Hướng Dẫn Chơi Rikka

Hướng Dẫn Chơi Rikka

  Rikka là một deck mà bạn vừa múa vừa ngắm waifu, tuy tốn 1/3 cuộc đời của bạn để combo xong nhưng nếu opp hên vẫn clear cả sân bạn sau đó họ kích hoạt numeron network


 anyway, đây là một deck khá mạnh, quay hơi mỗi tay nhưng art đẹp, tương đối rẻ

 Lối chơi : Combo
Type Chính : Plant

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
CORE

 

Rikka Petal (x3)

N Rarity
Rikka Petal
N Rarity
Rikka Petal
Rikka Petal
WATER 1
Rikka Petal
Cánh lục cánh tuyết
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lấy 1 "Rikka" từ Deck của mình, ngoại trừ "Rikka Petal", và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú thực vật. Trong End Phase của đối thủ, khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Thực vật: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rikka Petal" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can take 1 "Rikka" monster from your Deck, except "Rikka Petal", and either add it to your hand or send it to the GY, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except Plant monsters. During your opponent's End Phase, while this card is in your GY, if you control no monsters or all monsters you control are Plant monsters: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Rikka Petal" once per turn.


 Chad và F2P


có khả năng search quái Rikka hoặc ném quái Rikka xuống mộ => có khả năng combo tùy tình huống tốt
Có khả năng tự nhảy vào cuối lượt opp => + thêm 1 body cho turn sau combo và body này có khả năng search hoặc mill, là Plant để link

Level 1 => normal summon được nếu quá brick XD

Rikka Princess (x2-3)

R Rarity
Rikka Princess
R Rarity
Rikka Princess
Rikka Princess
WATER 4
Rikka Princess
Công chúa lục cánh tuyết
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, nhưng trong khi nó nằm ngửa trong Vùng quái thú, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái Thực vật. Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú, trong khi bạn điều khiển quái thú "Rikka" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể xáo bài này từ tay hoặc Mộ vào quái thú Deck và Hiến Tế 1 Thực vật; vô hiệu hoá ảnh hưởng đó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rikka Princess" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon this card from your hand, but while it is face-up in the Monster Zone, you cannot Special Summon monsters, except Plant monsters. When your opponent activates a monster effect, while you control a "Rikka" monster (Quick Effect): You can shuffle this card from your hand or GY into the Deck and Tribute 1 Plant monster; negate that effect. You can only use each effect of "Rikka Princess" once per turn.


 Chad và F2P


 Level 4 ( lên được Strenna ) có khả năng tự nhảy từ tay và có khả năng negate, quá hoàn hảo cho 1 quái có thể search được và tự hồi hàng bản thân về deck việc HIẾN TẾ 1 quái Plant lại là cộng tài nguyên cho bọn này chứ không phải là mất tài nguyên vì bọn này bị hiến tế như vua mang long bào :)

Mudan the Rikka Fairy (x2-3)

SR Rarity
Mudan the Rikka Fairy
SR Rarity
Mudan the Rikka Fairy
Mudan the Rikka Fairy
WATER 6
Mudan the Rikka Fairy
Tiên lục cánh tuyết Mẫu Đơn
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Thực vật; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc được Triệu hồi Đặc biệt do hiệu ứng của quái thú Thực vật: Bạn có thể thêm 1 "Rikka" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mudan the Rikka Fairy" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 Plant monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Normal Summoned, or Special Summoned by the effect of a Plant monster: You can add 1 "Rikka" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Mudan the Rikka Fairy" once per turn.


 tui khuyên anh em đem x2 con này thôi vì dù có tự nhảy nhưng con này đôi khi vẫn brick -.-


 1> có khả năng tự nhảy sau khi HIẾN TẾ 1 quái Plant để trigger effect bọn khác
 2> khi được nhảy lên sân bởi bất kỳ lá Plant nào ( kể cả normal summon và khả năng nhảy của con này ), bạn search hẳn 1 Spell/Trap Rikka ( là search Spell/Trap duy nhất ở thời điểm hiện tại của bọn Rikka )

Primula the Rikka Fairy (x1-2)

N Rarity
Primula the Rikka Fairy
N Rarity
Primula the Rikka Fairy
Primula the Rikka Fairy
WATER 4
Primula the Rikka Fairy
Tiên lục cánh tuyết Anh Thảo
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Nếu một quái thú bạn điều khiển bị Hiến Tế (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình ở Tư thế Phòng thủ. Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 quái thú Thực vật mà bạn điều khiển; tăng (các) Cấp độ của họ lên 2 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Primula the Rikka Fairy" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If a monster you control is Tributed (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can target up to 2 Plant monsters you control; increase their Level(s) by 2 until the end of this turn. You can only use each effect of "Primula the Rikka Fairy" once per turn.


 chơi x1 nếu bạn không dùng Rikka Rank 6, x2 nếu bạn dùng Rikka Rank 6 do tỉ lệ Rikka Rank 6 ( Kanzashi ) đang flop để mix với nhiều engine khác nên con này cũng chỉ mang một vài trò nhảy lên khi có quái bị HIẾN TẾ chứ effect tăng level hiện tại không được trọng dụng nhiều

Snowdrop the Rikka Fairy (x1-2)

R Rarity
Snowdrop the Rikka Fairy
R Rarity
Snowdrop the Rikka Fairy
Snowdrop the Rikka Fairy
WATER 8
Snowdrop the Rikka Fairy
Tiên lục cánh tuyết Sen Tuyết
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 2600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Thực vật; Triệu hồi Đặc biệt cả lá bài này và 1 quái thú Thực vật khác từ tay bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Thực vật. Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Plant mà bạn điều khiển; tất cả quái thú Thực vật mà bạn đang điều khiển trở thành Cấp của quái thú đó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Snowdrop the Rikka Fairy" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute 1 Plant monster; Special Summon both this card and 1 other Plant monster from your hand, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except Plant monsters. You can target 1 Plant monster you control; all Plant monsters you currently control become that monster's Level until the end of this turn. You can only use each effect of "Snowdrop the Rikka Fairy" once per turn.


