Thông tin tổng quan của Virtual World

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
UR Rarity
Maxx "C"
EARTH 2
Maxx "C"
“G” sinh sản
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.Phân loại:

SR Rarity
Virtual World Hime - Nyannyan
SR Rarity
Virtual World Hime - Nyannyan
SR Rarity
Virtual World Hime - Nyannyan
WIND 3
Virtual World Hime - Nyannyan
Thiếp thế giới ảo - Nương Nương
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Nếu (các) quái thú Cấp 3 được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này với tư cách là một Tuner, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 3 / Rank 3 hoặc lớn hơn. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các lá bài bị loại bỏ khác của mình; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Virtual World Hime - Nyannyan" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a Level 3 monster(s) is Normal or Special Summoned to your field while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card as a Tuner, but banish it when it leaves the field, also for the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. If this card is banished: You can target 1 of your other banished cards; shuffle it into the Deck. You can only use each effect of "Virtual World Hime - Nyannyan" once per turn.

N Rarity
Virtual World Kirin - Lili
N Rarity
Virtual World Kirin - Lili
N Rarity
Virtual World Kirin - Lili
EARTH 6
Virtual World Kirin - Lili
Kì Lân thế giới ảo - Lân Lân
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu trong tay bạn có lá bài này: Bạn có thể chọn vào 1 "Virtual World" mà bạn điều khiển; gửi 1 "Virtual World" thuộc loại khác (Quái thú, bài Phép, Bẫy) từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó, bạn có thể gửi 1 lá bài "Virtual World" loại thứ ba từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Virtual World Kirin - Lili". Trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 3 / Rank 3 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virtual World Kirin - Lili" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can target 1 "Virtual World" card you control; send 1 "Virtual World" card of a different type (Monster, Spell, Trap) from your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, then, you can send 1 "Virtual World" card of the third type from your Deck to the GY, except "Virtual World Kirin - Lili". For the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of "Virtual World Kirin - Lili" once per turn.

N Rarity
Virtual World Xiezhi - Jiji
N Rarity
Virtual World Xiezhi - Jiji
N Rarity
Virtual World Xiezhi - Jiji
EARTH 3
Virtual World Xiezhi - Jiji
Giải Trãi thế giới ảo - Trãi Trãi
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu trong tay bạn có lá bài này: Bạn có thể chọn vào 1 "Virtual World" mà bạn điều khiển; gửi 1 "Virtual World" thuộc loại khác (Quái thú, bài Phép, Bẫy) từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó, trong End Phase của lượt này, bạn có thể thêm 1 "Virtual World" từ Mộ đến tay bạn, ngoại trừ "Virtual World Xiezhi - Jiji". Trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 3 / Rank 3 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virtual World Xiezhi - Jiji" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can target 1 "Virtual World" card you control; send 1 "Virtual World" card of a different type (Monster, Spell, Trap) from your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, then, during the End Phase of this turn, you can add 1 "Virtual World" monster from your GY to your hand, except "Virtual World Xiezhi - Jiji". For the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of "Virtual World Xiezhi - Jiji" once per turn.

N Rarity
PSY-Frame Driver
N Rarity
PSY-Frame Driver
N Rarity
PSY-Frame Driver
LIGHT 6
PSY-Frame Driver
Người điều khiển khung-CỨ
 • ATK:

 • 2500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Một người lính Psychic cưỡi vào chiến đấu chống lại Lực lượng An ninh trên dòng sét, sử dụng một bộ khuếch đại tự động có tên "PSY-Frame".


Hiệu ứng gốc (EN):

A Psychic soldier that rides into battle against the Security Forces on currents of lightning, using an autonomic amplifier called "PSY-Frame".

UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
UR Rarity
Ash Blossom & Joyous Spring
FIRE 3
Ash Blossom & Joyous Spring
Tro hoa xuân hạnh phúc
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.Phân loại:

SR Rarity
PSY-Framegear Gamma
SR Rarity
PSY-Framegear Gamma
SR Rarity
PSY-Framegear Gamma
LIGHT 2
PSY-Framegear Gamma
Bộ khung-CỨ Gamma
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bởi một hiệu ứng của lá bài. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú trong khi bạn không điều khiển quái thú nào (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này từ tay của bạn và 1 "PSY-Frame Driver" từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, và nếu bạn làm điều đó , vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, loại bỏ những quái thú ngửa được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng này.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by a card effect. When your opponent activates a monster effect while you control no monsters (Quick Effect): You can Special Summon both this card from your hand and 1 "PSY-Frame Driver" from your hand, Deck, or GY, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that monster. During the End Phase, banish the face-up monsters Special Summoned by this effect.Phân loại:

SR Rarity
Virtual World Mai-Hime - Lulu
SR Rarity
Virtual World Mai-Hime - Lulu
SR Rarity
Virtual World Mai-Hime - Lulu
WIND 3
Virtual World Mai-Hime - Lulu
Người con gái thế giới ảo - Thụy Thụy
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu trong tay bạn có lá bài này: Bạn có thể chọn vào 1 "Virtual World" mà bạn điều khiển; gửi 1 "Virtual World" thuộc loại khác (Quái thú, bài Phép, Bẫy) từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó, bạn có thể thêm 1 lá bài "Virtual World" loại thứ ba từ Deck của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Virtual World Mai-Hime - Lulu". Trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 3 / Rank 3 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virtual World Mai-Hime - Lulu" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can target 1 "Virtual World" card you control; send 1 "Virtual World" card of a different type (Monster, Spell, Trap) from your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, then, you can add 1 "Virtual World" card of the third type from your Deck to your hand, except "Virtual World Mai-Hime - Lulu". For the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of "Virtual World Mai-Hime - Lulu" once per turn.

R Rarity
Virtual World Roshi - Laolao
R Rarity
Virtual World Roshi - Laolao
R Rarity
Virtual World Roshi - Laolao
WIND 6
Virtual World Roshi - Laolao
Lão Sư thế giới ảo - Lão Lão
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Nếu trong tay bạn có lá bài này: Bạn có thể chọn vào 1 "Virtual World" mà bạn điều khiển; gửi 1 "Virtual World" thuộc loại khác (Quái thú, bài Phép, Bẫy) từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Virtual World" Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ, với tên khác với lá bài được gửi đến Mộ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 3 / Rank 3 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virtual World Roshi - Laolao" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is in your hand: You can target 1 "Virtual World" card you control; send 1 "Virtual World" card of a different type (Monster, Spell, Trap) from your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, then, you can Special Summon 1 "Virtual World" monster from your GY in Defense Position, with a different name than the card sent to the GY, but negate its effects. For the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of "Virtual World Roshi - Laolao" once per turn.

UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
UR Rarity
Called by the Grave
Spell Quick
Called by the Grave
Ngôi mộ gọi tên

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.  Phân loại:

  SR Rarity
  Emergency Teleport
  SR Rarity
  Emergency Teleport
  SR Rarity
  Emergency Teleport
  Spell Quick
  Emergency Teleport
  Dịch chuyển khẩn cấp

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Tâm linh Cấp 3 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng loại bỏ nó trong End Phase của lượt này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 Level 3 or lower Psychic-Type monster from your hand or Deck, but banish it during the End Phase of this turn.   Phân loại:

   R Rarity
   Virtual World City - Kauwloon
   R Rarity
   Virtual World City - Kauwloon
   R Rarity
   Virtual World City - Kauwloon
   Spell Normal
   Virtual World City - Kauwloon
   Thành thế giới ảo - Cửu Long

    Hiệu ứng (VN):

    Úp 1 "Virtual World Gate" từ Deck của bạn úp vào Vùng bài Phép & Bẫy của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào sau đây theo trình tự, dựa trên số "Virtual World Gate" mà bạn điều khiển.
    ● 2+: Tất cả "Virtual World" mà bạn điều khiển tăng 200 ATK trong lượt này.
    ● 3+: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.
    ● 4: Triệu hồi Đặc biệt tối đa 4 "Virtual World" có tên khác nhau từ Extra Deck của bạn.
    Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Virtual World City - Kauwloon" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Place 1 "Virtual World Gate" card from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone, then you can apply any of the following effect(s) in sequence, based on the number of "Virtual World Gate" cards you control. ● 2+: All "Virtual World" monsters you control gain 200 ATK this turn. ● 3+: Send the top 3 cards of your Deck to the GY. ● 4: Special Summon up to 4 "Virtual World" monsters with different names from your Extra Deck. You can only activate 1 "Virtual World City - Kauwloon" per turn.

    R Rarity
    Virtual World Gate - Qinglong
    R Rarity
    Virtual World Gate - Qinglong
    R Rarity
    Virtual World Gate - Qinglong
    Spell Continuous
    Virtual World Gate - Qinglong
    Cổng thế giới ảo - Thanh Long

     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể loại bỏ 1 "Virtual World" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Virtual World" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Virtual World Gate - Qinglong" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can banish 1 "Virtual World" card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn (even if this card leaves the field). You can banish this card from your GY; add 1 "Virtual World" monster from your Deck to your hand, then send 1 card from your hand to the GY. You can only use each effect of "Virtual World Gate - Qinglong" once per turn.

     R Rarity
     Virtual World Gate - Chuche
     R Rarity
     Virtual World Gate - Chuche
     R Rarity
     Virtual World Gate - Chuche
     Trap Continuous
     Virtual World Gate - Chuche
     Cổng thế giới ảo - Chu Tước

      Hiệu ứng (VN):

      Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; xáo trộn 2 trong số các "Virtual World" bị loại bỏ của bạn có tên khác với nhau vào Deck, sau đó phá hủy lá bài đó. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Virtual World" mà bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ / Rank của nó 3 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Virtual World Gate - Chuche" một lần trong mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      You can target 1 face-up card on the field; shuffle 2 of your banished "Virtual World" cards with different names from each other into the Deck, then destroy that card. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 "Virtual World" monster you control; increase or decrease its Level/Rank by 3 until the end of this turn. You can only use each effect of "Virtual World Gate - Chuche" once per turn.

      N Rarity
      Virtual World Gate - Xuanwu
      N Rarity
      Virtual World Gate - Xuanwu
      N Rarity
      Virtual World Gate - Xuanwu
      Trap Continuous
      Virtual World Gate - Xuanwu
      Cổng thế giới ảo - Huyền Vũ

       Hiệu ứng (VN):

       Trong Battle Phase, nếu bạn điều khiển một "Virtual World Gate" khác: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Virtual World" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, sau đó gửi 1 lá bài từ tay bạn tới Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Virtual World Gate - Xuanwu" một lần trong mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Virtual World Gate - Xuanwu" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During the Battle Phase, if you control another "Virtual World Gate" card: You can target 1 face-up monster on the field; change its battle position. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 "Virtual World" monster in your GY; Special Summon it, but negate its effects, then send 1 card from your hand to the GY. You can only use each effect of "Virtual World Gate - Xuanwu" once per turn. You can only activate 1 "Virtual World Gate - Xuanwu" per turn.

       Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

       R Rarity
       Stardust Charge Warrior
       R Rarity
       Stardust Charge Warrior
       R Rarity
       Stardust Charge Warrior
       WIND 6
       Stardust Charge Warrior
       Chiến binh xung kích bụi sao
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 1300


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
       Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Charge Warrior" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Stardust Charge Warrior" once per turn. This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.

       SR Rarity
       Vermillion Dragon Mech
       SR Rarity
       Vermillion Dragon Mech
       SR Rarity
       Vermillion Dragon Mech
       FIRE 9
       Vermillion Dragon Mech
       Tàu chiến rồng bạc đỏ son
       • ATK:

       • 2700

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 Tuner khỏi sân đánh tay, Mộ hoặc ngửa của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong số các Tuner bị loại bỏ của mình; thêm nó lên tay của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can banish 1 Tuner from your hand, GY, or face-up field, then target 1 card on the field; destroy it. If this Synchro Summoned card is destroyed by card effect and sent to the GY: You can target 1 of your banished Tuners; add it to your hand.

       UR Rarity
       Virtual World Kyubi - Shenshen
       UR Rarity
       Virtual World Kyubi - Shenshen
       UR Rarity
       Virtual World Kyubi - Shenshen
       WIND 9
       Virtual World Kyubi - Shenshen
       Cáo thế giới ảo - Tiên Tiên
       • ATK:

       • 2800

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Thay vào đó, bất kỳ lá bài nào được gửi từ sân đến Mộ đều bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Virtual World Kyubi - Shenshen" một lần cho mỗi lượt. Khi quái thú của bạn tuyên bố tấn công: Bạn có thể trả lại 1 quái thú bị loại bỏ xuống Mộ của chủ sở hữu. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 2 quái thú khác khỏi Mộ của mình với các Loại và Thuộc tính ban đầu khác nhau; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Any card sent from the field to the GY is banished instead. You can only use each of the following effects of "Virtual World Kyubi - Shenshen" once per turn. When your monster declares an attack: You can return 1 banished monster to the owner's GY. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish 2 other monsters from your GY with different original Types and Attributes from each other; Special Summon this card from your GY.

