonlit Chill
UR Rarity
Ghost Mourner & Moonlit Chill
UR Rarity
Ghost Mourner & Moonlit Chill
WIND 3
Ghost Mourner & Moonlit Chill
Ma đêm trăng mùa thu
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú ngửa (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 trong các quái thú mặt ngửa đó; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này, cũng như nếu quái thú ngửa mặt rời sân trong lượt này, người điều khiển của nó sẽ nhận sát thương bằng ATK ban đầu của nó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Mourner & Moonlit Chill" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent Special Summons a monster(s) face-up (except during the Damage Step): You can discard this card, then target 1 of those face-up monsters; negate its effects until the end of this turn, also if that face-up monster leaves the field this turn, its controller takes damage equal to its original ATK. You can only use this effect of "Ghost Mourner & Moonlit Chill" once per turn.

UR Rarity
Ghost Ogre & Snow Rabbit
UR Rarity
Ghost Ogre & Snow Rabbit
UR Rarity
Ghost Ogre & Snow Rabbit
LIGHT 3
Ghost Ogre & Snow Rabbit
Ma thỏ núi
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi quái thú trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó, hoặc khi Bẫy / Bẫy đã úp trên sân kích hoạt hiệu ứng của nó (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay hoặc sân của mình tới Mộ; phá hủy lá bài đó trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Ogre & Snow Rabbit" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a monster on the field activates its effect, or when a Spell/Trap that is already face-up on the field activates its effect (Quick Effect): You can send this card from your hand or field to the GY; destroy that card on the field. You can only use this effect of "Ghost Ogre & Snow Rabbit" once per turn.Phân loại:

SR Rarity
Incredible Ecclesia, the Virtuous
SR Rarity
Incredible Ecclesia, the Virtuous
SR Rarity
Incredible Ecclesia, the Virtuous
LIGHT 4
Incredible Ecclesia, the Virtuous
Thánh nữ trắng, Ecclesia
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển nhiều quái thú hơn bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt theo cách này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Incredible Ecclesia, the Virtuous" một lần mỗi lượt. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Swordsoul" hoặc 1 "Fallen of Albaz" từ tay hoặc Deck của bạn. Trong End Phase, nếu (các) quái thú Fusion được gửi đến Mộ của bạn trong lượt này: Thêm lá bài này từ Mộ lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls more monsters than you do, you can Special Summon this card (from your hand). You can only Special Summon "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn this way. You can only use each of the following effects of "Incredible Ecclesia, the Virtuous" once per turn. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Swordsoul" monster or 1 "Fallen of Albaz" from your hand or Deck. During the End Phase, if a Fusion Monster(s) was sent to your GY this turn: Add this card from the GY to your hand.

R Rarity
PSY-Framegear Delta
R Rarity
PSY-Framegear Delta
R Rarity
PSY-Framegear Delta
LIGHT 2
PSY-Framegear Delta
Bộ khung-CỨ Delta
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của lá bài, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Trong lượt của một trong hai người chơi, khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép trong khi bạn không điều khiển quái thú nào: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ, và nếu bạn làm điều đó đó, vô hiệu hoá việc kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy Lá bài Phép đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect, and cannot be Special Summoned by other ways. During either player's turn, when your opponent activates a Spell Card while you control no monsters: You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or Graveyard, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that Spell Card. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.

SR Rarity
PSY-Framegear Gamma
SR Rarity
PSY-Framegear Gamma
SR Rarity
PSY-Framegear Gamma
LIGHT 2
PSY-Framegear Gamma
Bộ khung-CỨ Gamma
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.Phân loại:

UR Rarity
Superheavy Samurai Motorbike
UR Rarity
Superheavy Samurai Motorbike
UR Rarity
Superheavy Samurai Motorbike
EARTH 2
Superheavy Samurai Motorbike
Vũ giả nặng ký mô-tơ-Q
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Motorbike". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Motorbike" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy móc mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard this card; add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Motorbike". You can only use this effect of "Superheavy Samurai Motorbike" once per turn. Once per turn: You can target 1 Machine monster you control; increase its Level by 2.

SR Rarity
Swordsoul Emergence
SR Rarity
Swordsoul Emergence
SR Rarity
Swordsoul Emergence
Spell Normal
Swordsoul Emergence
Kiếm hồn hiện ra

  Hiệu ứng (VN):

  Thêm 1 quái thú "Swordsoul" từ Deck của bạn lên tay của bạn hoặc nếu bạn điều khiển quái thú Synchro, bạn có thể thêm 1 quái thú Wyrm để thay thế. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú "Swordsoul" , hoặc quái thú Wyrm, bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Emergence" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Add 1 "Swordsoul" monster from your Deck to your hand, or if you control a Synchro Monster, you can add 1 Wyrm monster instead. If this card is banished: You can target 1 "Swordsoul" monster, or Wyrm monster, you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Swordsoul Emergence" once per turn.

  R Rarity
  Swordsoul Sacred Summit
  R Rarity
  Swordsoul Sacred Summit
  R Rarity
  Swordsoul Sacred Summit
  Spell Normal
  Swordsoul Sacred Summit
  Cửa đỉnh núi kiếm hồn vĩ đại

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú "Swordsoul" trong Mộ của bạn hoặc nếu bạn điều khiển một quái thú Synchro, bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm thay thế; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn vào 1 quái thú "Swordsoul" , hoặc quái thú Wyrm, bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ của nó đi 1 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Sacred Summit" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 "Swordsoul" monster in your GY, or if you control a Synchro Monster, you can target 1 Wyrm monster instead; Special Summon it. If this card is banished: You can target 1 "Swordsoul" monster, or Wyrm monster, you control; increase or decrease its Level by 1 until the end of this turn. You can only use each effect of "Swordsoul Sacred Summit" once per turn.

