Thông tin tổng quan của Agent

Tuning in the Sky
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng thứ hai và thứ ba của Kỹ năng này một lần trong lượt.
1: Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú, ngoại trừ quái thú "The Agent", quái thú "Hyperion", quái thú  Synchro, hoặc quái thú Thường.
2: Gửi tối đa 2 quái thú "The Agent" từ Deck của bạn vào Mộ, sau đó thêm 1 "The Sanctuary in the Sky" từ bên ngoài Deck của bạn vào Deck của bạn. Sau đó, bạn có thể áp dụng hiệu ứng sau.
●Xáo trộn 1 quái thú "Hyperion" hoặc 1 quái thú Thường từ tay bạn vào Deck, sau đó thêm 1 quái thú "The Agent" hoặc "Hyperion" từ Deck của bạn lên tay bạn.
3: Xáo trộn 1 quái thú từ Mộ của bạn vào Deck, sau đó chọn tối đa 2 quái thú Tiên trên sân của bạn và coi những quái thú đó làm Tuner.
Tuning in the Sky

Cần 25 UR

 Rarity
Majesty Hyperion1 card
UR Rarity
Master Hyperion3 card
 Rarity
The Agent of Life - Neptune3 card
 Rarity
Protector of The Agents - Moon1 card
 Rarity
Infernoble Knight Emperor Charles1 card
 Rarity
Masterflare Hyperion1 card
UR Rarity
Ruddy Rose Dragon1 card
UR Rarity
Stardust Dragon1 card
 Rarity
The Executor of the Underworld - Pluto1 card
 Rarity
Infernoble Knight Captain Roland1 card
UR Rarity
The Agent of Mystery - Earth2 card
UR Rarity
Book of Moon3 card
UR Rarity
Forbidden Droplet2 card
 Rarity
The Chorus in the Sky1 card
 Rarity
The Sacred Waters in the Sky3 card

Main: 24 Extra: 8

 Rarity
Majesty Hyperion
 Rarity
Majesty Hyperion
Majesty Hyperion
DARK 8
Majesty Hyperion
Vị thần uy phong Hyperion
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 2700


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay hoặc Mộ của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú "The Agent" khỏi tay, sân hoặc Mộ của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Majesty Hyperion" một lần mỗi lượt theo cách này. Bất kỳ thiệt hại chiến đấu nào bạn nhận từ các chiến đấu liên quan đến quái thú Tiên của bạn cũng sẽ gây ra cho đối thủ của bạn. Một lần trong lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Tiên từ tay hoặc Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong một trong hai Mộ; loại bỏ nó. Nếu "The Sanctuary in the Sky" ở trên sân hoặc trong Mộ, bạn có thể sử dụng hiệu ứng này tối đa hai lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand or GY) by banishing 1 "The Agent" monster from your hand, field, or GY. You can only Special Summon "Majesty Hyperion" once per turn this way. Any battle damage you take from battles involving your Fairy monsters is also inflicted to your opponent. Once per turn: You can banish 1 Fairy monster from your hand or GY, then target 1 card in either GY; banish it. If "The Sanctuary in the Sky" is on the field or in either GY, you can use this effect up to twice per turn.


UR Rarity
Master Hyperion
UR Rarity
Master Hyperion
Master Hyperion
LIGHT 8
Master Hyperion
Vị thần Hyperion
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú "The Agent" khỏi tay, ô hoặc Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Tiên ÁNH SÁNG khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Trong khi "The Sanctuary in the Sky" ở trên sân, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này tối đa hai lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by banishing 1 "The Agent" monster from your hand, field, or Graveyard. Once per turn: You can banish 1 LIGHT Fairy-Type monster from your Graveyard, then target 1 card on the field; destroy that target. While "The Sanctuary in the Sky" is on the field, you can activate this effect up to twice per turn.


UR Rarity
Master Hyperion
UR Rarity
Master Hyperion
Master Hyperion
LIGHT 8
Master Hyperion
Vị thần Hyperion
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú "The Agent" khỏi tay, ô hoặc Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Tiên ÁNH SÁNG khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Trong khi "The Sanctuary in the Sky" ở trên sân, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này tối đa hai lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by banishing 1 "The Agent" monster from your hand, field, or Graveyard. Once per turn: You can banish 1 LIGHT Fairy-Type monster from your Graveyard, then target 1 card on the field; destroy that target. While "The Sanctuary in the Sky" is on the field, you can activate this effect up to twice per turn.


