Thông tin tổng quan của Battlewasp

Sealed Tombs
Có thể được sử dụng nếu Điểm sinh mệnh của bạn thấp hơn đối thủ từ 1000 trở lên. Cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo của đối thủ, không người chơi nào có thể trục xuất các lá bài khỏi Mộ hoặc các quái thú Triệu hồi Đặc biệt khỏi Mộ. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Sealed Tombs

Cần 12 UR

UR Rarity
Speedroid Terrortop1 card
UR Rarity
Wynn the Wind Channeler2 card
UR Rarity
Battlewasp - Hama the Conquering Bow1 card
UR Rarity
Clear Wing Synchro Dragon1 card
UR Rarity
Crystal Wing Synchro Dragon1 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone3 card
UR Rarity
Forbidden Lance2 card
UR Rarity
Into the Void1 card

Main: 20 Extra: 8

R Rarity
Battlewasp - Arbalest the Rapidfire
R Rarity
Battlewasp - Arbalest the Rapidfire
Battlewasp - Arbalest the Rapidfire
WIND 4
Battlewasp - Arbalest the Rapidfire
Bắp cày chiến - Liên thanh Arbalest
 • ATK:

 • 1800

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Côn trùng Cấp 3 hoặc thấp hơn trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt quái thú đó ở Tư thế Phòng thủ. Nếu lá bài này của chủ sở hữu bị lá bài của đối thủ phá hủy: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Battlewasp" từ tay hoặc Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Battlewasp - Arbalest the Rapidfire" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: You can target 1 Level 3 or lower Insect monster in your GY; Special Summon that monster in Defense Position. If this card in its owner's possession is destroyed by an opponent's card: You can Special Summon 1 "Battlewasp" monster from your hand or Deck. You can only use this effect of "Battlewasp - Arbalest the Rapidfire" once per turn.


N Rarity
Battlewasp - Pin the Bullseye
N Rarity
Battlewasp - Pin the Bullseye
Battlewasp - Pin the Bullseye
WIND 1
Battlewasp - Pin the Bullseye
Bắp cày chiến - Hồng tâm Pin
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển quái thú Côn trùng: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể gây 200 sát thương cho đối thủ cho mỗi "Battlewasp - Pin the Bullseye" mà bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Battlewasp - Pin the Bullseye" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control an Insect monster: You can Special Summon this card from your hand. During your Main Phase: You can inflict 200 damage to your opponent for each "Battlewasp - Pin the Bullseye" you control. You can only use each effect of "Battlewasp - Pin the Bullseye" once per turn.


N Rarity
Battlewasp - Twinbow the Attacker
N Rarity
Battlewasp - Twinbow the Attacker
Battlewasp - Twinbow the Attacker
WIND 3
Battlewasp - Twinbow the Attacker
Bắp cày chiến - Công binh Twinbow
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Trong Main Phase của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú từ Extra Deck trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú Côn trùng. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Battlewasp - Twinbow the Attacker" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.


Hiệu ứng gốc (EN):

During your Main Phase: You can Special Summon this card from your hand, also you cannot Special Summon monsters from the Extra Deck for the rest of this turn, except Insect monsters. You can only use this effect of "Battlewasp - Twinbow the Attacker" once per turn. This card can make a second attack during each Battle Phase.


SR Rarity
Speedroid Taketomborg
SR Rarity
Speedroid Taketomborg
Speedroid Taketomborg
WIND 3
Speedroid Taketomborg
Cỗ máy tốc độ chong chóng máy
 • ATK:

 • 600

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú GIÓ, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Speedroid" Tuner từ Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Speedroid Taketomborg(s)" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a WIND monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can Tribute this card; Special Summon 1 "Speedroid" Tuner monster from your Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except WIND monsters. You can only Special Summon "Speedroid Taketomborg(s)" once per turn.


UR Rarity
Speedroid Terrortop
UR Rarity
Speedroid Terrortop
Speedroid Terrortop
WIND 3
Speedroid Terrortop
Cỗ máy tốc độ quay cực đại
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Speedroid" từ Deck của mình lên tay của bạn, ngoại trừ "Speedroid Terrortop". Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Speedroid Terrortop" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Speedroid" monster from your Deck to your hand, except "Speedroid Terrortop". You can only use this effect of "Speedroid Terrortop" once per turn.


