Thông tin tổng quan của Chain Beat

Destiny Draw: Monster Reborn
Có thể được sử dụng trước khi bạn rút bài bình thường nếu Điểm Sinh Mệnh của bạn ở mức 2500 hoặc thấp hơn. Lượt rút bài bình thường của bạn trong lượt này sẽ là "Monster Reborn", từ Bộ bài của bạn.
Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái vật có 3000 ATK trở lên, bạn có thể sử dụng Kỹ năng này bất kể Điểm sinh mệnh của bạn là bao nhiêu.
Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi Trận đấu.
Destiny Draw: Monster Reborn

Cần 17 UR

UR Rarity
Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King1 card
UR Rarity
Gagaga Cowboy1 card
UR Rarity
Number 39: Utopia1 card
UR Rarity
Number 47: Nightmare Shark1 card
UR Rarity
Number C39: Utopia Ray1 card
UR Rarity
Monster Reborn1 card
UR Rarity
Bottomless Trap Hole1 card
UR Rarity
Compulsory Escape Device2 card
UR Rarity
Drowning Mirror Force3 card
UR Rarity
Jelly Cannon1 card
UR Rarity
Mirror Wall1 card
UR Rarity
Needle Ceiling3 card

Main: 30 Extra: 7

R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
Battlin' Boxer Veil
FIRE 4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
Battlin' Boxer Veil
FIRE 4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


R Rarity
Battlin' Boxer Veil
R Rarity
Battlin' Boxer Veil
Battlin' Boxer Veil
FIRE 4
Battlin' Boxer Veil
Kẻ đốt khớp làm tường
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 1800


Hiệu ứng (VN):

Khi bạn nhận sát thương trong chiến đấu: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn và nếu bạn làm điều đó, nhận được Điểm Sinh mệnh bằng với sát thương bạn nhận được.


Hiệu ứng gốc (EN):

When you take battle damage: You can Special Summon this card from your hand, and if you do, gain Life Points equal to the damage you took.


R Rarity
Evilswarm Thunderbird
R Rarity
Evilswarm Thunderbird
Evilswarm Thunderbird
DARK 4
Evilswarm Thunderbird
Vai-rớt Thunderbird
 • ATK:

 • 1650

 • DEF:

 • 1050


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài mà bạn điều khiển này. Trong Standby Phase tiếp theo, đưa lá bài bị hiệu ứng này trở lại sân và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ nhận được 300 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evilswarm Thunderbird" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, when a card or effect is activated (except during the Damage Step): You can banish this card you control. During the next Standby Phase, return this card banished by this effect to the field, and if you do, it gains 300 ATK. You can only use this effect of "Evilswarm Thunderbird" once per turn.


R Rarity
Evilswarm Thunderbird
R Rarity
Evilswarm Thunderbird
Evilswarm Thunderbird
DARK 4
Evilswarm Thunderbird
Vai-rớt Thunderbird
 • ATK:

 • 1650

 • DEF:

 • 1050


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài mà bạn điều khiển này. Trong Standby Phase tiếp theo, đưa lá bài bị hiệu ứng này trở lại sân và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ nhận được 300 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evilswarm Thunderbird" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, when a card or effect is activated (except during the Damage Step): You can banish this card you control. During the next Standby Phase, return this card banished by this effect to the field, and if you do, it gains 300 ATK. You can only use this effect of "Evilswarm Thunderbird" once per turn.


R Rarity
Evilswarm Thunderbird
R Rarity
Evilswarm Thunderbird
Evilswarm Thunderbird
DARK 4
Evilswarm Thunderbird
Vai-rớt Thunderbird
 • ATK:

 • 1650

 • DEF:

 • 1050


Hiệu ứng (VN):

Trong lượt của một trong hai người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể loại bỏ lá bài mà bạn điều khiển này. Trong Standby Phase tiếp theo, đưa lá bài bị hiệu ứng này trở lại sân và nếu bạn làm điều đó, nó sẽ nhận được 300 ATK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Evilswarm Thunderbird" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

During either player's turn, when a card or effect is activated (except during the Damage Step): You can banish this card you control. During the next Standby Phase, return this card banished by this effect to the field, and if you do, it gains 300 ATK. You can only use this effect of "Evilswarm Thunderbird" once per turn.


R Rarity
Wind-Up Rabbit
R Rarity
Wind-Up Rabbit
Wind-Up Rabbit
EARTH 3
Wind-Up Rabbit
Thỏ dây cót
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Wind-Up" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 "Wind-Up" monster you control; banish it until your next Standby Phase. This effect can be used only once while this card is face-up on the field.