 là keycard của Teardrop enjoyer


 do con này search được và lâu lâu khá brick nên tui chỉ đem x1, có khả năng nhảy chính bản thân và 1 quái Plant khác trên tay sau khi HIẾN TẾ 1 quái Plant  và có khả năng làm tất cả quái Plant thành Level của 1 quái Plant mà bạn chọn. Chính vì thế bạn có thể ra Teardrop ( chọn con này -> ra Teardrop -> Kaiju trá hình | Strenna ( chọn Primula -> hồi hàng, nhảy boss Hyperyton )

Rikka Glamour (x3)

SR Rarity
Rikka Glamour
SR Rarity
Rikka Glamour
Rikka Glamour
Spell Normal
Rikka Glamour
Sự rạng rỡ lục cánh tuyết

  Hiệu ứng (VN):

  Khi bạn kích hoạt lá bài này, bạn cũng có thể Hiến tế 1 quái thú Plant; thêm 1 "Rikka" từ Deck của bạn lên tay của bạn, sau đó, nếu bạn Hiến tế quái thú khi bạn kích hoạt lá bài này, hãy thêm 1 quái thú Thực vật, có cùng Cấp độ ban đầu với "Rikka" nhưng tên khác, từ Deck của bạn đến tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Rikka Glamour" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When you activate this card, you can also Tribute 1 Plant monster; add 1 "Rikka" monster from your Deck to your hand, then, if you Tributed a monster when you activated this card, add 1 Plant monster, with the same original Level as that "Rikka" monster but a different name, from your Deck to your hand. You can only activate 1 "Rikka Glamour" per turn.


   searcher lỏd


   có khả năng search 1 quái Rikka, nếu bạn kích hoạt lá này mà HIẾN TẾ 1 quái Plant thì bạn search nốt 1 Plant nữa ( với lần mới nãy là 2 search ), quái đó cùng Level với quái Rikka bạn search lần thứ 1 nhưng khác Level, và lá này search được bởi Mudan, nói chung lá này tuy search được, Hard once per turn nhưng bóc lên tay thì cực ngon.

  Rikka Konkon (x2-3)

  SR Rarity
  Rikka Konkon
  SR Rarity
  Rikka Konkon
  Rikka Konkon
  Spell Field
  Rikka Konkon
  Lục cánh tuyết đến đi

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu bạn điều khiển một quái thú "Rikka" : Bạn có thể Úp 1 Lá bài Phép / Bẫy "Rikka" trực tiếp từ Deck của bạn vào Vùng bài Phép & Bẫy của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Thực vật. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rikka Konkon" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, nếu bạn Hiến Tế một quái thú Thực vật mà bạn điều khiển để kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng "Rikka" , bạn có thể Hiến Tế bất kỳ 1 quái thú ngửa nào mà đối thủ của bạn điều khiển, ngay cả khi bạn không điều khiển nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If you control a "Rikka" monster: You can Set 1 "Rikka" Spell/Trap directly from your Deck to your Spell & Trap Zone, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Plant monsters. You can only use this effect of "Rikka Konkon" once per turn. Once per turn, if you would Tribute a Plant monster you control to activate a "Rikka" card or effect, you can Tribute any 1 face-up monster your opponent controls, even though you do not control it.


    tui đem x3 lá này, thậm chí đem cả terraforming để bóc em nó


    lá này giúp bạn úp hẳn 1 Spell/Trap từ deck lên sân ( search )

    còn có khả năng hiến tế quái của opp nếu như bạn phải dùng hiệu ứng hoặc bài Rikka mà có hiệu ứng hiến tế quái Plant nên lá này vừa cộng tài nguyên bạn, vừa trừ tài nguyên opp, quá OP cho 1 cái field SR ( F2P nếu bạn chơi lâu )

   Rikka Sheet (x1)

   N Rarity
   Rikka Sheet
   N Rarity
   Rikka Sheet
   Rikka Sheet
   Trap Normal
   Rikka Sheet
   Lớp băng lục cánh tuyết

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú mặt ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển, ngoài ra, bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Thực vật; người chơi không thể kích hoạt hiệu ứng của quái thú ngửa mặt đó trên sân trong lượt này, do đó, nếu bạn Loại bỏ quái thú khi bạn kích hoạt lá bài này, hãy điều khiển quái thú đó cho đến End Phase, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ trở thành quái thú Thực vật cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Rikka Sheet" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster your opponent controls, also, you can Tribute 1 Plant monster; players cannot activate that face-up monster's effects on the field this turn, then, if you Tributed a monster when you activated this card, take control of that monster until the End Phase, and if you do, it becomes a Plant monster until the End Phase. You can only activate 1 "Rikka Sheet" per turn.


     search được F2P


     có khả năng negate trá hình, lúc bạn dùng lá này mà HIẾN TẾ quái Plant thì cướp luôn con quái đã bị negate trá hình giúp cái board mà bạn quay tay sml để ra mạnh hơn và khó phá hơn ( chắc thế :) )

    Rikka Queen Strenna (x2-3)

    UR Rarity
    Rikka Queen Strenna
    UR Rarity
    Rikka Queen Strenna
    Rikka Queen Strenna
    WATER
    Rikka Queen Strenna
    Thánh nữ lục cánh tuyết Strenna
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Thực vật hoặc "Rikka" trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay của bạn. Nếu lá bài có Nguyên liệu Xyz này được Triệu hồi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Xyz Rank 5 hoặc lớn hơn từ Extra Deck hoặc Mộ của mình, sau đó bạn có thể đưa lá bài này vào nó làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rikka Queen Strenna" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 Plant monster or "Rikka" card in your GY; add it to your hand. If this card with Xyz Material is Tributed: You can Special Summon 1 Rank 5 or higher Plant Xyz Monster from your Extra Deck or GY, then you can attach this card to it as material. You can only use each effect of "Rikka Queen Strenna" once per turn.


     có khả năng nhặt lại 1 quái Plant hoặc Rikka => vừa đánh thuê vừa hồi hàng, lên dễ chỉ cần 2 quái Level 4

     Nếu con này triệu hồi Xyz bị HIẾN TẾ : nhảy 1 con quái Xyz Rank 5 hoặc cao hơn từ Extra Deck hoặc mộ ( thường là Hyperyton con mà có negate ) => con này có thể summon lẫn hồi lại negate hoặc boss của deck

     quá mạnh cho 1 con Rikka ( điểm yếu là UR nên anh em đôi khi hơi rén khi đem x3 )

