Thông tin tổng quan của Cipher

The Tie that Binds
Cho đến khi kết thúc lượt của bạn, ATK của tất cả quái vật ngửa mặt trên sân của bạn sẽ tăng lên theo số lượng quái vật trên sân của bạn lần 100. Kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi lượt.
The Tie that Binds

Cần 14 UR

UR Rarity
Galatea, the Orcust Automaton1 card
UR Rarity
Knightmare Mermaid1 card
UR Rarity
Abyss Dweller1 card
UR Rarity
Dingirsu, the Orcust of the Evening Star1 card
UR Rarity
Galaxy-Eyes Cipher Dragon1 card
UR Rarity
Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon1 card
UR Rarity
Book of Moon3 card
UR Rarity
Cosmic Cyclone1 card
UR Rarity
Mystical Space Typhoon2 card
UR Rarity
Compulsory Evacuation Device1 card
UR Rarity
Ice Dragon's Prison1 card

Main: 24 Extra: 8

SR Rarity
Cipher Biplane
SR Rarity
Cipher Biplane
Cipher Biplane
LIGHT 6
Cipher Biplane
Máy bay mật mã hai tầng cánh
 • ATK:

 • 1000

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu 2 "Cipher" mà bạn điều khiển; Cấp độ của họ trở thành 8 cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng sau của "Cipher Biplane" một lần mỗi lượt. Nếu "Cipher" được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt đến sân của bạn (ngoại trừ trong Damage Step): Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài và được gửi đến Mộ: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; thêm 1 "Cipher" từ Deck của bạn lên tay của bạn.


Hiệu ứng gốc (EN):

Once per turn: You can target 2 "Cipher" monsters you control; their Levels become 8 until the end of this turn. You can only use each of the following effects of "Cipher Biplane" once per turn. If a "Cipher" monster(s) is Normal or Special Summoned to your field (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand. If this card is destroyed by battle or card effect and sent to the GY: You can banish this card from your GY; add 1 "Cipher" monster from your Deck to your hand.


R Rarity
Cipher Mirror Knight
R Rarity
Cipher Mirror Knight
Cipher Mirror Knight
LIGHT 4
Cipher Mirror Knight
Hiệp sĩ gương mật mã
 • ATK:

 • 0

 • DEF:

 • 0


Hiệu ứng (VN):

Khi một "Cipher" mà bạn điều khiển bị phá huỷ trong chiến đấu và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể gửi xuống Mộ lá bài này; gửi 1 lá bài từ tay hoặc sân của bạn đến Mộ, và nếu bạn làm điều đó, Triệu hồi Đặc biệt đã phá huỷ quái thú đó. Trong End Phase, nếu lá bài này nằm trong Mộ vì nó được gửi đến lượt này: Bạn có thể thêm 1 "Cipher" từ Deck của mình lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cipher Mirror Knight" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

When a "Cipher" monster you control is destroyed by battle and sent to your Graveyard: You can discard this card; send 1 card from your hand or field to the Graveyard, and if you do, Special Summon that destroyed monster. During the End Phase, if this card is in the Graveyard because it was sent there this turn: You can add 1 "Cipher" card from your Deck to your hand. You can only use this effect of "Cipher Mirror Knight" once per turn.


R Rarity
Cipher Twin Raptor
R Rarity
Cipher Twin Raptor
Cipher Twin Raptor
LIGHT 4
Cipher Twin Raptor
Chim mật mã hai hàm
 • ATK:

 • 1600

 • DEF:

 • 800


Hiệu ứng (VN):

Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú ngửa đã được Triệu hồi Đặc biệt từ Extra Deck và bạn không điều khiển quái thú nào, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 "Cipher" từ tay hoặc Deck của bạn, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú "Cipher" Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cipher Twin Raptor" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

If your opponent controls a face-up monster that was Special Summoned from the Extra Deck and you control no monsters, you can Special Summon this card (from your hand). You can discard 1 card; Special Summon 1 "Cipher" monster from your hand or Deck, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except "Cipher" monsters. You can only use this effect of "Cipher Twin Raptor" once per turn.


R Rarity
Cipher Wing
R Rarity
Cipher Wing
Cipher Wing
LIGHT 4
Cipher Wing
Đôi cánh mật mã
 • ATK:

 • 1400

 • DEF:

 • 1200


Hiệu ứng (VN):

Nếu bạn điều khiển một "Cipher" , bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn). Bạn có thể Hiến tế lá bài này; tăng Cấp độ của tất cả "Cipher" mà bạn điều khiển lên 4 cho đến khi kết thúc lượt này.


