Thông tin tổng quan của Bujins

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

SR Rarity
Bujin Hirume
SR Rarity
Bujin Hirume
SR Rarity
Bujin Hirume
LIGHT 4
Bujin Hirume
Võ thần Hirume
 • ATK:

 • 2000

 • DEF:

 • 1000


Hiệu ứng (VN):

Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Trước tiên phải được Triệu hồi đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Bujin" quái thú từ mộ của bạn, ngoại trừ "Bujin Hirume". Nếu lá bài này, được Triệu hồi theo cách này, bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài), và được gửi từ bên sân của bạn đến Mộ của bạn, và cả hai người chơi đều có một bài trên tay: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó đối thủ của bạn gửi xuống Mộ 1 lá bài. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujin Hirume".


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Bujin" monster from your Graveyard, except "Bujin Hirume". If this card, which was Summoned this way, is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect), and sent from your side of the field to your Graveyard, and both players have a hand: You can discard 1 card, then your opponent discards 1 card. You can only control 1 "Bujin Hirume".

 Rarity
Bujin Mahitotsu
 Rarity
Bujin Mahitotsu
 Rarity
Bujin Mahitotsu
LIGHT 4
Bujin Mahitotsu
Võ thần Mahitotsu
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể gửi 1 "Bujin" từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
● Gửi 1 "Bujin" từ tay bạn đến Mộ; thêm 1 "Bujin" có tên khác với Mộ của bạn lên tay của bạn.
● Loại bỏ 1 "Bujin" khỏi Mộ của bạn; gửi 1 "Bujin" có tên khác từ Deck của bạn đến Mộ.
Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng Triệu hồi và hiệu ứng khác của "Bujin Mahitotsu" mỗi lần một lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can send 1 other "Bujin" card from your hand to the GY; Special Summon this card from your hand. You can activate 1 of these effects; ● Send 1 "Bujin" monster from your hand to the GY; add 1 "Bujin" monster with a different name from your GY to your hand. ● Banish 1 "Bujin" monster from your GY; send 1 "Bujin" monster with a different name from your Deck to the GY. You can only use the Summoning effect, and the other effect, of "Bujin Mahitotsu" each once per turn.

 Rarity
Bujin Torifune
 Rarity
Bujin Torifune
 Rarity
Bujin Torifune
LIGHT 4
Bujin Torifune
Võ thần Torifune
 • ATK:

 • 1500

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Bujin" thuộc 2 Loại khác nhau từ Deck ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Bujin Torifune". Khi bạn Triệu hồi Xyz "Bujin" Bujin" Xyz, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trang bị lá bài này cho nó. Bất kỳ quái thú nào bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú được trang bị đó sẽ bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bujin Torifune" một lần trong mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can Tribute this card; Special Summon 2 "Bujin" monsters of 2 different Types from the Deck in Defense Position, except "Bujin Torifune". When you Xyz Summon a "Bujin" Xyz Monster, while this card is in your GY: You can equip this card to it. Any monster destroyed by battle with that equipped monster is banished. You can only use each effect of "Bujin Torifune" once per turn.

R Rarity
Bujingi Centipede
R Rarity
Bujingi Centipede
R Rarity
Bujingi Centipede
LIGHT 4
Bujingi Centipede
Võ thần khí Hachi
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển quái thú "Bujin" Loại quái thú: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Bujingi Centipede" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a Beast-Warrior-Type "Bujin" monster: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 Spell/Trap Card your opponent controls; destroy that target. You can only use the effect of "Bujingi Centipede" once per turn.

SR Rarity
Bujingi Crane
SR Rarity
Bujingi Crane
SR Rarity
Bujingi Crane
LIGHT 4
Bujingi Crane
Võ thần khí Habakiri
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 300


Hiệu ứng (VN):

Trong damage calculation (trong lượt của một trong hai người chơi), nếu quái thú "Bujin" thuộc Loại quái thú - Chiến binh mà bạn điều khiển chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; ATK của quái thú của bạn sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó, chỉ trong damage calculation đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During damage calculation (in either player's turn), if a Beast-Warrior-Type "Bujin" monster you control battles an opponent's monster: You can send this card from your hand to the Graveyard; the ATK of your monster becomes double its original ATK, during that damage calculation only.

