Thông tin tổng quan của Armed Dragon

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Armed Dragon LV10 White
SR Rarity
Armed Dragon LV10 White
SR Rarity
Armed Dragon LV10 White
LIGHT 10
Armed Dragon LV10 White
Rồng vũ trang LV10 White
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó. Bạn có thể loại bỏ "Armed Dragon" khỏi sân của mình và / hoặc Mộ có tổng Cấp độ bằng 10; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 "White Veil" từ Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Armed Dragon LV10 White" một lần mỗi lượt. Bạn không có thiệt hại hiệu ứng. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể phá hủy 1 lá trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect. You can banish "Armed Dragon" monsters from your field and/or GY whose total Levels equal 10; Special Summon this card from your hand, then you can add 1 "White Veil" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Armed Dragon LV10 White" once per turn. You take no effect damage. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can destroy 1 card on the field.

UR Rarity
Armed Dragon Thunder LV10
UR Rarity
Armed Dragon Thunder LV10
UR Rarity
Armed Dragon Thunder LV10
WIND 10
Armed Dragon Thunder LV10
Rồng vũ trang điện LV10
 • ATK:

 • 3000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Armed Dragon" , nó sẽ nhận được các hiệu ứng sau dựa trên ATK của nó.
● 1+: Tên của nó trở thành "Armed Dragon LV10". ● 10+: Không thể chuyển đổi quyền điều khiển. ● 100+: Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. ● 1000+: Một lần cho mỗi lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn vào 1 lá khác trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này sẽ nhận được 1000 ATK. ● 10000+: Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card was Special Summoned by the effect of an "Armed Dragon" monster, it gains the following effects based on its ATK. ● 1+: Its name becomes "Armed Dragon LV10". ● 10+: Control of it cannot switch. ● 100+: Cannot be destroyed by battle. ● 1000+: Once per opponent's turn (Quick Effect): You can send 1 card from your hand to the GY, then target 1 other card on the field; destroy it, and if you do, this card gains 1000 ATK. ● 10000+: Once per turn: You can destroy all other cards on the field.

UR Rarity
Armed Dragon Thunder LV3
UR Rarity
Armed Dragon Thunder LV3
UR Rarity
Armed Dragon Thunder LV3
WIND 3
Armed Dragon Thunder LV3
Rồng vũ trang điện LV3
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Armed Dragon LV3" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Armed Dragon Thunder LV3" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; gửi lá bài này từ sân đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 "Armed Dragon" Cấp 5 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú Rồng: Bạn có thể rút 1 lá bài.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Armed Dragon LV3" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Armed Dragon Thunder LV3" once per turn. You can send 1 monster from your hand to the GY; send this card from the field to the GY, and if you do, Special Summon 1 Level 5 or lower "Armed Dragon" monster from your hand or Deck. If this card is sent to the GY to activate a Dragon monster's effect: You can draw 1 card.

R Rarity
Armed Dragon Thunder LV5
R Rarity
Armed Dragon Thunder LV5
R Rarity
Armed Dragon Thunder LV5
WIND 5
Armed Dragon Thunder LV5
Rồng vũ trang điện LV5
 • ATK:

 • 2400

 • DEF:

 • 1700


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Armed Dragon LV5" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Armed Dragon Thunder LV5" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; gửi lá bài này từ sân đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 "Armed Dragon" Cấp 7 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú Rồng: Bạn có thể thêm 1 quái thú GIÓ Rồng Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Armed Dragon LV5" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Armed Dragon Thunder LV5" once per turn. You can send 1 monster from your hand to the GY; send this card from the field to the GY, and if you do, Special Summon 1 Level 7 or lower "Armed Dragon" monster from your hand or Deck. If this card is sent to the GY to activate a Dragon monster's effect: You can add 1 Level 5 or higher WIND Dragon monster from your Deck to your hand.