R Rarity
Wind-Up Rabbit
R Rarity
Wind-Up Rabbit
Wind-Up Rabbit
EARTH 3
Wind-Up Rabbit
Thỏ dây cót
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Wind-Up" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 "Wind-Up" monster you control; banish it until your next Standby Phase. This effect can be used only once while this card is face-up on the field.


R Rarity
Wind-Up Rabbit
R Rarity
Wind-Up Rabbit
Wind-Up Rabbit
EARTH 3
Wind-Up Rabbit
Thỏ dây cót
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 600


Hiệu ứng (VN):

(Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu vào 1 "Wind-Up" mà bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của bạn. Hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng một lần khi lá bài này ngửa trên sân.


Hiệu ứng gốc (EN):

(Quick Effect): You can target 1 "Wind-Up" monster you control; banish it until your next Standby Phase. This effect can be used only once while this card is face-up on the field.


SR Rarity
Fire Formation - Tenki
SR Rarity
Fire Formation - Tenki
Fire Formation - Tenki
Spell Continuous
Fire Formation - Tenki
Vũ điệu cháy - Thiên Ki

  Hiệu ứng (VN):

  Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


  SR Rarity
  Fire Formation - Tenki
  SR Rarity
  Fire Formation - Tenki
  Fire Formation - Tenki
  Spell Continuous
  Fire Formation - Tenki
  Vũ điệu cháy - Thiên Ki

   Hiệu ứng (VN):

   Khi lá bài này được kích hoạt: Bạn có thể thêm 1 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4 hoặc thấp hơn từ Deck của mình lên tay của bạn. Tất cả quái thú-Chiến binh mà bạn điều khiển nhận được 100 ATK. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Fire Formation - Tenki" mỗi lượt.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   When this card is activated: You can add 1 Level 4 or lower Beast-Warrior monster from your Deck to your hand. All Beast-Warrior monsters you control gain 100 ATK. You can only activate 1 "Fire Formation - Tenki" per turn.


   UR Rarity
   Monster Reborn
   UR Rarity
   Monster Reborn
   Monster Reborn
   Spell Normal
   Monster Reborn
   Phục sinh quái thú

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ; Triệu hồi Đặc biệt nó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 monster in either GY; Special Summon it.
    Phân loại:

    SR Rarity
    Bad Aim
    SR Rarity
    Bad Aim
    Bad Aim
    Trap Normal
    Bad Aim
    Ngắm tệ

     Hiệu ứng (VN):

     Khi lá bài hoặc hiệu ứng của đối thủ được kích hoạt: Chọn vào 1 lá bài trên sân (không phải lá bài đó); phá hủy nó.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     When your opponent's card or effect is activated: Target 1 card on the field (other than that card); destroy it.


     UR Rarity
     Bottomless Trap Hole
     UR Rarity
     Bottomless Trap Hole
     Bottomless Trap Hole
     Trap Normal
     Bottomless Trap Hole
     Hang rơi không đáy

      Hiệu ứng (VN):

      Khi đối thủ của bạn Triệu hồi (các) quái thú có 1500 ATK hoặc lớn hơn: Phá huỷ (các) quái thú đó với 1500 ATK hoặc lớn hơn và nếu bạn làm điều đó, hãy loại bỏ nó.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When your opponent Summons a monster(s) with 1500 or more ATK: Destroy that monster(s) with 1500 or more ATK, and if you do, banish it.


      UR Rarity
      Compulsory Escape Device
      UR Rarity
      Compulsory Escape Device
      Compulsory Escape Device
      Trap Normal
      Compulsory Escape Device
      Thiết bị trốn thoát bắt buộc

       Hiệu ứng (VN):

       Mỗi người chơi chọn 1 quái thú mà họ điều khiển, sau đó xáo trộn nó vào Deck.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Each player chooses 1 monster they control, then shuffles it into the Deck.


       UR Rarity
       Compulsory Escape Device
       UR Rarity
       Compulsory Escape Device
       Compulsory Escape Device
       Trap Normal
       Compulsory Escape Device
       Thiết bị trốn thoát bắt buộc

        Hiệu ứng (VN):

        Mỗi người chơi chọn 1 quái thú mà họ điều khiển, sau đó xáo trộn nó vào Deck.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Each player chooses 1 monster they control, then shuffles it into the Deck.