R Rarity
Bujingi Hare
R Rarity
Bujingi Hare
R Rarity
Bujingi Hare
LIGHT 4
Bujingi Hare
Võ thần khí Sasuga
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 500


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú "Bujin" Loại quái thú mà bạn điều khiển; một lần trong lượt này, nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Bujingi Hare" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 Beast-Warrior-Type "Bujin" monster you control; once during this turn, it cannot be destroyed by battle or by card effects. You can only use the effect of "Bujingi Hare" once per turn.

R Rarity
Bujingi Quilin
R Rarity
Bujingi Quilin
R Rarity
Bujingi Quilin
LIGHT 4
Bujingi Quilin
Võ thần khí Murakumo
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 900


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một quái thú "Bujin" Loại quái thú: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Bujingi Quilin" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a Beast-Warrior-Type "Bujin" monster: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target. You can only use the effect of "Bujingi Quilin" once per turn.

N Rarity
Bujingi Turtle
N Rarity
Bujingi Turtle
N Rarity
Bujingi Turtle
LIGHT 4
Bujingi Turtle
Võ thần khí Hetsuka
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Bujin" mà bạn điều khiển (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, when a card or effect is activated that targets a "Bujin" monster you control (except during the Damage Step): You can banish this card from your Graveyard; negate that effect.

SR Rarity
Bujin Hiruko
SR Rarity
Bujin Hiruko
SR Rarity
Bujin Hiruko
LIGHT 43
Bujin Hiruko
Võ thần Hiruko
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

[ Hiệu ứng Pendulum ]
Bạn có thể loại bỏ lá bài này trong Vùng Pendulum của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz "Bujin" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz "Bujin" có tên khác, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.)
[ Hiệu ứng quái thú ]
''Bị giam sau cuộc đọ sức với "Bujin Hirume" trên Sky Throne, kẻ mưu mô Rank thầy này cuối cùng đã trốn thoát bằng cách thao túng Hirume và tạo ra "Bujinki Amaterasu", sau đó gần như nhấn chìm thế giới trong bóng tối, nhưng cuối cùng bị Yamato đánh bại và các đồng minh của anh ta.”


Hiệu ứng gốc (EN):

[ Pendulum Effect ] You can banish this card in your Pendulum Zone, then target 1 "Bujin" Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Bujin" Xyz Monster with a different name, by using that target as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.) [ Monster Effect ] ''Imprisoned after a showdown with "Bujin Hirume" over the Sky Throne, this master schemer eventually escaped by manipulating Hirume and creating the sinister "Bujinki Amaterasu", then went on to almost engulf the world in darkness, but was finally defeated by Yamato and his allies.''

SR Rarity
Fire Formation - Tenki
SR Rarity
Fire Formation - Tenki
SR Rarity
Fire Formation - Tenki
Spell Continuous
Fire Formation - Tenki
Vũ điệu cháy - Thiên Ki

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.

  Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

  UR Rarity
  Abyss Dweller
  UR Rarity
  Abyss Dweller
  UR Rarity
  Abyss Dweller
  WATER
  Abyss Dweller
  Cư dân vực sâu
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1400


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.

  SR Rarity
  Bujinki Amaterasu
  SR Rarity
  Bujinki Amaterasu
  SR Rarity
  Bujinki Amaterasu
  LIGHT
  Bujinki Amaterasu
  Võ thần cơ Amaterasu
  • ATK:

  • 2600

  • DEF:

  • 2500


  Hiệu ứng (VN):

  3 quái thú Cấp 4
  Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujinki Amaterasu". Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào lượt của ai.
  ● Lượt của bạn: Chọn mục tiêu 1 trong số quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn đã bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
  ● Lượt của đối thủ: Chọn mục tiêu 1 trong số quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn đã bị loại bỏ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  3 Level 4 monsters You can only control 1 "Bujinki Amaterasu". Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; apply this effect, depending on whose turn it is. ● Your turn: Target 1 of your banished Level 4 or lower monsters; Special Summon that target. ● Your opponent's turn: Target 1 of your banished Level 4 or lower monsters; add that target to your hand.