R Rarity
Armed Dragon Thunder LV7
R Rarity
Armed Dragon Thunder LV7
R Rarity
Armed Dragon Thunder LV7
WIND 7
Armed Dragon Thunder LV7
Rồng vũ trang điện LV7
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Armed Dragon LV7" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Armed Dragon Thunder LV7" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; gửi lá bài này từ sân đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 "Armed Dragon" Cấp 10 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú Rồng: Bạn có thể thêm 1 "Armed Dragon" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Armed Dragon LV7" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Armed Dragon Thunder LV7" once per turn. You can send 1 monster from your hand to the GY; send this card from the field to the GY, and if you do, Special Summon 1 Level 10 or lower "Armed Dragon" monster from your hand or Deck. If this card is sent to the GY to activate a Dragon monster's effect: You can add 1 "Armed Dragon" card from your Deck to your hand.

SR Rarity
Dark Armed Dragon
SR Rarity
Dark Armed Dragon
SR Rarity
Dark Armed Dragon
DARK 7
Dark Armed Dragon
Rồng vũ trang hắc ám
 • ATK:

 • 2800

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách có chính xác 3 quái thú DARK trong Mộ của bạn. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú DARK khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by having exactly 3 DARK monsters in your GY. You can banish 1 DARK monster from your GY, then target 1 card on the field; destroy that target.

N Rarity
Armed Dragon Blitz
N Rarity
Armed Dragon Blitz
N Rarity
Armed Dragon Blitz
Spell Normal
Armed Dragon Blitz
Đòn chớp rồng vũ trang

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 "Armed Dragon" mà bạn điều khiển; lấy 1 quái thú có cùng tên từ Deck hoặc Mộ của bạn, và thêm nó lên tay của bạn hoặc Triệu hồi Đặc biệt nó, bỏ qua các điều kiện Triệu hồi của nó, nhưng nó không thể tấn công trực tiếp. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Armed Dragon Blitz" mỗi lượt. Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt bạn kích hoạt lá bài này, ngoại trừ quái thú Rồng.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 "Armed Dragon" monster you control; take 1 monster with the same name from your Deck or GY, and either add it to your hand or Special Summon it, ignoring its Summoning conditions, but it cannot attack directly. You can only activate 1 "Armed Dragon Blitz" per turn. You cannot Special Summon monsters the turn you activate this card, except Dragon monsters.

  N Rarity
  Armed Dragon Flash
  N Rarity
  Armed Dragon Flash
  N Rarity
  Armed Dragon Flash
  Spell Quick
  Armed Dragon Flash
  Rồng vũ trang chớp giật

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Đặc biệt 1 "Armed Dragon" Cấp 3 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Armed Dragon Flash" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Special Summon 1 Level 3 "Armed Dragon" monster from your Deck in Defense Position. You can only activate 1 "Armed Dragon Flash" per turn.

   N Rarity
   Armed Dragon Lightning
   N Rarity
   Armed Dragon Lightning
   N Rarity
   Armed Dragon Lightning
   Spell Continuous
   Armed Dragon Lightning
   Tia sét rồng vũ trang

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu "Armed Dragon" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ thay thế. Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Armed Dragon" mà bạn điều khiển, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
    ● Nó nhận được ATK bằng với Cấp của nó x 100 (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
    ● Thêm 1 "Armed Dragon" có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn nó từ Mộ lên tay của bạn.
    Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Armed Dragon Lightning" một lần mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If an "Armed Dragon" monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can send this card to the GY instead. You can target 1 "Armed Dragon" monster you control, then activate 1 of these effects; ● It gains ATK equal to its Level x 100 (even if this card leaves the field). ● Add 1 "Armed Dragon" monster with an equal or lower Level than it from your GY to your hand. You can only use this effect of "Armed Dragon Lightning" once per turn.

    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    UR Rarity
    Book of Moon
    Spell Quick
    Book of Moon
    Sách mặt trăng

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.

     UR Rarity
     Forbidden Lance
     UR Rarity
     Forbidden Lance
     UR Rarity
     Forbidden Lance
     Spell Quick
     Forbidden Lance
     Cây thương thánh bị cấm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.

