Harpie's Feather Duster
Spell Normal
Harpie's Feather Duster
Chổi lông vũ của Harpie
  • Archetype:
  • Harpie

  • Lượt xem:
  • 2792
Hiệu ứng (VN):

Phá hủy tất cả Bài Phép và Bài Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển.Hiệu ứng gốc (EN):

Destroy all Spell and Trap Cards your opponent controls.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
Top