   SR Rarity
   Mannadium Reframing
   SR Rarity
   Mannadium Reframing
   SR Rarity
   Mannadium Reframing
   Trap Counter
   Mannadium Reframing
   Đóng lại vòm năng lượng

    Hiệu ứng (VN):

    Khi Bài Phép/Bẫy, hoặc hiệu ứng quái thú, được kích hoạt trong khi bạn điều khiển quái thú Synchro: Vô hiệu hoá kích hoạt, sau đó nếu bạn có "Visas Starfrost", hoặc quái thú có 1500 CÔNG/2100 THỦ, trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn , bạn có thể hủy lá bài bị vô hiệu hoá đó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu tối đa 3 quái thú "Mannadium" trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mannadium Reframing" một lần trong lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When a Spell/Trap Card, or monster effect, is activated while you control a Synchro Monster: Negate the activation, then if you have "Visas Starfrost", or a monster with 1500 ATK/2100 DEF, on your field or in your GY, you can destroy that negated card. You can banish this card from your GY, then target up to 3 "Mannadium" monsters in your GY; shuffle them into the Deck. You can only use each effect of "Mannadium Reframing" once per turn.

    R Rarity
    Swordsoul Blackout
    R Rarity
    Swordsoul Blackout
    R Rarity
    Swordsoul Blackout
    Trap Normal
    Swordsoul Blackout
    Kiếm hồn hóa đen

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú Wyrm mà bạn điều khiển và 2 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Swordsoul Token" (Wyrm / Tuner / WATER / Cấp độ 4 / ATK 0 / DEF 0). Trong khi Token đó ở trong Vùng quái thú, người chơi đã Triệu hồi nó không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Synchro. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Blackout" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 Wyrm monster you control and 2 cards your opponent controls; destroy them. If this card is banished: You can Special Summon 1 "Swordsoul Token" (Wyrm/Tuner/WATER/Level 4/ATK 0/DEF 0). While that Token is in the Monster Zone, the player who Summoned it cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Synchro Monsters. You can only use each effect of "Swordsoul Blackout" once per turn.

     Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

     UR Rarity
     S:P Little Knight
     UR Rarity
     S:P Little Knight
     UR Rarity
     S:P Little Knight
     DARK
     S:P Little Knight
     Chiến sĩ đêm nhí S:P
     • ATK:

     • 1600

     • LINK-2

     Mũi tên Link:

     Trái

     Phải


     Hiệu ứng (VN):

     2 quái thú Hiệu ứng
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link bằng cách sử dụng Fusion, Synchro, Xyz hoặc quái thú Link làm nguyên liệu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân hoặc trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó, đồng thời quái thú của bạn không thể tấn công trực tiếp ở lượt này. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú ngửa mặt trên sân, bao gồm một quái thú bạn điều khiển; loại bỏ cả hai cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "S:P Little Knight" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Effect Monsters If this card is Link Summoned using a Fusion, Synchro, Xyz, or Link Monster as material: You can target 1 card on the field or in either GY; banish it, also your monsters cannot attack directly this turn. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can target 2 face-up monsters on the field, including a monster you control; banish both until the End Phase. You can only use each effect of "S:P Little Knight" once per turn.

     UR Rarity
     Accel Synchro Stardust Dragon
     UR Rarity
     Accel Synchro Stardust Dragon
     UR Rarity
     Accel Synchro Stardust Dragon
     WIND 8
     Accel Synchro Stardust Dragon
     Rồng bụi sao đồng bộ cực tốc
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Tuner Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Stardust Dragon" từ Extra Deck của bạn (đây được coi là Triệu hồi Synchro), sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro bằng cách sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu. Lượt này, những quái thú được Triệu hồi Synchro bởi hiệu ứng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Accel Synchro Stardust Dragon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Tuner from your GY. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck (this is treated as a Synchro Summon), then, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster using monsters you control as material. This turn, the monsters Synchro Summoned by this effect are unaffected by your opponent's activated effects. You can only use each effect of "Accel Synchro Stardust Dragon" once per turn.

     UR Rarity
     Baronne de Fleur
     UR Rarity
     Baronne de Fleur
     UR Rarity
     Baronne de Fleur
     WIND 10
     Baronne de Fleur
     Baronne de Fleur
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2400


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.

     SR Rarity
     Baxia, Brightness of the Yang Zing
     SR Rarity
     Baxia, Brightness of the Yang Zing
     SR Rarity
     Baxia, Brightness of the Yang Zing
     LIGHT 8
     Baxia, Brightness of the Yang Zing
     Rồng sao chổi huy hoàng, Công Phúc
     • ATK:

     • 2300

     • DEF:

     • 2600


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú Wyrm-Type non-Tuner
     Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể chọn mục tiêu các lá bài trên sân, tối đa số Thuộc tính ban đầu khác nhau của quái thú Loại Wyrm được sử dụng để Triệu hồi Synchro của lá bài này; xáo trộn chúng vào Deck. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bạn điều khiển và 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; phá hủy lá bài đó trên sân, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó từ Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner Wyrm-Type monsters When this card is Synchro Summoned: You can target cards on the field, up to the number of different original Attributes of the Wyrm-Type monsters used for the Synchro Summon of this card; shuffle them into the Deck. Once per turn: You can target 1 card you control and 1 Level 4 or lower monster in your Graveyard; destroy that card on the field, and if you do, Special Summon that other monster from the Graveyard.

     UR Rarity
     Bystial Dis Pater
     UR Rarity
     Bystial Dis Pater
     UR Rarity
     Bystial Dis Pater
     DARK 10
     Bystial Dis Pater
     Thú vực sâu Dis Pater
     • ATK:

     • 3500

     • DEF:

     • 3500


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú Rồng non-Tuner
     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI bị loại bỏ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn. Khi đối thủ kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài bị loại bỏ; xáo trộn nó vào Deck, sau đó nếu bạn xáo trộn nó vào Deck của bạn, phá huỷ quái thú đó, hoặc nếu bạn xáo trộn nó vào Deck của đối thủ, vô hiệu hoá hiệu ứng đã kích hoạt đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bystial Dis Pater" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner Dragon monsters You can target 1 banished LIGHT or DARK monster; Special Summon it to your field. When your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can target 1 banished card; shuffle it into the Deck, then if you shuffled it into your Deck, destroy that monster, or if you shuffled it into your opponent's Deck, negate that activated effect. You can only use each effect of "Bystial Dis Pater" once per turn.