UR Rarity
Wynn the Wind Channeler
UR Rarity
Wynn the Wind Channeler
Wynn the Wind Channeler
WIND 5
Wynn the Wind Channeler
Người mai mối hồn gió Wynn
 • ATK:

 • 1850

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

(Lá bài này luôn được coi là "Charmer" .)
Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này và 1 quái thú GIÓ khác; thêm 1 quái thú GIÓ với 1500 DEF hoặc thấp hơn từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Wynn the Wind Channeler", bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Khi quái thú GIÓ mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu trong khi lá bài này trong tay bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Wynn the Wind Channeler" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

(This card is always treated as a "Charmer" card.) You can discard this card and 1 other WIND monster; add 1 WIND monster with 1500 or less DEF from your Deck to your hand, except "Wynn the Wind Channeler", also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. When a WIND monster you control is destroyed by battle while this card is in your hand: You can Special Summon this card. You can only use each effect of "Wynn the Wind Channeler" once per turn.


SR Rarity
Battlewasp - Sting the Poison
SR Rarity
Battlewasp - Sting the Poison
Battlewasp - Sting the Poison
WIND 2
Battlewasp - Sting the Poison
Bắp cày chiến - Độc tố Sting
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể thêm 1 "Battlewasp" từ Deck của bạn lên tay của bạn, ngoại trừ "Battlewasp - Sting the Poison". (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể Hiến tế 1 quái thú Côn trùng khác, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Hiệu ứng mà đối thủ của bạn điều khiển; vô hiệu hóa các hiệu ứng của nó cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Battlewasp - Sting the Poison" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 "Battlewasp" monster from your Deck to your hand, except "Battlewasp - Sting the Poison". (Quick Effect): You can Tribute 1 other Insect monster, then target 1 Effect Monster your opponent controls; negate its effects until the end of this turn. You can only use each effect of "Battlewasp - Sting the Poison" once per turn.


SR Rarity
Speedroid CarTurbo
SR Rarity
Speedroid CarTurbo
Speedroid CarTurbo
WIND 3
Speedroid CarTurbo
Cỗ máy tốc độ thẻ xe tăng áp
 • ATK:

 • 800

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển quái thú GIÓ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của mình, bạn cũng không thể kích hoạt hiệu ứng quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú GIÓ. Bạn có thể loại bỏ lá bài này và 1 "Speedroid" khỏi Mộ của bạn; tất cả quái thú GIÓ mà bạn đang điều khiển tăng 800 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Speedroid CarTurbo" một lần cho mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a WIND monster: You can Special Summon this card from your hand, also you cannot activate monster effects for the rest of this turn, except WIND monsters. You can banish this card and 1 "Speedroid" monster from your GY; all WIND monsters you currently control gain 800 ATK until the end of this turn. You can only use each effect of "Speedroid CarTurbo" once per turn.


UR Rarity
Cosmic Cyclone
UR Rarity
Cosmic Cyclone
Cosmic Cyclone
Spell Quick
Cosmic Cyclone
Xoáy vũ trụ

  Hiệu ứng (VN):

  Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


  UR Rarity
  Forbidden Lance
  UR Rarity
  Forbidden Lance
  Forbidden Lance
  Spell Quick
  Forbidden Lance
  Cây thương thánh bị cấm

   Hiệu ứng (VN):

   Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; cho đến cuối lượt này, mục tiêu đó mất 800 ATK, nhưng không bị ảnh hưởng bởi các hiệu ứng của Phép / Bẫy khác.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Target 1 face-up monster on the field; until the end of this turn, that target loses 800 ATK, but is unaffected by the effects of other Spells/Traps.


   UR Rarity
   Into the Void
   UR Rarity
   Into the Void
   Into the Void
   Spell Normal
   Into the Void
   Vô cõi luyện ngục

    Hiệu ứng (VN):

    Nếu bạn có 3 lá bài hoặc lớn hơn trong tay: Rút 1 lá bài, và nếu bạn làm việc đó, trong End Phase của lượt này, hãy gửi Mộ toàn bài trên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    If you have 3 or more cards in your hand: Draw 1 card, and if you do, during the End Phase of this turn, discard your entire hand.


    N Rarity
    Revival Swarm
    N Rarity
    Revival Swarm
    Revival Swarm
    Spell Normal
    Revival Swarm
    Đá hồi sinh ong

     Hiệu ứng (VN):

     Chọn mục tiêu 1 "Battlewasp" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Côn trùng mà bạn điều khiển; nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, cho đến khi kết thúc lượt tiếp theo. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Revival Swarm" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Target 1 "Battlewasp" monster in your GY; Special Summon it. You can banish this card from your GY, then target 1 Insect monster you control; it cannot be destroyed by battle or card effects, until the end of the next turn. You can only use this effect of "Revival Swarm" once per turn.