      UR Rarity
      Monster Reborn
      UR Rarity
      Monster Reborn
      UR Rarity
      Monster Reborn
      Spell Normal
      Monster Reborn
      Phục sinh quái thú

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in either GY; Special Summon it.       Phân loại:

       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       UR Rarity
       Compulsory Evacuation Device
       Trap Normal
       Compulsory Evacuation Device
       Thiết bị sơ tán bắt buộc

        Hiệu ứng (VN):

        Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Target 1 monster on the field; return that target to the hand.

        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        UR Rarity
        Ice Dragon's Prison
        Trap Normal
        Ice Dragon's Prison
        Rồng băng giam cầm

         Hiệu ứng (VN):

         Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

         Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         SR Rarity
         Knightmare Phoenix
         FIRE
         Knightmare Phoenix
         Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 1900

         • LINK-2

         Mũi tên Link:

         Trên

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú có tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.

         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn
         DARK
         Knightmare Unicorn
         Kỳ lân khúc ác mộng mơ
         • ATK:

         • 2200

         • LINK-3

         Mũi tên Link:

         Trái

         Dưới

         Phải


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú với các tên khác nhau
         Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.

         R Rarity
         Link Disciple
         R Rarity
         Link Disciple
         R Rarity
         Link Disciple
         LIGHT
         Link Disciple
         Đệ tử liên kết
         • ATK:

         • 500

         • LINK-1

         Mũi tên Link:

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú Cyberse Cấp 4 hoặc thấp hơn
         Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú mà lá bài này chỉ đến; rút 1 lá bài, sau đó đặt 1 lá bài từ tay của bạn xuống dưới cùng của Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Link Disciple" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Level 4 or lower Cyberse monster You can Tribute 1 monster this card points to; draw 1 card, then place 1 card from your hand on the bottom of the Deck. You can only use this effect of "Link Disciple" once per turn.

         UR Rarity
         Linkuriboh
         UR Rarity
         Linkuriboh
         UR Rarity
         Linkuriboh
         DARK
         Linkuriboh
         Kuriboh liên kết
         • ATK:

         • 300

         • LINK-1

         Mũi tên Link:

         Dưới


         Hiệu ứng (VN):

         1 quái thú Cấp 1
         Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Bạn có thể Hiến Tế lá bài này; thay đổi ATK của quái thú đó thành 0, cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài này nằm trong Mộ của bạn (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Cấp 1; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Linkuriboh" một lần mỗi lượt.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         1 Level 1 Monster When an opponent's monster declares an attack: You can Tribute this card; change that opponent's monster's ATK to 0, until the end of this turn. If this card is in your GY (Quick Effect): You can Tribute 1 Level 1 monster; Special Summon this card. You can only use this effect of "Linkuriboh" once per turn.

         UR Rarity
         Dark Armed, the Dragon of Annihilation
         UR Rarity
         Dark Armed, the Dragon of Annihilation
         UR Rarity
         Dark Armed, the Dragon of Annihilation
         DARK
         Dark Armed, the Dragon of Annihilation
         Rồng tiêu diệt với trang bị hắc ám
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         2+ quái thú Cấp 7
         Một lần mỗi lượt, nếu bạn có chính xác 5 quái thú DARK trong Mộ của mình, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Dark Armed, the Dragon of Annihilation" bằng cách sử dụng 1 quái thú DARK Dragon Cấp 5 hoặc lớn hơn mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó, sau đó loại bỏ 1 lá bài khỏi Mộ của bạn, ngoài ra, lá bài này không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2+ Level 7 monsters Once per turn, if you have exactly 5 DARK monsters in your GY, you can also Xyz Summon "Dark Armed, the Dragon of Annihilation" by using 1 Level 5 or higher DARK Dragon monster you control as material. You can detach 1 material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy it, then banish 1 card from your GY, also, this card cannot attack for the rest of this turn.

         R Rarity
         Skypalace Gangaridai
         R Rarity
         Skypalace Gangaridai
         R Rarity
         Skypalace Gangaridai
         WIND
         Skypalace Gangaridai
         Cung điện trời cực to Gangaridai
         • ATK:

         • 3400

         • DEF:

         • 3000


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 10
         Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó, và nếu bạn làm điều đó, sẽ gây ra 1000 sát thương cho đối thủ của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Skypalace Gangaridai" một lần mỗi lượt. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 10 monsters You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, inflict 1000 damage to your opponent. You can only use the effect of "Skypalace Gangaridai" once per turn. This card cannot attack the turn you activate this effect.