     UR Rarity
     Chaos Angel
     UR Rarity
     Chaos Angel
     UR Rarity
     Chaos Angel
     DARK 10
     Chaos Angel
     Thiên thần hỗn mang
     • ATK:

     • 3500

     • DEF:

     • 2800


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI non-Tuner
     Đối với Triệu hồi Synchro của lá bài này, bạn có thể coi 1 quái thú ÁNH SÁNG hoặc BÓNG TỐI mà bạn điều khiển làm Tuner. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó. Lá bài này nhận các hiệu ứng này dựa trên Thuộc tính ban đầu của nguyên liệu được sử dụng để Triệu hồi Synchro của nó.
     ● ÁNH SÁNG: quái thú Synchro bạn điều khiển không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng quái thú được kích hoạt bởi đối thủ của bạn.
     ● DARK: quái thú bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner LIGHT or DARK monsters For this card's Synchro Summon, you can treat 1 LIGHT or DARK monster you control as a Tuner. If this card is Special Summoned: You can target 1 card on the field; banish it. This card gains these effects based on the original Attributes of materials used for its Synchro Summon. ● LIGHT: Synchro Monsters you control are unaffected by monster effects activated by your opponent. ● DARK: Monsters you control cannot be destroyed by battle.

     UR Rarity
     Crimson Dragon
     UR Rarity
     Crimson Dragon
     UR Rarity
     Crimson Dragon
     LIGHT 12
     Crimson Dragon
     Xích Long
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy đề cập đến "Crimson Dragon" từ Deck của bạn lên tay của bạn. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro Cấp 7 hoặc lớn hơn trên sân, ngoại trừ "Crimson Dragon"; đưa lá bài này trở lại Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Synchro Rồng từ Extra Deck của bạn có cùng Cấp với quái thú được chọn. (Điều này được coi là Triệu hồi Synchro.) Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Crimson Dragon" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can add 1 Spell/Trap that mentions "Crimson Dragon" from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can target 1 Level 7 or higher Synchro Monster on the field, except "Crimson Dragon"; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon 1 Dragon Synchro Monster from your Extra Deck with the same Level as the targeted monster. (This is treated as a Synchro Summon.) You can only use each effect of "Crimson Dragon" once per turn.

     UR Rarity
     Geomathmech Final Sigma
     UR Rarity
     Geomathmech Final Sigma
     UR Rarity
     Geomathmech Final Sigma
     FIRE 12
     Geomathmech Final Sigma
     Người máy toán học lửa tột cùng Sigma
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ "Mathmech" , khi ở trong Vùng Extra Monster Zone. Nếu lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone đấu với quái thú của đối thủ, thì bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ nhân bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 "Mathmech" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Geomathmech Final Sigma" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Unaffected by card effects, except "Mathmech" cards, while in the Extra Monster Zone. If this card in the Extra Monster Zone battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card effect: You can add 1 "Mathmech" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Geomathmech Final Sigma" once per turn.

     UR Rarity
     Hot Red Dragon Archfiend King Calamity
     UR Rarity
     Hot Red Dragon Archfiend King Calamity
     UR Rarity
     Hot Red Dragon Archfiend King Calamity
     DARK 12
     Hot Red Dragon Archfiend King Calamity
     Rồng quỉ đỏ nóng của tai ương
     • ATK:

     • 4000

     • DEF:

     • 3500


     Hiệu ứng (VN):

     2 Tuner + 1 quái thú Synchro rồng non-Tuner DARK Dragon
     Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong phần còn lại của lượt này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt các lá bài, cũng như các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển cũng không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài hoặc hiệu ứng để đáp lại với việc kích hoạt hiệu ứng này. Nếu lá bài này phá huỷ quái thú trong chiến đấu: Gây sát thương cho đối thủ của bạn bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Nếu lá bài này của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Synchro Rồng DARK 8 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2 Tuners + 1 non-Tuner DARK Dragon Synchro Monster When this card is Synchro Summoned: You can activate this effect; for the rest of this turn, your opponent cannot activate cards, also cards your opponent controls cannot activate their effects. Your opponent cannot activate cards or effects in response to this effect's activation. If this card destroys a monster by battle: Inflict damage to your opponent equal to that monster's original ATK. If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card: You can target 1 Level 8 or lower DARK Dragon Synchro Monster in your GY; Special Summon it.

     UR Rarity
     PSY-Framelord Omega
     UR Rarity
     PSY-Framelord Omega
     UR Rarity
     PSY-Framelord Omega
     LIGHT 8
     PSY-Framelord Omega
     Chúa tể khung-CỨ Omega
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2200


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Một lần mỗi lượt, trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ cả lá bài ngửa này ra khỏi sân và 1 lá bài ngẫu nhiên khỏi tay đối thủ, mặt ngửa, cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của đối thủ: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài bị loại bỏ; trả lại xuống Mộ. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài khác trong Mộ; xáo trộn cả lá bài đó và lá bài này từ Mộ vào Deck.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, during the Main Phase (Quick Effect): You can banish both this face-up card from the field and 1 random card from your opponent's hand, face-up, until your next Standby Phase. Once per turn, during your opponent's Standby Phase: You can target 1 banished card; return it to the GY. If this card is in your GY: You can target 1 other card in the GY; shuffle both that card and this card from the GY into the Deck.

     UR Rarity
     Swordsoul Grandmaster - Chixiao
     UR Rarity
     Swordsoul Grandmaster - Chixiao
     UR Rarity
     Swordsoul Grandmaster - Chixiao
     LIGHT 8
     Swordsoul Grandmaster - Chixiao
     Đại sư kiếm hồn - Xích Tiêu
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể thêm lên tay của mình hoặc loại bỏ 1 "Swordsoul" khỏi Deck của bạn. (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 lá bài "Swordsoul" hoặc 1 quái thú Wyrm khỏi tay hoặc Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng khác trên sân; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If this card is Synchro Summoned: You can add to your hand or banish 1 "Swordsoul" card from your Deck. (Quick Effect): You can banish 1 "Swordsoul" card or 1 Wyrm monster from your hand or GY, then target 1 other Effect Monster on the field; negate its effects until the end of this turn. You can only use 1 "Swordsoul Grandmaster - Chixiao" effect per turn, and only once that turn.