    Teardrop the Rikka Queen (x1-2)

    UR Rarity
    Teardrop the Rikka Queen
    UR Rarity
    Teardrop the Rikka Queen
    Teardrop the Rikka Queen
    WATER
    Teardrop the Rikka Queen
    Thánh nữ lục cánh tuyết Rơi Lệ
    • ATK:

    • 2800

    • DEF:

    • 2800


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 8
    Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; Hiến tế nó. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có quái thú Thực vật làm nguyên liệu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Teardrop the Rikka Queen" một lần mỗi lượt. Mỗi lần (các) quái thú bị Hiến Tế: Lá bài này nhận được 200 ATK cho mỗi lần, cho đến khi kết thúc lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 8 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 monster on the field; Tribute it. This is a Quick Effect if this card has a Plant monster as material. You can only use this effect of "Teardrop the Rikka Queen" once per turn. Each time a monster(s) is Tributed: This card gains 200 ATK for each, until the end of this turn.


     lên dễ chỉ cần 2 quái Level 8, nên cũng có thể đánh thuê ( yep bạn không nghe nhầm đâu, thời xưa Duel Links còn thiếu thốn thì con này là một con clear sân cực uy tín đấy )


     con này có khả năng HIẾN TẾ quái trên sân và nếu có quái Plant làm nguyên liệu thì có thể HIẾN TẾ trong lượt opp, tăng ATK mỗi lần có quái bị HIẾN TẾ nên có thể góp phần OTK opp    Engine

         Sunavalon

     The One Card Combooooooooooooooooooooo - The One Card Combo 4 Interruption Is Realllllllllllllll

    Sunseed Genius Loci (x3)

    N Rarity
    Sunseed Genius Loci
    N Rarity
    Sunseed Genius Loci
    Sunseed Genius Loci
    EARTH 1
    Sunseed Genius Loci
    Giống thiêng Genius Loci
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 600


    Hiệu ứng (VN):

    '' Hạt giống này chỉ có thể được thu hoạch từ cây thiêng một lần mỗi nghìn năm, và sẽ trở thành thần hộ mệnh cho vùng đất của nó sau một nghìn năm nữa. ''


    Hiệu ứng gốc (EN):

    ''This seed can only be harvested from the sacred tree once every thousand years, and will become the guardian spirit of its land after a thousand more.''


     ờ thì cái engine này xoay quanh khứa này nên bạn đem x3, còn muốn biết vì sao thì kéo xuống phần combo để biết nó là key của cả cái combo

    Sunseed Twin (x1)

    N Rarity
    Sunseed Twin
    N Rarity
    Sunseed Twin
    Sunseed Twin
    EARTH 2
    Sunseed Twin
    Song sinh giống thiêng
    • ATK:

    • 0

    • DEF:

    • 800


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt trong khi bạn điều khiển "Sunavalon" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Thực vật Thường Cấp 4 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này trong Mộ của bạn và 1 quái thú Link mà bạn điều khiển; nếu bạn có 2 hoặc nhiều quái thú Link thực vật trùng tên với nhau trong Mộ của mình, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Sunseed Twin" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is Normal or Special Summoned while you control a "Sunavalon" Link Monster: You can target 1 Level 4 or lower Plant Normal Monster in your GY; Special Summon it. You can banish this card in your GY and 1 Link Monster you control; if you have 2 or more Plant Link Monsters with the same name as each other in your GY, Special Summon 1 of them. You can only use each effect of "Sunseed Twin" once per turn.


     ờ thì con này đóng vai trò là lôi Loci từ mộ sau khi nó xuống mộ để link lên Dryas chứ effect 2 thì tui chưa sài bao giờ vì chưa kịp sài opp surr cmnr

    Aromaseraphy Jasmine (x2)

    UR Rarity
    Aromaseraphy Jasmine
    UR Rarity
    Aromaseraphy Jasmine
    Aromaseraphy Jasmine
    LIGHT
    Aromaseraphy Jasmine
    Thuật sư dạ hương trị liệu Jasmine
    • ATK:

    • 1800

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Dưới-Trái

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú thực vật
    Nếu LP của bạn cao hơn đối thủ, lá bài này và bất kỳ quái thú Plant nào mà nó chỉ đến sẽ không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thực vật từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Aromaseraphy Jasmine" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, nếu bạn tăng LP: Thêm 1 quái thú Thực vật từ Deck của bạn lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Plant monsters If your LP are higher than your opponent's, this card and any Plant monsters it points to cannot be destroyed by battle. You can Tribute 1 monster this card points to; Special Summon 1 Plant monster from your Deck in Defense Position. You can only use this effect of "Aromaseraphy Jasmine" once per turn. Once per turn, if you gain LP: Add 1 Plant monster from your Deck to your hand.


     lên dễ, thường dùng Dryas và 1 quái khác để lên, chủ yếu được dùng hiệu ứng HIẾN TẾ quái lá này chỉ vào để nhảy 1 Plant khác, thường là Lonefire Blossom


     ngoài ra nó còn một khả năng cực mạnh là nếu bạn nhận LP thì search 1 quái Plant từ deck lên tay soft once per turn, nghĩa là 2 copy con này thì search 2 phát

    Sunavalon Dryas (x2-3)

    R Rarity
    Sunavalon Dryas
    R Rarity
    Sunavalon Dryas
    Sunavalon Dryas
    EARTH
    Sunavalon Dryas
    Cây Avalon thiêng Dryas
    • ATK:

    • 0

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Dưới


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú Thực vật Cấp 4 hoặc thấp hơn
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link trong Vùng Extra Monster Zone bằng cách sử dụng "Sunseed Genius Loci" làm nguyên liệu: Bạn có thể thêm 1 "Sunvine" từ Deck của mình lên tay của bạn. Lá bài này không thể được chọn làm mục tiêu cho tấn công, nhưng không ngăn đối thủ của bạn tấn công bạn trực tiếp. Một lần mỗi lượt, nếu bạn nhận sát thương chiến đấu hoặc hiệu ứng: Bạn có thể nhận được nhiều LP đó và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sunvine" từ Extra Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Level 4 or lower Plant monster If this card is Link Summoned in the Extra Monster Zone using "Sunseed Genius Loci" as material: You can add 1 "Sunvine" Spell/Trap from your Deck to your hand. This card cannot be targeted for attacks, but does not prevent your opponent from attacking you directly. Once per turn, if you take battle or effect damage: You can gain that much LP, and if you do, Special Summon 1 "Sunvine" monster from your Extra Deck.


