OCG - VJUMP: New Subscription Promos

Một vài lá bài mới đi từ manga ra ngoài đời cuối cùng cũng được ra mắt! Check them out!!!Burning Dragon


Level 8 FIRE Dragon Effect Monster

ATK/ 2500 DEF/ 2100

You can only use this card name's (1) and (2) effects once per turn each.

  1. If this card is in your hand and your opponent controls 2 or more monsters: You can Special Summon this card.
  2. If this card is Normal or Special Summoned: You can discard 1 Spell; destroy all Spell/Traps on the field.

Three-Eyed Ghost


Level 3 DARK Fiend Effect Monster

ATK/ 900 DEF/ 800

You can only use this card name’s effect once per turn.

You can send this card from your field to the GY; add 1 Level 10 DARK monster from your Deck to your hand.Rose Papillon


Level 3 WIND Insect Effect Monster

ATK/ 1400 DEF/ 800

  1. During your Main Phase, you can Tribute Summon 1 Level 7 or higher monster in addition to your Normal Summon/Set (you can only gain this effect once per turn).
  2. If you control another Insect monster, this card can attack directly.

Cre: YGOrganization

Các bạn nghĩ sao về những lá bài mới? Hãy cho YGO Việt Nam biết nhé!

Đơn vị đồng hành:

- Yu-Gi-Oh! Guidance Vietnam

Top