     UR Rarity
     Battlewasp - Hama the Conquering Bow
     UR Rarity
     Battlewasp - Hama the Conquering Bow
     Battlewasp - Hama the Conquering Bow
     WIND 8
     Battlewasp - Hama the Conquering Bow
     Bắp cày chiến - Hama nỏ chinh phục
     • ATK:

     • 2800

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Nếu lá bài này được Triệu hồi Synchro bằng cách sử dụng quái thú Synchro làm nguyên liệu, nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Battlewasp - Hama the Conquering Bow" một lần mỗi lượt.
     ● Khi lá bài này gây sát thương chiến đấu cho đối thủ của bạn: Bạn có thể khiến tất cả quái thú mà đối thủ của bạn đang điều khiển mất 1000 ATK / DEF.
     ● Vào cuối Battle Phase, nếu đối thủ của bạn chưa chịu bất kỳ thiệt hại nào trong chiến đấu ở Phase này: Bạn có thể gây 300 sát thương cho đối thủ cho mỗi "Battlewasp" trong Mộ của bạn.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters If this card was Synchro Summoned using a Synchro Monster as material, it can make a second attack during each Battle Phase. You can only use each of the following effects of "Battlewasp - Hama the Conquering Bow" once per turn. ● When this card inflicts battle damage to your opponent: You can make all monsters your opponent currently controls lose 1000 ATK/DEF. ● At the end of your Battle Phase, if your opponent has not taken any battle damage this Phase: You can inflict 300 damage to your opponent for each "Battlewasp" monster in your GY.


     UR Rarity
     Clear Wing Synchro Dragon
     UR Rarity
     Clear Wing Synchro Dragon
     Clear Wing Synchro Dragon
     WIND 7
     Clear Wing Synchro Dragon
     Rồng đồng bộ cánh trong suốt
     • ATK:

     • 2500

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Một lần mỗi lượt, khi quái thú khác Cấp 5 hoặc lớn hơn kích hoạt hiệu ứng của nó trên sân (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng quái thú được kích hoạt chọn vào 1 quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn trên sân (và không có lá bài nào khác) (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó. Nếu hiệu ứng của lá bài này phá huỷ một quái thú, thì lá bài này nhận được ATK bằng với ATK ban đầu của quái thú bị phá huỷ cho đến cuối lượt này.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters Once per turn, when another Level 5 or higher monster activates its effect on the field (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. Once per turn, when a monster effect is activated that targets 1 Level 5 or higher monster on the field (and no other cards) (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy it. If this card's effect destroys a monster, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn.


     UR Rarity
     Crystal Wing Synchro Dragon
     UR Rarity
     Crystal Wing Synchro Dragon
     Crystal Wing Synchro Dragon
     WIND 8
     Crystal Wing Synchro Dragon
     Rồng đồng bộ cánh tinh thể
     • ATK:

     • 3000

     • DEF:

     • 2500


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú Synchro non-Tuner
     Một lần mỗi lượt, khi hiệu ứng của quái thú khác được kích hoạt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể vô hiệu hóa kích hoạt và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ quái thú đó, và nếu bạn làm điều đó, lá bài này nhận được ATK bằng với quái thú ban đầu bị phá huỷ ATK cho đến hết lượt này. Nếu lá bài này chiến đấu với quái thú Cấp 5 hoặc lớn hơn của đối thủ, trong damage calculation: Lá bài này nhận được ATK bằng với ATK hiện tại của quái thú đối thủ mà nó đang chiến đấu trong damage calculation đó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner Synchro Monsters Once per turn, when another monster's effect is activated (Quick Effect): You can negate the activation, and if you do, destroy that monster, and if you do that, this card gains ATK equal to the destroyed monster's original ATK until the end of this turn. If this card battles an opponent's Level 5 or higher monster, during damage calculation: This card gains ATK equal to the current ATK of the opponent's monster it is battling during that damage calculation only.


     SR Rarity
     Hi-Speedroid Chanbara
     SR Rarity
     Hi-Speedroid Chanbara
     Hi-Speedroid Chanbara
     WIND 5
     Hi-Speedroid Chanbara
     Cỗ máy tốc độ cao tay lái Chanbara
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 1000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase. Khi bắt đầu Damage Step, nếu lá bài này chiến đấu: Nó nhận được 200 ATK. Nếu lá bài này được gửi đến Mộ: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong các lá bài "Speedroid" thêm nó lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Hi-Speedroid Chanbara(s)" một lần mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters This card can make a second attack during each Battle Phase. At the start of the Damage Step, if this card battles: It gains 200 ATK. If this card is sent to the GY: You can target 1 of your banished "Speedroid" cards; add it to your hand. You can only Special Summon "Hi-Speedroid Chanbara(s)" once per turn.