UR Rarity
Master Hyperion
UR Rarity
Master Hyperion
Master Hyperion
LIGHT 8
Master Hyperion
Vị thần Hyperion
 • ATK:

 • 2700

 • DEF:

 • 2100


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 quái thú "The Agent" khỏi tay, ô hoặc Mộ của bạn. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Loại Tiên ÁNH SÁNG khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó. Trong khi "The Sanctuary in the Sky" ở trên sân, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này tối đa hai lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Special Summon this card (from your hand) by banishing 1 "The Agent" monster from your hand, field, or Graveyard. Once per turn: You can banish 1 LIGHT Fairy-Type monster from your Graveyard, then target 1 card on the field; destroy that target. While "The Sanctuary in the Sky" is on the field, you can activate this effect up to twice per turn.


SR Rarity
The Agent of Creation - Venus
SR Rarity
The Agent of Creation - Venus
The Agent of Creation - Venus
LIGHT 3
The Agent of Creation - Venus
Đại hành giả sáng tạo - Sao Kim
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể trả 500 LP; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mystical Shine Ball" từ tay hoặc Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can pay 500 LP; Special Summon 1 "Mystical Shine Ball" from your hand or Deck.


SR Rarity
The Agent of Creation - Venus
SR Rarity
The Agent of Creation - Venus
The Agent of Creation - Venus
LIGHT 3
The Agent of Creation - Venus
Đại hành giả sáng tạo - Sao Kim
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể trả 500 LP; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mystical Shine Ball" từ tay hoặc Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can pay 500 LP; Special Summon 1 "Mystical Shine Ball" from your hand or Deck.


SR Rarity
The Agent of Creation - Venus
SR Rarity
The Agent of Creation - Venus
The Agent of Creation - Venus
LIGHT 3
The Agent of Creation - Venus
Đại hành giả sáng tạo - Sao Kim
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể trả 500 LP; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Mystical Shine Ball" từ tay hoặc Deck của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can pay 500 LP; Special Summon 1 "Mystical Shine Ball" from your hand or Deck.


 Rarity
The Agent of Life - Neptune
 Rarity
The Agent of Life - Neptune
The Agent of Life - Neptune
LIGHT 1
The Agent of Life - Neptune
Đại hành giả sinh mệnh - Sao Hải Vương
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "The Agent" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "The Agent of Life - Neptune", hoặc, nếu "The Sanctuary in the Sky" ở trên sân hoặc trong Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Hyperion" thay vào đó là quái thú. Cả hai người chơi không thể Hiến tế một quái thú được Triệu hồi với hiệu ứng này cho đến hết lượt của đối thủ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm 1 "The Sanctuary in the Sky" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Agent of Life - Neptune" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card; Special Summon 1 "The Agent" monster from your hand or GY, except "The Agent of Life - Neptune", or, if "The Sanctuary in the Sky" is on the field or in either GY, you can Special Summon 1 "Hyperion" monster instead. Neither player can Tribute a monster Summoned with this effect, until the end of your opponent's turn. If this card is banished: You can add 1 "The Sanctuary in the Sky" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "The Agent of Life - Neptune" once per turn.


 Rarity
The Agent of Life - Neptune
 Rarity
The Agent of Life - Neptune
The Agent of Life - Neptune
LIGHT 1
The Agent of Life - Neptune
Đại hành giả sinh mệnh - Sao Hải Vương
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "The Agent" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "The Agent of Life - Neptune", hoặc, nếu "The Sanctuary in the Sky" ở trên sân hoặc trong Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Hyperion" thay vào đó là quái thú. Cả hai người chơi không thể Hiến tế một quái thú được Triệu hồi với hiệu ứng này cho đến hết lượt của đối thủ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm 1 "The Sanctuary in the Sky" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Agent of Life - Neptune" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card; Special Summon 1 "The Agent" monster from your hand or GY, except "The Agent of Life - Neptune", or, if "The Sanctuary in the Sky" is on the field or in either GY, you can Special Summon 1 "Hyperion" monster instead. Neither player can Tribute a monster Summoned with this effect, until the end of your opponent's turn. If this card is banished: You can add 1 "The Sanctuary in the Sky" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "The Agent of Life - Neptune" once per turn.


