Hướng Dẫn Chơi Naturia

Hướng Dẫn Chơi Naturia

  có 3 thứ đáng sợ nhất yugioh : art cute hoặc waifu, level 1, body 0 và deck này có cả 3 thứ đáng sợ đó


 Naturia là deck thiên về Insert/Plant/Beast EARTH, lâu lâu có Beast và Dragon, có lối chơi cắm floodgate như Bamboo, negate vô hạn như Beast hay Barkion hay Exterio

 Naturia vẫn có thể chơi theo lối chơi our turn như thường, tuy body bé nhưng boss có body to, thậm chí là cắm Crystal Wing đấm nhau cho chiến, mix được với Runick cắm Stardust Charge Warrior draw 1 sau khi search field, Mix được Vernulsylph và Ishizu cũng rất mạnh khi hồi hàng, mill liên tục

Những phần được đề cập trong bài hướng dẫn này:
Sacred Tree

 

Naturia Sacred Tree (x3)

SR Rarity
Naturia Sacred Tree
SR Rarity
Naturia Sacred Tree
Naturia Sacred Tree
Trap Continuous
Naturia Sacred Tree
Cây từ nhiên thánh

  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Thêm 1 "Naturia" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Naturia Sacred Tree". Bạn chỉ có thể sử dụng 1 trong các hiệu ứng sau của "Naturia Sacred Tree" mỗi lượt, và chỉ một lần trong lượt đó.
  ● Bạn có thể truy xuất 1 quái thú Loại côn trùng trên ĐẤT; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại thực vật EARTH Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.
  ● Bạn có thể truy xuất 1 quái thú Loại thực vật trên EARTH; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại côn trùng EARTH Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is sent to the Graveyard: Add 1 "Naturia" card from your Deck to your hand, except "Naturia Sacred Tree". You can only use 1 of the following effects of "Naturia Sacred Tree" per turn, and only once that turn. ● You can Tribute 1 EARTH Insect-Type monster; Special Summon 1 Level 4 or lower EARTH Plant-Type monster from your Deck. ● You can Tribute 1 EARTH Plant-Type monster; Special Summon 1 Level 4 or lower EARTH Insect-Type monster from your Deck.


   best tree ever, effect search của cây này không once per turn và chỉ cần gửi xuống mộ là search được, nó search được cả quái/phép/bẫy Naturia !


   ngoài ra nó có 2 hiệu ứng sau, bạn chỉ dùng 1 effect trong 2 effect này mỗi lượt và chỉ 1 lần trong lượt đó
  + hiến tế 1 Insect EARTH để nhảy 1 EARTH Plant từ Deck
  + hiến tế 1 Plant EARTH để nhảy 1 Insect EARTH từ Deck  CORE

   

  Naturia Mole Cricket (x3)

  UR Rarity
  Naturia Mole Cricket
  UR Rarity
  Naturia Mole Cricket
  Naturia Mole Cricket
  EARTH 1
  Naturia Mole Cricket
  Dế trũi từ nhiên
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 0


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Naturia" từ Deck của bạn hoặc bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Naturia" nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú có ATK cao nhất trên sân (ngay cả khi nó băng nhau). Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Extra Deck hoặc bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú "Naturia" từ Extra Deck, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Naturia Mole Cricket" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Naturia" monster from your Deck, or you can Special Summon 2 "Naturia" monsters if your opponent controls a monster with the highest ATK on the field (even if it's tied). If your opponent Special Summons a monster(s) from the Extra Deck or you Special Summon a "Naturia" monster(s) from the Extra Deck, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Naturia Mole Cricket" once per turn.


   One Card Combo !!!


  là một siêu searcher, có khả năng nhảy quái Naturia từ Deck hoặc 2 nếu opp có quái ATK cao nhất trên sân ( nêu ATK cao nhất cả 2 bằng nhau thì vẫn tính ), mà con này ATK 0, nên trong môi trường phòng thí nghiệm thì opp có quái = nhảy 2 quái free

   và thứ làm con này cực bá là nó tự nhảy từ mộ nếu opp triệu hồi đặc biệt quái từ Extra Deck, hoặc muốn chủ động hơn thì khi bạn triệu hồi quái Naturia từ Extra Deck, con này cũng sẽ nhảy từ mộ, một siêu searcher ( quick effect ) và có khả năng hồi hàng

  Naturia Camellia (x3)

  R Rarity
  Naturia Camellia
  R Rarity
  Naturia Camellia
  Naturia Camellia
  EARTH 4
  Naturia Camellia
  Cây hoa trà từ nhiên
  • ATK:

  • 1400

  • DEF:

  • 700


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể gửi 1 lá bài "Naturia" từ Deck của bạn vào Mộ. Nếu bạn Hiến tế một (các) quái thú để kích hoạt hiệu ứng của quái thú "Naturia" , bạn có thể gửi 2 lá bài trên cùng của Deck của bạn vào Mộ thay thế. Nếu đối thủ Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt một quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Naturia" từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Naturia Camellia" một lần trong lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 "Naturia" card from your Deck to the GY. If you would Tribute a monster(s) to activate a "Naturia" monster's effect, you can send the top 2 cards of your Deck to the GY instead. If your opponent Normal or Special Summons a monster (except during the Damage Step): You can Special Summon 1 "Naturia" monster from your GY. You can only use each effect of "Naturia Camellia" once per turn.


   Chad, Siêu Miller, Searcher trá hình


   - Level 4 : vua của các Level, lên 41, 60, Abyss Dweller dễ như ăn xương cá ( ờ thì ăn cháo )
   - Tuner : để lên Naturia Beast ( 4 + 1 ), lên những đánh thuê khác như Baronne,...
   - khi được triệu hồi thì send 1 quái/phép/bẫu Naturia từ deck xuống mộ, nếu send cây thì search card Naturia trá hình
   - có khả năng mill 2 lá từ deck xuống để thay thế việc bạn hiến tế khi dùng hiệu ứng quái Naturia
   - chỉ cần opp triệu hồi quái bạn nhảy 1 quái Naturia từ mộ ( yes, our turn )
  - hiến tế để dùng hiệu ứng quái Naturia thì bạn mill 2 thay vì hiến tế ( điều này + rất nhiều tài nguyên và không mất quái trên sân để còn hàng combo hoặc control )

  Naturia Blessing (x3)

  N Rarity
  Naturia Blessing
  N Rarity
  Naturia Blessing
  Naturia Blessing
  Spell Quick
  Naturia Blessing
  Gió xuân từ nhiên

   Hiệu ứng (VN):

   Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
   ● Triệu hồi Đặc biệt 1 "Naturia" từ tay hoặc Mộ của bạn.
   ● Ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Synchro 1 quái thú Synchro, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú "Naturia" .
   ● Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng những quái thú bạn điều khiển làm nguyên liệu, bao gồm cả quái thú "Naturia" .