     SR Rarity
     Red Wyvern
     SR Rarity
     Red Wyvern
     Red Wyvern
     FIRE 6
     Red Wyvern
     Rồng đỏ
     • ATK:

     • 2400

     • DEF:

     • 2000


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
     Trong lượt của một trong hai người chơi, nếu quái thú có ATK cao hơn lá bài được Triệu hồi Synchro này ở trên sân: Bạn có thể phá huỷ 1 quái thú mặt ngửa trên sân có ATK cao nhất (lựa chọn của bạn, nếu bằng nhau). Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters During either player's turn, if a monster with higher ATK than this Synchro Summoned card is on the field: You can destroy the 1 face-up monster on the field that has the highest ATK (your choice, if tied). This effect can only be used once while this card is face-up on the field.


     SR Rarity
     Stardust Charge Warrior
     SR Rarity
     Stardust Charge Warrior
     Stardust Charge Warrior
     WIND 6
     Stardust Charge Warrior
     Chiến binh xung kích bụi sao
     • ATK:

     • 2000

     • DEF:

     • 1300


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
     Khi lá bài này được Triệu hồi Synchro: Bạn có thể rút 1 lá. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Stardust Charge Warrior" một lần mỗi lượt. Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú được Triệu hồi Đặc biệt mà đối thủ của bạn điều khiển, mỗi con một lần.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters When this card is Synchro Summoned: You can draw 1 card. You can only use this effect of "Stardust Charge Warrior" once per turn. This card can attack all Special Summoned monsters your opponent controls, once each.


     SR Rarity
     Yazi, Evil of the Yang Zing
     SR Rarity
     Yazi, Evil of the Yang Zing
     Yazi, Evil of the Yang Zing
     DARK 7
     Yazi, Evil of the Yang Zing
     Rồng sao chổi ác độc, Nhai Xế
     • ATK:

     • 2600

     • DEF:

     • 2100


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú non-Tuner
     Không thể bị chọn mục tiêu bởi các hiệu ứng của lá bài của đối thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng này của "Yazi, Evil of the Yang Zing" một lần trong lượt.
     ● Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Yang Zing" mà bạn điều khiển và 1 lá bài đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy chúng.
     ● Khi lá bài mà bạn điều khiển bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Loại Wyrm từ Deck của bạn ở Tư thế Phòng thủ.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters Cannot be targeted by an opponent's card effects. You can only use each of these effects of "Yazi, Evil of the Yang Zing" once per turn. ● You can target 1 "Yang Zing" monster you control and 1 card your opponent controls; destroy them. ● When this card you control is destroyed by battle or card effect and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 Wyrm-Type monster from your Deck in Defense Position.


     R Rarity
     Battlewasp - Azusa the Ghost Bow
     R Rarity
     Battlewasp - Azusa the Ghost Bow
     Battlewasp - Azusa the Ghost Bow
     WIND 5
     Battlewasp - Azusa the Ghost Bow
     Bắp cày chiến - Azusa nỏ ma ám
     • ATK:

     • 2200

     • DEF:

     • 1600


     Hiệu ứng (VN):

     1 Tuner + 1+ quái thú non-Tuner
     Khi đối thủ của bạn chịu hiệu ứng của sát thương từ "Battlewasp" : Bạn có thể gây sát thương cho đối thủ bằng ATK ban đầu của quái thú đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Battlewasp - Azusa the Ghost Bow" một lần mỗi lượt. Khi một quái thú bị phá huỷ trong chiến đấu với "Battlewasp" của bạn, khi lá bài này đang ở trong Mộ của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này ở Tư thế Phòng thủ, nhưng loại bỏ nó khi nó rời khỏi sân.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     1 Tuner + 1+ non-Tuner monsters When your opponent takes effect damage from another "Battlewasp" monster: You can inflict damage to your opponent equal to the original ATK of that monster. You can only use this effect of "Battlewasp - Azusa the Ghost Bow" once per turn. When a monster is destroyed by battle with your "Battlewasp" monster, while this card is in your GY: You can Special Summon this card in Defense Position, but banish it when it leaves the field.     Deck của BATTLEWASP trong DUEL LINKS
     Top