Monster Reborn
Spell Normal
Monster Reborn
Phục sinh quái thú
  • Lượt xem:
  • 7111
Hiệu ứng (VN):

Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.Hiệu ứng gốc (EN):

Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
Phân loại:Bản dịch này có đúng không ?
Top