 Rarity
The Agent of Life - Neptune
 Rarity
The Agent of Life - Neptune
The Agent of Life - Neptune
LIGHT 1
The Agent of Life - Neptune
Đại hành giả sinh mệnh - Sao Hải Vương
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "The Agent" từ tay hoặc Mộ của bạn, ngoại trừ "The Agent of Life - Neptune", hoặc, nếu "The Sanctuary in the Sky" ở trên sân hoặc trong Mộ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Hyperion" thay vào đó là quái thú. Cả hai người chơi không thể Hiến tế một quái thú được Triệu hồi với hiệu ứng này cho đến hết lượt của đối thủ. Nếu lá bài này bị loại bỏ: Bạn có thể thêm 1 "The Sanctuary in the Sky" từ Deck của bạn lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Agent of Life - Neptune" một lần trong lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can discard this card; Special Summon 1 "The Agent" monster from your hand or GY, except "The Agent of Life - Neptune", or, if "The Sanctuary in the Sky" is on the field or in either GY, you can Special Summon 1 "Hyperion" monster instead. Neither player can Tribute a monster Summoned with this effect, until the end of your opponent's turn. If this card is banished: You can add 1 "The Sanctuary in the Sky" from your Deck to your hand. You can only use each effect of "The Agent of Life - Neptune" once per turn.


SR Rarity
Mystical Shine Ball
SR Rarity
Mystical Shine Ball
Mystical Shine Ball
LIGHT 2
Mystical Shine Ball
Quả cầu ánh sáng thánh
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Một linh hồn ánh sáng được bao phủ bởi sự tỏa sáng thần bí. Khi bạn nhìn thấy hình dạng tuyệt đẹp của nó, ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực.


Hiệu ứng gốc (EN):

A soul of light covered by mystical shine. When you see its beautiful shape, your dream will come true.


SR Rarity
Mystical Shine Ball
SR Rarity
Mystical Shine Ball
Mystical Shine Ball
LIGHT 2
Mystical Shine Ball
Quả cầu ánh sáng thánh
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Một linh hồn ánh sáng được bao phủ bởi sự tỏa sáng thần bí. Khi bạn nhìn thấy hình dạng tuyệt đẹp của nó, ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực.


Hiệu ứng gốc (EN):

A soul of light covered by mystical shine. When you see its beautiful shape, your dream will come true.


SR Rarity
Mystical Shine Ball
SR Rarity
Mystical Shine Ball
Mystical Shine Ball
LIGHT 2
Mystical Shine Ball
Quả cầu ánh sáng thánh
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Một linh hồn ánh sáng được bao phủ bởi sự tỏa sáng thần bí. Khi bạn nhìn thấy hình dạng tuyệt đẹp của nó, ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực.


Hiệu ứng gốc (EN):

A soul of light covered by mystical shine. When you see its beautiful shape, your dream will come true.


UR Rarity
The Agent of Mystery - Earth
UR Rarity
The Agent of Mystery - Earth
The Agent of Mystery - Earth
LIGHT 2
The Agent of Mystery - Earth
Đại hành giả thần bí - Trái Đất
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể thêm 1 quái thú "The Agent" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "The Agent of Mystery - Earth". Trong khi "The Sanctuary in the Sky" đang ngửa trên sân, bạn có thể thêm 1 "Master Hyperion" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned, you can add 1 "The Agent" monster from your Deck to your hand, except "The Agent of Mystery - Earth". While "The Sanctuary in the Sky" is face-up on the field, you can add 1 "Master Hyperion" from your Deck to your hand instead.