Hiệu ứng gốc (EN):

If you control a "Cipher" monster, you can Special Summon this card (from your hand). You can Tribute this card; increase the Levels of all "Cipher" monsters you control by 4 until the end of this turn.


R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
R Rarity
Orcust Cymbal Skeleton
Orcust Cymbal Skeleton
DARK 3
Orcust Cymbal Skeleton
Bộ xương nhạc quỷ khúc Scherzo
 • ATK:

 • 1200

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu 1 "Orcust" trong Mộ của bạn, ngoại trừ "Orcust Cymbal Skeleton"; Triệu hồi Đặc biệt nó, bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Cymbal Skeleton" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY, then target 1 "Orcust" monster in your GY, except "Orcust Cymbal Skeleton"; Special Summon it, also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Cymbal Skeleton" once per turn.


SR Rarity
Orcust Harp Horror
SR Rarity
Orcust Harp Horror
Orcust Harp Horror
DARK 4
Orcust Harp Horror
Quỷ nhạc quỷ khúc Divertimento
 • ATK:

 • 1700

 • DEF:

 • 1400


Hiệu ứng (VN):

Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Orcust" từ Deck của bạn, ngoại trừ "Orcust Harp Horror", bạn cũng không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú DARK. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Harp Horror" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Orcust" monster from your Deck, except "Orcust Harp Horror", also you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except DARK monsters. You can only use this effect of "Orcust Harp Horror" once per turn.


R Rarity
Orcust Knightmare
R Rarity
Orcust Knightmare
Orcust Knightmare
DARK 7
Orcust Knightmare
Nhạc quỷ khúc ác mộng mơ
 • ATK:

 • 100

 • DEF:

 • 2000


Hiệu ứng (VN):

Không thể bị phá huỷ bởi chiến đấu với quái thú Link. Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú mặt ngửa trên sân; bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, ngoại trừ quái thú DARK, trong phần còn lại của lượt này. Gửi 1 quái thú Máy TỐI từ Deck của bạn đến Mộ, ngoại trừ "Orcust Knightmare", và nếu bạn làm điều đó, quái thú được chọn làm mục tiêu nhận được ATK bằng Cấp độ của quái thú được gửi đến Mộ x 100, cho đến khi kết thúc lượt này. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Orcust Knightmare" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

Cannot be destroyed by battle with a Link Monster. You can banish this card from your GY, then target 1 face-up monster on the field; you cannot Special Summon monsters, except DARK monsters, for the rest of this turn, also send 1 DARK Machine monster from your Deck to the GY, except "Orcust Knightmare", and if you do, the targeted monster gains ATK equal to the Level of the monster sent to the GY x 100, until the end of this turn. You can only use this effect of "Orcust Knightmare" once per turn.


UR Rarity
Book of Moon
UR Rarity
Book of Moon
Book of Moon
Spell Quick
Book of Moon
Sách mặt trăng

  Hiệu ứng (VN):

  Chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân; thay đổi mục tiêu đó thành Tư thế Phòng thủ úp.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Target 1 face-up monster on the field; change that target to face-down Defense Position.


  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  UR Rarity
  Cosmic Cyclone
  Cosmic Cyclone
  Spell Quick
  Cosmic Cyclone
  Xoáy vũ trụ

   Hiệu ứng (VN):

   Trả 1000 LP, sau đó chọn vào 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; loại bỏ nó.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Pay 1000 LP, then target 1 Spell/Trap on the field; banish it.


   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   UR Rarity
   Mystical Space Typhoon
   Mystical Space Typhoon
   Spell Quick
   Mystical Space Typhoon
   Cơn lốc thần bí

    Hiệu ứng (VN):

    Chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy trên sân; phá huỷ mục tiêu đó.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Target 1 Spell/Trap on the field; destroy that target.


    R Rarity
    Orcustrated Return
    R Rarity
    Orcustrated Return
    Orcustrated Return
    Spell Normal
    Orcustrated Return
    Nhạc quỷ khúc chính

     Hiệu ứng (VN):

     Gửi 1 quái thú "Orcust" hoặc quái thú "World Legacy" từ tay hoặc ngửa trên sân của bạn đến Mộ; rút 2 lá bài. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Orcustrated Return" mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Send 1 "Orcust" or "World Legacy" monster from your hand or face-up field to the GY; draw 2 cards. You can only activate 1 "Orcustrated Return" per turn.


     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device
     UR Rarity
     Compulsory Evacuation Device
     Compulsory Evacuation Device
     Trap Normal
     Compulsory Evacuation Device
     Thiết bị sơ tán bắt buộc

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster on the field; return that target to the hand.