       SR Rarity
       Coral Dragon
       SR Rarity
       Coral Dragon
       SR Rarity
       Coral Dragon
       WATER 6
       Coral Dragon
       Rồng san hô
       • ATK:

       • 2400

       • DEF:

       • 500


       Hiệu ứng (VN):

       1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
       Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coral Dragon" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this Synchro Summoned card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Coral Dragon" once per turn.

       UR Rarity
       Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
       UR Rarity
       Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
       UR Rarity
       Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
       LIGHT
       Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
       Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
       • ATK:

       • 3000

       • DEF:

       • 3000


       Hiệu ứng (VN):

       2 quái thú Cấp 12
       Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.       Phân loại:

       Cần 21 UR

       UR Rarity
       Illegal Knight1 card
       UR Rarity
       Wandering Gryphon Rider1 card
       UR Rarity
       Water Enchantress of the Temple2 card
       UR Rarity
       Crystal Wing Synchro Dragon1 card
       UR Rarity
       Geomathmech Final Sigma1 card
       UR Rarity
       Virtual World Beast - Jiujiu1 card
       UR Rarity
       Virtual World Kyubi - Shenshen1 card
       UR Rarity
       Ash Blossom & Joyous Spring2 card
       UR Rarity
       Ghost Belle & Haunted Mansion1 card
       UR Rarity
       Beatrice, Lady of the Eternal1 card
       UR Rarity
       Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder1 card
       UR Rarity
       Evolzar Lars1 card
       UR Rarity
       Called by the Grave1 card
       UR Rarity
       Foolish Burial1 card
       UR Rarity
       Forbidden Droplet1 card
       UR Rarity
       Rite of Aramesir3 card
       UR Rarity
       Infinite Impermanence1 card

       Main: 40 Extra: 15

       SR Rarity
       1 cardDroll & Lock Bird
       SR Rarity
       1 cardDroll & Lock Bird
       Droll & Lock Bird
       WIND 1
       Droll & Lock Bird
       Chim chọc và khoá
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 0


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu một (các) lá bài được thêm từ Deck Chính lên tay đối thủ của bạn, ngoại trừ trong Draw Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; trong phần còn lại của lượt này, cả 2 người chơi không thể thêm bài từ Deck Chính lên tay.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If a card(s) is added from the Main Deck to your opponent's hand, except during the Draw Phase (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; for the rest of this turn, cards cannot be added from either player's Main Deck to the hand.
       Phân loại:

       UR Rarity
       1 cardIllegal Knight
       UR Rarity
       1 cardIllegal Knight
       Illegal Knight
       DARK 7
       Illegal Knight
       Hiệp sĩ bất hợp pháp
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2000


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase, nếu bạn không điều khiển quái thú hoặc điều khiển "Adventurer Token" (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Adventurer Token" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 lá bài mà đối thủ điều khiển; trao quyền điều khiển lá bài này cho đối thủ của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy trả lại (các) lá bài đó về tay. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Illegal Knight" một lần trong lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During the Main Phase, if you control no monsters, or control an "Adventurer Token" (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand. If you control an "Adventurer Token" (Quick Effect): You can target up to 2 cards your opponent controls; give control of this card to your opponent, and if you do, return that card(s) to the hand. You can only use each effect of "Illegal Knight" once per turn.


       SR Rarity
       1 cardVirtual World Hime - Nyannyan
       SR Rarity
       1 cardVirtual World Hime - Nyannyan
       Virtual World Hime - Nyannyan
       WIND 3
       Virtual World Hime - Nyannyan
       Thiếp thế giới ảo - Nương Nương
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 1500


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu (các) quái thú Cấp 3 được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này với tư cách là một Tuner, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 3 / Rank 3 hoặc lớn hơn. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 trong các lá bài bị loại bỏ khác của mình; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Virtual World Hime - Nyannyan" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If a Level 3 monster(s) is Normal or Special Summoned to your field while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card as a Tuner, but banish it when it leaves the field, also for the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. If this card is banished: You can target 1 of your other banished cards; shuffle it into the Deck. You can only use each effect of "Virtual World Hime - Nyannyan" once per turn.


       N Rarity
       1 cardVirtual World Kirin - Lili
       N Rarity
       1 cardVirtual World Kirin - Lili
       Virtual World Kirin - Lili
       EARTH 6
       Virtual World Kirin - Lili
       Kì Lân thế giới ảo - Lân Lân
       • ATK:

       • 1800

       • DEF:

       • 600


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu trong tay bạn có lá bài này: Bạn có thể chọn vào 1 "Virtual World" mà bạn điều khiển; gửi 1 "Virtual World" thuộc loại khác (Quái thú, bài Phép, Bẫy) từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó, bạn có thể gửi 1 lá bài "Virtual World" loại thứ ba từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Virtual World Kirin - Lili". Trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 3 / Rank 3 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virtual World Kirin - Lili" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is in your hand: You can target 1 "Virtual World" card you control; send 1 "Virtual World" card of a different type (Monster, Spell, Trap) from your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, then, you can send 1 "Virtual World" card of the third type from your Deck to the GY, except "Virtual World Kirin - Lili". For the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of "Virtual World Kirin - Lili" once per turn.


       R Rarity
       1 cardVirtual World Oto-Hime - Toutou
       R Rarity
       1 cardVirtual World Oto-Hime - Toutou
       Virtual World Oto-Hime - Toutou
       EARTH 6
       Virtual World Oto-Hime - Toutou
       Chị Hằng ở thế giới ảo - Thỏ Thỏ
       • ATK:

       • 1200

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển đều là quái thú Psychic và / hoặc Wyrm, bạn có thể Triệu hồi Bình thường lá bài này mà không cần Hiến tế. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Psychic hoặc Wyrm; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này dưới dạng Tuner, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 3 / Rank 3 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virtual World Oto-Hime - Toutou" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control no monsters, or all monsters you control are Psychic and/or Wyrm monsters, you can Normal Summon this card without Tributing. If this card is in your GY: You can discard 1 Psychic or Wyrm monster; Special Summon this card as a Tuner, but banish it when it leaves the field, also for the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of "Virtual World Oto-Hime - Toutou" once per turn.