         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         UR Rarity
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         EARTH
         Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe
         Siêu chiến thuyền tháp pháo hạng nặng Juggernaut Liebe
         • ATK:

         • 4000

         • DEF:

         • 4000


         Hiệu ứng (VN):

         3 quái thú Cấp 11
         Một lần mỗi lượt, bạn có thể Triệu hồi Xyz "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" bằng cách sử dụng 1 quái thú Xyz Rank 10 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; nó nhận được 2000 ATK / DEF, cũng như trong phần còn lại của lượt này, bạn chỉ có thể tuyên bố tấn công với lá bài này. Trong mỗi Battle Phase, lá bài này có thể thực hiện tấn công lên quái thú với số lượng nguyên liệu mà nó có +1.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         3 Level 11 monsters Once per turn, you can also Xyz Summon "Superdreadnought Rail Cannon Juggernaut Liebe" by using 1 Rank 10 Machine Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can detach 1 material from this card; it gains 2000 ATK/DEF, also for the rest of this turn, you can only declare an attack with this card. During each Battle Phase, this card can make attacks on monsters up to the number of materials it has +1.

         SR Rarity
         Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
         SR Rarity
         Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
         SR Rarity
         Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
         DARK
         Voloferniges, the Darkest Dragon Doomrider
         Người cưỡi rồng dung nham đen, Volnigesh
         • ATK:

         • 2500

         • DEF:

         • 2100


         Hiệu ứng (VN):

         2 quái thú Cấp 7
         Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa trên sân; phá huỷ nó và nếu bạn phá huỷ một quái thú, bạn có thể làm cho 1 quái thú mặt ngửa mà bạn điều khiển nhận được ATK bằng với Cấp / Rank ban đầu x 300 của quái thú bị phá huỷ cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Lá bài này không thể tấn công lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Đây là Hiệu ứng Nhanh nếu lá bài này có quái thú Rồng làm nguyên liệu, nhưng không thể kích hoạt trong Damage Step.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         2 Level 7 monsters Once per turn: You can detach 2 materials from this card, then target 1 face-up card on the field; destroy it, and if you destroyed a monster, you can make 1 face-up monster you control gain ATK equal to the destroyed monster's original Level/Rank x 300 until the end of the next turn. This card cannot attack the turn you activate this effect. This is a Quick Effect if this card has a Dragon monster as material, but cannot be activated in the Damage Step.

         Các Skill được sử dụng hàng đầu

         Armed Crossover: 100%
         Gửi 1 quái thú từ tay bạn vào Mộ, sau đó thêm 1 quái thú "LV" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn, và 4 quái thú "Armed Dragon" khác nhau & 1 "White Veil" vào Bộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau khi làm như vậy, hãy gửi tối đa 2 quái thú từ tay/Bộ bài của bạn vào Mộ bài với Cấp sao tổng hợp là 10 và chọn tối đa 3 quái thú từ Mộ bài của bạn. Chừng nào các quái thú được chọn còn ở trong Mộ, chúng sẽ ở dạng ÁM và không thể dùng làm Nguyên liệu Dung hợp.
         Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa 10 quái thú WIND "Armed Dragon" trở lên, và không có quái thú nào khác ngoài quái thú "Armed Dragon" hoặc Quái vật Thường.
         Armed Crossover: 100%
         Armed Crossover
         Gửi 1 quái thú từ tay bạn vào Mộ, sau đó thêm 1 quái thú "LV" từ Bộ bài của bạn vào tay bạn, và 4 quái thú "Armed Dragon" khác nhau & 1 "White Veil" vào Bộ bài của bạn từ bên ngoài Bộ bài của bạn. Sau khi làm như vậy, hãy gửi tối đa 2 quái thú từ tay/Bộ bài của bạn vào Mộ bài với Cấp sao tổng hợp là 10 và chọn tối đa 3 quái thú từ Mộ bài của bạn. Chừng nào các quái thú được chọn còn ở trong Mộ, chúng sẽ ở dạng ÁM và không thể dùng làm Nguyên liệu Dung hợp.
         Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu nếu bạn bắt đầu Trận đấu với một Bộ bài (không bao gồm Bộ bài Phụ) chứa 10 quái thú WIND "Armed Dragon" trở lên, và không có quái thú nào khác ngoài quái thú "Armed Dragon" hoặc Quái vật Thường.
         Armed Crossover

