Exodia the Forbidden One
DARK 3
Exodia the Forbidden One
Kẻ bị phong ấn Exodia
  • Archetype:
  • Exodia

  • ATK:
  • 1000

  • DEF:
  • 1000

  • Lượt xem:
  • 2447
Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn có "Right Leg of the Forbidden One", "Left Leg of the Forbidden One", "Right Arm of the Forbidden One""Left Arm of the Forbidden One" ngoài lá bài này trong tay, bạn sẽ thắng Trận đấu.Hiệu ứng gốc (EN):

If you have "Right Leg of the Forbidden One", "Left Leg of the Forbidden One", "Right Arm of the Forbidden One" and "Left Arm of the Forbidden One" in addition to this card in your hand, you win the Duel.

Bản dịch này có đúng không ?
Top