       N Rarity
       2 cardVirtual World Xiezhi - Jiji
       N Rarity
       2 cardVirtual World Xiezhi - Jiji
       Virtual World Xiezhi - Jiji
       EARTH 3
       Virtual World Xiezhi - Jiji
       Giải Trãi thế giới ảo - Trãi Trãi
       • ATK:

       • 1000

       • DEF:

       • 1600


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu trong tay bạn có lá bài này: Bạn có thể chọn vào 1 "Virtual World" mà bạn điều khiển; gửi 1 "Virtual World" thuộc loại khác (Quái thú, bài Phép, Bẫy) từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó, trong End Phase của lượt này, bạn có thể thêm 1 "Virtual World" từ Mộ đến tay bạn, ngoại trừ "Virtual World Xiezhi - Jiji". Trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 3 / Rank 3 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virtual World Xiezhi - Jiji" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is in your hand: You can target 1 "Virtual World" card you control; send 1 "Virtual World" card of a different type (Monster, Spell, Trap) from your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, then, during the End Phase of this turn, you can add 1 "Virtual World" monster from your GY to your hand, except "Virtual World Xiezhi - Jiji". For the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of "Virtual World Xiezhi - Jiji" once per turn.


       UR Rarity
       1 cardWandering Gryphon Rider
       UR Rarity
       1 cardWandering Gryphon Rider
       Wandering Gryphon Rider
       WIND 7
       Wandering Gryphon Rider
       Người cưỡi điểu sư lang thang
       • ATK:

       • 2000

       • DEF:

       • 2800


       Hiệu ứng (VN):

       Trong Main Phase, nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc điều khiển "Adventurer Token" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt trong khi bạn điều khiển "Adventurer Token" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể xáo trộn lá bài này vào Deck và nếu bạn làm điều đó, hãy vô hiệu hoá kích hoạt đó, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó Lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wandering Gryphon Rider" một lần cho mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       During the Main Phase, if you control no monsters, or control an "Adventurer Token" (Quick Effect): You can Special Summon this card from your hand. When a card or effect is activated while you control an "Adventurer Token" (Quick Effect): You can shuffle this card into the Deck, and if you do, negate that activation, and if you do that, destroy that card. You can only use each effect of "Wandering Gryphon Rider" once per turn.


       UR Rarity
       2 cardWater Enchantress of the Temple
       UR Rarity
       2 cardWater Enchantress of the Temple
       Water Enchantress of the Temple
       WATER 3
       Water Enchantress of the Temple
       Nữ điều khiển nước của đền
       • ATK:

       • 1500

       • DEF:

       • 1200


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu bạn điều khiển "Adventurer Token": Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi tay của bạn hoặc Mộ; thêm 1 "Rite of Aramesir" từ Deck hoặc Mộ của bạn lên tay của bạn. Nếu bạn điều khiển "Adventurer Token": Bạn có thể đặt 1 Lá Bài Phép Môi Trường có đề cập đến "Adventurer Token" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng bài Phép Môi Trường của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Water Enchantress of the Temple" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If you control an "Adventurer Token": You can Special Summon this card from your hand. You can banish this card from your hand or GY; add 1 "Rite of Aramesir" from your Deck or GY to your hand. If you control an "Adventurer Token": You can place 1 Field Spell that mentions "Adventurer Token" from your Deck face-up in your Field Zone. You can only use each effect of "Water Enchantress of the Temple" once per turn.


       UR Rarity
       2 cardAsh Blossom & Joyous Spring
       UR Rarity
       2 cardAsh Blossom & Joyous Spring
       Ash Blossom & Joyous Spring
       FIRE 3
       Ash Blossom & Joyous Spring
       Tro hoa xuân hạnh phúc
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
       ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
       ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
       ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
       Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
       Phân loại:

       UR Rarity
       1 cardGhost Belle & Haunted Mansion
       UR Rarity
       1 cardGhost Belle & Haunted Mansion
       Ghost Belle & Haunted Mansion
       EARTH 3
       Ghost Belle & Haunted Mansion
       Ma trẻ con ám biệt thự
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 1800


       Hiệu ứng (VN):

       Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; vô hiệu hoá kích hoạt đó.
       ● Thêm (các) lá bài từ Mộ lên tay bài, Deck và / hoặc Extra Deck.
       ● Triệu hồi Đặc biệt (các) Lá bài quái thú từ Mộ.
       ● Loại bỏ (các) lá bài khỏi Mộ.
       Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ghost Belle & Haunted Mansion" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that activation. ● Add a card(s) from the GY to the hand, Deck, and/or Extra Deck. ● Special Summon a Monster Card(s) from the GY. ● Banish a card(s) from the GY. You can only use this effect of "Ghost Belle & Haunted Mansion" once per turn.
       Phân loại:

       SR Rarity
       3 cardVirtual World Mai-Hime - Lulu
       SR Rarity
       3 cardVirtual World Mai-Hime - Lulu
       Virtual World Mai-Hime - Lulu
       WIND 3
       Virtual World Mai-Hime - Lulu
       Người con gái thế giới ảo - Thụy Thụy
       • ATK:

       • 1600

       • DEF:

       • 600


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu trong tay bạn có lá bài này: Bạn có thể chọn vào 1 "Virtual World" mà bạn điều khiển; gửi 1 "Virtual World" thuộc loại khác (Quái thú, bài Phép, Bẫy) từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó, bạn có thể thêm 1 lá bài "Virtual World" loại thứ ba từ Deck của bạn đến tay của bạn, ngoại trừ "Virtual World Mai-Hime - Lulu". Trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 3 / Rank 3 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virtual World Mai-Hime - Lulu" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is in your hand: You can target 1 "Virtual World" card you control; send 1 "Virtual World" card of a different type (Monster, Spell, Trap) from your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, then, you can add 1 "Virtual World" card of the third type from your Deck to your hand, except "Virtual World Mai-Hime - Lulu". For the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of "Virtual World Mai-Hime - Lulu" once per turn.