  R Rarity
  Bujintei Susanowo
  R Rarity
  Bujintei Susanowo
  R Rarity
  Bujintei Susanowo
  LIGHT
  Bujintei Susanowo
  Võ thần đế Susanowo
  • ATK:

  • 2400

  • DEF:

  • 1600


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú "Bujin" Cấp 4
  Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển một lần. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lấy 1 "Bujin" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujintei Susanowo".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 "Bujin" monsters This card can attack all monsters your opponent controls once each. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; take 1 "Bujin" monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the Graveyard. You can only control 1 "Bujintei Susanowo".

  SR Rarity
  Castel, the Skyblaster Musketeer
  SR Rarity
  Castel, the Skyblaster Musketeer
  SR Rarity
  Castel, the Skyblaster Musketeer
  WIND
  Castel, the Skyblaster Musketeer
  Tay súng trời, chim Castel
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 1500


  Hiệu ứng (VN):

  2 quái thú Cấp 4
  Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; thay đổi nó thành Tư thế phòng thủ úp xuống. Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa khác trên sân; xáo trộn nó vào Deck. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng "Castel, the Skyblaster Musketeer" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  2 Level 4 monsters You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up monster on the field; change it to face-down Defense Position. You can detach 2 materials from this card, then target 1 other face-up card on the field; shuffle it into the Deck. You can only use 1 "Castel, the Skyblaster Musketeer" effect per turn, and only once that turn.

  Các Skill được sử dụng hàng đầu

  Tunermorph: Normal: 50%
  Tiết lộ 1 quái thú Tuner trong tay bạn và chọn một Quái thú Thường trên sân của bạn. Quái vật được chọn được coi là quái vật Tuner. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
  Tunermorph: Normal: 50%
  Order of Chaos: 50%
  Bạn có thể kích hoạt các hiệu ứng dưới đây một lần mỗi lượt. Trong Trận đấu này, bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú "Utopia" và quái thú có Cấp độ hoặc Hạng 4.
  ● Lấy 1 V Salamander trên tay và thêm 1 Số 39: Utopia từ bên ngoài Bộ bài vào Mộ của bạn.
  ● Trả lại tối đa 2 lá bài về Bộ bài từ tay hoặc Vùng Quái vật của bạn. Nếu không có quái thú nào trên sân của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường 1 V Salamander ngoài Triệu hồi Thường/Úp của bạn trong lượt này.
  ● Nếu bạn điều khiển Số 39: Utopia, Đặt 1 Lực lượng Barian giới hạn phép thuật thăng hạng từ Bộ bài hoặc Mộ của bạn xuống sân.
  Number 39: Utopia
  V Salamander
  Rank-Up-Magic Limited Barian's Force
  Order of Chaos: 50%
  Destiny Draw
  Có thể được sử dụng khi Điểm sinh mệnh của bạn giảm đi 2000. Trong Draw Phase, thay vì tiến hành rút bài bình thường, hãy rút một lá bài bạn chọn. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
  Destiny Draw

  Cần 8 UR

   Rarity
  Bujin Mahitotsu
   Rarity
  Bujin Mahitotsu
   Rarity
  Bujin Mahitotsu
   Rarity
  Bujin Torifune
   Rarity
  Bujin Torifune
   Rarity
  Bujin Torifune
  UR Rarity
  Abyss Dweller
  UR Rarity
  Starliege Paladynamo

  Main: 20 Extra: 8

  SR Rarity
  Bujin Hirume
  SR Rarity
  Bujin Hirume
  Bujin Hirume
  LIGHT 4
  Bujin Hirume
  Võ thần Hirume
  • ATK:

  • 2000

  • DEF:

  • 1000


  Hiệu ứng (VN):

  Không thể được Triệu hồi Bình thường / Úp. Trước tiên phải được Triệu hồi đặc biệt (từ tay của bạn) bằng cách loại bỏ 1 "Bujin" quái thú từ mộ của bạn, ngoại trừ "Bujin Hirume". Nếu lá bài này, được Triệu hồi theo cách này, bị lá bài của đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài), và được gửi từ bên sân của bạn đến Mộ của bạn, và cả hai người chơi đều có một bài trên tay: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó đối thủ của bạn gửi xuống Mộ 1 lá bài. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujin Hirume".