     UR Rarity
     Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
     UR Rarity
     Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
     UR Rarity
     Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
     FIRE 10
     Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan
     Thực thể kiếm hồn tà ác - Thất Tinh Long Uyên
     • ATK:

     • 2900

     • DEF:

     • 2300


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú Wyrm non-Tuner
     Nếu bạn Triệu hồi Synchro một quái thú Wyrm khác, trong khi quái thú này ở trên sân: Bạn có thể rút 1 lá bài. Nếu đối thủ Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ 1 trong số (các) quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1200 thiệt hại cho đối thủ. Khi đối thủ của bạn kích hoạt Bài Phép/Bẫy hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài đó, và nếu bạn làm điều đó, gây 1200 thiệt hại cho đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner Wyrm monsters If you Synchro Summon another Wyrm monster, while this monster is on the field: You can draw 1 card. If your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can banish 1 of those monster(s), and if you do, inflict 1200 damage to your opponent. When your opponent activates a Spell/Trap Card or effect (Quick Effect): You can banish that card, and if you do, inflict 1200 damage to your opponent. You can only use each effect of "Swordsoul Sinister Sovereign - Qixing Longyuan" once per turn.

     UR Rarity
     Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
     UR Rarity
     Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
     UR Rarity
     Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
     WATER 10
     Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
     Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 3000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.

     UR Rarity
     Visas Amritara
     UR Rarity
     Visas Amritara
     UR Rarity
     Visas Amritara
     LIGHT 8
     Visas Amritara
     Visas Amritara
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     1+ Tunner + 1 quái thú ÁNH SÁNG
     Tên của lá bài này trở thành "Visas Starfrost" khi ở trên sân. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Visas Amritara" một lần mỗi lượt. Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy đề cập đến "Visas Starfrost" từ Deck của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú do bạn điều khiển, đồng thời tất cả quái thú Synchro mà bạn điều khiển sẽ tăng 800 ATK ở lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1+ Tuners + 1 LIGHT monster This card's name becomes "Visas Starfrost" while on the field. You can only use each of the following effects of "Visas Amritara" once per turn. If this card is Synchro Summoned: You can add 1 Spell/Trap that mentions "Visas Starfrost" from your Deck to your hand. During your Main Phase: You can destroy 1 monster you control, also all Synchro Monsters you control will gain 800 ATK this turn.

     Cần 29 UR

     UR Rarity
     Maxx "C"3 card
     UR Rarity
     Nibiru, the Primal Being3 card
     UR Rarity
     Gem-Knight Lady Brilliant Diamond1 card
     UR Rarity
     Gem-Knight Master Diamond2 card
     UR Rarity
     Superheavy Samurai Monk Big Benkei3 card
     UR Rarity
     Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi3 card
     UR Rarity
     Accel Synchro Stardust Dragon1 card
     UR Rarity
     Baronne de Fleur1 card
     UR Rarity
     Borreload Savage Dragon1 card
     UR Rarity
     Ash Blossom & Joyous Spring3 card
     UR Rarity
     Effect Veiler3 card
     UR Rarity
     Superheavy Samurai Motorbike3 card
     UR Rarity
     Primathmech Alembertian1 card
     UR Rarity
     Brilliant Fusion1 card

     Main: 41 Extra: 15

     SR Rarity
     3 cardDroll & Lock Bird
     SR Rarity
     3 cardDroll & Lock Bird
     Droll & Lock Bird
     WIND 1
     Droll & Lock Bird
     Chim chọc và khoá
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
     Phân loại:

     R Rarity
     1 cardGem-Knight Lazuli
     R Rarity
     1 cardGem-Knight Lazuli
     Gem-Knight Lazuli
     EARTH 1
     Gem-Knight Lazuli
     Hiệp sĩ đá quý Lazuli
     • ATK:

     • 600

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này được gửi đến Mộ bởi một hiệu ứng bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thường trong Mộ của mình; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 Normal Monster in your Graveyard; add that target to your hand.


     SR Rarity
     3 cardGem-Knight Quartz
     SR Rarity
     3 cardGem-Knight Quartz
     Gem-Knight Quartz
     EARTH 4
     Gem-Knight Quartz
     Hiệp sĩ đá quý quặng
     • ATK:

     • 1500

     • DEF:

     • 1500


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; Úp 1 Lá bài Phép Liên tục "Fusion" trực tiếp từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Gem-Knight" . Nếu lá bài này được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Fusion và được gửi đến Mộ hoặc bị loại bỏ: Bạn có thể thêm 1 quái thú "Gem-Knight" từ Mộ lên tay của mình, ngoại trừ "Gem-Knight Quartz". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gem-Knight Quartz" một lần trong mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If your opponent controls a monster: You can discard this card; Set 1 "Fusion" Continuous Spell directly from your Deck, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except "Gem-Knight" monsters. If this card is used as material for a Fusion Summon, and sent to the GY or banished: You can add 1 "Gem-Knight" monster from your GY to your hand, except "Gem-Knight Quartz". You can only use each effect of "Gem-Knight Quartz" once per turn.