UR Rarity
The Agent of Mystery - Earth
UR Rarity
The Agent of Mystery - Earth
The Agent of Mystery - Earth
LIGHT 2
The Agent of Mystery - Earth
Đại hành giả thần bí - Trái Đất
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường, bạn có thể thêm 1 quái thú "The Agent" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "The Agent of Mystery - Earth". Trong khi "The Sanctuary in the Sky" đang ngửa trên sân, bạn có thể thêm 1 "Master Hyperion" từ Deck của mình lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned, you can add 1 "The Agent" monster from your Deck to your hand, except "The Agent of Mystery - Earth". While "The Sanctuary in the Sky" is face-up on the field, you can add 1 "Master Hyperion" from your Deck to your hand instead.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Book of Moon
  UR Rarity
  Book of Moon
  Book of Moon
  Spell Quick
  Book of Moon
  Sách mặt trăng

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


   UR Rarity
   Book of Moon
   UR Rarity
   Book of Moon
   Book of Moon
   Spell Quick
   Book of Moon
   Sách mặt trăng

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


    UR Rarity
    Forbidden Droplet
    UR Rarity
    Forbidden Droplet
    Forbidden Droplet
    Spell Quick
    Forbidden Droplet
    Giọt thánh bị cấm

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
     Phân loại:

     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     UR Rarity
     Forbidden Droplet
     Forbidden Droplet
     Spell Quick
     Forbidden Droplet
     Giọt thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Gửi bất kỳ số lượng lá bài nào khác từ tay và / hoặc sân của bạn đến Mộ; chọn nhiều quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển, và cho đến khi kết thúc lượt này, ATK của chúng giảm đi một nửa, hiệu ứng của chúng cũng bị vô hiệu hóa. Để đáp lại kích hoạt của lá bài này, đối thủ của bạn không thể kích hoạt lá bài, hoặc hiệu ứng của lá bài, có cùng loại ban đầu (Quái thú / Phép / Bẫy) với các lá bài được gửi đến Mộ để kích hoạt lá bài này. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Forbidden Droplet" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Send any number of other cards from your hand and/or field to the GY; choose that many Effect Monsters your opponent controls, and until the end of this turn, their ATK is halved, also their effects are negated. In response to this card's activation, your opponent cannot activate cards, or the effects of cards, with the same original type (Monster/Spell/Trap) as the cards sent to the GY to activate this card. You can only activate 1 "Forbidden Droplet" per turn.
      Phân loại:

       Rarity
      The Chorus in the Sky
       Rarity
      The Chorus in the Sky
      The Chorus in the Sky
      Spell Normal
      The Chorus in the Sky
      Khúc ca bầu trời

       Hiệu ứng (VN):

       Trả 1000 Điểm Gốc, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Tiên trong Mộ của bạn; thêm nó lên tay bạn, sau đó, nếu "The Sanctuary in the Sky" ở trên sân hoặc trong một trong hai Mộ, bạn có thể thêm 1 trong số "The Sanctuary in the Sky", đã bị loại bỏ của bạn hoặc 1 trong số các lá bài bị loại bỏ của bạn có đề cập đến nó, đến tay bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "The Chorus in the Sky" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Pay 1000 LP, then target 1 Fairy monster in your GY; add it to your hand, then, if "The Sanctuary in the Sky" is on the field or in either GY, you can add 1 of your banished "The Sanctuary in the Sky", or 1 of your banished cards that mentions it, to your hand. You can only activate 1 "The Chorus in the Sky" per turn.


        Rarity
       The Sacred Waters in the Sky
        Rarity
       The Sacred Waters in the Sky
       The Sacred Waters in the Sky
       Spell Normal
       The Sacred Waters in the Sky
       Nước thánh trên bầu trời

        Hiệu ứng (VN):

        Kích hoạt 1 "The Sanctuary in the Sky" trực tiếp từ Deck của bạn, hoặc thêm 1 quái thú đề cập đến "The Sanctuary in the Sky" từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó, nếu "The Sanctuary in the Sky" ở trên sân hoặc trong hoặc là Mộ, bạn có thể tăng 500 LP cho mỗi quái thú "Hyperion""The Agent" mà bạn điều khiển. Nếu quái thú của bạn nhắc đến "The Sanctuary in the Sky" bị phá huỷ trong chiến đấu, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Sacred Waters in the Sky" một lần trong lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Activate 1 "The Sanctuary in the Sky" directly from your Deck, or add 1 monster that mentions "The Sanctuary in the Sky" from your Deck to your hand, then, if "The Sanctuary in the Sky" is on the field or in either GY, you can gain 500 LP for each "Hyperion" and "The Agent" monster you control. If your monster that mentions "The Sanctuary in the Sky" would be destroyed by battle, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "The Sacred Waters in the Sky" once per turn.