       R Rarity
       3 cardVirtual World Roshi - Laolao
       R Rarity
       3 cardVirtual World Roshi - Laolao
       Virtual World Roshi - Laolao
       WIND 6
       Virtual World Roshi - Laolao
       Lão Sư thế giới ảo - Lão Lão
       • ATK:

       • 0

       • DEF:

       • 2400


       Hiệu ứng (VN):

       Nếu trong tay bạn có lá bài này: Bạn có thể chọn vào 1 "Virtual World" mà bạn điều khiển; gửi 1 "Virtual World" thuộc loại khác (Quái thú, bài Phép, Bẫy) từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, sau đó, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Virtual World" Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ, với tên khác với lá bài được gửi đến Mộ, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú Cấp 3 / Rank 3 hoặc lớn hơn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virtual World Roshi - Laolao" một lần mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       If this card is in your hand: You can target 1 "Virtual World" card you control; send 1 "Virtual World" card of a different type (Monster, Spell, Trap) from your Deck to the GY, and if you do, Special Summon this card, then, you can Special Summon 1 "Virtual World" monster from your GY in Defense Position, with a different name than the card sent to the GY, but negate its effects. For the rest of this turn, you can only Special Summon Level/Rank 3 or higher monsters. You can only use this effect of "Virtual World Roshi - Laolao" once per turn.


       UR Rarity
       1 cardCalled by the Grave
       UR Rarity
       1 cardCalled by the Grave
       Called by the Grave
       Spell Quick
       Called by the Grave
       Ngôi mộ gọi tên

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
        Phân loại:

        R Rarity
        1 cardDracoback, the Rideable Dragon
        R Rarity
        1 cardDracoback, the Rideable Dragon
        Dracoback, the Rideable Dragon
        Spell Equip
        Dracoback, the Rideable Dragon
        Rồng có thể cưỡi, Dracoback

         Hiệu ứng (VN):

         Chỉ trang bị cho quái thú mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Dracoback, the Rideable Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Dracoback, the Rideable Dragon" một lần mỗi lượt. Trong khi lá bài này được trang bị cho quái thú không có Hiệu ứng: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; trả lại nó lên tay. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Adventurer Token" mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Equip only to a monster you control. You can only control 1 "Dracoback, the Rideable Dragon". You can only use each of the following effects of "Dracoback, the Rideable Dragon" once per turn. While this card is equipped to a non-Effect Monster: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand. If this card is sent to the GY: You can target 1 "Adventurer Token" you control; equip this card to that target.


         SR Rarity
         2 cardEmergency Teleport
         SR Rarity
         2 cardEmergency Teleport
         Emergency Teleport
         Spell Quick
         Emergency Teleport
         Dịch chuyển khẩn cấp

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Tâm linh Cấp 3 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck của bạn, nhưng loại bỏ nó trong End Phase của lượt này.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Special Summon 1 Level 3 or lower Psychic-Type monster from your hand or Deck, but banish it during the End Phase of this turn.
          Phân loại:

          SR Rarity
          1 cardFateful Adventure
          SR Rarity
          1 cardFateful Adventure
          Fateful Adventure
          Spell Continuous
          Fateful Adventure
          Hành trình định mệnh

           Hiệu ứng (VN):

           Một lần mỗi lượt, lần đầu tiên quái thú bạn điều khiển được trang bị bài Phép Trang bị sẽ bị phá huỷ trong chiến đấu, nó sẽ không bị phá huỷ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Fateful Adventure" một lần trong lượt. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể thêm 1 quái thú có đề cập đến "Adventurer Token" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ. Nếu (các) quái thú được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể lấy 1 Trang bị bài Phép có đề cập đến "Adventurer Token" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc trang bị cho 1 "Adventurer Token" mà bạn điều khiển.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Once per turn, the first time a monster you control equipped with an Equip Spell would be destroyed by battle, it is not destroyed. You can only use each of the following effects of "Fateful Adventure" once per turn. During your Main Phase: You can add 1 monster that mentions "Adventurer Token" from your Deck to your hand, then send 1 card from your hand to the GY. If a monster(s) is Normal or Special Summoned: You can take 1 Equip Spell that mentions "Adventurer Token" from your Deck, and either add it to your hand or equip it to 1 "Adventurer Token" you control.


           UR Rarity
           1 cardFoolish Burial
           UR Rarity
           1 cardFoolish Burial
           Foolish Burial
           Spell Normal
           Foolish Burial
           Mai táng rất ngu

            Hiệu ứng (VN):

            Gửi 1 quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Send 1 monster from your Deck to the GY.
            Phân loại:

            UR Rarity
            1 cardForbidden Droplet
            UR Rarity
            1 cardForbidden Droplet
            Forbidden Droplet
            Spell Quick
            Forbidden Droplet
            Giọt thánh bị cấm

             Hiệu ứng (VN):

             Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
             Phân loại:

             UR Rarity
             3 cardRite of Aramesir
             UR Rarity
             3 cardRite of Aramesir
             Rite of Aramesir
             Spell Normal
             Rite of Aramesir
             Thuật triệu hồi Aramesir

              Hiệu ứng (VN):

              Nếu bạn không điều khiển "Adventurer Token": Triệu hồi Đặc biệt 1 "Adventurer Token" (Tiên/THỔ/Cấp 4/ATK 2000/DEF 2000), thì nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Fateful Adventure", bạn có thể đặt 1 "Fateful Adventure" từ Deck ngửa mặt trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. Bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú trên sân trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú được Triệu hồi Đặc biệt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Rite of Aramesir" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              If you control no "Adventurer Token": Special Summon 1 "Adventurer Token" (Fairy/EARTH/Level 4/ATK 2000/DEF 2000), then if you do not control "Fateful Adventure", you can place 1 "Fateful Adventure" from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. You cannot activate the effects of monsters on the field the turn you activate this card, except Special Summoned monsters'. You can only activate 1 "Rite of Aramesir" per turn.


              R Rarity
              3 cardVirtual World City - Kauwloon
              R Rarity
              3 cardVirtual World City - Kauwloon
              Virtual World City - Kauwloon
              Spell Normal
              Virtual World City - Kauwloon
              Thành thế giới ảo - Cửu Long

               Hiệu ứng (VN):

               Úp 1 "Virtual World Gate" từ Deck của bạn úp vào Vùng bài Phép & Bẫy của bạn, sau đó bạn có thể áp dụng bất kỳ hiệu ứng nào sau đây theo trình tự, dựa trên số "Virtual World Gate" mà bạn điều khiển.
               ● 2+: Tất cả "Virtual World" mà bạn điều khiển tăng 200 ATK trong lượt này.
               ● 3+: Gửi 3 lá bài trên cùng trong Deck của bạn đến Mộ.
               ● 4: Triệu hồi Đặc biệt tối đa 4 "Virtual World" có tên khác nhau từ Extra Deck của bạn.
               Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Virtual World City - Kauwloon" mỗi lượt.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               Place 1 "Virtual World Gate" card from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone, then you can apply any of the following effect(s) in sequence, based on the number of "Virtual World Gate" cards you control. ● 2+: All "Virtual World" monsters you control gain 200 ATK this turn. ● 3+: Send the top 3 cards of your Deck to the GY. ● 4: Special Summon up to 4 "Virtual World" monsters with different names from your Extra Deck. You can only activate 1 "Virtual World City - Kauwloon" per turn.