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Cannot be Normal Summoned/Set. Must first be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 "Bujin" monster from your Graveyard, except "Bujin Hirume". If this card, which was Summoned this way, is destroyed by your opponent's card (by battle or card effect), and sent from your side of the field to your Graveyard, and both players have a hand: You can discard 1 card, then your opponent discards 1 card. You can only control 1 "Bujin Hirume".


   Rarity
  Bujin Mahitotsu
   Rarity
  Bujin Mahitotsu
  Bujin Mahitotsu
  LIGHT 4
  Bujin Mahitotsu
  Võ thần Mahitotsu
  • ATK:

  • 0

  • DEF:

  • 1800


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể gửi 1 "Bujin" từ tay của bạn đến Mộ; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
  ● Gửi 1 "Bujin" từ tay bạn đến Mộ; thêm 1 "Bujin" có tên khác với Mộ của bạn lên tay của bạn.
  ● Loại bỏ 1 "Bujin" khỏi Mộ của bạn; gửi 1 "Bujin" có tên khác từ Deck của bạn đến Mộ.
  Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng Triệu hồi và hiệu ứng khác của "Bujin Mahitotsu" mỗi lần một lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can send 1 other "Bujin" card from your hand to the GY; Special Summon this card from your hand. You can activate 1 of these effects; ● Send 1 "Bujin" monster from your hand to the GY; add 1 "Bujin" monster with a different name from your GY to your hand. ● Banish 1 "Bujin" monster from your GY; send 1 "Bujin" monster with a different name from your Deck to the GY. You can only use the Summoning effect, and the other effect, of "Bujin Mahitotsu" each once per turn.


   Rarity
  Bujin Torifune
   Rarity
  Bujin Torifune
  Bujin Torifune
  LIGHT 4
  Bujin Torifune
  Võ thần Torifune
  • ATK:

  • 1500

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  Bạn có thể Hiến tế lá bài này; Triệu hồi Đặc biệt 2 "Bujin" thuộc 2 Loại khác nhau từ Deck ở Tư thế Phòng thủ, ngoại trừ "Bujin Torifune". Khi bạn Triệu hồi Xyz "Bujin" Bujin" Xyz, trong khi lá bài này nằm trong Mộ của bạn: Bạn có thể trang bị lá bài này cho nó. Bất kỳ quái thú nào bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú được trang bị đó sẽ bị loại bỏ. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Bujin Torifune" một lần trong mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  You can Tribute this card; Special Summon 2 "Bujin" monsters of 2 different Types from the Deck in Defense Position, except "Bujin Torifune". When you Xyz Summon a "Bujin" Xyz Monster, while this card is in your GY: You can equip this card to it. Any monster destroyed by battle with that equipped monster is banished. You can only use each effect of "Bujin Torifune" once per turn.


  SR Rarity
  Bujingi Crane
  SR Rarity
  Bujingi Crane
  Bujingi Crane
  LIGHT 4
  Bujingi Crane
  Võ thần khí Habakiri
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 300


  Hiệu ứng (VN):

  Trong damage calculation (trong lượt của một trong hai người chơi), nếu quái thú "Bujin" thuộc Loại quái thú - Chiến binh mà bạn điều khiển chiến đấu với quái thú của đối thủ: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay mình đến Mộ; ATK của quái thú của bạn sẽ tăng gấp đôi ATK ban đầu của nó, chỉ trong damage calculation đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During damage calculation (in either player's turn), if a Beast-Warrior-Type "Bujin" monster you control battles an opponent's monster: You can send this card from your hand to the Graveyard; the ATK of your monster becomes double its original ATK, during that damage calculation only.