     UR Rarity
     3 cardMaxx "C"
     UR Rarity
     3 cardMaxx "C"
     Maxx "C"
     EARTH 2
     Maxx "C"
     “G” sinh sản
     • ATK:

     • 500

     • DEF:

     • 200


     Hiệu ứng (VN):

     Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
     Phân loại:

     UR Rarity
     3 cardNibiru, the Primal Being
     UR Rarity
     3 cardNibiru, the Primal Being
     Nibiru, the Primal Being
     LIGHT 11
     Nibiru, the Primal Being
     Dạng sống nguyên thủy, Nibiru
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 600


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase, nếu đối thủ của bạn được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt từ 5 quái thú hoặc lớn hơn trong lượt này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế càng nhiều quái thú ngửa trên sân nhất có thể, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Primal Being Token" (Rock / LIGHT / Cấp độ 11 / ATK? / DEF?) đến sân của đối thủ. (ATK / DEF của Token này trở thành ATK / DEF tổng của các quái thú đã bị Hiến tế.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Nibiru, the Primal Being" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During the Main Phase, if your opponent Normal or Special Summoned 5 or more monsters this turn (Quick Effect): You can Tribute as many face-up monsters on the field as possible, and if you do, Special Summon this card from your hand, then Special Summon 1 "Primal Being Token" (Rock/LIGHT/Level 11/ATK ?/DEF ?) to your opponent's field. (This Token's ATK/DEF become the combined original ATK/DEF of the Tributed monsters.) You can only use this effect of "Nibiru, the Primal Being" once per turn.
     Phân loại:

     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Scales
     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Scales
     Superheavy Samurai Scales
     EARTH 4
     Superheavy Samurai Scales
     Vũ giả nặng ký câ-N B-ằng
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu đối thủ của bạn điều khiển 2 quái thú hoặc lớn hơn và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Superheavy Samurai Scales"; Triệu hồi Đặc biệt nó ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Scales" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If your opponent controls 2 or more monsters and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower "Superheavy Samurai" monster in your Graveyard, except "Superheavy Samurai Scales"; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Scales" once per turn.


     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Soulhorns
     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Soulhorns
     Superheavy Samurai Soulhorns
     EARTH 1
     Superheavy Samurai Soulhorns
     Sừng hồn vũ giả nặng ký đôi
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 300


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng của lá bài này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulhorns" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. It can make a second attack during each Battle Phase. While this card is equipped to a monster by this card's effect: You can Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulhorns" once per turn.


     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Soulpeacemaker
     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Soulpeacemaker
     Superheavy Samurai Soulpeacemaker
     EARTH 1
     Superheavy Samurai Soulpeacemaker
     Hồn vũ giả nặng ký hòa giải
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay hoặc sân của bạn cho mục tiêu đó. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú bởi hiệu ứng này, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể tấn công quái thú bạn điều khiển, ngoại trừ quái thú được trang bị. Bạn có thể hiến tế một quái thú mà bạn điều khiển được trang bị bằng lá bài này bằng hiệu ứng của lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or field to that target. While this card is equipped to a monster by this effect, monsters your opponent controls cannot attack monsters you control, except the equipped monster. You can Tribute a monster you control equipped with this card by this card's effect; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Soulpeacemaker" once per turn.


     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Soulpiercer
     R Rarity
     1 cardSuperheavy Samurai Soulpiercer
     Superheavy Samurai Soulpiercer
     EARTH 4
     Superheavy Samurai Soulpiercer
     Nỏ hồn vũ giả nặng ký
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Superheavy Samurai" mà bạn điều khiển; trang bị cho quái thú này từ tay của bạn hoặc cạnh của bạn trên sân cho mục tiêu đó. Nếu nó tấn công quái thú ở Tư thế Phòng thủ, gây thiệt hại xuyên thủng cho đối thủ của bạn. Nếu lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể thêm 1 "Superheavy Samurai" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Soulpiercer".


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can target 1 "Superheavy Samurai" monster you control; equip this monster from your hand or your side of the field to that target. If it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Soulpiercer".


     SR Rarity
     2 cardSuperheavy Samurai Wagon
     SR Rarity
     2 cardSuperheavy Samurai Wagon
     Superheavy Samurai Wagon
     EARTH 4
     Superheavy Samurai Wagon
     Vũ giả nặng ký xe thồ-8
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể thay đổi lá bài Tư thế Phòng thủ mặt ngửa mà bạn điều khiển thành Tư thế Tấn công và nếu bạn làm điều đó, hãy thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Wagon" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When this card is Normal or Special Summoned: You can change its battle position. This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. If you have no Spells/Traps in your GY: You can change this face-up Defense Position card you control to Attack Position, and if you do, add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Wagon" once per turn.


     N Rarity
     1 cardGem-Knight Lapis
     N Rarity
     1 cardGem-Knight Lapis
     Gem-Knight Lapis
     EARTH 3
     Gem-Knight Lapis
     Hiệp sĩ đá quý Lapis
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 100


     Hiệu ứng (VN):

     Là bạn tốt nhất của Lazuli, người lính này quan tâm sâu sắc đến hạnh phúc của bạn bè cô.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     The best of friends with Lazuli, this soldier deeply cares about the well-being of her friends.


     N Rarity
     1 cardPSY-Frame Driver
     N Rarity
     1 cardPSY-Frame Driver
     PSY-Frame Driver
     LIGHT 6
     PSY-Frame Driver
     Người điều khiển khung-CỨ
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".


     Hiệu ứng gốc (EN):

     A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".


     UR Rarity
     3 cardSuperheavy Samurai Monk Big Benkei
     UR Rarity
     3 cardSuperheavy Samurai Monk Big Benkei
     Superheavy Samurai Monk Big Benkei
     EARTH 81
     Superheavy Samurai Monk Big Benkei
     Tăng binh nặng ký to Benkei
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 3500


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Nếu bạn điều khiển một quái thú "Superheavy Samurai" : Bạn có thể thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai Soul" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" từ tay hoặc Deck của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn. Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] If you control a "Superheavy Samurai" monster: You can add 1 "Superheavy Samurai Soul" monster from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can send 1 "Superheavy Samurai Big Benkei" from your hand or Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card from your hand. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Monk Big Benkei" once per turn.


     UR Rarity
     3 cardSuperheavy Samurai Prodigy Wakaushi
     UR Rarity
     3 cardSuperheavy Samurai Prodigy Wakaushi
     Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
     DARK 48
     Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi
     Thần đồng nặng ký WakaU-4
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 1500


     Hiệu ứng (VN):

     [ Hiệu ứng Pendulum ]
     Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể đặt 1 quái thú Dao "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", trong Vùng Pendulum khác của bạn, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần mỗi lượt.
     [ Hiệu ứng quái thú ]
     Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ tay hoặc Deck của bạn trong Thế Thủ, đồng thời bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Superheavy Samurai" . Nếu lá bài này được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro và được thêm vào Extra Deck của bạn khi ngửa mặt: Bạn có thể đặt lá bài này vào Vùng Pendulum của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" một lần trong lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     [ Pendulum Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can place 1 "Superheavy Samurai" Pendulum Monster from your Deck, except "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi", in your other Pendulum Zone, then Special Summon this card. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn. [ Monster Effect ] If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard 1 monster; Special Summon 1 "Superheavy Samurai" monster from your hand or Deck in Defense Position, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Superheavy Samurai" monsters. If this card is used as Synchro Material and added to your Extra Deck face-up: You can place this card in your Pendulum Zone. You can only use each effect of "Superheavy Samurai Prodigy Wakaushi" once per turn.