        R Rarity
        Curse of Anubis
        R Rarity
        Curse of Anubis
        Curse of Anubis
        Trap Normal
        Curse of Anubis
        Lời nguyền Anubis

         Hiệu ứng (VN):

         Thay đổi tất cả các quái thú Hiệu ứng trên sân thành Tư thế Phòng thủ. Cho đến cuối lượt này, DEF ban đầu của những quái thú đó trở thành 0, tư thế chiến đấu của chúng cũng không thể thay đổi.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Change all Effect Monsters on the field to Defense Position. Until the end of this turn, the original DEF of those monsters becomes 0, also their battle positions cannot be changed.


         UR Rarity
         Drowning Mirror Force
         UR Rarity
         Drowning Mirror Force
         Drowning Mirror Force
         Trap Normal
         Drowning Mirror Force
         Hàng rào sóng - Lực chìm

          Hiệu ứng (VN):

          Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.


          UR Rarity
          Drowning Mirror Force
          UR Rarity
          Drowning Mirror Force
          Drowning Mirror Force
          Trap Normal
          Drowning Mirror Force
          Hàng rào sóng - Lực chìm

           Hiệu ứng (VN):

           Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.


           UR Rarity
           Drowning Mirror Force
           UR Rarity
           Drowning Mirror Force
           Drowning Mirror Force
           Trap Normal
           Drowning Mirror Force
           Hàng rào sóng - Lực chìm

            Hiệu ứng (VN):

            Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công trực tiếp: Xáo trộn tất cả quái thú Tư thế tấn công của đối thủ vào Deck.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            When an opponent's monster declares a direct attack: Shuffle all your opponent's Attack Position monsters into the Deck.


            UR Rarity
            Jelly Cannon
            UR Rarity
            Jelly Cannon
            Jelly Cannon
            Trap Normal
            Jelly Cannon
            Đại bác thạch

             Hiệu ứng (VN):

             Khi quái thú tuyên bố tấn công: Chọn mục tiêu vào 1 quái thú trên sân; xáo trộn nó vào Deck.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             When a monster declares an attack: Target 1 monster on the field; shuffle it into the Deck.


             UR Rarity
             Mirror Wall
             UR Rarity
             Mirror Wall
             Mirror Wall
             Trap Continuous
             Mirror Wall
             Tường gương màn bạc

              Hiệu ứng (VN):

              Mỗi quái thú của đối thủ của bạn đã tiến hành tấn công trong khi lá bài này ngửa trên sân sẽ bị giảm một nửa ATK miễn là lá bài này vẫn còn trên sân. Trong mỗi Standby Phase của bạn, hãy trả 2000 LP hoặc hủy lá bài này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Each of your opponent's monsters that conducted an attack while this card was face-up on the field has its ATK halved as long as this card remains on the field. During each of your Standby Phases, pay 2000 LP or destroy this card.


              UR Rarity
              Needle Ceiling
              UR Rarity
              Needle Ceiling
              Needle Ceiling
              Trap Normal
              Needle Ceiling
              Trần nhà đầy gai

               Hiệu ứng (VN):

               Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.


               Hiệu ứng gốc (EN):

               When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.


               UR Rarity
               Needle Ceiling
               UR Rarity
               Needle Ceiling
               Needle Ceiling
               Trap Normal
               Needle Ceiling
               Trần nhà đầy gai

                Hiệu ứng (VN):

                Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.


                Hiệu ứng gốc (EN):

                When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.


                UR Rarity
                Needle Ceiling
                UR Rarity
                Needle Ceiling
                Needle Ceiling
                Trap Normal
                Needle Ceiling
                Trần nhà đầy gai

                 Hiệu ứng (VN):

                 Khi có 4 quái thú hoặc lớn hơn trên sân: Phá huỷ tất cả quái thú mặt ngửa.


                 Hiệu ứng gốc (EN):

                 When there are 4 or more monsters on the field: Destroy all face-up monsters.


                 SR Rarity
                 Void Trap Hole
                 SR Rarity
                 Void Trap Hole
                 Void Trap Hole
                 Trap Normal
                 Void Trap Hole
                 Hang rơi của luyện ngục

                  Hiệu ứng (VN):

                  Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú có 2000 ATK hoặc lớn hơn: Vô hiệu hoá hiệu ứng của 1 trong những quái thú đó có 2000 ATK hoặc lớn hơn, và nếu bạn làm điều đó, hãy phá huỷ nó.


                  Hiệu ứng gốc (EN):

                  When your opponent Special Summons a monster(s) with 2000 or more ATK: Negate the effects of 1 of those monsters with 2000 or more ATK, and if you do, destroy it.