  N Rarity
  Bujingi Fox
  N Rarity
  Bujingi Fox
  Bujingi Fox
  LIGHT 4
  Bujingi Fox
  Võ thần khí Okitsu
  • ATK:

  • 200

  • DEF:

  • 2100


  Hiệu ứng (VN):

  Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình và gửi 1 "Bujin" từ tay bạn đến Mộ; bạn không có thiệt hại trong lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During either player's turn: You can banish this card from your Graveyard and send 1 "Bujin" monster from your hand to the Graveyard; you take no damage this turn.


  R Rarity
  Bujingi Hare
  R Rarity
  Bujingi Hare
  Bujingi Hare
  LIGHT 4
  Bujingi Hare
  Võ thần khí Sasuga
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  Trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú "Bujin" Loại quái thú mà bạn điều khiển; một lần trong lượt này, nó không thể bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng của lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Bujingi Hare" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During either player's turn: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 Beast-Warrior-Type "Bujin" monster you control; once during this turn, it cannot be destroyed by battle or by card effects. You can only use the effect of "Bujingi Hare" once per turn.


  N Rarity
  Bujingi Ophidian
  N Rarity
  Bujingi Ophidian
  Bujingi Ophidian
  LIGHT 4
  Bujingi Ophidian
  Võ thần khí Orochi
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 500


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Bujin" mà bạn điều khiển; nó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong lượt này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase 1: You can send this card from your hand to the Graveyard, then target 1 "Bujin" monster you control; it can attack your opponent directly this turn.


  R Rarity
  Bujingi Quilin
  R Rarity
  Bujingi Quilin
  Bujingi Quilin
  LIGHT 4
  Bujingi Quilin
  Võ thần khí Murakumo
  • ATK:

  • 1600

  • DEF:

  • 900


  Hiệu ứng (VN):

  Nếu bạn điều khiển một quái thú "Bujin" Loại quái thú: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn vào 1 lá bài ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; phá huỷ mục tiêu đó. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng của "Bujingi Quilin" một lần mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  If you control a Beast-Warrior-Type "Bujin" monster: You can banish this card from your Graveyard, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy that target. You can only use the effect of "Bujingi Quilin" once per turn.


  N Rarity
  Bujingi Swallow
  N Rarity
  Bujingi Swallow
  Bujingi Swallow
  LIGHT 4
  Bujingi Swallow
  Võ thần khí Yatsuka
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 800


  Hiệu ứng (VN):

  Trong Main Phase 1 của bạn: Bạn có thể gửi lá bài này từ tay của bạn đến Mộ, sau đó chọn mục tiêu vào 1 "Bujin" mà bạn điều khiển; nó có thể thực hiện đòn tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase ở lượt này. Các quái thú khác không thể tấn công trong lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During your Main Phase 1: You can send this card from your hand to the Graveyard, then target 1 "Bujin" monster you control; it can make a second attack during each Battle Phase this turn. Other monsters cannot attack during the turn you activate this effect.


  N Rarity
  Bujingi Turtle
  N Rarity
  Bujingi Turtle
  Bujingi Turtle
  LIGHT 4
  Bujingi Turtle
  Võ thần khí Hetsuka
  • ATK:

  • 1700

  • DEF:

  • 1200


  Hiệu ứng (VN):

  Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt chọn vào "Bujin" mà bạn điều khiển (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; vô hiệu hoá hiệu ứng đó.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  During either player's turn, when a card or effect is activated that targets a "Bujin" monster you control (except during the Damage Step): You can banish this card from your Graveyard; negate that effect.


  SR Rarity
  Bujin Hiruko
  SR Rarity
  Bujin Hiruko
  Bujin Hiruko
  LIGHT 43
  Bujin Hiruko
  Võ thần Hiruko
  • ATK:

  • 1000

  • DEF:

  • 2000


  Hiệu ứng (VN):

  [ Hiệu ứng Pendulum ]
  Bạn có thể loại bỏ lá bài này trong Vùng Pendulum của bạn, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú Xyz "Bujin" mà bạn điều khiển; Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck của bạn, 1 quái thú Xyz "Bujin" có tên khác, bằng cách sử dụng mục tiêu đó làm Nguyên liệu Xyz. (Triệu hồi Đặc biệt này được coi là Triệu hồi Xyz. Nguyên liệu Xyz đưa vào nó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên quái thú được Triệu hồi.)
  [ Hiệu ứng quái thú ]
  ''Bị giam sau cuộc đọ sức với "Bujin Hirume" trên Sky Throne, kẻ mưu mô Rank thầy này cuối cùng đã trốn thoát bằng cách thao túng Hirume và tạo ra "Bujinki Amaterasu", sau đó gần như nhấn chìm thế giới trong bóng tối, nhưng cuối cùng bị Yamato đánh bại và các đồng minh của anh ta.”