     UR Rarity
     3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
     UR Rarity
     3 cardAsh Blossom & Joyous Spring
     Ash Blossom & Joyous Spring
     FIRE 3
     Ash Blossom & Joyous Spring
     Tro hoa xuân hạnh phúc
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 1800


     Hiệu ứng (VN):

     Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
     ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
     ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
     ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
     Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
     Phân loại:

     UR Rarity
     3 cardEffect Veiler
     UR Rarity
     3 cardEffect Veiler
     Effect Veiler
     LIGHT 1
     Effect Veiler
     Người che đậy hiệu ứng
     • ATK:

     • 0

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Trong Main Phase của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, cho đến khi kết thúc lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate the effects of that face-up monster your opponent controls, until the end of this turn.
     Phân loại:

     SR Rarity
     2 cardPSY-Framegear Gamma
     SR Rarity
     2 cardPSY-Framegear Gamma
     PSY-Framegear Gamma
     LIGHT 2
     PSY-Framegear Gamma
     Bộ khung-CỨ Gamma
     • ATK:

     • 1000

     • DEF:

     • 0


     Hiệu ứng (VN):

     Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.
     Phân loại:

     UR Rarity
     3 cardSuperheavy Samurai Motorbike
     UR Rarity
     3 cardSuperheavy Samurai Motorbike
     Superheavy Samurai Motorbike
     EARTH 2
     Superheavy Samurai Motorbike
     Vũ giả nặng ký mô-tơ-Q
     • ATK:

     • 800

     • DEF:

     • 1200


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu bạn không có Phép/Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; thêm 1 quái thú "Superheavy Samurai" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Superheavy Samurai Motorbike". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Motorbike" một lần mỗi lượt. Một lần trong lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy móc mà bạn điều khiển; tăng Cấp độ của nó lên 2.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard this card; add 1 "Superheavy Samurai" monster from your Deck to your hand, except "Superheavy Samurai Motorbike". You can only use this effect of "Superheavy Samurai Motorbike" once per turn. Once per turn: You can target 1 Machine monster you control; increase its Level by 2.


     SR Rarity
     1 cardBlack Garden
     SR Rarity
     1 cardBlack Garden
     Black Garden
     Spell Field
     Black Garden
     Khu vườn đen

      Hiệu ứng (VN):

      Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt ngửa, ngoại trừ hiệu ứng của "Black Garden": Giảm một nửa ATK của nó, thì người điều khiển quái thú đó Triệu hồi Đặc biệt 1 "Rose Token" (Thực vật / TỐI / Cấp 2 / ATK 800 / DEF 800) sang phần sân của đối phương ở Tư thế tấn công. (Mất ATK này vẫn còn ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân.) Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn với ATK bằng tổng ATK của tất cả quái thú Plant trên sân; phá huỷ lá bài này và càng nhiều quái thú Thực vật trên sân nhất có thể, sau đó, nếu bạn phá huỷ tất cả chúng, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đã chọn mục tiêu đó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If a monster(s) is Normal or Special Summoned face-up, except by the effect of "Black Garden": Halve its ATK, then, the controller of that monster Special Summons 1 "Rose Token" (Plant/DARK/Level 2/ATK 800/DEF 800) to their opponent's field in Attack Position. (This ATK loss remains even if this card leaves the field.) You can target 1 monster in your GY with ATK equal to the total ATK of all Plant monsters on the field; destroy this card and as many Plant monsters on the field as possible, then, if you destroyed all of them, Special Summon that targeted monster.


      UR Rarity
      1 cardBrilliant Fusion
      UR Rarity
      1 cardBrilliant Fusion
      Brilliant Fusion
      Spell Continuous
      Brilliant Fusion
      Kết hợp rực rỡ

       Hiệu ứng (VN):

       Khi lá bài này được kích hoạt: Triệu hồi Fusion 1 "Gem-Knight" Fusion Monster từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ Deck của bạn làm Nguyên liệu Fusion, nhưng thay đổi ATK / DEF của nó thành 0. Nếu lá bài này rời khỏi sân, hãy phá huỷ quái thú đó. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 Spell; quái thú được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của lá bài này nhận được ATK / DEF bằng với ATK / DEF ban đầu của nó, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Brilliant Fusion" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When this card is activated: Fusion Summon 1 "Gem-Knight" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your Deck as Fusion Material, but change its ATK/DEF to 0. If this card leaves the field, destroy that monster. Once per turn: You can discard 1 Spell; the monster Special Summoned by this card's effect gains ATK/DEF equal to its original ATK/DEF, until the end of your opponent's turn. You can only activate 1 "Brilliant Fusion" per turn.


       SR Rarity
       1 cardGem-Knight Fusion
       SR Rarity
       1 cardGem-Knight Fusion
       Gem-Knight Fusion
       Spell Normal
       Gem-Knight Fusion
       Hiệp sĩ đá quý kết hợp

        Hiệu ứng (VN):

        Triệu hồi Fusion 1 "Gem-Knight" từ Extra Deck của bạn, sử dụng quái thú từ tay bạn hoặc trên phần sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 "Gem-Knight" khỏi Mộ của mình; thêm lá bài này lên tay của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Fusion Summon 1 "Gem-Knight" Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or your side of the field as Fusion Materials. If this card is in your Graveyard: You can banish 1 "Gem-Knight" monster from your Graveyard; add this card to your hand.


