Thông tin tổng quan của Archfiend

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
UR Rarity
Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
UR Rarity
Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
DARK 8
Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
Hoàng đế quỉ kinh hoàng đầu tiên
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế, nhưng ATK / DEF ban đầu của nó giảm đi một nửa. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này sắp bị phá hủy trong End Phase. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào, ngoại trừ quái thú Fiend. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Archfiend" khỏi tay của bạn hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Normal Summon this card without Tributing, but its original ATK/DEF become halved. If Summoned this way, this card is destroyed during the End Phase. You cannot Special Summon any monsters, except Fiend monsters. Once per turn: You can banish 1 "Archfiend" card from your hand or GY, then target 1 card on the field; destroy it.

N Rarity
Berserk Dragon
N Rarity
Berserk Dragon
N Rarity
Berserk Dragon
DARK 8
Berserk Dragon
Rồng cuồng bạo
 • ATK:

 • 3500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "A Deal với Dark Ruler" và không thể được Triệu hồi Đặc biệt bằng các cách khác. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển một lần. Trong mỗi End Phase của bạn, lá bài này mất 500 ATK.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned with "A Deal with Dark Ruler" and cannot be Special Summoned by other ways. This card can attack all monsters your opponent controls once each. During each of your End Phases, this card loses 500 ATK.

UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
UR Rarity
D.D. Crow
DARK 1
D.D. Crow
Quạ KgK
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 100


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.



Phân loại:

UR Rarity
Live☆Twin Ki-sikil
UR Rarity
Live☆Twin Ki-sikil
UR Rarity
Live☆Twin Ki-sikil
LIGHT 2
Live☆Twin Ki-sikil
Song sinh☆Trực tiếp Ki-sikil
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Mỗi khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công, bạn nhận được 500 LP. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Each time an opponent's monster declares an attack, you gain 500 LP. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Ki-sikil" once per turn.

UR Rarity
Live☆Twin Lil-la
UR Rarity
Live☆Twin Lil-la
UR Rarity
Live☆Twin Lil-la
DARK 2
Live☆Twin Lil-la
Song sinh☆Trực tiếp Lil-la
 • ATK:

 • 500

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Đối thủ của bạn phải trả 500 LP để tuyên bố tấn công. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt và bạn không điều khiển quái thú nào khác: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Live☆Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Your opponent must pay 500 LP to declare an attack. If this card is Normal or Special Summoned and you control no other monsters: You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Live☆Twin Lil-la" once per turn.

N Rarity
A Deal with Dark Ruler
N Rarity
A Deal with Dark Ruler
N Rarity
A Deal with Dark Ruler
Spell Quick
A Deal with Dark Ruler
Giao kèo với quỉ

  Hiệu ứng (VN):

  (Lá bài này luôn được coi là "Archfiend" .)
  Nếu quái thú Cấp 8 hoặc lớn hơn dưới sự điều khiển của bạn bị đưa đến Mộ trong lượt này: Triệu hồi Đặc biệt 1 "Berserk Dragon" từ tay hoặc Deck của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  (This card is always treated as an "Archfiend" card.) If a Level 8 or higher monster under your control was sent to the Graveyard this turn: Special Summon 1 "Berserk Dragon" from your hand or Deck.

  SR Rarity
  Archfiend Palabyrinth
  SR Rarity
  Archfiend Palabyrinth
  SR Rarity
  Archfiend Palabyrinth
  Spell Field
  Archfiend Palabyrinth
  Mê cung điện quỉ

   Hiệu ứng (VN):

   Tất cả quái thú thuộc loại Fiend-Type mà bạn điều khiển được tăng 500 ATK. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Archfiend" mà bạn điều khiển; loại bỏ 1 quái thú Loại Beast khác mà bạn điều khiển, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt từ tay, Deck hoặc Mộ của bạn, 1 "Archfiend" có cùng Cấp độ với quái thú được chọn làm mục tiêu. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Archfiend Palabyrinth" một lần mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   All Fiend-Type monsters you control gain 500 ATK. You can target 1 "Archfiend" monster you control; banish 1 other Fiend-Type monster you control, and if you do, Special Summon from your hand, Deck, or Graveyard, 1 "Archfiend" monster with same Level as the targeted monster. You can only use this effect of "Archfiend Palabyrinth" once per turn.

