Swords of Revealing Light
Spell Normal
Swords of Revealing Light
Lớp kiếm bảo hộ của ánh sáng
  • Lượt xem:
  • 1667
Hiệu ứng (VN):

Sau khi kích hoạt lá bài này, nó vẫn còn trên sân, nhưng bạn phải phá hủy nó trong End Phase của lượt thứ 3 của đối thủ. Khi lá bài này được kích hoạt: Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú ngửa, hãy lật tất cả quái thú mà họ điều khiển ngửa. Trong khi lá bài này ngửa trên sân, quái thú của đối thủ của bạn không thể tuyên bố tấn công.Hiệu ứng gốc (EN):

After this card's activation, it remains on the field, but you must destroy it during the End Phase of your opponent's 3rd turn. When this card is activated: If your opponent controls a face-down monster, flip all monsters they control face-up. While this card is face-up on the field, your opponent's monsters cannot declare an attack.

Bản dịch này có đúng không ?
Top