         Rarity
        The Sacred Waters in the Sky
         Rarity
        The Sacred Waters in the Sky
        The Sacred Waters in the Sky
        Spell Normal
        The Sacred Waters in the Sky
        Nước thánh trên bầu trời

         Hiệu ứng (VN):

         Kích hoạt 1 "The Sanctuary in the Sky" trực tiếp từ Deck của bạn, hoặc thêm 1 quái thú đề cập đến "The Sanctuary in the Sky" từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó, nếu "The Sanctuary in the Sky" ở trên sân hoặc trong hoặc là Mộ, bạn có thể tăng 500 LP cho mỗi quái thú "Hyperion""The Agent" mà bạn điều khiển. Nếu quái thú của bạn nhắc đến "The Sanctuary in the Sky" bị phá huỷ trong chiến đấu, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Sacred Waters in the Sky" một lần trong lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Activate 1 "The Sanctuary in the Sky" directly from your Deck, or add 1 monster that mentions "The Sanctuary in the Sky" from your Deck to your hand, then, if "The Sanctuary in the Sky" is on the field or in either GY, you can gain 500 LP for each "Hyperion" and "The Agent" monster you control. If your monster that mentions "The Sanctuary in the Sky" would be destroyed by battle, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "The Sacred Waters in the Sky" once per turn.


          Rarity
         The Sacred Waters in the Sky
          Rarity
         The Sacred Waters in the Sky
         The Sacred Waters in the Sky
         Spell Normal
         The Sacred Waters in the Sky
         Nước thánh trên bầu trời

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt 1 "The Sanctuary in the Sky" trực tiếp từ Deck của bạn, hoặc thêm 1 quái thú đề cập đến "The Sanctuary in the Sky" từ Deck của bạn lên tay bạn, sau đó, nếu "The Sanctuary in the Sky" ở trên sân hoặc trong hoặc là Mộ, bạn có thể tăng 500 LP cho mỗi quái thú "Hyperion""The Agent" mà bạn điều khiển. Nếu quái thú của bạn nhắc đến "The Sanctuary in the Sky" bị phá huỷ trong chiến đấu, thay vào đó, bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "The Sacred Waters in the Sky" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate 1 "The Sanctuary in the Sky" directly from your Deck, or add 1 monster that mentions "The Sanctuary in the Sky" from your Deck to your hand, then, if "The Sanctuary in the Sky" is on the field or in either GY, you can gain 500 LP for each "Hyperion" and "The Agent" monster you control. If your monster that mentions "The Sanctuary in the Sky" would be destroyed by battle, you can banish this card from your GY instead. You can only use each effect of "The Sacred Waters in the Sky" once per turn.


           Rarity
          Protector of The Agents - Moon
           Rarity
          Protector of The Agents - Moon
          Protector of The Agents - Moon
          LIGHT
          Protector of The Agents - Moon
          Cận vệ của đại hành giả - Mặt Trăng
          • ATK:

          • 1800

          • LINK-2

          Mũi tên Link:

          Dưới-Phải

          Phải


          Hiệu ứng (VN):

          2 nàng tiên quái thú
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 "The Sanctuary in the Sky" hoặc 1 lá bài đề cập đến nó từ Deck của bạn vào Mộ, hoặc nếu "The Sanctuary in the Sky" ở trên sân hoặc trong một trong hai Mộ, bạn thay vào đó có thể thêm 1 "The Agent of Mystery - Earth" từ Deck hoặc Mộ lên tay của bạn. Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Tiên, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài đối thủ điều khiển; phá hủy nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Protector of The Agents - Moon" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          2 Fairy monsters If this card is Link Summoned: You can send 1 "The Sanctuary in the Sky" or 1 card that mentions it from your Deck to the GY, or if "The Sanctuary in the Sky" is on the field or in either GY, you can add 1 "The Agent of Mystery - Earth" from your Deck or GY to your hand instead. You can Tribute 1 Fairy monster, then target 1 card your opponent controls; destroy it. You can only use each effect of "Protector of The Agents - Moon" once per turn.