         Cần 12 UR

         UR Rarity
         Armed Dragon Thunder LV101 card
         UR Rarity
         Armed Dragon Thunder LV33 card
         UR Rarity
         Amphibious Swarmship Amblowhale1 card
         UR Rarity
         Knightmare Unicorn1 card
         UR Rarity
         Puzzlomino, the Drop-n-Deleter1 card
         UR Rarity
         Muzurhythm the String Djinn1 card
         UR Rarity
         Number 47: Nightmare Shark1 card
         UR Rarity
         Book of Moon3 card

         Main: 20 Extra: 8

         SR Rarity
         Armed Dragon LV10 White
         SR Rarity
         Armed Dragon LV10 White
         Armed Dragon LV10 White
         LIGHT 10
         Armed Dragon LV10 White
         Rồng vũ trang LV10 White
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng hiệu ứng của chính nó. Bạn có thể loại bỏ "Armed Dragon" khỏi sân của mình và / hoặc Mộ có tổng Cấp độ bằng 10; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, sau đó bạn có thể thêm 1 "White Veil" từ Deck lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Armed Dragon LV10 White" một lần mỗi lượt. Bạn không có thiệt hại hiệu ứng. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này tấn công: Bạn có thể phá hủy 1 lá trên sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect. You can banish "Armed Dragon" monsters from your field and/or GY whose total Levels equal 10; Special Summon this card from your hand, then you can add 1 "White Veil" from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Armed Dragon LV10 White" once per turn. You take no effect damage. At the start of the Damage Step, if this card attacks: You can destroy 1 card on the field.


         UR Rarity
         Armed Dragon Thunder LV10
         UR Rarity
         Armed Dragon Thunder LV10
         Armed Dragon Thunder LV10
         WIND 10
         Armed Dragon Thunder LV10
         Rồng vũ trang điện LV10
         • ATK:

         • 3000

         • DEF:

         • 2000


         Hiệu ứng (VN):

         Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt bởi hiệu ứng của "Armed Dragon" , nó sẽ nhận được các hiệu ứng sau dựa trên ATK của nó.
         ● 1+: Tên của nó trở thành "Armed Dragon LV10". ● 10+: Không thể chuyển đổi quyền điều khiển. ● 100+: Không thể bị phá hủy bởi chiến đấu. ● 1000+: Một lần cho mỗi lượt của đối thủ (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể gửi 1 lá từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn vào 1 lá khác trên sân; phá hủy nó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này sẽ nhận được 1000 ATK. ● 10000+: Một lần mỗi lượt: Bạn có thể phá hủy tất cả các lá bài khác trên sân.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         If this card was Special Summoned by the effect of an "Armed Dragon" monster, it gains the following effects based on its ATK. ● 1+: Its name becomes "Armed Dragon LV10". ● 10+: Control of it cannot switch. ● 100+: Cannot be destroyed by battle. ● 1000+: Once per opponent's turn (Quick Effect): You can send 1 card from your hand to the GY, then target 1 other card on the field; destroy it, and if you do, this card gains 1000 ATK. ● 10000+: Once per turn: You can destroy all other cards on the field.