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Activate 1 of these effects; ● Special Summon 1 "Naturia" monster from your hand or GY. ● Immediately after this effect resolves, Synchro Summon 1 Synchro Monster, using monsters you control as material, including a "Naturia" monster. ● Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters you control as material, including a "Naturia" monster.


    search được, quick play spell, nhảy quái hoặc hồi hàng và ngay lập tức sau đó, fusion hoặc synchro dùng nguyên liệu bạn đang điều khiển bao gồm quái Naturia, yes bạn có thể chơi turn bạn hoặc là "our turn"

   Naturia Sunflower và Naturia Vein (x0-1)

   N Rarity
   Naturia Sunflower
   N Rarity
   Naturia Sunflower
   Naturia Sunflower
   EARTH 2
   Naturia Sunflower
   Hoa hướng dương từ nhiên
   • ATK:

   • 500

   • DEF:

   • 0


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Hiến tế lá bài này và 1 "Naturia" để vô hiệu hóa việc kích hoạt hiệu ứng của quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển và phá huỷ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Tribute this card and 1 "Naturia" monster to negate the activation of an effect of an Effect Monster your opponent controls, and destroy it.


   N Rarity
   Naturia Vein
   N Rarity
   Naturia Vein
   Naturia Vein
   EARTH 1
   Naturia Vein
   Gân lá từ nhiên
   • ATK:

   • 200

   • DEF:

   • 300


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể Hiến tế lá bài này và 1 "Naturia" để vô hiệu hóa việc kích hoạt Bài Phép hoặc Bài Bẫy của đối thủ và phá huỷ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can Tribute this card and 1 "Naturia" monster to negate the activation of your opponent's Spell or Trap Card, and destroy it.


    đều có khả năng hiến tế để negate


   Sunflower : negate quái
   Vein : negate spell/trap
    
    thường thì Sunflower sẽ được dùng nhiều hơn Vein

   Naturia Barkion và Naturia Beast (x1)

   UR Rarity
   Naturia Barkion
   UR Rarity
   Naturia Barkion
   Naturia Barkion
   EARTH 6
   Naturia Barkion
   Rồng từ nhiên Barkion
   • ATK:

   • 2500

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   1 EARTH Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner EARTH
   Trong lượt của một trong hai người chơi, khi Lá bài Bẫy được kích hoạt: Bạn có thể loại bỏ 2 lá bài khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Lá bài này phải được ngửa trên sân để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 EARTH Tuner + 1 or more non-Tuner EARTH monsters During either player's turn, when a Trap Card is activated: You can banish 2 cards from your Graveyard; negate the activation, and if you do, destroy it. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect.


   UR Rarity
   Naturia Beast
   UR Rarity
   Naturia Beast
   Naturia Beast
   EARTH 5
   Naturia Beast
   Quái thú từ nhiên
   • ATK:

   • 2200

   • DEF:

   • 1700


   Hiệu ứng (VN):

   1 EARTH Tuner + 1+ quái thú EARTH non-Tuner
   Khi một Bài Phép được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 2 lá trên cùng trong Deck của mình đến Mộ; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Lá bài này phải được ngửa trên sân để kích hoạt và để thực thi hiệu ứng này.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   1 EARTH Tuner + 1+ non-Tuner EARTH monsters When a Spell Card is activated (Quick Effect): You can send the top 2 cards of your Deck to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect.


    lên dễ, đã thế negate còn không once per turn, body nằm ở mức ổn


    à mà con Barkion nó banish mệt hơn rất nhiều so với send của Beast nên cũng hơi khó sài -.-

   Naturia Rosewhip (x1)

   SR Rarity
   Naturia Rosewhip
   SR Rarity
   Naturia Rosewhip
   Naturia Rosewhip
   EARTH 3
   Naturia Rosewhip
   Roi hoa hồng từ nhiên
   • ATK:

   • 400

   • DEF:

   • 1700


   Hiệu ứng (VN):

   Đối thủ của bạn chỉ có thể kích hoạt 1 Lá bài Phép / Bài Bẫy mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Your opponent can only activate 1 Spell/Trap Card per turn.


    là một floodgate cực dơ, nó có cả effect chỉ cho phép opp dùng 1 spell/trap mỗi lượt, còn có thủ nằm ở mức ổn (1700), hên là chỉ dừng ở 1700, chứ thủ 1800 thì 1 vài deck phải khựng lại luôn chứ chẳng đùa :/

   Naturia Bamboo Shoot (x0-1)

   SR Rarity
   Naturia Bamboo Shoot
   SR Rarity
   Naturia Bamboo Shoot
   Naturia Bamboo Shoot
   EARTH 5
   Naturia Bamboo Shoot
   Hạt măng từ nhiên
   • ATK:

   • 2000

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu lá bài này được Triệu hồi Hiến tế bằng cách Hiến tế một "Naturia" , trong khi lá bài này vẫn nằm ngửa trên sân, đối thủ của bạn không thể kích hoạt Bài Phép hoặc Bài Bẫy.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If this card is Tribute Summoned by Tributing a "Naturia" monster, while this card remains face-up on the field, your opponent cannot activate Spell or Trap Cards.


    dơ hơn Rosewhip, floodgay này ATK DEF ngang nhau nên thường đặt ở thế thủ, DEF tận 2000, rất khó qua, opp không thể kích hoạt spell/trap, tương đương với việc poly, dung hợp chết não, sky striker,... đi hết

   Naturia Stinkbug (x0-2)