                  SR Rarity
                  Wall of Disruption
                  SR Rarity
                  Wall of Disruption
                  Wall of Disruption
                  Trap Normal
                  Wall of Disruption
                  Tường cắt đoạn

                   Hiệu ứng (VN):

                   Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Tất cả quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 800 ATK cho mỗi quái thú mà họ điều khiển.


                   Hiệu ứng gốc (EN):

                   When an opponent's monster declares an attack: All Attack Position monsters your opponent controls lose 800 ATK for each monster they control.


                   SR Rarity
                   Wall of Disruption
                   SR Rarity
                   Wall of Disruption
                   Wall of Disruption
                   Trap Normal
                   Wall of Disruption
                   Tường cắt đoạn

                    Hiệu ứng (VN):

                    Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Tất cả quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 800 ATK cho mỗi quái thú mà họ điều khiển.


                    Hiệu ứng gốc (EN):

                    When an opponent's monster declares an attack: All Attack Position monsters your opponent controls lose 800 ATK for each monster they control.


                    SR Rarity
                    Wall of Disruption
                    SR Rarity
                    Wall of Disruption
                    Wall of Disruption
                    Trap Normal
                    Wall of Disruption
                    Tường cắt đoạn

                     Hiệu ứng (VN):

                     Khi quái thú của đối thủ tuyên bố tấn công: Tất cả quái thú Tư thế tấn công mà đối thủ của bạn điều khiển sẽ mất 800 ATK cho mỗi quái thú mà họ điều khiển.


                     Hiệu ứng gốc (EN):

                     When an opponent's monster declares an attack: All Attack Position monsters your opponent controls lose 800 ATK for each monster they control.


                     R Rarity
                     Windstorm of Etaqua
                     R Rarity
                     Windstorm of Etaqua
                     Windstorm of Etaqua
                     Trap Normal
                     Windstorm of Etaqua
                     Bão gió của Etaqua

                      Hiệu ứng (VN):

                      Thay đổi tư thế chiến đấu của tất cả quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      Change the battle positions of all face-up monsters your opponent controls.


                      UR Rarity
                      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                      UR Rarity
                      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                      FIRE
                      Brotherhood of the Fire Fist - Tiger King
                      Ngôi sao cháy - Tống Hổ
                      • ATK:

                      • 2200

                      • DEF:

                      • 1800


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Chiến binh-Thú Cấp 4
                      Khi lá bài này được Triệu hồi Xyz: Bạn có thể Úp 1 "Fire Formation" trực tiếp từ Deck của mình. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hóa hiệu ứng của tất cả các quái thú Hiệu ứng ngửa hiện có trên sân, ngoại trừ quái thú-Chiến binh, cho đến khi kết thúc lượt của đối thủ. Khi lá bài này được gửi từ sân đến Mộ: Bạn có thể gửi 3 "Fire Formation" mà bạn điều khiển tới Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Chiến binh-Quái thú Cấp 4 hoặc thấp hơn có cùng ATK từ Deck của bạn, ở Tư thế Phòng thủ ngửa.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 Beast-Warrior monsters When this card is Xyz Summoned: You can Set 1 "Fire Formation" Spell/Trap directly from your Deck. Once per turn: You can detach 1 material from this card; negate the effects of all face-up Effect Monsters currently on the field, except Beast-Warriors, until the end of your opponent's turn. When this card is sent from the field to the GY: You can send 3 "Fire Formation" Spells/Traps you control to the GY; Special Summon 2 Level 4 or lower Beast-Warrior monsters with the same ATK from your Deck, in face-up Defense Position.


                      SR Rarity
                      Evilswarm Nightmare
                      SR Rarity
                      Evilswarm Nightmare
                      Evilswarm Nightmare
                      DARK
                      Evilswarm Nightmare
                      Vai-rớt Nightmare
                      • ATK:

                      • 950

                      • DEF:

                      • 1950


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú DARK Cấp 4
                      Khi đối thủ của bạn Triệu hồi Đặc biệt một (các) quái thú (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu ra khỏi lá bài này; thay đổi (các) quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó sang Tư thế Phòng thủ úp.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 DARK monsters When your opponent Special Summons a monster(s) (except during the Damage Step): You can detach 1 material from this card; change that Special Summoned monster(s) to face-down Defense Position.