   SR Rarity
   Enemy Controller
   SR Rarity
   Enemy Controller
   SR Rarity
   Enemy Controller
   Spell Quick
   Enemy Controller
   Điều khiển địch

    Hiệu ứng (VN):

    Kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
    ● Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi tư thế chiến đấu của mục tiêu đó.
    ● Hiến tế 1 quái thú, sau đó chọn vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; chiếm quyền điều khiển mục tiêu đó cho đến End Phase.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Activate 1 of these effects. ● Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target's battle position. ● Tribute 1 monster, then target 1 face-up monster your opponent controls; take control of that target until the End Phase.

    R Rarity
    Falling Down
    R Rarity
    Falling Down
    R Rarity
    Falling Down
    Spell Equip
    Falling Down
    Suy sụp

     Hiệu ứng (VN):

     Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào quái thú của đối thủ; trang bị lá bài này cho nó. Hãy điều khiển nó. Phá hủy lá bài này trừ khi bạn điều khiển lá bài "Archfiend" Trong mỗi Standby Phase của đối thủ: Bạn chịu 800 sát thương.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Activate this card by targeting an opponent's monster; equip this card to it. Take control of it. Destroy this card unless you control an "Archfiend" card. During each of your opponent's Standby Phases: You take 800 damage.

     R Rarity
     Live☆Twin Home
     R Rarity
     Live☆Twin Home
     R Rarity
     Live☆Twin Home
     Spell Quick
     Live☆Twin Home
     Trang chủ Song sinh☆Trực tiếp

      Hiệu ứng (VN):

      Bỏ 1 lá bài; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" hoặc 1 quái thú "Lil-la" từ Deck của bạn, cũng như trong thời gian còn lại của lượt này sau khi lá bài này thực thi, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck, ngoại trừ quái thú "Evil★Twin" . Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Live☆Twin Home" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Discard 1 card; Special Summon 1 "Ki-sikil" monster or 1 "Lil-la" monster from your Deck, also for the rest of this turn after this card resolves, you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck, except "Evil★Twin" monsters. You can only activate 1 "Live☆Twin Home" per turn.

      R Rarity
      Secret Password
      R Rarity
      Secret Password
      R Rarity
      Secret Password
      Spell Normal
      Secret Password
      Câu khẩu hiệu bí mật

       Hiệu ứng (VN):

       Thêm 1 Lá bài Phép / Bẫy "Live☆Twin" hoặc "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay bạn. Nếu bạn điều khiển một quái thú "Ki-sikil" và điều khiển một quái thú "Lil-la" , bạn có thể thêm 1 quái thú "Evil★Twin" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Secret Password" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Add 1 "Live☆Twin" or "Evil★Twin" Spell/Trap from your Deck to your hand. If you control a "Ki-sikil" monster and control a "Lil-la" monster, you can add 1 "Evil★Twin" monster from your Deck to your hand instead. You can only activate 1 "Secret Password" per turn.

       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       Trap Normal
       Compulsory Evacuation Device
       Thiết bị sơ tán bắt buộc

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster on the field; return that target to the hand.

        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        Trap Normal
        Ice Dragon's Prison
        Rồng băng giam cầm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

         Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

         SR Rarity
         Evil★Twin Ki-sikil
         SR Rarity
         Evil★Twin Ki-sikil
         SR Rarity
         Evil★Twin Ki-sikil
         LIGHT
         Evil★Twin Ki-sikil
         Song sinh★Xấu xa Ki-sikil
         • ATK:

         • 1100

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Phải

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú, bao gồm một quái thú "Ki-sikil"
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển một "Lil-la" : Bạn có thể rút 1 lá. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Lil-la" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Lil-la" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Ki-sikil" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters, including a "Ki-sikil" monster If this card is Special Summoned and you control a "Lil-la" monster: You can draw 1 card. During the Main Phase, if you do not control a "Lil-la" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Lil-la" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Ki-sikil" once per turn.

         SR Rarity
         Evil★Twin Lil-la
         SR Rarity
         Evil★Twin Lil-la
         SR Rarity
         Evil★Twin Lil-la
         DARK
         Evil★Twin Lil-la
         Song sinh★Xấu xa Lil-la
         • ATK:

         • 1100

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú, bao gồm một quái thú "Lil-la"
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt và bạn điều khiển "Ki-sikil" : Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá trên sân; phá hủy nó. Trong Main Phase, nếu bạn làm điều đó không điều khiển "Ki-sikil" (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Ki-sikil" từ Mộ của bạn, cũng như bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck cho phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Fiend. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Evil★Twin Lil-la" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters, including a "Lil-la" monster If this card is Special Summoned and you control a "Ki-sikil" monster: You can target 1 card on the field; destroy it. During the Main Phase, if you do not control a "Ki-sikil" monster (Quick Effect): You can Special Summon 1 "Ki-sikil" monster from your GY, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Fiend monsters. You can only use each effect of "Evil★Twin Lil-la" once per turn.