     thường lên bằng Loci, nếu con này dùng Loci để lên thì search spell/trap Sunvine (+1 tài nguyên)


     quan trọng nhất là nếu bạn bị nhận thiệt hại thì con này hồi lại LP bằng lượng vừa nhận sau đó nhảy 1 Sunvine từ Extra Deck để bạn combo tiếp (+1 tài nguyên)

    Sunvine Healer (x1-2)

    R Rarity
    Sunvine Healer
    R Rarity
    Sunvine Healer
    Sunvine Healer
    EARTH
    Sunvine Healer
    Người hồi dây leo thiêng
    • ATK:

    • 600

    • LINK-1

    Mũi tên Link:

    Trên


    Hiệu ứng (VN):

    1 quái thú bình thường thực vật
    Nếu "Sunavalon" mà bạn điều khiển rời khỏi sân bởi hiệu ứng của lá bài: Phá huỷ lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Link "Sunavalon" nhận được LP bằng Link Rating của nó x 300. Khi quái thú Link thực vật của bạn gây sát thương chiến đấu cho đối thủ: Bạn có thể nhận được 600 LP.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    1 Plant Normal Monster If a "Sunavalon" Link Monster you control leaves the field by card effect: Destroy this card. If this card is Special Summoned: You can target 1 "Sunavalon" Link Monster on the field; gain LP equal to its Link Rating x 300. When your Plant Link Monster inflicts battle damage to your opponent: You can gain 600 LP.


     được gọi ra bởi Dryas và + LP. Hết
     ơ bạn còn mong đợi gì nữa à, +1 body để link lên Jasmine là ngon vcl rồi đòi hỏi gì nữa

    Lonefire Blossom (x0-3)

    SR Rarity
    Lonefire Blossom
    SR Rarity
    Lonefire Blossom
    Lonefire Blossom
    FIRE 3
    Lonefire Blossom
    Bông hoa nhóm lửa
    • ATK:

    • 500

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Plant mặt ngửa; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Thực vật từ Deck của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Once per turn: You can Tribute 1 face-up Plant monster; Special Summon 1 Plant monster from your Deck.


     chơi bao nhiêu tùy bạn, con này có thể hiến tế nó và copy của nó 3 lần để làm mỏng deck, sau đó triệu hồi 1 Plant từ deck (yep, triệu hồi này không quan tâm tới level quái Plant nên bạn nhảy cmn bọn Generaider hay gì đó cũng được luôn)

    Mardel Generaider Boss of Light (x0-1)

    UR Rarity
    Mardel, Generaider Boss of Light
    UR Rarity
    Mardel, Generaider Boss of Light
    Mardel, Generaider Boss of Light
    LIGHT 9
    Mardel, Generaider Boss of Light
    Trùm ánh sáng bị săn chung, Mardel
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 2400


    Hiệu ứng (VN):

    Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Mardel, Generaider Boss of Light". Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Generaider" hoặc 1 quái thú Thực vật từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Mardel, Generaider Boss of Light". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Mardel, Generaider Boss of Light" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    You can only control 1 "Mardel, Generaider Boss of Light". If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Generaider" card or 1 Plant monster from your Deck to your hand, except "Mardel, Generaider Boss of Light". You can only use this effect of "Mardel, Generaider Boss of Light" once per turn.


     thường được nhảy ra bởi lá khác - ví dụ như Lonefire Blossom, sau đó con này sẽ search 1 Plant khác từ deck, thường là 1 Plant tự nhảy, bạn có thể search tùy tình huống, nếu combo SGK thì search Laurel

    Aromage Laurel (x0-1)

    R Rarity
    Aromage Laurel
    R Rarity
    Aromage Laurel
    Aromage Laurel
    WIND 1
    Aromage Laurel
    Thuật sư dạ hương Laurel
    • ATK:

    • 800

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu LP của bạn cao hơn đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu bạn tăng LP: Chọn mục tiêu 1 quái thú non-Tuner Plant trên sân; nó được coi như một Tuner trong lượt này. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể nhận được 500 LP. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Aromage Laurel" một lần cho mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If your LP are higher than your opponent's: You can Special Summon this card from your hand. If you gain LP: Target 1 non-Tuner Plant monster on the field; it is treated as a Tuner this turn. If this card is sent to the GY: You can gain 500 LP. You can only use each effect of "Aromage Laurel" once per turn.


     nhớ LP tăng bởi Healer không, nếu LP bạn cao hơn opp thì con này sẽ tự nhảy từ tay, nhưng bạn có thể thay thế nó bởi những lá tự nhảy Plant khác nên con này tùy người chơi
     NHƯNG khi con này chạm mộ sẽ tăng LP, mà tăng LP sẽ trigger effect Jasmine ( combo theo SGK thì sẽ có 2 Jasmine, nghĩa là bạn search 2 quái Plant <=> +2 tài nguyên )

    Sunavalon Melias (x2)

    UR Rarity
    Sunavalon Melias
    UR Rarity
    Sunavalon Melias
    Sunavalon Melias
    EARTH
    Sunavalon Melias
    Cây Avalon thiêng Melias
    • ATK:

    • 0

    • LINK-3

    Mũi tên Link:

    Trái

    Phải

    Trên


    Hiệu ứng (VN):

    2+ quái thú thực vật, bao gồm cả quái thú Link
    Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Sunseed Genius Loci" từ Mộ của bạn. Lá bài này không thể được chọn làm mục tiêu cho tấn công, nhưng không ngăn đối thủ của bạn tấn công bạn trực tiếp. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Sunvine" mà bạn điều khiển mà lá bài này chỉ đến; lượt này, nó có thể tấn công một số lần trong mỗi Battle Phase, lên đến số lượng "Sunavalon" mà bạn hiện đang điều khiển.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2+ Plant monsters, including a Link Monster If this card is Link Summoned: You can Special Summon 1 "Sunseed Genius Loci" from your GY. This card cannot be targeted for attacks, but does not prevent your opponent from attacking you directly. Once per turn: You can target 1 "Sunvine" Link Monster you control that this card points to; this turn, it can attack a number of times each Battle Phase, up to the number of "Sunavalon" Link Monsters you currently control.