         UR Rarity
         Armed Dragon Thunder LV3
         UR Rarity
         Armed Dragon Thunder LV3
         Armed Dragon Thunder LV3
         WIND 3
         Armed Dragon Thunder LV3
         Rồng vũ trang điện LV3
         • ATK:

         • 1200

         • DEF:

         • 900


         Hiệu ứng (VN):

         Tên của lá bài này trở thành "Armed Dragon LV3" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Armed Dragon Thunder LV3" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; gửi lá bài này từ sân đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 "Armed Dragon" Cấp 5 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú Rồng: Bạn có thể rút 1 lá bài.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         This card's name becomes "Armed Dragon LV3" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Armed Dragon Thunder LV3" once per turn. You can send 1 monster from your hand to the GY; send this card from the field to the GY, and if you do, Special Summon 1 Level 5 or lower "Armed Dragon" monster from your hand or Deck. If this card is sent to the GY to activate a Dragon monster's effect: You can draw 1 card.


         R Rarity
         Armed Dragon Thunder LV5
         R Rarity
         Armed Dragon Thunder LV5
         Armed Dragon Thunder LV5
         WIND 5
         Armed Dragon Thunder LV5
         Rồng vũ trang điện LV5
         • ATK:

         • 2400

         • DEF:

         • 1700


         Hiệu ứng (VN):

         Tên của lá bài này trở thành "Armed Dragon LV5" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Armed Dragon Thunder LV5" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; gửi lá bài này từ sân đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 "Armed Dragon" Cấp 7 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú Rồng: Bạn có thể thêm 1 quái thú GIÓ Rồng Cấp 5 hoặc lớn hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         This card's name becomes "Armed Dragon LV5" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Armed Dragon Thunder LV5" once per turn. You can send 1 monster from your hand to the GY; send this card from the field to the GY, and if you do, Special Summon 1 Level 7 or lower "Armed Dragon" monster from your hand or Deck. If this card is sent to the GY to activate a Dragon monster's effect: You can add 1 Level 5 or higher WIND Dragon monster from your Deck to your hand.


         R Rarity
         Armed Dragon Thunder LV7
         R Rarity
         Armed Dragon Thunder LV7
         Armed Dragon Thunder LV7
         WIND 7
         Armed Dragon Thunder LV7
         Rồng vũ trang điện LV7
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Tên của lá bài này trở thành "Armed Dragon LV7" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Armed Dragon Thunder LV7" một lần mỗi lượt. Bạn có thể gửi 1 quái thú từ tay của bạn đến Mộ; gửi lá bài này từ sân đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, hãy Triệu hồi Đặc biệt 1 "Armed Dragon" Cấp 10 hoặc thấp hơn từ tay hoặc Deck của bạn. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ để kích hoạt hiệu ứng của quái thú Rồng: Bạn có thể thêm 1 "Armed Dragon" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         This card's name becomes "Armed Dragon LV7" while on the field or in the GY. You can only use each of the following effects of "Armed Dragon Thunder LV7" once per turn. You can send 1 monster from your hand to the GY; send this card from the field to the GY, and if you do, Special Summon 1 Level 10 or lower "Armed Dragon" monster from your hand or Deck. If this card is sent to the GY to activate a Dragon monster's effect: You can add 1 "Armed Dragon" card from your Deck to your hand.


         SR Rarity
         Dark Armed Dragon
         SR Rarity
         Dark Armed Dragon
         Dark Armed Dragon
         DARK 7
         Dark Armed Dragon
         Rồng vũ trang hắc ám
         • ATK:

         • 2800

         • DEF:

         • 1000


         Hiệu ứng (VN):

         Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách có chính xác 3 quái thú DARK trong Mộ của bạn. Bạn có thể loại bỏ 1 quái thú DARK khỏi Mộ của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by having exactly 3 DARK monsters in your GY. You can banish 1 DARK monster from your GY, then target 1 card on the field; destroy that target.


         N Rarity
         Armed Dragon Flash
         N Rarity
         Armed Dragon Flash
         Armed Dragon Flash
         Spell Quick
         Armed Dragon Flash
         Rồng vũ trang chớp giật

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Đặc biệt 1 "Armed Dragon" Cấp 3 từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Armed Dragon Flash" mỗi lượt.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Special Summon 1 Level 3 "Armed Dragon" monster from your Deck in Defense Position. You can only activate 1 "Armed Dragon Flash" per turn.