         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         DARK
         Knightmare Unicorn
         Kỳ lân khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 2200

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú với các tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

         Các Skill được sử dụng hàng đầu

         The Legend of the Heroes: 100%
         Mỗi hiệu ứng sau đây có thể được sử dụng một lần trong một trận đấu.
         ・Có thể được sử dụng nếu tổng Xếp hạng Liên kết của quái vật trên sân của bạn là 3 trở lên. Tăng Điểm gốc của bạn lên 2000.
         ・Có thể sử dụng từ lượt 5 trở đi. Đưa 4 Quái thú Liên kết từ Mộ của bạn về Bộ bài Phụ, và thêm 1 "Mekk-Knight Crusadia Avramax" từ bên ngoài Bộ bài của bạn vào Bộ bài Phụ của bạn.
         Mekk-Knight Crusadia Avramax
         The Legend of the Heroes: 100%
         Power of Dark
         Bắt đầu Duel với Field Spell 'Yami' được kích hoạt.
         Yami
         Power of Dark

         Cần 10 UR

         UR Rarity
         Archfiend Emperor, the First Lord of Horror1 card
         UR Rarity
         D.D. Crow2 card
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn1 card
         UR Rarity
         Draco Berserker of the Tenyi1 card
          Rarity
         Groza, Tyrant of Thunder1 card
         UR Rarity
         Scarlight Red Dragon Archfiend1 card
          Rarity
         Arc Rebellion Xyz Dragon1 card
          Rarity
         Raider's Knight1 card
         UR Rarity
         Unexpected Dai1 card

         Main: 20 Extra: 8

         SR Rarity
         Archfiend Cavalry
         SR Rarity
         Archfiend Cavalry
         Archfiend Cavalry
         DARK 4
         Archfiend Cavalry
         Kị binh quỉ
         • ATK:

         • 1900

         • DEF:

         • 0


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Archfiend" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Archfiend Cavalry"; Triệu hồi Đặc biệt nó, nhưng nó không thể tấn công lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card on the field is destroyed by card effect and sent to the GY: You can target 1 "Archfiend" monster in your GY, except "Archfiend Cavalry"; Special Summon it, but it cannot attack this turn.


         UR Rarity
         Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
         UR Rarity
         Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
         Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
         DARK 8
         Archfiend Emperor, the First Lord of Horror
         Hoàng đế quỉ kinh hoàng đầu tiên
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế, nhưng ATK / DEF ban đầu của nó giảm đi một nửa. Nếu được Triệu hồi theo cách này, lá bài này sắp bị phá hủy trong End Phase. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt bất kỳ quái thú nào, ngoại trừ quái thú Fiend. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể loại bỏ 1 "Archfiend" khỏi tay của bạn hoặc Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá hủy nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         You can Normal Summon this card without Tributing, but its original ATK/DEF become halved. If Summoned this way, this card is destroyed during the End Phase. You cannot Special Summon any monsters, except Fiend monsters. Once per turn: You can banish 1 "Archfiend" card from your hand or GY, then target 1 card on the field; destroy it.


         SR Rarity
         Archfiend Empress
         SR Rarity
         Archfiend Empress
         Archfiend Empress
         DARK 8
         Archfiend Empress
         Nữ hoàng đế quỉ
         • ATK:

         • 2900

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu (chính xác) 1 quái thú DARK Fiend-Type ngửa trên sân, ngoại trừ lá bài này, bị phá huỷ, thay vào đó bạn có thể loại bỏ 1 quái thú DARK Fiend-Type khỏi Mộ của mình. Khi lá bài này sắp bị phá hủy và được gửi từ sân đến Mộ, bạn có thể chọn 1 quái thú DARK Fiend-Type Cấp 6 hoặc lớn hơn trong Mộ của mình, ngoại trừ "Archfiend Empress", và Triệu hồi Đặc biệt nó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If (exactly) 1 face-up DARK Fiend-Type monster on the field, except this card, would be destroyed, you can remove from play 1 DARK Fiend-Type monster from your Graveyard, instead. When this card is destroyed and sent from the field to the Graveyard, you can select 1 Level 6 or higher DARK Fiend-Type monster in your Graveyard, except "Archfiend Empress", and Special Summon it.