   N Rarity
   Naturia Stinkbug
   N Rarity
   Naturia Stinkbug
   Naturia Stinkbug
   EARTH 3
   Naturia Stinkbug
   Bọ xít xanh từ nhiên
   • ATK:

   • 200

   • DEF:

   • 500


   Hiệu ứng (VN):

   Khi một "Naturia" ngửa mà bạn điều khiển được chọn làm mục tiêu tấn công, bạn có thể gửi lá bài ngửa này mà bạn điều khiển đến Mộ để vô hiệu đòn tấn công đó và kết thúc Battle Phase.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When a face-up "Naturia" monster you control is selected as an attack target, you can send this face-up card you control to the Graveyard to negate that attack and end the Battle Phase.


    có khả năng bảo kê cho quái Naturia khác khỏi battle bằng cách gửi bản thân xuống mộ sau đó end luôn battle phase :), do không có chữ nào once per turn cả nên bị negate mà còn hàng thì vẫn còn sống :3

   Naturia Cliff (x0-1)

   SR Rarity
   Naturia Cliff
   SR Rarity
   Naturia Cliff
   Naturia Cliff
   EARTH 4
   Naturia Cliff
   Vách đá từ nhiên
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1000


   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Naturia" từ Deck của bạn ở Tư thế tấn công ngửa.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is sent from the field to the Graveyard, you can Special Summon 1 Level 4 or lower "Naturia" monster from your Deck in face-up Attack Position.


    thằng khứa này có khả năng nhảy quái các kiểu, nhưng là When nên sẽ bị miss timing rất nhiều pha nhảm   Engine

    

   Vernusylph of the Flourishing Hills, Vernusylph of the Misting Seedlings và Vernusylph of the Awakening Forests (Vernusylph)

   UR Rarity
   Vernusylph of the Flourishing Hills
   UR Rarity
   Vernusylph of the Flourishing Hills
   Vernusylph of the Flourishing Hills
   EARTH 4
   Vernusylph of the Flourishing Hills
   Tiên hóa xuân của gò và chồi sinh
   • ATK:

   • 200

   • DEF:

   • 2000


   Hiệu ứng (VN):

   Quái thú "Vernusylph" mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, và 1 quái thú hoặc lá bài "Vernusylph" ; thêm 1 lá bài "Vernusylph" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vernusylph of the Flourishing Hills", sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú ĐẤT từ Mộ của mình, bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú không phải ĐẤT trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vernusylph of the Flourishing Hills" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   "Vernusylph" monsters you control cannot be destroyed by card effects. You can discard this card, and 1 monster or "Vernusylph" card; add 1 "Vernusylph" card from your Deck to your hand, except "Vernusylph of the Flourishing Hills", then you can Special Summon 1 EARTH monster from your GY, also you cannot activate non-EARTH monster effects for the rest of this turn. You can only use this effect of "Vernusylph of the Flourishing Hills" once per turn.


   SR Rarity
   Vernusylph of the Misting Seedlings
   SR Rarity
   Vernusylph of the Misting Seedlings
   Vernusylph of the Misting Seedlings
   EARTH 3
   Vernusylph of the Misting Seedlings
   Tiên hóa xuân của mầm và sáng sớm
   • ATK:

   • 400

   • DEF:

   • 800


   Hiệu ứng (VN):

   Tất cả quái thú trên sân đều mất 600 ATK, ngoại trừ quái thú "Vernusylph" . Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, và 1 quái thú hoặc 1 lá bài "Vernusylph" ; bạn không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú không phải EARTH trong phần còn lại của lượt này, đồng thời thêm 1 quái thú EARTH Fairy từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Vernusylph of the Misting Seedlings", sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú EARTH từ Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Vernusylph of the Misting Seedlings" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   All monsters on the field lose 600 ATK, except "Vernusylph" monsters. You can discard this card, and 1 monster or 1 "Vernusylph" card; you cannot activate non-EARTH monster effects for the rest of this turn, also add 1 EARTH Fairy monster from your Deck to your hand, except "Vernusylph of the Misting Seedlings", then you can Special Summon 1 EARTH monster from your GY. You can only use this effect of "Vernusylph of the Misting Seedlings" once per turn.


   SR Rarity
   Vernusylph of the Awakening Forests
   SR Rarity
   Vernusylph of the Awakening Forests
   Vernusylph of the Awakening Forests
   EARTH 4
   Vernusylph of the Awakening Forests
   Tiên hóa xuân của rừng và thức tỉnh
   • ATK:

   • 900

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, và 1 quái thú hoặc lá bài "Vernusylph" ; gửi từ Deck của bạn tới Mộ, 1 quái thú ĐẤT có thể được Triệu hồi / Úp thường, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú ĐẤT từ Mộ của bạn với tên khác với quái thú đó, bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú không phải ĐẤT cho phần còn lại của lượt này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Vernusylph" mà bạn điều khiển; ATK của nó tăng gấp đôi cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vernusylph of the Awakening Forests" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can discard this card, and 1 monster or "Vernusylph" card; send from your Deck to the GY, 1 EARTH monster that can be Normal Summoned/Set, then you can Special Summon 1 EARTH monster from your GY with a different name from that monster, also you cannot activate non-EARTH monster effects for the rest of this turn. You can target 1 "Vernusylph" monster you control; its ATK becomes doubled until the end of this turn. You can only use each effect of "Vernusylph of the Awakening Forests" once per turn.