          N Rarity
          Armed Dragon Lightning
          N Rarity
          Armed Dragon Lightning
          Armed Dragon Lightning
          Spell Continuous
          Armed Dragon Lightning
          Tia sét rồng vũ trang

           Hiệu ứng (VN):

           Nếu "Armed Dragon" mà bạn điều khiển bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài, bạn có thể gửi lá bài này đến Mộ thay thế. Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Armed Dragon" mà bạn điều khiển, sau đó kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
           ● Nó nhận được ATK bằng với Cấp của nó x 100 (ngay cả khi lá bài này rời khỏi sân).
           ● Thêm 1 "Armed Dragon" có Cấp độ bằng hoặc thấp hơn nó từ Mộ lên tay của bạn.
           Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Armed Dragon Lightning" một lần mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           If an "Armed Dragon" monster(s) you control would be destroyed by card effect, you can send this card to the GY instead. You can target 1 "Armed Dragon" monster you control, then activate 1 of these effects; ● It gains ATK equal to its Level x 100 (even if this card leaves the field). ● Add 1 "Armed Dragon" monster with an equal or lower Level than it from your GY to your hand. You can only use this effect of "Armed Dragon Lightning" once per turn.


           UR Rarity
           Book of Moon
           UR Rarity
           Book of Moon
           Book of Moon
           Spell Quick
           Book of Moon
           Sách mặt trăng

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


            SR Rarity
            Treacherous Trap Hole
            SR Rarity
            Treacherous Trap Hole
            Treacherous Trap Hole
            Trap Normal
            Treacherous Trap Hole
            Hang rơi lươn lẹo

             Hiệu ứng (VN):

             Nếu bạn không có Bài Bẫy trong Mộ của mình: Chọn mục tiêu vào 2 quái thú trên sân; phá huỷ các mục tiêu đó.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             If you have no Trap Cards in your Graveyard: Target 2 monsters on the field; destroy those targets.


             UR Rarity
             Amphibious Swarmship Amblowhale
             UR Rarity
             Amphibious Swarmship Amblowhale
             Amphibious Swarmship Amblowhale
             FIRE
             Amphibious Swarmship Amblowhale
             Tàu lặn theo bầy Amblowhale
             • ATK:

             • 2600

             • LINK-4

             Mũi tên Link:

             Trái

             Dưới

             Dưới-Phải

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2+ quái thú Hiệu ứng
             Nhận 200 ATK cho mỗi quái thú Link trong Mộ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau đây của "Amphibious Swarmship Amblowhale" một lần mỗi lượt.
             ● Nếu lá bài này bị phá hủy: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.
             ● Nếu (các) quái thú Link-3 hoặc thấp hơn trên sân bị phá huỷ bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; phá hủy 1 lá bài trên sân.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ Effect Monsters Gains 200 ATK for each Link Monster in the GYs. You can only use each of the following effects of "Amphibious Swarmship Amblowhale" once per turn. ● If this card is destroyed: You can target 1 Link-3 or lower monster in either GY; Special Summon it. ● If a Link-3 or lower monster(s) on the field is destroyed by battle or card effect while this card is in your GY: You can banish this card from your GY; destroy 1 card on the field.


             SR Rarity
             Knightmare Cerberus
             SR Rarity
             Knightmare Cerberus
             Knightmare Cerberus
             EARTH
             Knightmare Cerberus
             Cerberus khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 1600

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trái

             Trên


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú có tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trong Vùng quái thú Chính của đối thủ; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Cerberus" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ bởi các hiệu ứng của lá bài.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Special Summoned monster in your opponent's Main Monster Zone; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Cerberus" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by card effects.


