Bảng xếp hạng của TCG

Tier 1

Khả năng đi tốt cả trước và sau. Độ ổn định cao. Khả năng phối hợp cao. *

Khả năng đi tốt cả trước và sau. Độ ổn định cao. Khả năng phối hợp cao. *


Tier 2

Khả năng đi tốt cả trước hoặc sau. Độ ổn định tốt. Khả năng phối hợp có giới hạn.*

Khả năng đi tốt cả trước hoặc sau. Độ ổn định tốt. Khả năng phối hợp có giới hạn.*Potential

Các Archetype được nhiều người chơi hàng đầu công nhận là có tiềm năng nằm trong Bảng Xếp Hạng và cần được khám phá thêm. Nếu không có kết quả tốt được thiết lập, không nên đầu tư vào các Archetype này.*

Các Archetype được nhiều người chơi hàng đầu công nhận là có tiềm năng nằm trong Bảng Xếp Hạng và cần được khám phá thêm. Nếu không có kết quả tốt được thiết lập, không nên đầu tư vào các Archetype này.*


15/06/2024

15/06/2024
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

10/03/2024

10/03/2024
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

08/01/2024

08/01/2024
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

17/10/2023

17/10/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

22/08/2023

22/08/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Top