         UR Rarity
         D.D. Crow
         UR Rarity
         D.D. Crow
         D.D. Crow
         DARK 1
         D.D. Crow
         Quạ KgK
         • ATK:

         • 100

         • DEF:

         • 100


         Hiệu ứng (VN):

         (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể gửi lá bài này xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trong Mộ của đối thủ; loại bỏ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         (Quick Effect): You can discard this card to the GY, then target 1 card in your opponent's GY; banish that target.




         Phân loại:

         SR Rarity
         Magnarokket Dragon
         SR Rarity
         Magnarokket Dragon
         Magnarokket Dragon
         DARK 4
         Magnarokket Dragon
         Rồng viên tạn Magnum
         • ATK:

         • 1800

         • DEF:

         • 1200


         Hiệu ứng (VN):

         Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó gửi 1 quái thú trên sân đến Mộ. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Magnarokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Magnarokket Dragon" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then send 1 monster on the field to the GY. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Magnarokket Dragon". You can only use each effect of "Magnarokket Dragon" once per turn.


         SR Rarity
         Silverrokket Dragon
         SR Rarity
         Silverrokket Dragon
         Silverrokket Dragon
         DARK 4
         Silverrokket Dragon
         Rồng viên tạn bạc
         • ATK:

         • 1900

         • DEF:

         • 100


         Hiệu ứng (VN):

         Khi hiệu ứng của quái thú Link được kích hoạt chọn vào lá bài ngửa này trên sân (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể phá hủy lá bài này, sau đó nhìn vào Extra Deck của đối thủ và loại bỏ 1 lá khỏi nó. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó đã bị phá hủy trên sân bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến đó trong lượt này: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Silverrokket Dragon". Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Silverrokket Dragon" một lần trong mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         When a Link Monster's effect is activated that targets this face-up card on the field (Quick Effect): You can destroy this card, then look at your opponent's Extra Deck and banish 1 card from it. During the End Phase, if this card is in the GY because it was destroyed on the field by battle or card effect and sent there this turn: You can Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Silverrokket Dragon". You can only use each effect of "Silverrokket Dragon" once per turn.


         R Rarity
         Archfiend Soldier
         R Rarity
         Archfiend Soldier
         Archfiend Soldier
         DARK 4
         Archfiend Soldier
         Lính quỉ
         • ATK:

         • 1900

         • DEF:

         • 1500


         Hiệu ứng (VN):

         Một chuyên gia chiến đấu thuộc một đơn vị ma quỷ crack. Anh ấy nổi tiếng vì anh ấy luôn hoàn thành công việc.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         An expert at battle who belongs to a crack diabolical unit. He's famous because he always gets the job done.


         SR Rarity
         Rokket Tracer
         SR Rarity
         Rokket Tracer
         Rokket Tracer
         DARK 4
         Rokket Tracer
         Rồng viên tạn truy kích
         • ATK:

         • 1600

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn vào 1 lá bài ngửa mà bạn điều khiển; phá huỷ nó, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Rokket Tracer", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Rokket Tracer" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         (Quick Effect): You can target 1 face-up card you control; destroy it, and if you do, Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, except "Rokket Tracer", also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Rokket Tracer" once per turn.


         R Rarity
         Falling Down
         R Rarity
         Falling Down
         Falling Down
         Spell Equip
         Falling Down
         Suy sụp

          Hiệu ứng (VN):

          Kích hoạt lá bài này bằng cách chọn mục tiêu vào quái thú của đối thủ; trang bị lá bài này cho nó. Hãy điều khiển nó. Phá hủy lá bài này trừ khi bạn điều khiển lá bài "Archfiend" Trong mỗi Standby Phase của đối thủ: Bạn chịu 800 sát thương.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Activate this card by targeting an opponent's monster; equip this card to it. Take control of it. Destroy this card unless you control an "Archfiend" card. During each of your opponent's Standby Phases: You take 800 damage.


          SR Rarity
          Quick Launch
          SR Rarity
          Quick Launch
          Quick Launch
          Spell Quick
          Quick Launch
          Nạp nhanh ổ xoay

           Hiệu ứng (VN):

           Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Rokket" từ Deck của bạn, nhưng nó không thể tấn công, đồng thời phá huỷ nó trong End Phase.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Special Summon 1 "Rokket" monster from your Deck, but it cannot attack, also destroy it during the End Phase.