        UR Rarity
        1 cardGem-Knight Lady Brilliant Diamond
        UR Rarity
        1 cardGem-Knight Lady Brilliant Diamond
        Gem-Knight Lady Brilliant Diamond
        EARTH 10
        Gem-Knight Lady Brilliant Diamond
        Hiệp sĩ đá quý chị kim cương rạng rỡ
        • ATK:

        • 3400

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú "Gem-Knight"
        Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Gem-Knight Lady Brilliant Diamond(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Gem-Knight" ngửa mà bạn điều khiển đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Gem-Knight" từ Extra Deck của bạn, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 "Gem-Knight" monsters Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. You can only Special Summon "Gem-Knight Lady Brilliant Diamond(s)" once per turn. Once per turn: You can send 1 face-up "Gem-Knight" monster you control to the Graveyard, and if you do, Special Summon 1 "Gem-Knight" Fusion Monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


        R Rarity
        2 cardGem-Knight Lady Lapis Lazuli
        R Rarity
        2 cardGem-Knight Lady Lapis Lazuli
        Gem-Knight Lady Lapis Lazuli
        EARTH 5
        Gem-Knight Lady Lapis Lazuli
        Hiệp sĩ đá quý chị Lapis Lazuli
        • ATK:

        • 2400

        • DEF:

        • 1000


        Hiệu ứng (VN):

        "Gem-Knight Lapis" + 1 quái thú "Gem-Knight"
        Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion với các Nguyên liệu Fusion ở trên. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Gem-Knight Lady Lapis Lazuli(s)" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 "Gem-Knight" từ Deck Chính hoặc Extra Deck của bạn vào Mộ, và nếu bạn làm điều đó, gây 500 sát thương cho đối thủ của bạn cho mỗi quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trên sân.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        "Gem-Knight Lapis" + 1 "Gem-Knight" monster Must first be Fusion Summoned with the above Fusion Materials. You can only Special Summon "Gem-Knight Lady Lapis Lazuli(s)" once per turn. Once per turn: You can send 1 "Gem-Knight" monster from your Main Deck or Extra Deck to the Graveyard, and if you do, inflict 500 damage to your opponent for each Special Summoned monster on the field.


        UR Rarity
        2 cardGem-Knight Master Diamond
        UR Rarity
        2 cardGem-Knight Master Diamond
        Gem-Knight Master Diamond
        EARTH 9
        Gem-Knight Master Diamond
        Hiệp sĩ đá quý đại kim cương
        • ATK:

        • 2900

        • DEF:

        • 2500


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú "Gem-Knight"
        Đầu tiên phải được Triệu hồi Fusion. Lá bài này nhận được 100 ATK cho mỗi "Gem-" trong Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Gem-Knight" Cấp 7 hoặc thấp hơn khỏi Mộ của mình; cho đến End Phase, tên của lá bài này trở thành tên của quái thú đó và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng ban đầu của quái thú đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 "Gem-Knight" monsters Must first be Fusion Summoned. This card gains 100 ATK for each "Gem-" monster in your Graveyard. Once per turn: You can banish 1 Level 7 or lower "Gem-Knight" Fusion Monster from your Graveyard; until the End Phase, this card's name becomes that monster's, and replace this effect with that monster's original effects.


        R Rarity
        1 cardCross-Sheep
        R Rarity
        1 cardCross-Sheep
        Cross-Sheep
        EARTH
        Cross-Sheep
        Cừu móc vải
        • ATK:

        • 700

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có tên khác nhau
        Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đến một khu vực mà lá bài này chỉ đến: Bạn có thể áp dụng các hiệu ứng sau, theo trình tự, dựa trên loại lá bài của (các) quái thú mà lá bài này chỉ đến.
        ● Ritual: Rút 2 lá bài, sau đó gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ. ● Fusion: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. ● Synchro: Tất cả quái thú bạn điều khiển nhận được 700 ATK. ● Xyz: Tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 700 ATK.
        Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cross-Sheep" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different names If a monster is Special Summoned to a zone this card points to: You can apply the following effects, in sequence, based on the card types of the monster(s) this card points to. ● Ritual: Draw 2 cards, then discard 2 cards. ● Fusion: Special Summon 1 Level 4 or lower monster from your GY. ● Synchro: All monsters you control gain 700 ATK. ● Xyz: All monsters your opponent controls lose 700 ATK. You can only use this effect of "Cross-Sheep" once per turn.


        SR Rarity
        1 cardGem-Knight Phantom Quartz
        SR Rarity
        1 cardGem-Knight Phantom Quartz
        Gem-Knight Phantom Quartz
        EARTH
        Gem-Knight Phantom Quartz
        Hiệp sĩ đá quý bóng ma quặng
        • ATK:

        • 1450

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái

        Dưới-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú "Gem-"
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 lá bài "Gem-Knight" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn có thể trả 1000 LP; Triệu hồi Fusion 1 "Gem-Knight" từ Extra Deck của bạn, bằng cách xáo trộn Nguyên liệu Fusion mà bạn sở hữu được liệt kê của bạn, những quái thú bị loại bỏ hoặc trong Mộ, nhưng nó không thể tấn công trực tiếp trong lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Gem-Knight Phantom Quartz" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 "Gem-" monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 "Gem-Knight" card from your Deck to your hand. You can pay 1000 LP; Fusion Summon 1 "Gem-Knight" Fusion Monster from your Extra Deck, by shuffling Fusion Materials in your possession listed on it into your Deck, that are banished or in the GY, but it cannot attack directly this turn. You can only use each effect of "Gem-Knight Phantom Quartz" once per turn.


        SR Rarity
        1 cardSuperheavy Samurai Scarecrow
        SR Rarity
        1 cardSuperheavy Samurai Scarecrow
        Superheavy Samurai Scarecrow
        EARTH
        Superheavy Samurai Scarecrow
        Vũ giả nặng ký bù nhìn-C
        • ATK:

        • 0

        • LINK-1

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái


        Hiệu ứng (VN):

        1 quái thú "Superheavy Samurai"
        Không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Link. Mặc dù bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình, nhưng bạn sẽ không bị thiệt hại khi chiến đấu từ tấn công liên quan đến lá bài này. Nếu bạn không có lá bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú "Superheavy Samurai" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó đến khu vực của bạn mà lá bài này chỉ đến, ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Superheavy Samurai Scarecrow" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 "Superheavy Samurai" monster Cannot be used as Link Material. While you have no Spells/Traps in your GY, you take no battle damage from attacks involving this card. If you have no Spells/Traps in your GY: You can discard 1 monster, then target 1 "Superheavy Samurai" monster in your GY; Special Summon it to your zone this card points to, in Defense Position. You can only use this effect of "Superheavy Samurai Scarecrow" once per turn.