          SR Rarity
          Cyberse Quantum Dragon
          SR Rarity
          Cyberse Quantum Dragon
          Cyberse Quantum Dragon
          DARK 7
          Cyberse Quantum Dragon
          Rồng lượng tử mạng điện tử
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          Trong khi bạn điều khiển quái thú Link, quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển không thể chọn mục tiêu vào quái thú bạn điều khiển để tấn công, ngoại trừ quái thú này, đối thủ của bạn cũng không thể chọn mục tiêu quái thú bạn điều khiển bằng hiệu ứng của lá bài, ngoại trừ quái thú này. Một lần mỗi lượt, khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể trả lại quái thú của đối thủ đó về tay, lá bài này có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai liên tiếp.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters While you control a Link Monster, monsters your opponent controls cannot target monsters you control for attacks, except this one, also your opponent cannot target monsters you control with card effects, except this one. Once per turn, at the start of the Damage Step, if this card battles an opponent's monster: You can return that opponent's monster to the hand, also, this card can make a second attack in a row.


           Rarity
          Infernoble Knight Emperor Charles
           Rarity
          Infernoble Knight Emperor Charles
          Infernoble Knight Emperor Charles
          FIRE 9
          Infernoble Knight Emperor Charles
          Hoả thánh kỵ hoàng đế Charles
          • ATK:

          • 3000

          • DEF:

          • 200


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          Nếu một Lá bài Trang bị được trang bị cho quái thú trên sân, ngay cả trong Damage Step: Bạn có thể phá hủy 1 lá bài trên sân. Trong End Phase: Bạn có thể trang bị 1 Lá bài Phép Trang bị từ tay của bạn hoặc Mộ cho lá bài này, sau đó bạn có thể trang bị 1 quái thú Chiến binh LỬA từ Deck của bạn lên lá bài này như một Bài Phép Trang bị cho nó 500 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight Emperor Charles" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If an Equip Card becomes equipped to a monster on the field, even during the Damage Step: You can destroy 1 card on the field. During the End Phase: You can equip 1 Equip Spell from your hand or GY to this card, then you can equip 1 FIRE Warrior monster from your Deck to this card as an Equip Spell that gives it 500 ATK. You can only use each effect of "Infernoble Knight Emperor Charles" once per turn.


           Rarity
          Masterflare Hyperion
           Rarity
          Masterflare Hyperion
          Masterflare Hyperion
          LIGHT 10
          Masterflare Hyperion
          Vị thần lửa Hyperion
          • ATK:

          • 3200

          • DEF:

          • 2600


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú Tiên non-Tuner
          Bạn có thể gửi 1 quái thú "The Agent" , hoặc 1 quái thú nhắc đến "The Sanctuary in the Sky", từ tay, Deck hoặc Extra Deck của bạn vào Mộ; cho đến End Phase, tên của lá bài này trở thành tên gốc của quái thú đó, và thay thế hiệu ứng này bằng hiệu ứng gốc của quái thú đó. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú Tiên từ tay hoặc Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; loại bỏ nó. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Masterflare Hyperion" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner Fairy monsters You can send 1 "The Agent" monster, or 1 monster that mentions "The Sanctuary in the Sky", from your hand, Deck, or Extra Deck to the GY; until the End Phase, this card's name becomes that monster's original name, and replace this effect with that monster's original effects. When your opponent activates a card or effect (Quick Effect): You can banish 1 Fairy monster from your hand or GY, then target 1 card on the field; banish it. You can only use each effect of "Masterflare Hyperion" once per turn.