               R Rarity
               3 cardVirtual World Gate - Qinglong
               R Rarity
               3 cardVirtual World Gate - Qinglong
               Virtual World Gate - Qinglong
               Spell Continuous
               Virtual World Gate - Qinglong
               Cổng thế giới ảo - Thanh Long

                Hiệu ứng (VN):

                Bạn có thể loại bỏ 1 "Virtual World" khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân). Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Virtual World" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó gửi 1 lá bài từ tay của bạn đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Virtual World Gate - Qinglong" một lần cho mỗi lượt.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                You can banish 1 "Virtual World" card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; negate its effects until the end of this turn (even if this card leaves the field). You can banish this card from your GY; add 1 "Virtual World" monster from your Deck to your hand, then send 1 card from your hand to the GY. You can only use each effect of "Virtual World Gate - Qinglong" once per turn.


                UR Rarity
                1 cardInfinite Impermanence
                UR Rarity
                1 cardInfinite Impermanence
                Infinite Impermanence
                Trap Normal
                Infinite Impermanence
                Vô thường vĩnh viễn

                 Hiệu ứng (VN):

                 Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó, nếu lá bài này được Úp trước khi kích hoạt và đang ở trên sân đang được thực thi, trong phần còn lại của lượt này, tất cả các hiệu ứng Phép / Bẫy khác trong cột này sẽ bị vô hiệu hoá. Nếu bạn không có điều khiển lá bài nào, bạn có thể kích hoạt lá bài này từ tay của mình.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 Target 1 face-up monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then, if this card was Set before activation and is on the field at resolution, for the rest of this turn all other Spell/Trap effects in this column are negated. If you control no cards, you can activate this card from your hand.
                 Phân loại:

                 R Rarity
                 2 cardVirtual World Gate - Chuche
                 R Rarity
                 2 cardVirtual World Gate - Chuche
                 Virtual World Gate - Chuche
                 Trap Continuous
                 Virtual World Gate - Chuche
                 Cổng thế giới ảo - Chu Tước

                  Hiệu ứng (VN):

                  Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; xáo trộn 2 trong số các "Virtual World" bị loại bỏ của bạn có tên khác với nhau vào Deck, sau đó phá hủy lá bài đó. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Virtual World" mà bạn điều khiển; tăng hoặc thấp hơn Cấp độ / Rank của nó 3 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Virtual World Gate - Chuche" một lần trong mỗi lượt.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  You can target 1 face-up card on the field; shuffle 2 of your banished "Virtual World" cards with different names from each other into the Deck, then destroy that card. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 "Virtual World" monster you control; increase or decrease its Level/Rank by 3 until the end of this turn. You can only use each effect of "Virtual World Gate - Chuche" once per turn.


                  N Rarity
                  2 cardVirtual World Gate - Xuanwu
                  N Rarity
                  2 cardVirtual World Gate - Xuanwu
                  Virtual World Gate - Xuanwu
                  Trap Continuous
                  Virtual World Gate - Xuanwu
                  Cổng thế giới ảo - Huyền Vũ

                   Hiệu ứng (VN):

                   Trong Battle Phase, nếu bạn điều khiển một "Virtual World Gate" khác: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi tư thế chiến đấu của nó. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Virtual World" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó, sau đó gửi 1 lá bài từ tay bạn tới Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Virtual World Gate - Xuanwu" một lần trong mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Virtual World Gate - Xuanwu" mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   During the Battle Phase, if you control another "Virtual World Gate" card: You can target 1 face-up monster on the field; change its battle position. During your Main Phase: You can banish this card from your GY, then target 1 "Virtual World" monster in your GY; Special Summon it, but negate its effects, then send 1 card from your hand to the GY. You can only use each effect of "Virtual World Gate - Xuanwu" once per turn. You can only activate 1 "Virtual World Gate - Xuanwu" per turn.


                   UR Rarity
                   1 cardCrystal Wing Synchro Dragon
                   UR Rarity
                   1 cardCrystal Wing Synchro Dragon
                   Crystal Wing Synchro Dragon
                   WIND 8
                   Crystal Wing Synchro Dragon
                   Rồng đồng bộ cánh tinh thể
                   • ATK:

                   • 3000

                   • DEF:

                   • 2500


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 Tuner + 1+ quái thú Synchro non-Tuner
                   Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú ban đầu bị phá huỷ ATK cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn của đối thủ, trong damage calculation: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu trong damage calculation đó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Tuner + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that monster, and if you do that, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn. If this card battles an opponent's Level 5 or higher monster, during damage calculation: This card gains ATK equal to the current ATK of the opponent's monster it is battling during that damage calculation only.


                   UR Rarity
                   1 cardGeomathmech Final Sigma
                   UR Rarity
                   1 cardGeomathmech Final Sigma
                   Geomathmech Final Sigma
                   FIRE 12
                   Geomathmech Final Sigma
                   Người máy toán học lửa tột cùng Sigma
                   • ATK:

                   • 3000

                   • DEF:

                   • 0


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                   Không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ "Mathmech" , khi ở trong Vùng Extra Monster Zone. Nếu lá bài này trong Vùng Extra Monster Zone đấu với quái thú của đối thủ, thì bất kỳ thiệt hại nào mà nó gây ra cho đối thủ của bạn sẽ tăng gấp đôi. Nếu lá bài này bị phá hủy trong chiến đấu, hoặc nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của chủ nhân bị phá hủy bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể thêm 1 "Mathmech" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Geomathmech Final Sigma" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Unaffected by card effects, except "Mathmech" cards, while in the Extra Monster Zone. If this card in the Extra Monster Zone battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled. If this card is destroyed by battle, or if this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card effect: You can add 1 "Mathmech" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Geomathmech Final Sigma" once per turn.