     chủ yếu lôi Loci từ mộ lên để Link tiếp ( tội Loci vl ), chưa hết cái effect nhảy Loci có phải once per turn đéo đâu, nên thường lên tận 2 Melias để lôi Loci từ mộ lên 2 lần để link cơ     con này có cả hiệu ứng cho quái Link Sunvine của bạn được con này chỉ vào đánh bằng số quái thú Link Sunavalon bạn đang điều khiển để OTK thuận lợi nếu opp ăn 1 đống negate mà chưa surr

    World Carrotweight Champion (x1)

    R Rarity
    World Carrotweight Champion
    R Rarity
    World Carrotweight Champion
    World Carrotweight Champion
    DARK 4
    World Carrotweight Champion
    Người cà rốt
    • ATK:

    • 1900

    • DEF:

    • 0


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể gửi 1 quái thú Loại thực vật từ tay của bạn hoặc từ mặt ngửa từ sân của bạn vào Mộ, ngoại trừ "World Carrotweight Champion"; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "World Carrotweight Champion" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If this card is in your Graveyard: You can send 1 Plant-Type monster from your hand or face-up from your field to the Graveyard, except "World Carrotweight Champion"; Special Summon this card. You can only use this effect of "World Carrotweight Champion" once per turn.


     nhảy từ mộ bằng cách ném 1 Plant từ tay hoặc sân xuống mộ, search được bằng cả tỷ cách ở trên

    Sunvine Shrine (x1)

    R Rarity
    Sunvine Shrine
    R Rarity
    Sunvine Shrine
    Sunvine Shrine
    Spell Continuous
    Sunvine Shrine
    Đền dây leo thiêng

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt lá bài này bằng cách gửi 1 lá bài từ tay bạn tới Mộ trong khi bạn điều khiển quái thú Link "Sunavalon" Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú Thực vật. Một lần mỗi lượt, trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn Trồng quái thú Thường từ Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt, trong End Phase của đối thủ: Bạn có thể gửi lá bài ngửa này xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 Bẫy liên tục trong Mộ của bạn; Úp nó thành Vùng Phép & Bẫy của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate this card by sending 1 card from your hand to the GY while you control a "Sunavalon" Link Monster. You cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except Plant monsters. Once per turn, during your Main Phase: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Plant Normal Monster from your GY. Once per turn, during your opponent's End Phase: You can send this face-up card to the GY, then target 1 Continuous Trap in your GY; Set it to your Spell & Trap Zone.


      search bởi Dryas và ném Carrot xuống mộ, nhảy Loci từ mộ lên để link tiếp :((

     Spore (x0-1)

     R Rarity
     Spore
     R Rarity
     Spore
     Spore
     WIND 1
     Spore
     Bào tử
     • ATK:

     • 400

     • DEF:

     • 800


     Hiệu ứng (VN):

     Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại thực vật khác khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của bạn và tăng Cấp độ của nó theo Cấp độ của quái thú bị loại bỏ đó. Mỗi người chơi chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng của "Spore" một lần trong mỗi Trận đấu.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     If this card is in your Graveyard: You can banish 1 other Plant-Type monster from your Graveyard; Special Summon this card from your Graveyard and increase its Level by the Level of that banished monster. Each player can only activate the effect of "Spore" once per Duel.


      nhớ con Lonefire Blossom không once per turn kia không, nếu bằng một cách nào đó bạn lôi lại nó lên sân, thì bạn nhảy con này, kệ cái Tuner rẻ rách của nó đi, bạn link bằng con này rồi nhảy lên link phát nữa là cái gì đó rất OP rồi (RIP Level Eater à khoan con chó Level Eater không once per turn thì bị ban là phải rồi)

     Benghalancer the Resurgent (x1)

     SR Rarity
     Benghalancer the Resurgent
     SR Rarity
     Benghalancer the Resurgent
     Benghalancer the Resurgent
     LIGHT
     Benghalancer the Resurgent
     Benghalancer hồi sinh
     • ATK:

     • 2500

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Trái

     Dưới

     Phải

     Trên


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú thực vật
     Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; nhận sát thương bằng ATK của nó, và nếu bạn đã nhận sát thương, hãy trả nó về tay. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ 2 hoặc nhiều quái thú Link khỏi Mộ của bạn có Link Rating tổng bằng chính xác 4; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Benghalancer the Resurgent" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Plant monsters During the Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster your opponent controls; take damage equal to its ATK, and if you did take damage, return it to the hand. If this card is in your GY: You can banish 2 or more Link Monsters from your GY whose combined Link Ratings equal exactly 4; Special Summon this card, but banish it when it leaves the field. You can only use 1 "Benghalancer the Resurgent" effect per turn, and only once that turn.


      Chad, có effect đẩy quái opp về tay, hồi sinh bản thân từ mộ, ATK to

      và cái hồi sinh này kích hoạt ngay cả lượt con này xuống mộ
     => bạn dùng con này để link ra con nào đó rồi nhảy lên để có 2 boss trên sân !!!

     Sunavalon Dryatrentiay (x1)

     UR Rarity
     Sunavalon Dryatrentiay
     UR Rarity
     Sunavalon Dryatrentiay
     Sunavalon Dryatrentiay
     EARTH
     Sunavalon Dryatrentiay
     Cây Avalon thiêng Dryatrentiay
     • ATK:

     • 0

     • LINK-4

     Mũi tên Link:

     Dưới-Trái

     Dưới

     Dưới-Phải

     Trên


     Hiệu ứng (VN):

     2+ quái thú Link
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể thêm 1 "Sunavalon" từ Deck của mình lên tay của bạn. Lá bài này không thể bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ, và không thể được chọn làm mục tiêu để tấn công, nhưng không ngăn đối thủ của bạn tấn công bạn trực tiếp. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể hiến tế 1 quái thú Link mà lá bài này chỉ đến; phá hủy bất kỳ số lượng lá bài nào mà đối thủ của bạn điều khiển, lên đến Link Rating của quái thú đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     2+ Link Monsters If this card is Link Summoned: You can add 1 "Sunavalon" Spell/Trap from your Deck to your hand. This card cannot be destroyed by your opponent's card effects, and cannot be targeted for attacks, but does not prevent your opponent from attacking you directly. Once per turn: You can Tribute 1 Link Monster this card points to; destroy any number of cards your opponent controls, up to that monster's Link Rating.