    Tiên : bảo kệ quái Vernusylph không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng, có khả năng search quái Vernusylph khác, Level 4

    
    Vịt : giảm 600 ATK tất cả quái trên sân, trừ quái Vernusylph, có khả năng search EARTH Fairy từ deck (Ishizu hoặc Vernusylph)

    Gấu : đang ngủ nhìn cute vl, mill quái EARTH xuống mộ, gấp đôi ATK quái Vernusylph khác

    đây là 3 lá được chơi nhiều nhất, ngoài ra còn Vera, những lá khác thường ít người đem

    Vera : có negate, có cướp quái, nhảy quái từ mộ trong turn opp, body ổn nhưng không tự nhảy được, không cơ động bằng mấy con kia, cũng không nhảy quái từ mộ turn bạn như mấy con kia được, có thể OTK sau khi buff x2 ATK và x2 số lần tấn công bởi quái Vernusylph khác, hoặc đơn giản là dọn sân

   Ishizu

   UR Rarity
   Kelbek the Ancient Vanguard
   UR Rarity
   Kelbek the Ancient Vanguard
   Kelbek the Ancient Vanguard
   EARTH 4
   Kelbek the Ancient Vanguard
   Lính tiên phong cổ Kelbek
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   Nếu một (các) lá bài được gửi từ tay hoặc Deck trong Mộ của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay bạn, sau đó đưa quái thú đó về tay. Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc Deck vào Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; mỗi người chơi gửi 5 lá bài trên cùng trong Deck của họ vào Mộ (hoặc toàn bộ Deck của họ, nếu ít hơn 5), sau đó, nếu "Exchange of the Spirit" ở trong Mộ của bạn, bạn có thể Úp 1 Bẫy từ Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Kelbek the Ancient Vanguard" một lần trong lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If a card(s) is sent from the hand or Deck to your opponent's GY (except during the Damage Step): You can target 1 Special Summoned monster your opponent controls; Special Summon this card from your hand, then return that monster to the hand. If this card is sent from the hand or Deck to the GY: You can activate this effect; each player sends the top 5 cards of their Deck to the GY (or their entire Deck, if less than 5), then, if "Exchange of the Spirit" is in your GY, you can Set 1 Trap from your GY. You can only use each effect of "Kelbek the Ancient Vanguard" once per turn.


   SR Rarity
   Mudora the Sword Oracle
   SR Rarity
   Mudora the Sword Oracle
   Mudora the Sword Oracle
   EARTH 4
   Mudora the Sword Oracle
   Thần quan kiếm Mudora
   • ATK:

   • 1500

   • DEF:

   • 1800


   Hiệu ứng (VN):

   Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Fairy EARTH khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể đặt 1 "Gravekeeper's Trap" từ Deck của bạn ngửa trong Vùng Phép & Bẫy của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của bạn hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu tối đa 3 lá bài trong (các) Mộ bất kỳ hoặc tối đa 5 nếu "Exchange of the Spirit" trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Mudora the Sword Oracle" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   You can discard 1 other EARTH Fairy monster; Special Summon this card from your hand, then you can place 1 "Gravekeeper's Trap" from your Deck face-up in your Spell & Trap Zone. (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY, then target up to 3 cards in any GY(s), or up to 5 if "Exchange of the Spirit" is on your field or in your GY; shuffle them into the Deck. You can only use each effect of "Mudora the Sword Oracle" once per turn.


   SR Rarity
   Exchange of the Spirit
   SR Rarity
   Exchange of the Spirit
   Exchange of the Spirit
   Trap Normal
   Exchange of the Spirit
   Trao đổi giữa các linh hồn

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu cả hai người chơi có 15 lá bài hoặc lớn hơn trong Mộ của họ: Trả 1000 LP; mỗi người chơi hoán đổi các lá bài trong Mộ của họ với các lá bài trong Deck của họ, sau đó xáo trộn Deck của họ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 lần "Exchange of the Spirit" cho mỗi Trận đấu.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If both players have 15 or more cards in their Graveyards: Pay 1000 LP; each player swaps the cards in their Graveyard with the cards in their Deck, then shuffles their Deck. You can only activate 1 "Exchange of the Spirit" per Duel.


    SR Rarity
    Agido the Ancient Sentinel
    SR Rarity
    Agido the Ancient Sentinel
    Agido the Ancient Sentinel
    EARTH 4
    Agido the Ancient Sentinel
    Lính canh cổ đại Agido
    • ATK:

    • 1500

    • DEF:

    • 1300


    Hiệu ứng (VN):

    Nếu một (các) lá bài được gửi từ tay hoặc Deck tới Mộ của đối thủ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fairy EARTH Cấp 4 từ Mộ của bạn, ngoại trừ "Agido the Ancient Sentinel". Nếu lá bài này được gửi từ tay hoặc Deck đến Mộ: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; mỗi người chơi gửi 5 lá bài trên cùng trong Deck của họ đến Mộ (hoặc toàn bộ Deck của họ, nếu ít hơn 5), sau đó, nếu "Exchange of the Spirit" trong Mộ của bạn, bạn có thể gửi thêm 5 lá bài từ trên cùng của một trong hai Deck của người chơi đến Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Agido the Ancient Sentinel" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If a card(s) is sent from the hand or Deck to your opponent's GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand, then you can Special Summon 1 Level 4 EARTH Fairy monster from your GY, except "Agido the Ancient Sentinel". If this card is sent from the hand or Deck to the GY: You can activate this effect; each player sends the top 5 cards of their Deck to the GY (or their entire Deck, if less than 5), then, if "Exchange of the Spirit" is in your GY, you can send 5 more cards from the top of either player's Deck to the GY. You can only use each effect of "Agido the Ancient Sentinel" once per turn.


    UR Rarity
    Gravekeeper's Trap
    UR Rarity
    Gravekeeper's Trap
    Gravekeeper's Trap
    Trap Continuous
    Gravekeeper's Trap
    Bẫy của người thủ mộ

     Hiệu ứng (VN):

     Trong khi "Exchange of the Spirit" ở trong Mộ của bạn, đối thủ của bạn không thể kích hoạt hiệu ứng của các lá bài trong Mộ, hoặc Triệu hồi Đặc biệt các quái thú từ Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng từng hiệu ứng sau của "Gravekeeper's Trap" một lần trong lượt. Trong Main Phase: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 quái thú Tiên "Gravekeeper's" hoặc THỔ từ Deck của bạn lên tay bạn. Trong Draw Phase của đối thủ, trước khi họ rút bài thông thường, nếu lá bài này đã ngửa mặt trên sân: Tuyên bố tên của 1 lá bài; xem xét (các) lá bài được rút để rút bình thường và nếu đó là lá bài đã tuyên bố, hãy gửi nó đến Mộ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     While "Exchange of the Spirit" is in your GY, your opponent cannot activate the effects of cards in the GY, or Special Summon monsters from the GY. You can only use each of the following effects of "Gravekeeper's Trap" once per turn. During the Main Phase: You can discard 1 card; add 1 "Gravekeeper's" or EARTH Fairy monster from your Deck to your hand. During your opponent's Draw Phase, before their normal draw, if this card is already face-up on the field: Declare 1 card name; look at the card(s) drawn for their normal draw, and if it was the declared card, send it to the GY.