                   R Rarity
                   1 cardHyper Psychic Riser
                   R Rarity
                   1 cardHyper Psychic Riser
                   Hyper Psychic Riser
                   EARTH 6
                   Hyper Psychic Riser
                   Siêu nhà tâm linh hồi phục
                   • ATK:

                   • 2000

                   • DEF:

                   • 600


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                   quái thú có ít ATK hơn lá bài này không thể tấn công, cả hai người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú ngửa trên sân có nhiều ATK hơn lá bài này. Nếu lá bài này thuộc quyền sở hữu của bạn bị lá bài đối thủ phá hủy và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Tuner và 1 quái thú non-Tuner trong Mộ của mình có cùng Loại và Thuộc tính với nhau; thêm chúng lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Hyper Psychic Riser" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Monsters with less ATK than this card cannot attack, also neither player can activate the effects of face-up monsters on the field with more ATK than this card. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card and sent to your GY: You can target 1 Tuner and 1 non-Tuner monster in your GY with the same Type and Attribute as each other; add them to your hand. You can only use this effect of "Hyper Psychic Riser" once per turn.


                   SR Rarity
                   1 cardMetaphys Horus
                   SR Rarity
                   1 cardMetaphys Horus
                   Metaphys Horus
                   LIGHT 6
                   Metaphys Horus
                   Rồng Horus siêu hình
                   • ATK:

                   • 2300

                   • DEF:

                   • 1600


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                   Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể kích hoạt (các) hiệu ứng thích hợp, tùy thuộc vào (các) quái thú non-Tuner được sử dụng làm Nguyên liệu Synchro;
                   ● Quái thú thường: Lá bài ngửa này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của lá bài khác trong lượt này.
                   ● Quái thú Hiệu ứng: Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; vô hiệu hoá hiệu ứng của mục tiêu đó.
                   ● Quái thú Pendulum: Đối thủ của bạn chọn 1 quái thú mà họ điều khiển và giao quyền điều khiển cho bạn, nhưng nó không thể tấn công lượt này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can activate the appropriate effect(s), depending on the non-Tuner monster(s) used as Synchro Material; ● Normal Monster: This face-up card is unaffected by other card effects this turn. ● Effect Monster: You can target 1 other face-up card on the field; negate that target's effects. ● Pendulum Monster: Your opponent chooses 1 monster they control and gives control of it to you, but it cannot attack this turn.


                   R Rarity
                   1 cardMuddy Mudragon
                   R Rarity
                   1 cardMuddy Mudragon
                   Muddy Mudragon
                   DARK 6
                   Muddy Mudragon
                   Rồng bùn lầy lội
                   • ATK:

                   • 500

                   • DEF:

                   • 2200


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                   Lá bài này có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ 1 Nguyên liệu Fusion nào có tên được liệt kê cụ thể trên Lá bài quái thú Fusion, nhưng (các) Nguyên liệu Fusion khác phải chính xác. Trong Main Phase của bạn, nếu bạn điều khiển lá bài Được triệu hồi Synchro này: Bạn có thể Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của mình, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm Nguyên liệu Fusion, bao gồm cả lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Muddy Mudragon" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card can be used as a substitute for any 1 Fusion Material whose name is specifically listed on the Fusion Monster Card, but the other Fusion Material(s) must be correct. During your Main Phase, if you control this Synchro Summoned card: You can Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as Fusion Material, including this card. You can only use this effect of "Muddy Mudragon" once per turn.


                   SR Rarity
                   1 cardRavenous Crocodragon Archethys
                   SR Rarity
                   1 cardRavenous Crocodragon Archethys
                   Ravenous Crocodragon Archethys
                   WATER 9
                   Ravenous Crocodragon Archethys
                   Rồng cá sấu háu ăn Archethys
                   • ATK:

                   • 1000

                   • DEF:

                   • 1000


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                   Nhận 500 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Ravenous Crocodragon Archethys" một lần mỗi lượt.
                   ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút những lá bài bằng với số lượng Lá bài non-Tuner được sử dụng cho Triệu hồi Synchro của nó.
                   ● (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; phá hủy nó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Gains 500 ATK/DEF for each card in your hand. You can only use each of the following effects of "Ravenous Crocodragon Archethys" once per turn. ● If this card is Synchro Summoned: You can draw cards equal to the number of non-Tuners used for its Synchro Summon. ● (Quick Effect): You can discard 2 cards, then target 1 card on the field; destroy it.


                   R Rarity
                   1 cardStardust Charge Warrior
                   R Rarity
                   1 cardStardust Charge Warrior
                   Stardust Charge Warrior
                   WIND 6
                   Stardust Charge Warrior
                   Chiến binh xung kích bụi sao
                   • ATK:

                   • 2000

                   • DEF:

                   • 1300


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
                   Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Charge Warrior" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Stardust Charge Warrior" once per turn. This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.


                   UR Rarity
                   1 cardVirtual World Beast - Jiujiu
                   UR Rarity
                   1 cardVirtual World Beast - Jiujiu
                   Virtual World Beast - Jiujiu
                   WIND 6
                   Virtual World Beast - Jiujiu
                   Thú thế giới ảo - Thứu Thứu
                   • ATK:

                   • 2400

                   • DEF:

                   • 1700


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                   Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi bạn có 2 hoặc nhiều quái thú trong Mộ của mình với cùng Loại và Thuộc tính ban đầu, nhưng tên khác nhau. Bạn có thể loại bỏ 2 quái thú khỏi Mộ của bạn có cùng Loại và Thuộc tính ban đầu, nhưng tên khác nhau, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; gửi nó đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Virtual World Beast - Jiujiu" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Cannot be destroyed by battle or card effects while you have 2 or more monsters in your GY with the same original Type and Attribute, but different names. You can banish 2 monsters from your GY with the same original Type and Attribute, but different names, then target 1 card on the field; send it to the GY. You can only use this effect of "Virtual World Beast - Jiujiu" once per turn.