      một boss với khả năng bắn phá siêu mạnh và opp không phá hủy lá này bởi hiệu ứng và không đấm lá này được :3


      lá này có thể search Bloom nhưng đôi khi có vài người không dùng Bloom do lá đấy brick

     Sunavalon Bloom (x0-1)

     N Rarity
     Sunavalon Bloom
     N Rarity
     Sunavalon Bloom
     Sunavalon Bloom
     Trap Continuous
     Sunavalon Bloom
     Cây Avalon thiêng nở

      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được kích hoạt: Nếu bạn điều khiển quái thú Thực vật Link-4 hoặc lớn hơn khi hiệu ứng này được thực thi, hãy vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Trong damage calculation, nếu Plant Link Monster của bạn chiến đấu: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; nó nhận được ATK bằng với ATK tổng hợp của những quái thú mà nó chỉ đến, cho đến khi kết thúc lượt này. (Các hiệu ứng này vẫn còn ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Sunavalon Bloom" một lần mỗi lượt. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Sunavalon Bloom" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is activated: If you control a Link-4 or higher Plant monster when this effect resolves, negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. During damage calculation, if your Plant Link Monster battles: You can activate this effect; it gains ATK equal to the combined ATK of monsters it currently points to, until the end of this turn. (These effects remain even if this card leaves the field.) You can only use this effect of "Sunavalon Bloom" once per turn. You can only activate 1 "Sunavalon Bloom" per turn.


       Skill Drain phiên bản fake, nhưng search được và Boost ATK để OTK các kiểu con đà điểu

      Sunvine Thrasher (x0-1)

      SR Rarity
      Sunvine Thrasher
      SR Rarity
      Sunvine Thrasher
      Sunvine Thrasher
      EARTH
      Sunvine Thrasher
      Người chém dây leo thiêng
      • ATK:

      • 800

      • LINK-1

      Mũi tên Link:

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú bình thường thực vật
      Nếu "Sunavalon" mà bạn điều khiển rời khỏi sân bởi hiệu ứng của lá bài: Phá huỷ lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Link "Sunavalon" lá bài này nhận được ATK bằng Link Rating của quái thú đó x 800. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Plant Normal Monster If a "Sunavalon" Link Monster you control leaves the field by card effect: Destroy this card. If this card is Special Summoned: You can target 1 "Sunavalon" Link Monster on the field; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 800. When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the GY: You can Special Summon that monster to your zone a Link Monster points to, but negate its effects.


       có khả năng OTK cực mạnh, cướp quái opp và đánh nhiều lần ( nhờ Melias )

      Sunvine Thrasher (x0-1)

      SR Rarity
      Sunvine Thrasher
      SR Rarity
      Sunvine Thrasher
      Sunvine Thrasher
      EARTH
      Sunvine Thrasher
      Người chém dây leo thiêng
      • ATK:

      • 800

      • LINK-1

      Mũi tên Link:

      Dưới


      Hiệu ứng (VN):

      1 quái thú bình thường thực vật
      Nếu "Sunavalon" mà bạn điều khiển rời khỏi sân bởi hiệu ứng của lá bài: Phá huỷ lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Link "Sunavalon" lá bài này nhận được ATK bằng Link Rating của quái thú đó x 800. Khi lá bài này phá huỷ quái thú của đối thủ trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó đến khu vực của bạn mà quái thú Link chỉ đến, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      1 Plant Normal Monster If a "Sunavalon" Link Monster you control leaves the field by card effect: Destroy this card. If this card is Special Summoned: You can target 1 "Sunavalon" Link Monster on the field; this card gains ATK equal to that monster's Link Rating x 800. When this card destroys an opponent's monster by battle and sends it to the GY: You can Special Summon that monster to your zone a Link Monster points to, but negate its effects.


       có khả năng OTK cực mạnh, cướp quái opp và đánh nhiều lần ( nhờ Melias )      Staple

       

      Handtrap & Staple

      UR Rarity
      Ash Blossom & Joyous Spring
      UR Rarity
      Ash Blossom & Joyous Spring
      Ash Blossom & Joyous Spring
      FIRE 3
      Ash Blossom & Joyous Spring
      Tro hoa xuân hạnh phúc
      • ATK:

      • 0

      • DEF:

      • 1800


      Hiệu ứng (VN):

      Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt bao gồm bất kỳ hiệu ứng nào trong số này (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể bỏ lá bài này xuống Mộ; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.
      ● Thêm một lá bài từ Deck lên tay.
      ● Triệu hồi Đặc biệt từ Deck.
      ● Gửi lá bài từ Deck đến Mộ.
      Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Ash Blossom & Joyous Spring" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When a card or effect is activated that includes any of these effects (Quick Effect): You can discard this card; negate that effect. ● Add a card from the Deck to the hand. ● Special Summon from the Deck. ● Send a card from the Deck to the GY. You can only use this effect of "Ash Blossom & Joyous Spring" once per turn.
      Phân loại:

      UR Rarity
      Crossout Designator
      UR Rarity
      Crossout Designator
      Crossout Designator
      Spell Quick
      Crossout Designator
      Kẻ chỉ điểm gạt bỏ

       Hiệu ứng (VN):

       Tuyên bố tên của 1 lá bài; loại bỏ 1 trong số các lá bài đã tuyên bố đó khỏi Deck Chính của bạn, và nếu bạn làm điều đó, sẽ vô hiệu hoá các hiệu ứng của nó, cũng như các hiệu ứng và hiệu ứng đã kích hoạt trên sân của các lá bài có cùng tên gốc, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Crossout Designator" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Declare 1 card name; banish 1 of that declared card from your Main Deck, and if you do, negate its effects, as well as the activated effects and effects on the field of cards with the same original name, until the end of this turn. You can only activate 1 "Crossout Designator" per turn.
       Phân loại:

       UR Rarity
       Called by the Grave
       UR Rarity
       Called by the Grave
       Called by the Grave
       Spell Quick
       Called by the Grave
       Ngôi mộ gọi tên