     UR Rarity
     Keldo the Sacred Protector
     UR Rarity
     Keldo the Sacred Protector
     Keldo the Sacred Protector
     EARTH 4
     Keldo the Sacred Protector
     Tượng thần thiêng Keldo
     • ATK:

     • 1200

     • DEF:

     • 1600


     Hiệu ứng (VN):

     Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú Fairy EARTH khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó thêm 1 "Exchange of the Spirit" hoặc 1 lá bài đề cập đến nó từ Deck của bạn lên tay của bạn. (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi sân của bạn hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu tối đa 3 lá bài trong (các) Mộ bất kỳ hoặc tối đa 5 nếu "Exchange of the Spirit" trên sân của bạn hoặc trong Mộ của bạn; xáo trộn chúng vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Keldo the Sacred Protector" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     You can discard 1 other EARTH Fairy monster; Special Summon this card from your hand, then add 1 "Exchange of the Spirit" or 1 card that mentions it from your Deck to your hand. (Quick Effect): You can banish this card from your field or GY, then target up to 3 cards in any GY(s), or up to 5 if "Exchange of the Spirit" is on your field or in your GY; shuffle them into the Deck. You can only use each effect of "Keldo the Sacred Protector" once per turn.


      cả cái engine này có khả năng ném một đống hàng xuống mộ, nhặt hàng tự mộ ( quick effect ) khiến bạn vừa hồi hàng vừa quậy mộ opp không cho họ chơi


      bọn này EARTH Fairy nên chơi chung Vernusylph rất ok, đã thế còn level 4 - level của đánh thuê như Number 41,...

      Exchange The Spirit (ETP) : thường nằm ở mộ để dùng bọn kia
      Gravekeeper's Trap : khi có ETP dưới mộ, opp không dùng hiệu ứng hay triệu hồi quái từ mộ, có khả năng search handtrap bằng cách discard 1 card, tiên tri ( thường dùng vận may ), nếu bạn tiên tri đúng card opp sắp rút ra thì lá đó bị gửi xuống mộ

      Agido : có khả năng tự nhảy và hồi hàng, mill card xuống mộ 
      Kelbek : handtrap search được, có nhảy và đẩy card opp về tay, mill card xuống mộ
      Keldo : discard lá khác để nhảy, không những trigger effect lá bị discard mà còn search lá liên quan tới Exchange The Spirit, có khả năng nhặt hàng
      Mudora (MudaMuda) : nhảy bằng cách discard lá khác, search Gravekeeper's Trap, hồi hàng từ mộ

     Runick

     SR Rarity
     Runick Golden Droplet
     SR Rarity
     Runick Golden Droplet
     Runick Golden Droplet
     Spell Quick
     Runick Golden Droplet
     Cổ ngữ Rune hóa giọt vàng

      Hiệu ứng (VN):

      Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
      ● Đối thủ của bạn rút 1 lá bài, sau đó bạn loại bỏ 4 lá bài trên cùng trong Deck của họ.
      ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
      Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Golden Droplet" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Your opponent draws 1 card, then you banish the top 4 cards of their Deck. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Golden Droplet" per turn.


      R Rarity
      Runick Smiting Storm
      R Rarity
      Runick Smiting Storm
      Runick Smiting Storm
      Spell Quick
      Runick Smiting Storm
      Cổ ngữ Rune tạo gió mạnh

       Hiệu ứng (VN):

       Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
       ● Loại bỏ các lá bài trên cùng Deck của đối thủ, tùy theo số lượng lá bài mà họ điều khiển.
       ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
       Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Smiting Storm" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Banish cards from the top of your opponent's Deck, up to the number of cards they control. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Smiting Storm" per turn.


       SR Rarity
       Runick Freezing Curses
       SR Rarity
       Runick Freezing Curses
       Runick Freezing Curses
       Spell Quick
       Runick Freezing Curses
       Cổ ngữ Rune làm đóng băng

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
        ● Mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa hiệu ứng của nó (cho đến hết lượt này), sau đó loại bỏ 3 lá bài trên cùng trong Deck của đối thủ.
        ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
        Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Freezing Curses" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects (until the end of this turn), then banish the top 3 cards of your opponent's Deck. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Freezing Curses" per turn.


        UR Rarity
        Hugin the Runick Wings
        UR Rarity
        Hugin the Runick Wings
        Hugin the Runick Wings
        LIGHT 2
        Hugin the Runick Wings
        Cánh cổ ngữ Rune Hugin
        • ATK:

        • 0

        • DEF:

        • 0


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú "Runick"
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường "Runick" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này mà bạn điều khiển để thay thế. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Trả lại lá bài này về Extra Deck.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 "Runick" monsters If this card is Special Summoned from the Extra Deck: You can discard 1 card; add 1 "Runick" Field Spell from your Deck to your hand. If another card(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card you control instead. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: Return this card to the Extra Deck.


        SR Rarity
        Runick Flashing Fire
        SR Rarity
        Runick Flashing Fire
        Runick Flashing Fire
        Spell Quick
        Runick Flashing Fire
        Cổ ngữ Rune tóe lửa

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
         ● Chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, sau đó loại bỏ 2 lá bài trên cùng trong Deck của đối thủ.
         ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
         Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Flashing Fire" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Target 1 Special Summoned monster your opponent controls; destroy it, then banish the top 2 cards of your opponent's Deck. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Flashing Fire" per turn.


         SR Rarity
         Runick Destruction
         SR Rarity
         Runick Destruction
         Runick Destruction
         Spell Quick
         Runick Destruction
         Cổ ngữ Rune phá hoại

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
          ● Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó loại bỏ 4 lá bài trên cùng trong Deck của đối thủ.
          ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
          Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Destruction" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then banish the top 4 cards of your opponent's Deck. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Destruction" per turn.


          SR Rarity
          Geri the Runick Fangs
          SR Rarity
          Geri the Runick Fangs
          Geri the Runick Fangs
          DARK 4
          Geri the Runick Fangs
          Nanh cổ ngữ Rune Geri
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 1000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú "Runick"
          Không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Runick" không Chơi nhanh trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn. Khi lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 "Runick" monsters Cannot be destroyed by card effects. If this card is Special Summoned from the Extra Deck: You can target 1 non-Quick-Play "Runick" Spell in your GY; add it to your hand. When this card is destroyed by battle: You can target 1 card on the field; destroy it.