                   UR Rarity
                   1 cardVirtual World Kyubi - Shenshen
                   UR Rarity
                   1 cardVirtual World Kyubi - Shenshen
                   Virtual World Kyubi - Shenshen
                   WIND 9
                   Virtual World Kyubi - Shenshen
                   Cáo thế giới ảo - Tiên Tiên
                   • ATK:

                   • 2800

                   • DEF:

                   • 2400


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                   Thay vào đó, bất kỳ lá bài nào được gửi từ sân đến Mộ đều bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Virtual World Kyubi - Shenshen" một lần cho mỗi lượt. Khi quái thú của bạn tuyên bố tấn công: Bạn có thể trả lại 1 quái thú bị loại bỏ xuống Mộ của chủ sở hữu. Trong Main Phase của bạn, ngoại trừ lượt lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ 2 quái thú khác khỏi Mộ của mình với các Loại và Thuộc tính ban đầu khác nhau; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Any card sent from the field to the GY is banished instead. You can only use each of the following effects of "Virtual World Kyubi - Shenshen" once per turn. When your monster declares an attack: You can return 1 banished monster to the owner's GY. During your Main Phase, except the turn this card was sent to the GY: You can banish 2 other monsters from your GY with different original Types and Attributes from each other; Special Summon this card from your GY.


                   SR Rarity
                   1 cardCoral Dragon
                   SR Rarity
                   1 cardCoral Dragon
                   Coral Dragon
                   WATER 6
                   Coral Dragon
                   Rồng san hô
                   • ATK:

                   • 2400

                   • DEF:

                   • 500


                   Hiệu ứng (VN):

                   1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
                   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coral Dragon" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this Synchro Summoned card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Coral Dragon" once per turn.


                   UR Rarity
                   1 cardBeatrice, Lady of the Eternal
                   UR Rarity
                   1 cardBeatrice, Lady of the Eternal
                   Beatrice, Lady of the Eternal
                   LIGHT
                   Beatrice, Lady of the Eternal
                   Quý bà sự trường tồn, Beatrice
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 2800


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cấp 6 / Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách gửi 1 "Burning Abyss" từ tay bạn đến Mộ, sau đó sử dụng 1 "Dante" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Nếu được Triệu hồi theo cách này, hiệu ứng sau sẽ không thể được kích hoạt trong lượt này. Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; gửi 1 lá bài từ Deck của bạn đến Mộ. Nếu lá bài mà bạn sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Burning Abyss" từ Extra Deck của mình, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 6 monsters / You can also Xyz Summon this card by sending 1 "Burning Abyss" monster from your hand to the Graveyard, then using 1 "Dante" monster you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) If Summoned this way, the following effect cannot be activated this turn. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; send 1 card from your Deck to the Graveyard. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 "Burning Abyss" monster from your Extra Deck, ignoring its Summoning conditions.


                   UR Rarity
                   1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                   UR Rarity
                   1 cardDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                   Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                   LIGHT
                   Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
                   Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
                   • ATK:

                   • 3000

                   • DEF:

                   • 3000


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cấp 12
                   Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
                   Phân loại:

                   UR Rarity
                   1 cardEvolzar Lars
                   UR Rarity
                   1 cardEvolzar Lars
                   Evolzar Lars
                   FIRE
                   Evolzar Lars
                   Bạo chúa tiến hóa Lars
                   • ATK:

                   • 2500

                   • DEF:

                   • 1500


                   Hiệu ứng (VN):

                   2 quái thú Cấp 6
                   Khi lá bài này có nguyên liệu, đối thủ không thể chọn mục tiêu nó bằng hiệu ứng quái thú. Khi đối thủ kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, hoặc chỉ 1 nguyên liệu nếu tất cả nguyên liệu của lá bài này là Bò sát và/hoặc Khủng long, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài ngửa mặt mà đối thủ điều khiển; vô hiệu hoá hiệu ứng của nó cho đến hết lượt này.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2 Level 6 monsters While this card has material, your opponent cannot target it with monster effects. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card, or just 1 material if all this card's materials are Reptile and/or Dinosaur, then target 1 face-up card your opponent controls; negate its effects until the end of this turn.


                   SR Rarity
                   1 cardVirtual World Phoenix - Fanfan
                   SR Rarity
                   1 cardVirtual World Phoenix - Fanfan
                   Virtual World Phoenix - Fanfan
                   EARTH
                   Virtual World Phoenix - Fanfan
                   Phượng thế giới ảo - Hoàng Hoàng
                   • ATK:

                   • 2600

                   • DEF:

                   • 2000


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú Cấp 6
                   Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển và 1 lá bài trong Mộ; loại bỏ chúng. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này bị phá hủy bởi chiến đấu với quái thú đang tấn công của đối thủ hoặc bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ khi đang ở trong Vùng quái thú của chủ nhân của nó: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Virtual World" có cùng Loại và Thuộc tính với nhau từ Deck của bạn . Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng "Virtual World Phoenix - Fanfan" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ Level 6 monsters Once per turn: You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up card your opponent controls and 1 card in either GY; banish them. If this Xyz Summoned card is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or by an opponent's card effect while in its owner's Monster Zone: You can Special Summon 2 "Virtual World" monsters with the same Type and Attribute as each other from your Deck. You can only use this effect of "Virtual World Phoenix - Fanfan" once per turn.


                   SR Rarity
                   1 cardWollow, Founder of the Drudge Dragons
                   SR Rarity
                   1 cardWollow, Founder of the Drudge Dragons
                   Wollow, Founder of the Drudge Dragons
                   DARK
                   Wollow, Founder of the Drudge Dragons
                   Rồng nô lệ của kẻ báo tử trước, Wollow
                   • ATK:

                   • 2400

                   • DEF:

                   • 1300


                   Hiệu ứng (VN):

                   2+ quái thú Cấp 6
                   quái thú bạn điều khiển nhận được 100 ATK / DEF cho mỗi lá bài trong Mộ của đối thủ. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trong Mộ của đối thủ và tách 1 hoặc 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó kích hoạt hiệu ứng thích hợp;
                   ● 1: Trả lại cho Deck.
                   ● 2: Nếu mục tiêu là quái thú, hãy Triệu hồi Đặc biệt nó theo hướng ngửa hoặc trong Tư thế Phòng thủ úp, đến ô của bạn. Nếu không, hãy đặt nó trên sân của bạn.
                   Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Wollow, Founder of the Drudge Dragons" một lần mỗi lượt.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   2+ Level 6 monsters Monsters you control gain 100 ATK/DEF for each card in your opponent's GY. (Quick Effect): You can target 1 card in your opponent's GY and detach 1 or 2 materials from this card, then activate the appropriate effect; ● 1: Return it to the Deck. ● 2: If the target is a monster, Special Summon it face-up, or in face-down Defense Position, to your field. If it is not, Set it on your field. You can only use this effect of "Wollow, Founder of the Drudge Dragons" once per turn.                   Deck của VIRTUAL WORLD trong MASTER DUEL