  Hiệu ứng gốc (EN):

  [ Pendulum Effect ] You can banish this card in your Pendulum Zone, then target 1 "Bujin" Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Bujin" Xyz Monster with a different name, by using that target as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.) [ Monster Effect ] ''Imprisoned after a showdown with "Bujin Hirume" over the Sky Throne, this master schemer eventually escaped by manipulating Hirume and creating the sinister "Bujinki Amaterasu", then went on to almost engulf the world in darkness, but was finally defeated by Yamato and his allies.''


  R Rarity
  Bujincarnation
  R Rarity
  Bujincarnation
  Bujincarnation
  Spell Normal
  Bujincarnation
  Võ thần giáng lâm

   Hiệu ứng (VN):

   Nếu đối thủ của bạn điều khiển quái thú và bạn không điều khiển quái thú nào: Chọn mục tiêu 1 "Bujin" trong Mộ của bạn và 1 trong số quái thú "Bujin" Triệu hồi Đặc biệt cả hai mục tiêu. Chúng không thể được sử dụng làm Nguyên liệu Xyz cho một lần Triệu hồi Xyz, ngoại trừ việc Triệu hồi Xyz của một quái thú, Chiến binh-Chiến binh hoặc quái thú-Quái thú Có cánh.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   If your opponent controls a monster and you control no monsters: Target 1 "Bujin" monster in your Graveyard and 1 of your banished "Bujin" monsters; Special Summon both targets. They cannot be used as Xyz Material for an Xyz Summon, except for the Xyz Summon of a Beast, Beast-Warrior, or Winged Beast-Type monster.


   SR Rarity
   Fire Formation - Tenki
   SR Rarity
   Fire Formation - Tenki
   Fire Formation - Tenki
   Spell Continuous
   Fire Formation - Tenki
   Vũ điệu cháy - Thiên Ki

    Hiệu ứng (VN):

    Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


    SR Rarity
    Bujinki Ahashima
    SR Rarity
    Bujinki Ahashima
    Bujinki Ahashima
    LIGHT
    Bujinki Ahashima
    Võ thần cơ Ahashima
    • ATK:

    • 1500

    • LINK-2

    Mũi tên Link:

    Trên

    Dưới-Phải


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú có cùng Cấp độ
    Không thể được sử dụng làm nguyên liệu Link. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Bujinki Ahashima" một lần cho mỗi lượt.
    ● Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú có cùng Cấp độ, 1 từ tay của bạn và 1 từ Mộ của bạn, nhưng vô hiệu hoá hiệu ứng của chúng và ngay sau khi hiệu ứng này được thực thi, Triệu hồi Xyz 1 quái thú Xyz bằng cách sử dụng 2 quái thú đó chỉ một.
    ● Nếu một quái thú Xyz, lá bài này chỉ để kích hoạt hiệu ứng bằng cách tách (các) nguyên liệu ra (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Bẫy / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 monsters with the same Level Cannot be used as Link Material. You can only use each of the following effects of "Bujinki Ahashima" once per turn. ● If this card is Link Summoned: You can Special Summon 2 monsters with the same Level, 1 from your hand and 1 from your GY, but negate their effects, and immediately after this effect resolves, Xyz Summon 1 Xyz Monster using those 2 monsters only. ● If an Xyz Monster this card points to activates an effect by detaching material(s) (except during the Damage Step): You can target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it.