          UR Rarity
          Munin the Runick Wings
          UR Rarity
          Munin the Runick Wings
          Munin the Runick Wings
          LIGHT 3
          Munin the Runick Wings
          Cánh cổ ngữ Rune Munin
          • ATK:

          • 0

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          2 quái thú "Runick"
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 Lá bài Phép Liên tục "Runick" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng chọn vào (các) lá bài "Runick" mà bạn điều khiển hoặc (các) lá bài Úp bạn điều khiển (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ lá bài này mà bạn điều khiển; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Một lần mỗi lượt, trong End Phase: Nhận được 1000 LP.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 "Runick" monsters If this card is Special Summoned from the Extra Deck: You can discard 1 card; add 1 "Runick" Continuous Spell from your Deck to your hand. When your opponent activates a card or effect that targets a "Runick" card(s) you control or a Set card(s) you control (Quick Effect): You can banish this card you control; negate the activation, and if you do, destroy that card. Once per turn, during the End Phase: Gain 1000 LP.


          R Rarity
          Runick Slumber
          R Rarity
          Runick Slumber
          Runick Slumber
          Spell Quick
          Runick Slumber
          Cổ ngữ Rune ngủ sâu

           Hiệu ứng (VN):

           Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
           ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; Lần tiếp theo quái thú đó sẽ bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng bài trong lượt này, nó không bị phá huỷ, cũng như không thể tấn công lượt này, sau đó (sau khi áp dụng hiệu ứng này) loại bỏ 3 lá bài trên cùng của Deck đối thủ của bạn.
           ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
           Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Slumber" mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Target 1 face-up monster on the field; the next time that monster would be destroyed by battle or card effect this turn, it is not destroyed, also it cannot attack this turn, then (after applying this effect) banish the top 3 cards of your opponent's Deck. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Slumber" per turn.


           UR Rarity
           Runick Fountain
           UR Rarity
           Runick Fountain
           Runick Fountain
           Spell Field
           Runick Fountain
           Suối cổ ngữ Rune

            Hiệu ứng (VN):

            Bạn có thể kích hoạt Ma pháp Tức thời "Runick" từ tay của mình trong lượt của đối thủ. Một lần mỗi lượt, nếu bạn kích hoạt Ma pháp Tức thời "Runick" : Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 3 Lá Ma pháp Tức thời "Runick" trong Mộ của mình; đặt chúng ở cuối Deck của bạn theo thứ tự bất kỳ, sau đó rút cùng một số lượng lá bài.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            You can activate "Runick" Quick-Play Spell Cards from your hand during your opponent's turn. Once per turn, if you activate a "Runick" Quick-Play Spell Card: You can target up to 3 "Runick" Quick-Play Spells in your GY; place them on the bottom of your Deck in any order, then draw the same number of cards.


            UR Rarity
            Runick Tip
            UR Rarity
            Runick Tip
            Runick Tip
            Spell Quick
            Runick Tip
            Cổ ngữ Rune mách mẹo

             Hiệu ứng (VN):

             Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này, nhưng bỏ qua Battle Phase tiếp theo của bạn sau khi kích hoạt;
             ● Thêm 1 lá bài "Runick" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Runick Tip", sau đó loại bỏ lá bài trên cùng của Deck của đối thủ.
             ● Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Runick" từ Extra Deck của bạn đến Vùng Extra Monster Zone.
             Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Runick Tip" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Activate 1 of these effects, but skip your next Battle Phase after activation; ● Add 1 "Runick" card from your Deck to your hand, except "Runick Tip", then banish the top card of your opponent's Deck. ● Special Summon 1 "Runick" monster from your Extra Deck to the Extra Monster Zone. You can only activate 1 "Runick Tip" per turn.


              spell của Runick có khả năng thực hiện 1 hành động hoặc nhảy quái Runick vào ô Extra Monster Zone nhưng sẽ skip lần battle phase tiếp theo của bạn


              Runick Fountain : linh hồn của deck, vừa hồi hàng, vừa draw như tool hack

              Hugin : search field, bảo kê ( là một lá rất quan trọng )
              Geri : nhặt Spell mà không phải là Quick-Play Spell từ mộ, hồi hàng, không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng, nếu bị tiêu diệt bởi chiến đấu thì bắn 1 lá trên sân
              Munin : search ma pháp vĩnh cữu Runick, hồi LP, bảo kê, những ít dùng trong những deck đánh thuê vì chả ai dùng ma pháp vĩnh cữu trong đấy :/             Staple

              

             Foolish Burial Goods (x0-3 ( hiện tại master duel đang limit 1 ))

             SR Rarity
             Foolish Burial Goods
             SR Rarity
             Foolish Burial Goods
             Foolish Burial Goods
             Spell Normal
             Foolish Burial Goods
             Mai táng đồ dùng rất ngu

              Hiệu ứng (VN):

              Gửi 1 Lá bài Phép / Bẫy từ Deck của bạn tới Mộ. Bạn chỉ có thể kích hoạt "Foolish Burial Goods" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Send 1 Spell/Trap from your Deck to the GY. You can only activate 1 "Foolish Burial Goods" per turn.


               siêu searcher, ném Sacred Tree và Sacred Tree search 1 card Naturia để combo

              Synchros

              R Rarity
              Stardust Charge Warrior
              R Rarity
              Stardust Charge Warrior
              Stardust Charge Warrior
              WIND 6
              Stardust Charge Warrior
              Chiến binh xung kích bụi sao
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 1300


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
              Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Charge Warrior" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Stardust Charge Warrior" once per turn. This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.


              UR Rarity
              Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
              UR Rarity
              Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
              Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
              WATER 10
              Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying
              Đại công tước kiếm hồn - Thừa Ảnh
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 3000


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Đối với mỗi lá bài bị loại bỏ, lá bài này nhận được 100 ATK / DEF và quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 100 ATK / DEF. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của mình. Nếu một (các) lá bài bị loại bỏ (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ mỗi lá bài 1 từ cả sân đối phương và Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters For each banished card, this card gains 100 ATK/DEF and monsters your opponent controls lose 100 ATK/DEF. If this card would be destroyed by card effect, you can banish 1 card from your GY instead. If a card(s) is banished (except during the Damage Step): You can banish 1 card each from both your opponent's field and GY. You can only use this effect of "Swordsoul Supreme Sovereign - Chengying" once per turn.