             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             SR Rarity
             Knightmare Phoenix
             Knightmare Phoenix
             FIRE
             Knightmare Phoenix
             Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 1900

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Trên

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú có tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


             UR Rarity
             Knightmare Unicorn
             UR Rarity
             Knightmare Unicorn
             Knightmare Unicorn
             DARK
             Knightmare Unicorn
             Kỳ lân khúc ác mộng mơ
             • ATK:

             • 2200

             • LINK-3

             Mũi tên Link:

             Trái

             Dưới

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2+ quái thú với các tên khác nhau
             Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 lá trên sân; xáo trộn nó vào Deck, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Unicorn" một lần mỗi lượt. Trong khi bất kỳ quái thú "Knightmare" được co-linked nào ở trên sân, đối với lượt rút bình thường của bạn trong Draw Phase, hãy rút 1 lá bài cho mỗi tên lá bài khác nhau trong số các quái thú "Knightmare" được co-linked đó, thay vì chỉ rút 1 lá bài.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2+ monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 card on the field; shuffle it into the Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Unicorn" once per turn. While any co-linked "Knightmare" monsters are on the field, for your normal draw in your Draw Phase, draw 1 card for each different card name among those co-linked "Knightmare" monsters, instead of drawing just 1 card.


             UR Rarity
             Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
             UR Rarity
             Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
             Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
             LIGHT
             Puzzlomino, the Drop-n-Deleter
             Người thả và xóa, Puzzlomino
             • ATK:

             • 1300

             • LINK-2

             Mũi tên Link:

             Dưới

             Phải


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú với các Cấp độ khác nhau
             Nếu một quái thú được Triệu hồi Đặc biệt ngửa với một khu vực mà lá bài này chỉ đến trong khi bạn điều khiển quái thú này (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tuyên bố Cấp độ từ 1 đến 8; quái thú đó trở thành Cấp độ đó cho đến khi kết thúc lượt. Bạn có thể chọn mục tiêu 2 quái thú có cùng Cấp độ (1 từ mỗi sân); phá hủy chúng. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" một lần cho mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 monsters with different Levels If a monster is Special Summoned face-up to a zone this card points to while you control this monster (except during the Damage Step): You can declare a Level from 1 to 8; that monster becomes that Level until the end of the turn. You can target 2 monsters with the same Level (1 from each field); destroy them. You can only use each effect of "Puzzlomino, the Drop-n-Deleter" once per turn.


             SR Rarity
             Chronomaly Vimana
             SR Rarity
             Chronomaly Vimana
             Chronomaly Vimana
             LIGHT
             Chronomaly Vimana
             Dị vật niên đại Vimana
             • ATK:

             • 2300

             • DEF:

             • 2600


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 5
             Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân và 1 quái thú Xyz hoặc quái thú "Chronomaly" trong Mộ của bạn; quái thú đó trên sân nhận được một nửa ATK của quái thú đó trong Mộ (cho đến hết lượt này), sau đó đưa quái thú đó từ Mộ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này ra; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 5 monsters Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field and 1 Xyz Monster or "Chronomaly" monster in your GY; that monster on the field gains half the ATK of that monster in the GY (until the end of this turn), then attach that monster from the GY to this card as material. Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; negate the activation.


             UR Rarity
             Muzurhythm the String Djinn
             UR Rarity
             Muzurhythm the String Djinn
             Muzurhythm the String Djinn
             WIND
             Muzurhythm the String Djinn
             Ma nhân đàn dây Muzurhythm
             • ATK:

             • 1500

             • DEF:

             • 1000


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 3
             Khi "Djinn" Xyz mà bạn điều khiển đang tấn công quái thú của đối thủ, trong Damage Step: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; ATK của quái thú tấn công tăng gấp đôi cho đến End Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Muzurhythm the String Djinn" một lần mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 3 monsters When a "Djinn" Xyz Monster you control is attacking an opponent's monster, during the Damage Step: You can detach 1 Xyz Material from this card; the attacking monster's ATK is doubled until the End Phase. You can only use this effect of "Muzurhythm the String Djinn" once per turn.


             UR Rarity
             Number 47: Nightmare Shark
             UR Rarity
             Number 47: Nightmare Shark
             Number 47: Nightmare Shark
             WATER
             Number 47: Nightmare Shark
             Con số 47: Cá mập ác mộng
             • ATK:

             • 2000

             • DEF:

             • 2000


             Hiệu ứng (VN):

             2 quái thú Cấp 3
             Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.             Deck của ARMED DRAGON trong DUEL LINKS