           UR Rarity
           Unexpected Dai
           UR Rarity
           Unexpected Dai
           Unexpected Dai
           Spell Normal
           Unexpected Dai
           GUY đến bất ngờ

            Hiệu ứng (VN):

            Nếu bạn không điều khiển quái thú nào: Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn quái thú Thường từ Deck.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            If you control no monsters: Special Summon 1 Level 4 or lower Normal Monster from the Deck.


            R Rarity
            Archfiend's Roar
            R Rarity
            Archfiend's Roar
            Archfiend's Roar
            Trap Normal
            Archfiend's Roar
            quỉ gầm

             Hiệu ứng (VN):

             Trả 500 Điểm sinh mệnh, sau đó chọn vào 1 "Archfiend" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Nó không thể được Hiến tế. Phá huỷ nó trong End Phase của lượt này.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Pay 500 Life Points, then target 1 "Archfiend" monster in your Graveyard; Special Summon that target. It cannot be Tributed. Destroy it during the End Phase of this turn.


             R Rarity
             Fiend Griefing
             R Rarity
             Fiend Griefing
             Fiend Griefing
             Trap Normal
             Fiend Griefing
             Quỷ than vãn

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể gửi 1 quái thú Loại quái thú từ Deck của bạn đến Mộ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 monster in your opponent's Graveyard; shuffle it into the Deck, then you can send 1 Fiend-Type monster from your Deck to the Graveyard.


              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              SR Rarity
              Knightmare Phoenix
              Knightmare Phoenix
              FIRE
              Knightmare Phoenix
              Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 1900

              • LINK-2

              Mũi tên Link:

              Trên

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú có tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              UR Rarity
              Knightmare Unicorn
              Knightmare Unicorn
              DARK
              Knightmare Unicorn
              Kỳ lân khúc ác mộng mơ
              • ATK:

              • 2200

              • LINK-3

              Mũi tên Link:

              Trái

              Dưới

              Phải


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú với các tên khác nhau
              Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


              UR Rarity
              Draco Berserker of the Tenyi
              UR Rarity
              Draco Berserker of the Tenyi
              Draco Berserker of the Tenyi
              DARK 8
              Draco Berserker of the Tenyi
              Thiên uy long quỷ thần
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng của quái thú (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ nó. Nếu lá bài tấn công này phá huỷ quái thú Hiệu ứng trong chiến đấu và gửi nó đến Mộ: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ, nó cũng có thể thực hiện lần tấn công thứ hai lên quái thú trong Battle Phase này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Draco Berserker of the Tenyi" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent activates a monster's effect (Quick Effect): You can banish it. If this attacking card destroys an Effect Monster by battle and sends it to the GY: This card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK, also it can make a second attack on a monster during this Battle Phase. You can only use each effect of "Draco Berserker of the Tenyi" once per turn.


               Rarity
              Groza, Tyrant of Thunder
               Rarity
              Groza, Tyrant of Thunder
              Groza, Tyrant of Thunder
              DARK 8
              Groza, Tyrant of Thunder
              Bạo chúa sấm, Groza
              • ATK:

              • 2800

              • DEF:

              • 2800


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú Fiend non-Tuner
              Trong Main Phase (Hiệu ứng Nhanh) của đối thủ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng trên sân; gửi xuống Mộ 1 quái thú, và nếu bạn làm điều đó, vô hiệu hoá hiệu ứng của quái thú đó cho đến hết lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Groza, Tyrant of Thunder" một lần trong lượt. Nếu một (hoặc nhiều) quái thú Quỷ được gửi từ tay trong Mộ của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể áp dụng 1 trong các hiệu ứng sau cho lá bài này, cho đến hết lượt này.
              ● Không thể bị phá huỷ trong chiến đấu. ● Không thể bị phá huỷ bởi hiệu ứng bài của đối thủ. ● Đối thủ của bạn không thể chọn lá bài này làm mục tiêu bằng hiệu ứng bài.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner Fiend monsters During your opponent's Main Phase (Quick Effect): You can target 1 Effect Monster on the field; discard 1 monster, and if you do, negate that monster's effect until the end of this turn. You can only use this effect of "Groza, Tyrant of Thunder" once per turn. If a Fiend monster(s) is sent from the hand to your GY (except during the Damage Step): You can apply 1 of the following effects to this card, until the end of this turn. ● Cannot be destroyed by battle. ● Cannot be destroyed by your opponent's card effects. ● Your opponent cannot target this card with card effects.