                      UR Rarity
                      Gagaga Cowboy
                      UR Rarity
                      Gagaga Cowboy
                      Gagaga Cowboy
                      EARTH
                      Gagaga Cowboy
                      Cao bồi Gagaga
                      • ATK:

                      • 1500

                      • DEF:

                      • 2400


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 4
                      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; áp dụng hiệu ứng này, tùy thuộc vào tư thế chiến đấu hiện tại của lá bài này.
                      ● Tư thế tấn công: Nếu lá bài này tấn công quái thú của đối thủ trong lượt này, nó nhận được 1000 ATK, còn quái thú của đối thủ mất 500 ATK, chỉ trong Damage Step.
                      ● Tư thế phòng thủ: Gây 800 sát thương cho đối thủ của bạn.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; apply this effect, depending on this card's current battle position. ● Attack Position: If this card attacks an opponent's monster this turn, it gains 1000 ATK, also the opponent's monster loses 500 ATK, during the Damage Step only. ● Defense Position: Inflict 800 damage to your opponent.


                      UR Rarity
                      Number 39: Utopia
                      UR Rarity
                      Number 39: Utopia
                      Number 39: Utopia
                      LIGHT
                      Number 39: Utopia
                      Con số 39: Hoàng đế niềm hi vọng
                      • ATK:

                      • 2500

                      • DEF:

                      • 2000


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 4
                      Khi quái thú tuyên bố tấn công: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; vô hiệu hoá lần tấn công. Nếu lá bài này được chọn làm mục tiêu cho tấn công, trong khi nó không có nguyên liệu: Phá huỷ lá bài này.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 monsters When a monster declares an attack: You can detach 1 material from this card; negate the attack. If this card is targeted for an attack, while it has no material: Destroy this card.


                      UR Rarity
                      Number 47: Nightmare Shark
                      UR Rarity
                      Number 47: Nightmare Shark
                      Number 47: Nightmare Shark
                      WATER
                      Number 47: Nightmare Shark
                      Con số 47: Cá mập ác mộng
                      • ATK:

                      • 2000

                      • DEF:

                      • 2000


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 3
                      Khi lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể đưa 1 quái thú NƯỚC Cấp 3 từ tay của bạn hoặc trên phần sân của bạn vào lá bài này làm Nguyên liệu Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển; lượt này, quái thú đó có thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn, cũng như những quái thú khác không thể tấn công.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 3 monsters When this card is Special Summoned: You can attach 1 Level 3 WATER monster from your hand or your side of the field to this card as an Xyz Material. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 WATER monster you control; this turn, that monster can attack your opponent directly, also other monsters cannot attack.


                      SR Rarity
                      Number 70: Malevolent Sin
                      SR Rarity
                      Number 70: Malevolent Sin
                      Number 70: Malevolent Sin
                      DARK
                      Number 70: Malevolent Sin
                      Con số 70: Tội ác tử thần
                      • ATK:

                      • 2400

                      • DEF:

                      • 1200


                      Hiệu ứng (VN):

                      2 quái thú Cấp 4
                      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển; loại bỏ nó cho đến Standby Phase tiếp theo của đối thủ. Vào cuối Damage Step, nếu lá bài này bị tấn công: Bạn có thể làm cho lá bài này tăng 300 ATK và nếu bạn làm điều đó, hãy tăng Rank của nó lên 3.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      2 Level 4 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 monster your opponent controls; banish it until your opponent's next Standby Phase. At the end of the Damage Step, if this card attacked: You can make this card gain 300 ATK, and if you do, increase its Rank by 3.


                      UR Rarity
                      Number C39: Utopia Ray
                      UR Rarity
                      Number C39: Utopia Ray
                      Number C39: Utopia Ray
                      LIGHT
                      Number C39: Utopia Ray
                      Con số hỗn mang 39: Hoàng đế niềm hi vọng sáng
                      • ATK:

                      • 2500

                      • DEF:

                      • 2000


                      Hiệu ứng (VN):

                      3 quái thú LIGHT Cấp 4
                      Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Number 39: Utopia" mà bạn điều khiển làm Nguyên liệu Xyz. (Nguyên liệu Xyz đưa với quái thú đó cũng trở thành Nguyên liệu Xyz trên lá bài này.) Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này; nó nhận được 500 ATK và 1 quái thú mà đối thủ của bạn điều khiển mất 1000 ATK cho đến End Phase. Bạn phải có 1000 Điểm sinh mệnh hoặc ít hơn để kích hoạt và thực thi hiệu ứng này.


                      Hiệu ứng gốc (EN):

                      3 Level 4 LIGHT monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Number 39: Utopia" you control as the Xyz Material. (Xyz Materials attached to that monster also become Xyz Materials on this card.) You can detach 1 Xyz Material from this card; it gains 500 ATK and 1 monster your opponent controls loses 1000 ATK, until the End Phase. You must have 1000 Life Points or less to activate and to resolve this effect.                      Deck của CHAIN BEAT trong DUEL LINKS
                      Top