              SR Rarity
              Coral Dragon
              SR Rarity
              Coral Dragon
              Coral Dragon
              WATER 6
              Coral Dragon
              Rồng san hô
              • ATK:

              • 2400

              • DEF:

              • 500


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Synchro này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Coral Dragon" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can discard 1 card, then target 1 card your opponent controls; destroy it. If this Synchro Summoned card is sent from the field to the GY: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Coral Dragon" once per turn.


              UR Rarity
              Baronne de Fleur
              UR Rarity
              Baronne de Fleur
              Baronne de Fleur
              WIND 10
              Baronne de Fleur
              Baronne de Fleur
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2400


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Khi đang ngửa mặt trên sân, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy lá bài đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng trước đó của "Baronne de Fleur" một lần mỗi lượt. Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Cấp 9 hoặc thấp hơn trong Mộ của mình; trả lại lá bài này về Extra Deck, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn: You can target 1 card on the field; destroy it. Once while face-up on the field, when a card or effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that card. You can only use the previous effect of "Baronne de Fleur" once per turn. Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 Level 9 or lower monster in your GY; return this card to the Extra Deck, and if you do, Special Summon that monster.


              Stardust Charge Warrior : lên là draw luôn không cần gì cả

              Coral Dragon : con này được triệu hồi synchro và phải gửi tử sân xuống mộ bạn mới draw được, nhưng bù lại có khả năng bắn card và là Tuner Synchro nên mix được với mấy lá Runick khác 
              Baronne : chúa tể đánh thuê, body to, omni negate, bắn card, hồi hàng, lên dễ
               Chengying : không bị tiêu diệt bởi hiệu ứng, có khả năng banish bài trên sân và mộ, tăng ATK/DEF bản thân và giảm của opp

              Abyss Dweller, Number 60: Dugares the Timeless và Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir (Xyz Monsters)

              UR Rarity
              Abyss Dweller
              UR Rarity
              Abyss Dweller
              Abyss Dweller
              WATER
              Abyss Dweller
              Cư dân vực sâu
              • ATK:

              • 1700

              • DEF:

              • 1400


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


              SR Rarity
              Number 60: Dugares the Timeless
              SR Rarity
              Number 60: Dugares the Timeless
              Number 60: Dugares the Timeless
              FIRE
              Number 60: Dugares the Timeless
              Con số 60: Người vô thời Dugares
              • ATK:

              • 1200

              • DEF:

              • 1200


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng sau;
              ● Bỏ qua Draw Phase tiếp theo của bạn, cũng như rút 2 lá bài, sau đó gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ.
              ● Bỏ qua Main Phase 1 tiếp theo của bạn, đồng thời Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú từ Mộ của bạn ở Tư thế Phòng thủ.
              ● Bỏ qua Battle Phase của lượt tiếp theo, đồng thời tăng gấp đôi ATK của 1 quái thú bạn điều khiển cho đến cuối lượt này.
              Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Number 60: Dugares the Timeless" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters You can detach 2 materials from this card, then activate 1 of the following effects; ● Skip your next Draw Phase, also draw 2 cards, then discard 1 card. ● Skip your next Main Phase 1, also Special Summon 1 monster from your GY in Defense Position. ● Skip the Battle Phase of your next turn, also double the ATK of 1 monster you control until the end of this turn. You can only use this effect of "Number 60: Dugares the Timeless" once per turn.


              SR Rarity
              Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
              SR Rarity
              Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
              Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
              EARTH
              Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir
              Con số 41: Ma thú say giấc Bagooska
              • ATK:

              • 2100

              • DEF:

              • 2000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 4
              Một lần mỗi lượt, trong Standby Phase của bạn, hãy tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này. Nếu bạn không thể, hãy phá hủy nó. Lá bài Tư thế tấn công này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Đối thủ của bạn không thể chọn mục tiêu lá bài Tư thế tấn công này bằng các hiệu ứng của lá bài. Khi lá bài này đang ở Tư thế Phòng thủ mặt ngửa, hãy thay đổi tất cả quái thú mặt ngửa trên sân thành Tư thế Phòng thủ, đồng thời vô hiệu hóa các hiệu ứng đã kích hoạt của những quái thú đang ở Tư thế Phòng thủ khi hiệu ứng đó được kích hoạt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 monsters Once per turn, during your Standby Phase, detach 1 material from this card. If you cannot, destroy it. This Attack Position card cannot be destroyed by your opponent's card effects. Your opponent cannot target this Attack Position card with card effects. While this card is in face-up Defense Position, change all face-up monsters on the field to Defense Position, also negate the activated effects of monsters that were in Defense Position when that effect was activated.


              Abyss Dweller : cười trên nỗi đau của tear

               Number 41 : nằm ngửa trên sân, vạn vật bình đẳng
               Number 60 : chúa tể staple, draw hay nhảy quái hay OTK đều được, dùng xong turn sau thường win lập tức hoặc thua ( do hết tài nguyên nếu combo ) hoặc phá nát board và OTK, cái giá skip 1 Phase cũng ổn

              Underworld Goddess of the Closed World, Donner và Dagger Fur Hire (Link Monsters)

              UR Rarity
              Underworld Goddess of the Closed World
              UR Rarity
              Underworld Goddess of the Closed World
              Underworld Goddess of the Closed World
              LIGHT
              Underworld Goddess of the Closed World
              Thần thế giới địa phủ khép kín, Saros-Eres
              • ATK:

              • 3000

              • LINK-5

              Mũi tên Link:

              Dưới

              Dưới-Phải

              Phải

              Trên-Phải

              Trên


              Hiệu ứng (VN):

              4+ quái thú Hiệu ứng
              Bạn cũng có thể sử dụng 1 quái thú mà đối thủ điều khiển làm nguyên liệu để Triệu hồi Link lá bài này. Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn hiện đang điều khiển. Lá bài được Triệu hồi Link này không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng đã kích hoạt của đối thủ, trừ khi họ chọn mục tiêu vào lá bài này. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Mộ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa việc kích hoạt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              4+ Effect Monsters You can also use 1 monster your opponent controls as material to Link Summon this card. If this card is Link Summoned: You can negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls. This Link Summoned card is unaffected by your opponent's activated effects, unless they target this card. Once per turn, when your opponent activates a card or effect that Special Summons a monster(s) from the GY (Quick Effect): You can negate the activation.