              UR Rarity
              Scarlight Red Dragon Archfiend
              UR Rarity
              Scarlight Red Dragon Archfiend
              Scarlight Red Dragon Archfiend
              DARK 8
              Scarlight Red Dragon Archfiend
              Rồng quỉ đỏ sẹo sáng
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
              Tên của lá bài này trở thành "Red Dragon Archfiend" khi nó ở trên sân hoặc trong Mộ. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá huỷ càng nhiều quái thú Hiệu ứng Triệu hồi Đặc biệt trên sân nhất có thể với ATK nhỏ hơn hoặc bằng của lá bài này (không phải lá bài này), sau đó gây 500 sát thương cho đối thủ đối với mỗi quái thú bị phá huỷ.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card's name becomes "Red Dragon Archfiend" while it is on the field or in the GY. Once per turn: You can destroy as many Special Summoned Effect Monsters on the field as possible with ATK less than or equal to this card's (other than this card), then inflict 500 damage to your opponent for each monster destroyed.


               Rarity
              Arc Rebellion Xyz Dragon
               Rarity
              Arc Rebellion Xyz Dragon
              Arc Rebellion Xyz Dragon
              DARK
              Arc Rebellion Xyz Dragon
              Rồng Xyz phiến loạn vòng cung
              • ATK:

              • 3000

              • DEF:

              • 2500


              Hiệu ứng (VN):

              3 quái thú Cấp 5
              Lá bài được Triệu hồi Xyz này không thể bị phá hủy bởi các hiệu ứng của lá bài. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; lá bài này nhận được ATK bằng tổng ATK ban đầu của tất cả các quái thú khác trên sân, sau đó, nếu lá bài này có quái thú DARK Xyz làm nguyên liệu, thì sẽ vô hiệu hoá hiệu ứng của tất cả các quái thú mặt ngửa khác trên sân. Sau khi hiệu ứng này được thực thi, bạn không thể tuyên bố tấn công với các quái thú khác trong phần còn lại của lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Arc Rebellion Xyz Dragon" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              3 Level 5 monsters This Xyz Summoned card cannot be destroyed by card effects. You can detach 1 material from this card; this card gains ATK equal to the total original ATK of all other monsters on the field, then, if this card has a DARK Xyz Monster as material, negate the effects of all other face-up monsters on the field. After this effect resolves, you cannot declare attacks with other monsters for the rest of this turn. You can only use this effect of "Arc Rebellion Xyz Dragon" once per turn.


              SR Rarity
              Evilswarm Nightmare
              SR Rarity
              Evilswarm Nightmare
              Evilswarm Nightmare
              DARK
              Evilswarm Nightmare
              Vai-rớt Nightmare
              • ATK:

              • 950

              • DEF:

              • 1950


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú DARK Cấp 4
              Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


               Rarity
              Raider's Knight
               Rarity
              Raider's Knight
              Raider's Knight
              DARK
              Raider's Knight
              Hiệp sĩ kẻ săn cướp
              • ATK:

              • 2000

              • DEF:

              • 0


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú DARK Cấp 4
              (Lá bài này luôn được coi là lá bài "The Phantom Knights""Raidraptor" .)
              Bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", hoặc "Xyz Dragon" quái thú Xyz cao hơn hoặc thấp hơn 1 Rank so với lá bài này, bằng cách sử dụng lá bài ngửa này mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, nhưng phá huỷ nó trong End Phase tiếp theo của đối thủ. (Đây được coi như là một Xyz Summon. Chuyển nguyên liệu của nó cho quái thú được Triệu hồi.) Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Raider's Knight" một lần mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 4 DARK monsters (This card is always treated as a "The Phantom Knights" and "Raidraptor" card.) You can detach 1 material from this card; Special Summon from your Extra Deck, 1 "The Phantom Knights", "Raidraptor", or "Xyz Dragon" Xyz Monster that is 1 Rank higher or lower than this card, by using this face-up card you control as material, but destroy it during your opponent's next End Phase. (This is treated as an Xyz Summon. Transfer its materials to the Summoned monster.) You can only use this effect of "Raider's Knight" once per turn.



              Deck của ARCHFIEND trong DUEL LINKS