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; loại bỏ nó, và nếu bạn làm điều đó, cho đến cuối lượt tiếp theo, các hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, cũng như các hiệu ứng được kích hoạt và hiệu ứng trên sân của các quái thú có cùng tên gốc với quái thú đó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster in your opponent's GY; banish it, and if you do, until the end of the next turn, its effects are negated, as well as the activated effects and effects on the field of monsters with the same original name.
        Phân loại:

        UR Rarity
        Dark Ruler No More
        UR Rarity
        Dark Ruler No More
        Dark Ruler No More
        Spell Normal
        Dark Ruler No More
        Ma với chả vương

         Hiệu ứng (VN):

         Vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn đang điều khiển, cho đến cuối lượt này, trong phần còn lại của lượt này sau khi lá bài này được thực thi, đối thủ của bạn không bị thiệt hại. Cả hai người chơi đều không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú khi kích hoạt lá bài này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls, until the end of this turn, also, for the rest of this turn after this card resolves, your opponent takes no damage. Neither player can activate monster effects in response to this card's activation.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Maxx "C"
         UR Rarity
         Maxx "C"
         Maxx "C"
         EARTH 2
         Maxx "C"
         “G” sinh sản
         • ATK:

         • 500

         • DEF:

         • 200


         Hiệu ứng (VN):

         Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của mình đến Mộ; lượt này, mỗi khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú, ngay lập tức rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 "Maxx "C"" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         During either player's turn: You can send this card from your hand to the Graveyard; this turn, each time your opponent Special Summons a monster(s), immediately draw 1 card. You can only use 1 "Maxx "C"" per turn.
         Phân loại:

         UR Rarity
         Triple Tactics Talent
         UR Rarity
         Triple Tactics Talent
         Triple Tactics Talent
         Spell Normal
         Triple Tactics Talent
         Chiến lược tài ba

          Hiệu ứng (VN):

          Nếu đối thủ của bạn đã kích hoạt hiệu ứng quái thú trong Main Phase của bạn, lượt này: Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
          ● Rút 2 lá bài.
          ● Kiểm soát 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển cho đến End Phase.
          ● Nhìn vào bài trên tay của đối thủ và chọn 1 lá bài từ nó để trộn vào Deck.
          Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Triple Tactics Talent" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          If your opponent has activated a monster effect during your Main Phase this turn: Activate 1 of these effects; ● Draw 2 cards. ● Take control of 1 monster your opponent controls until the End Phase. ● Look at your opponent's hand, and choose 1 card from it to shuffle into the Deck. You can only activate 1 "Triple Tactics Talent" per turn.
          Phân loại:

           thích gì chơi đó :)

          Alsei the Sylvan High Protector (x0-1)

          UR Rarity
          Alsei, the Sylvan High Protector
          UR Rarity
          Alsei, the Sylvan High Protector
          Alsei, the Sylvan High Protector
          LIGHT
          Alsei, the Sylvan High Protector
          Vệ thần rừng Sâm La, Alsei
          • ATK:

          • 2300

          • DEF:

          • 3200


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 8
          Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tuyên bố tên của 1 lá bài; Lật và xem lá bài trên cùng của Deck của bạn và nếu đó là lá bài đã tuyên bố, hãy thêm nó lên tay của bạn. Nếu không, hãy gửi nó đến Mộ. Nếu một lá bài được gửi từ Deck của bạn đến Mộ bởi hiệu ứng của lá bài (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá trên sân; đặt mục tiêu đó ở trên cùng hoặc dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Alsei, the Sylvan High Protector" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 8 monsters Once per turn: You can declare 1 card name; excavate the top card of your Deck, and if it is the declared card, add it to your hand. Otherwise, send it to the Graveyard. If a card is sent from your Deck to the Graveyard by a card effect (except during the Damage Step): You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; place that target on either the top or bottom of the Deck. You can only use this effect of "Alsei, the Sylvan High Protector" once per turn.


           này thì Mill mộ với chúng tôi, nhất là bọn Ishizu

          Therion "Lily" Borea (x0-1)

          SR Rarity
          Therion "Lily" Borea
          SR Rarity
          Therion "Lily" Borea
          Therion "Lily" Borea
          WIND 8
          Therion "Lily" Borea
          Hoa loa kèn bầy Therion Borea
          • ATK:

          • 2400

          • DEF:

          • 2500


          Hiệu ứng (VN):

          Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Therion "Lily" Borea" một lần mỗi lượt.
          ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Therion" hoặc 1 quái thú Thực vật trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, và nếu bạn làm điều đó, hãy trang bị cho quái thú đó lá bài này.
          ● Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn tới Mộ; thêm 1 Lá Bài Phép / Bẫy "Therion" từ Deck của bạn lên tay của bạn.
          quái thú "Therion" được trang bị lá bài này nhận được 700 ATK, nó cũng có thể kích hoạt hiệu ứng thứ 2 được liệt kê ở trên như thể nó là "Therion "Lily" Borea".


          Hiệu ứng gốc (EN):

          You can only use each of the following effects of "Therion "Lily" Borea" once per turn. ● You can target 1 "Therion" monster or 1 Plant monster in your GY; Special Summon this card from your hand, and if you do, equip that monster to this card. ● You can send 1 card from your hand or field to the GY; add 1 "Therion" Spell/Trap from your Deck to your hand. A "Therion" monster equipped with this card gains 700 ATK, also it can activate the 2nd effect listed above as if it were "Therion "Lily" Borea".


           search được, tự nhảy khi equip 1 Plant từ mộ, nếu con này làm mồi cho Xyz, Link,... thì con bị equip sẽ xuống mộ và trigger effect, con này Level 8 nên góp phần lên boss dễ hơn

          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder (x0-1)

          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          UR Rarity
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          LIGHT
          Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder
          Vũ khí sấm rền vang AA-ZEUS
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 3000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú Cấp 12
          Một lần mỗi lượt, nếu quái thú Xyz chiến đấu trong lượt này, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; gửi tất cả các lá bài khác từ sân đến Mộ. Một lần mỗi lượt, nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể đem 1 lá bài từ tay của mình, Deck hoặc Extra Deck vào lá bài này làm nguyên liệu.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Level 12 monsters Once per turn, if an Xyz Monster battled this turn, you can also Xyz Summon "Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder" by using 1 Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; send all other cards from the field to the GY. Once per turn, if another card(s) you control is destroyed by battle or an opponent's card effect: You can attach 1 card from your hand, Deck, or Extra Deck to this card as material.
          Phân loại:

