Bảng xếp hạng của Rush Duel Sevens

Tier 1

Chiếm phần lớn ở nhóm đầu ở các giải đấu.*

Chiếm phần lớn ở nhóm đầu ở các giải đấu.*


Tier 2

Nằm trong nhóm đầu ở những giải đấu, nhưng không phải là một tỷ lệ lớn. *

Nằm trong nhóm đầu ở những giải đấu, nhưng không phải là một tỷ lệ lớn. *Top