          UR Rarity
          Ruddy Rose Dragon
          UR Rarity
          Ruddy Rose Dragon
          Ruddy Rose Dragon
          FIRE 10
          Ruddy Rose Dragon
          Rồng hoa hồng đỏ thẫm
          • ATK:

          • 3200

          • DEF:

          • 2400


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể loại bỏ tất cả các lá bài khỏi Mộ, sau đó, nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng "Black Rose Dragon" hoặc quái thú Synchro thực vật làm nguyên liệu, bạn có thể phá huỷ tất cả các lá bài khác trên sân. Khi đối thủ của bạn kích hoạt một lá bài hoặc hiệu ứng có thể phá hủy (các) lá bài (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế bài này; vô hiệu hóa kích hoạt, sau đó bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Black Rose Dragon" từ Extra Deck hoặc Mộ của bạn.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can banish all cards from the GYs, then, if this card was Synchro Summoned using "Black Rose Dragon" or a Plant Synchro Monster as material, you can destroy all other cards on the field. When your opponent activates a card or effect that would destroy a card(s) (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, then you can Special Summon 1 "Black Rose Dragon" from your Extra Deck or GY.


          UR Rarity
          Stardust Dragon
          UR Rarity
          Stardust Dragon
          Stardust Dragon
          WIND 8
          Stardust Dragon
          Rồng bụi sao
          • ATK:

          • 2500

          • DEF:

          • 2000


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          Khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt sẽ phá hủy (các) lá bài trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế lá bài này; vô hiệu hoá việc kích hoạt, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá hủy nó. Trong End Phase, nếu hiệu ứng này được kích hoạt trong lượt này (và không bị vô hiệu hóa): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ Mộ của mình.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When a card or effect is activated that would destroy a card(s) on the field (Quick Effect): You can Tribute this card; negate the activation, and if you do, destroy it. During the End Phase, if this effect was activated this turn (and was not negated): You can Special Summon this card from your GY.


           Rarity
          The Executor of the Underworld - Pluto
           Rarity
          The Executor of the Underworld - Pluto
          The Executor of the Underworld - Pluto
          DARK 5
          The Executor of the Underworld - Pluto
          Người thi hành của âm phủ - Diêm Vương
          • ATK:

          • 2300

          • DEF:

          • 0


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          (Lá này luôn được coi là lá bài "The Agent" .)
          Một lần trong lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; chuyển nó sang Thế Thủ úp mặt. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu "The Sanctuary in the Sky" ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "The Sanctuary in the Sky" từ Deck hoặc Mộ lên tay bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "The Executor of the Underworld - Pluto" một lần trong lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters (This card is always treated as a "The Agent" card.) Once per turn: You can banish 1 monster from your GY, then target 1 Effect Monster on the field; change it to face-down Defense Position. This is a Quick Effect if "The Sanctuary in the Sky" is on the field or in either GY. You can banish this card from your GY; add 1 "The Sanctuary in the Sky" from your Deck or GY to your hand. You can only use this effect of "The Executor of the Underworld - Pluto" once per turn.


           Rarity
          Infernoble Knight Captain Roland
           Rarity
          Infernoble Knight Captain Roland
          Infernoble Knight Captain Roland
          FIRE 5
          Infernoble Knight Captain Roland
          Hoả thánh kỵ bậc thầy Roland
          • ATK:

          • 2000

          • DEF:

          • 500


          Hiệu ứng (VN):

          1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
          Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này; trong End Phase của lượt này, gửi 1 Trang bị Phép từ Deck của bạn đến Mộ, sau đó thêm 1 quái thú Chiến binh từ Deck của bạn lên tay bạn. Trong Main Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 quái thú Chiến binh mà bạn điều khiển; trang bị lá bài này cho quái thú mà bạn điều khiển dưới dạng Phép trang bị, mang lại cho nó 500 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Infernoble Knight Captain Roland" một lần mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card is Synchro Summoned: You can activate this effect; during the End Phase of this turn, send 1 Equip Spell from your Deck to the GY, then add 1 Warrior monster from your Deck to your hand. During the Main Phase, if this card is in your GY (Quick Effect): You can target 1 Warrior monster you control; equip this card to that monster you control as an Equip Spell that gives it 500 ATK. You can only use each effect of "Infernoble Knight Captain Roland" once per turn.          Deck của AGENT trong DUEL LINKS