           ở đâu có quái thú Xyz, ở đó có máy dập

          Unexpected Dai (x0-3)

          SR Rarity
          Unexpected Dai
          SR Rarity
          Unexpected Dai
          Unexpected Dai
          Spell Normal
          Unexpected Dai
          GUY đến bất ngờ

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ Deck.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If you control no monsters: Special Summon 1 Level 4 or lower Normal Monster from the Deck.


            nhảy Loci từ deck lên để one card combo

           Rivalry of Warlords (Floodgay)

           SR Rarity
           Rivalry of Warlords
           SR Rarity
           Rivalry of Warlords
           Rivalry of Warlords
           Trap Continuous
           Rivalry of Warlords
           Cuộc chiến xưng hùng

            Hiệu ứng (VN):

            Mỗi người chơi chỉ có thể điều khiển 1 Loại quái thú. Gửi tất cả những quái thú mặt ngửa khác mà họ điều khiển đến Mộ.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Each player can only control 1 Type of monster. Send all other face-up monsters they control to the GY.
            Phân loại:

             khiến cả 2 bên chỉ điều khiển quái cùng Loại, bạn chỉ có Plant nên không bị ảnh hưởng            Combo

             

            Sunseed Genius Loci (Sunavalon Enjoyer ( 1 Card -> 4 Interrution ))

            N Rarity
            Sunseed Genius Loci
            N Rarity
            Sunseed Genius Loci
            Sunseed Genius Loci
            EARTH 1
            Sunseed Genius Loci
            Giống thiêng Genius Loci
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 600


            Hiệu ứng (VN):

            '' Hạt giống này chỉ có thể được thu hoạch từ cây thiêng một lần mỗi nghìn năm, và sẽ trở thành thần hộ mệnh cho vùng đất của nó sau một nghìn năm nữa. ''


            Hiệu ứng gốc (EN):

            ''This seed can only be harvested from the sacred tree once every thousand years, and will become the guardian spirit of its land after a thousand more.''


            I> Normal Loci -> Link lên Dryas, Search Sowing, Sowing gọi Twin Ở GIỮA MONSTER ZONE !!!

            II> bạn bị burn, Dryas chain 1 nhảy Healer, Twin Chain 2 nhảy Loci
            III> Healer Heal cho bạn, Bạn dùng Healer và Dryas Link lên Jasmine, Jasmine hiến tế Twin bị chỉ vào để nhảy Lonefire Blossom, Lonefire Blossom hiến tế chính nó nhảy Mardel ( Generaider ), Mardel search Laurel
            IV> Laurel tự nhảy, Laurel và Mardel Link lên Jasmine, Laurel xuống mộ nhận LP, 2 Jasmine trên sân trigger effect và search 2 lần, search Mudan và Snowdrop của bọn Rikka
            V> Dùng 1 Jasmine ở Main Monster Zone và Loci lên lên Melias, gọi Loci từ mộ lên, Jasmine ở Extra Monster Zone và Loci link lên Melias, gọi Loci từ mộ lên, Loci link lên Dryas search Shrine
            VI> Mudan tribute Dryas search Glamour, Glamour tribute Mudan search Primula và Carrotweight, Primula tự nhảy lên sân, Shrine ném Carrot để kích hoạt và nhảy Loci lên sân, Carrot ném Loci xuống mộ để nhảy lên ( mục đích là có 2 quái Level 4 trên sân ) Xyz lên Strenna
            VII> Strenna detact Carrot nhặt lại Lonefire Blossom, Snowdrop Tribute Strenna nhảy chính nó và Lonefire từ tay, Strenna bị tribute gọi Hyperyton lên sân. Lonefire Blossom tribute để nhảy Spore từ deck, lúc này Hyperyton trigger effect nhặt Primula từ mộ lên làm nguyên liệu Xyz
            VIII> Dùng Spore và Melias link lên Benghalancer ( tui sẽ gọi tắt nó là Beng ), dùng Beng và Melias link lên Dryatrentiay, Dryatrentiay search Bloom, Spore banish Laurel để nhảy lên sân. Snowdrop chọn chính nó và Spore để thành Level 8 và Xyz lên Teardrop, Beng tự nhảy từ mộ lên bằng cách banish 2 Jasmine, set Bloom Endturn

            Rikka Petal (PURE RIKKA)

            N Rarity
            Rikka Petal
            N Rarity
            Rikka Petal
            Rikka Petal
            WATER 1
            Rikka Petal
            Cánh lục cánh tuyết
            • ATK:

            • 0

            • DEF:

            • 0


            Hiệu ứng (VN):

            Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể lấy 1 "Rikka" từ Deck của mình, ngoại trừ "Rikka Petal", và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú thực vật. Trong End Phase của đối thủ, khi lá bài này ở trong Mộ của bạn, nếu bạn không điều khiển quái thú nào hoặc tất cả quái thú bạn điều khiển là quái thú Thực vật: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Rikka Petal" một lần mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            During your Main Phase: You can take 1 "Rikka" monster from your Deck, except "Rikka Petal", and either add it to your hand or send it to the GY, also you cannot Special Summon for the rest of this turn, except Plant monsters. During your opponent's End Phase, while this card is in your GY, if you control no monsters or all monsters you control are Plant monsters: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Rikka Petal" once per turn.


            Combo Cơ Bản :

            I> Normal Petal, Search Mudan, Mudan Tribute Petal search Konkon, Konkon set Sheet. Endturn

            Combo Nâng Cao : 
            I> Normal Petal, Search Mudan, Mudan Tribute Petal search Konkon, Konkon set Glamour, kích hoạt Glamour tribute Mudan search Princess và Primula, 2 con đều tự nhảy lên sân, Xyz lên Strenna
            II> Strenna detact Princess, bạn có thể search lại Glamour từ mộ hoặc lá khác tùy tình huống. Kết thúc lượt

             turn opp : bạn dùng Princess tribute Strenna để negate, sau đó Strenna nhảy Hyperyton lấy thêm 1 negate nữa
            Đơn vị đồng hành:

            - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


            Deck được sử dụng gần đây trong MASTER DUEL

            Top