Bảng xếp hạng của TCG

Tier 1

Khả năng đi tốt cả trước và sau. Độ ổn định cao. Khả năng phối hợp cao. *

Khả năng đi tốt cả trước và sau. Độ ổn định cao. Khả năng phối hợp cao. *


Tier 2

Khả năng đi tốt cả trước hoặc sau. Độ ổn định tốt. Khả năng phối hợp có giới hạn.*

Khả năng đi tốt cả trước hoặc sau. Độ ổn định tốt. Khả năng phối hợp có giới hạn.*


Tier 3

Chỉ lợi thế khi đi đúng lượt. Độ ổn định vừa phải. Khả năng phối hợp có giới hạn.*

Chỉ lợi thế khi đi đúng lượt. Độ ổn định vừa phải. Khả năng phối hợp có giới hạn.*


02/03/2023

02/03/2023
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau

01/11/2022

01/11/2022
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Trước
Sau
Top