              UR Rarity
              Donner, Dagger Fur Hire
              UR Rarity
              Donner, Dagger Fur Hire
              Donner, Dagger Fur Hire
              EARTH
              Donner, Dagger Fur Hire
              Thú đánh thuê dao găm, Donner
              • ATK:

              • 1600

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Dưới

              Dưới-Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú với các loại khác nhau
              Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Fur Hire" mà bạn điều khiển và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Fur Hire" từ tay của bạn hoặc Mộ với tên gốc khác với quái thú được Hiến Tế, sau đó, nếu bạn Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Link để kích hoạt hiệu ứng này, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt thêm 1 quái thú như vậy. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Donner, Dagger Fur Hire" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different Types You can target 1 monster "Fur Hire" you control and 1 monster your opponent controls; destroy them. You can Tribute 1 monster; Special Summon 1 monster "Fur Hire" from your hand or GY with a different original name than the Tributed monster, then, if you Tributed a Link Monster to activate this effect, you can Special Summon 1 more such monster. You can only use 1 "Donner, Dagger Fur Hire" effect per turn, and only once that turn.


              Donner : staple lỏd, có nhiều effect, lên dễ, thường dùng để bắn card

               Underworld Goddess : có khả năng negate, unafffect bởi effect không target lá này, negate nhảy quái từ mộ, thường dùng khi link bằng cách dùng quái opp để bỏ 1 body mà bạn khó qua              Combo

               

              Vernusylph of the Thawing Mountains (Vernusylph (3 cards combo))

              R Rarity
              Vernusylph of the Thawing Mountains
              R Rarity
              Vernusylph of the Thawing Mountains
              Vernusylph of the Thawing Mountains
              EARTH 3
              Vernusylph of the Thawing Mountains
              Tiên hóa xuân của núi và tuyết tan
              • ATK:

              • 1100

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này, và 1 quái thú hoặc lá bài "Vernusylph" ; rút 1 lá bài, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú ĐẤT từ Mộ của bạn, bạn cũng không thể kích hoạt các hiệu ứng quái thú không phải ĐẤT trong phần còn lại của lượt này. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Vernusylph" mà bạn điều khiển; nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Vernusylph of the Thawing Mountains" một lần cho mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              You can discard this card, and 1 monster or "Vernusylph" card; draw 1 card, then you can Special Summon 1 EARTH monster from your GY, also you cannot activate non-EARTH monster effects for the rest of this turn. You can target 1 "Vernusylph" monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn. You can only use each effect of "Vernusylph of the Thawing Mountains" once per turn.


              Naturia 3 Cards Combo | Yu-Gi-Oh! Master Duel - YouTube

              Naturia Mole Cricket (Sách Giáo Khoa, 1 Card Combo Naturia Thuần (Pure))

              UR Rarity
              Naturia Mole Cricket
              UR Rarity
              Naturia Mole Cricket
              Naturia Mole Cricket
              EARTH 1
              Naturia Mole Cricket
              Dế trũi từ nhiên
              • ATK:

              • 0

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Naturia" từ Deck của bạn hoặc bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 "Naturia" nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú có ATK cao nhất trên sân (ngay cả khi nó băng nhau). Nếu đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú từ Extra Deck hoặc bạn Triệu hồi Đặc biệt (các) quái thú "Naturia" từ Extra Deck, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Naturia Mole Cricket" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card; Special Summon 1 "Naturia" monster from your Deck, or you can Special Summon 2 "Naturia" monsters if your opponent controls a monster with the highest ATK on the field (even if it's tied). If your opponent Special Summons a monster(s) from the Extra Deck or you Special Summon a "Naturia" monster(s) from the Extra Deck, while this card is in your GY (except during the Damage Step): You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Naturia Mole Cricket" once per turn.


              Naturia One Card Combo (Sách Giáo Khoa) | Yu-Gi-Oh! Master Duel - YouTube

              Hugin the Runick Wings và Geri the Runick Fangs (Naturia Runick)

              UR Rarity
              Hugin the Runick Wings
              UR Rarity
              Hugin the Runick Wings
              Hugin the Runick Wings
              LIGHT 2
              Hugin the Runick Wings
              Cánh cổ ngữ Rune Hugin
              • ATK:

              • 0

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú "Runick"
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; thêm 1 Lá bài Phép Môi Trường "Runick" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu (các) lá bài khác mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể loại bỏ lá bài này mà bạn điều khiển để thay thế. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài: Trả lại lá bài này về Extra Deck.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 "Runick" monsters If this card is Special Summoned from the Extra Deck: You can discard 1 card; add 1 "Runick" Field Spell from your Deck to your hand. If another card(s) you control would be destroyed by card effect, you can banish this card you control instead. If this card on the field is destroyed by battle or card effect: Return this card to the Extra Deck.


              SR Rarity
              Geri the Runick Fangs
              SR Rarity
              Geri the Runick Fangs
              Geri the Runick Fangs
              DARK 4
              Geri the Runick Fangs
              Nanh cổ ngữ Rune Geri
              • ATK:

              • 0

              • DEF:

              • 1000


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú "Runick"
              Không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép "Runick" không Chơi nhanh trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn. Khi lá bài này bị phá huỷ trong chiến đấu: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 "Runick" monsters Cannot be destroyed by card effects. If this card is Special Summoned from the Extra Deck: You can target 1 non-Quick-Play "Runick" Spell in your GY; add it to your hand. When this card is destroyed by battle: You can target 1 card on the field; destroy it.


              Naturia Runick Combo | Yu-Gi-Oh! Master Duel - YouTube
              Đơn vị đồng hành:

              - Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam


              Deck được sử dụng gần đây trong MASTER DUEL

              Top