    UR Rarity
    Abyss Dweller
    UR Rarity
    Abyss Dweller
    Abyss Dweller
    WATER
    Abyss Dweller
    Cư dân vực sâu
    • ATK:

    • 1700

    • DEF:

    • 1400


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú Cấp 4
    Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


    SR Rarity
    Bujinki Amaterasu
    SR Rarity
    Bujinki Amaterasu
    Bujinki Amaterasu
    LIGHT
    Bujinki Amaterasu
    Võ thần cơ Amaterasu
    • ATK:

    • 2600

    • DEF:

    • 2500


    Hiệu ứng (VN):

    3 quái thú Cấp 4
    Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujinki Amaterasu". Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào lượt của ai.
    ● Lượt của bạn: Chọn mục tiêu 1 trong số quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn đã bị loại bỏ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
    ● Lượt của đối thủ: Chọn mục tiêu 1 trong số quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn đã bị loại bỏ của bạn; thêm mục tiêu đó lên tay của bạn.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    3 Level 4 monsters You can only control 1 "Bujinki Amaterasu". Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; apply this effect, depending on whose turn it is. ● Your turn: Target 1 of your banished Level 4 or lower monsters; Special Summon that target. ● Your opponent's turn: Target 1 of your banished Level 4 or lower monsters; add that target to your hand.


    SR Rarity
    Bujintei Kagutsuchi
    SR Rarity
    Bujintei Kagutsuchi
    Bujintei Kagutsuchi
    LIGHT
    Bujintei Kagutsuchi
    Võ thần đế Kagu-tsuchi
    • ATK:

    • 2500

    • DEF:

    • 2000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú-Chiến binh Cấp 4
    Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Gửi 5 lá trên cùng trong Deck của bạn vào Mộ (hoặc toàn bộ Deck của bạn, nếu ít hơn 5), lá bài này cũng nhận được 100 ATK cho mỗi "Bujin" được gửi đến Mộ bằng hiệu ứng này. Nếu "Bujin" mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu hoặc do hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz khỏi lá bài này thay vì phá huỷ 1 trong những quái thú đó. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujintei Kagutsuchi".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 Beast-Warrior-Type monsters When this card is Xyz Summoned: Send the top 5 cards of your Deck to the Graveyard (or your entire Deck, if less than 5), also this card gains 100 ATK for each "Bujin" card sent to the Graveyard by this effect. If a "Bujin" Beast-Warrior-Type monster(s) you control would be destroyed by battle or by card effect, you can detach 1 Xyz Material from this card instead of destroying 1 of those monsters. You can only control 1 "Bujintei Kagutsuchi".


    R Rarity
    Bujintei Susanowo
    R Rarity
    Bujintei Susanowo
    Bujintei Susanowo
    LIGHT
    Bujintei Susanowo
    Võ thần đế Susanowo
    • ATK:

    • 2400

    • DEF:

    • 1600


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú "Bujin" Cấp 4
    Lá bài này có thể tấn công tất cả quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển một lần. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; lấy 1 "Bujin" từ Deck của bạn và thêm nó lên tay của bạn hoặc gửi nó đến Mộ. Bạn chỉ có thể điều khiển 1 "Bujintei Susanowo".


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 "Bujin" monsters This card can attack all monsters your opponent controls once each. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; take 1 "Bujin" monster from your Deck, and either add it to your hand or send it to the Graveyard. You can only control 1 "Bujintei Susanowo".


    UR Rarity
    Starliege Paladynamo
    UR Rarity
    Starliege Paladynamo
    Starliege Paladynamo
    LIGHT
    Starliege Paladynamo
    Paladynamo sáng huy hoàng
    • ATK:

    • 2000

    • DEF:

    • 1000


    Hiệu ứng (VN):

    2 quái thú LIGHT Cấp 4
    Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 2 Nguyên liệu Xyz ra khỏi lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; thay đổi ATK của nó thành 0, và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ bị vô hiệu hoá hiệu ứng của nó. Nếu lá bài này bạn điều khiển bị quân đối thủ phá hủy (bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài) và bị đưa đến Mộ của bạn: Rút 1 lá.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    2 Level 4 LIGHT monsters Once per turn: You can detach 2 Xyz Materials from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; change its ATK to 0, and if you do, it has its effects negated. If this card you control is destroyed by an opponent's card (by battle or card effect) and sent to your Graveyard: Draw 1 card.    Deck của BUJINS trong DUEL LINKS