        UR Rarity
        1 cardAccel Synchro Stardust Dragon
        UR Rarity
        1 cardAccel Synchro Stardust Dragon
        Accel Synchro Stardust Dragon
        WIND 8
        Accel Synchro Stardust Dragon
        Rồng bụi sao đồng bộ cực tốc
        • ATK:

        • 2500

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 Tuner Cấp 2 hoặc thấp hơn từ Mộ của bạn. Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Stardust Dragon" từ Extra Deck của bạn (đây được coi là Triệu hồi Synchro), sau đó, ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro bằng cách sử dụng các quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu. Lượt này, những quái thú được Triệu hồi Synchro bởi hiệu ứng này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Accel Synchro Stardust Dragon" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can Special Summon 1 Level 2 or lower Tuner from your GY. During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Stardust Dragon" from your Extra Deck (this is treated as a Synchro Summon), then, immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster using monsters you control as material. This turn, the monsters Synchro Summoned by this effect are unaffected by your opponent's activated effects. You can only use each effect of "Accel Synchro Stardust Dragon" once per turn.


        UR Rarity
        1 cardBaronne de Fleur
        UR Rarity
        1 cardBaronne de Fleur
        Baronne de Fleur
        WIND 10
        Baronne de Fleur
        Baronne de Fleur
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 2400


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


        UR Rarity
        1 cardBorreload Savage Dragon
        UR Rarity
        1 cardBorreload Savage Dragon
        Borreload Savage Dragon
        DARK 8
        Borreload Savage Dragon
        Rồng nạp nòng xúng man rợ
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 2500


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể trang bị 1 quái thú Link từ Mộ của bạn vào lá bài này và nếu bạn làm điều đó, hãy đặt Borrel Counter trên lá bài này bằng Link Rating của quái thú Link đó. Lá bài này nhận được tấn công bằng một nửa số tấn công của quái thú được trang bị bởi hiệu ứng của nó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 Borrel Counter khỏi lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Borreload Savage Dragon" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can equip 1 Link Monster from your GY to this card, and if you do, place Borrel Counters on this card equal to that Link Monster's Link Rating. This card gains ATK equal to half the ATK of the monster equipped to it by its effect. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can remove 1 Borrel Counter from this card; negate the activation. You can only use this effect of "Borreload Savage Dragon" once per turn.


        SR Rarity
        1 cardGarden Rose Maiden
        SR Rarity
        1 cardGarden Rose Maiden
        Garden Rose Maiden
        DARK 5
        Garden Rose Maiden
        Thiếu nữ vườn hoa hồng
        • ATK:

        • 1600

        • DEF:

        • 2400


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Black Garden" từ Deck hoặc Mộ lên tay của mình. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Rose Dragon" hoặc 1 quái thú Synchro Rồng trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Garden Rose Maiden" một lần trong mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Special Summoned: You can add 1 "Black Garden" from your Deck or GY to your hand. You can banish this card from your GY, then target 1 "Rose Dragon" monster or 1 Dragon Synchro Monster in your GY; Special Summon it. You can only use each effect of "Garden Rose Maiden" once per turn.


        R Rarity
        1 cardSuperheavy Samurai Ninja Sarutobi
        R Rarity
        1 cardSuperheavy Samurai Ninja Sarutobi
        Superheavy Samurai Ninja Sarutobi
        EARTH 8
        Superheavy Samurai Ninja Sarutobi
        Ninja nặng ký Saruto-B
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 2800


        Hiệu ứng (VN):

        1 Tuner loại Máy + 1 hoặc nhiều quái thú "Superheavy Samurai"
        Lá bài này có thể tấn công khi đang ở Tư thế Phòng thủ ngửa. Nếu có, hãy áp dụng DEF của nó cho Damage Calculation. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi, nếu bạn không có Bài Phép / Bẫy trong Mộ của mình: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 500 sát thương cho đối thủ của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 Machine-Type Tuner + 1 or more non-Tuner "Superheavy Samurai" monsters This card can attack while in face-up Defense Position. If it does, apply its DEF for damage calculation. Once per turn, during either player's turn, if you have no Spell/Trap Cards in your Graveyard: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it, and if you do, inflict 500 damage to your opponent.


        SR Rarity
        1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
        SR Rarity
        1 cardNumber 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
        Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
        EARTH
        Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
        Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
        • ATK:

        • 2100

        • DEF:

        • 2000


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


        UR Rarity
        1 cardPrimathmech Alembertian
        UR Rarity
        1 cardPrimathmech Alembertian
        Primathmech Alembertian
        EARTH
        Primathmech Alembertian
        Người máy toán học hình Alembertian
        • ATK:

        • 2000

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        2+ quái thú Cấp 4
        Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mathmech" Cấp 4 từ tay hoặc Mộ của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể tách 2 đến 4 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó kích hoạt hiệu ứng thích hợp;
        ● 2: Thêm 1 "Mathmech" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
        ● 3: Thêm 1 quái thú Cấp 4 từ Deck của bạn lên tay của bạn.
        ● 4: Thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn lên tay bạn.
        Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Primathmech Alembertian" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2+ Level 4 monsters You can Tribute 1 monster; Special Summon 1 Level 4 "Mathmech" monster from your hand or GY. If this card is Xyz Summoned: You can detach 2 to 4 materials from this card, then activate the appropriate effect; ● 2: Add 1 "Mathmech" card from your Deck to your hand. ● 3: Add 1 Level 4 monster from your Deck to your hand. ● 4: Add 1 Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Primathmech Alembertian" once per turn.


        Hướng Dẫn Chơi

        Video Gameplay
        Deck của SUPERHEAVY SAMURAI trong MASTER DUEL