      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison
      Ice Dragon's Prison
      Trap Normal
      Ice Dragon's Prison
      Rồng băng giam cầm

       Hiệu ứng (VN):

       Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


       N Rarity
       Orcustrated Release
       N Rarity
       Orcustrated Release
       Orcustrated Release
       Trap Normal
       Orcustrated Release
       Giải phóng nhạc quỷ khúc

        Hiệu ứng (VN):

        Hiến tế 2 quái thú Máy, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt nó. Nếu đối thủ của bạn điều khiển một quái thú Link, bạn có thể chọn mục tiêu vào 2 quái thú, thay vào đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Orcustrated Release" mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Tribute 2 Machine monsters, then target 1 monster in your GY; Special Summon it. If your opponent controls a Link Monster, you can target 2 monsters, instead. You can only activate 1 "Orcustrated Release" per turn.


        UR Rarity
        Galatea, the Orcust Automaton
        UR Rarity
        Galatea, the Orcust Automaton
        Galatea, the Orcust Automaton
        DARK
        Galatea, the Orcust Automaton
        Máy nhạc quỷ khúc Galatea
        • ATK:

        • 1800

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Dưới-Trái

        Trên-Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Hiệu ứng, bao gồm một quái thú "Orcust"
        Lá bài Link này không thể bị phá hủy trong chiến đấu. Bạn có thể chọn mục tiêu 1 trong những quái thú Máy bị loại bỏ của bạn; xáo trộn nó vào Deck, sau đó bạn có thể Úp 1 "Orcust" trực tiếp từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Galatea, the Orcust Automaton" một lần mỗi lượt.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Effect Monsters, including an "Orcust" monster This linked card cannot be destroyed by battle. You can target 1 of your banished Machine monsters; shuffle it into the Deck, then you can Set 1 "Orcust" Spell/Trap directly from your Deck. You can only use this effect of "Galatea, the Orcust Automaton" once per turn.


        UR Rarity
        Knightmare Mermaid
        UR Rarity
        Knightmare Mermaid
        Knightmare Mermaid
        WATER
        Knightmare Mermaid
        Nàng tiên cá khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 1000

        • LINK-1

        Mũi tên Link:

        Dưới


        Hiệu ứng (VN):

        1 "Knightmare" , ngoại trừ "Knightmare Mermaid"
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể bỏ 1 lá bài từ tay xuống Mộ; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Knightmare" từ Deck của bạn, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Mermaid" một lần mỗi lượt. Quái thú trên sân mất 1000 ATK / DEF, trừ khi chúng được co-linked.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        1 "Knightmare" monster, except "Knightmare Mermaid" If this card is Link Summoned: You can discard 1 card; Special Summon 1 "Knightmare" monster from your Deck, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Mermaid" once per turn. Monsters on the field lose 1000 ATK/DEF, unless they are co-linked.


        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        SR Rarity
        Knightmare Phoenix
        Knightmare Phoenix
        FIRE
        Knightmare Phoenix
        Phượng hoàng khúc ác mộng mơ
        • ATK:

        • 1900

        • LINK-2

        Mũi tên Link:

        Trên

        Phải


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú có tên khác nhau
        Nếu lá bài này được Triệu hồi Link: Bạn có thể gửi 1 lá bài từ tay xuống Mộ, sau đó chọn mục tiêu 1 Lá bài Phép / Bẫy mà đối thủ điều khiển; phá hủy nó, sau đó, nếu lá bài này được co-linked khi hiệu ứng này được kích hoạt, bạn có thể rút 1 lá bài. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Knightmare Phoenix" một lần mỗi lượt. Quái thú co-linked mà bạn điều khiển không thể bị phá huỷ trong chiến đấu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 monsters with different names If this card is Link Summoned: You can discard 1 card, then target 1 Spell/Trap your opponent controls; destroy it, then, if this card was co-linked when this effect was activated, you can draw 1 card. You can only use this effect of "Knightmare Phoenix" once per turn. Co-linked monsters you control cannot be destroyed by battle.


        UR Rarity
        Abyss Dweller
        UR Rarity
        Abyss Dweller
        Abyss Dweller
        WATER
        Abyss Dweller
        Cư dân vực sâu
        • ATK:

        • 1700

        • DEF:

        • 1400


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 4
        Trong khi lá bài này có đưa một nguyên liệu ban đầu là NƯỚC, tất cả quái thú NƯỚC mà bạn điều khiển sẽ tăng 500 ATK. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này; đối thủ của bạn không thể kích hoạt bất kỳ hiệu ứng của lá bài nào trong Mộ của họ lượt này.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 4 monsters While this card has a material attached that was originally WATER, all WATER monsters you control gain 500 ATK. Once per turn (Quick Effect): You can detach 1 material from this card; your opponent cannot activate any card effects in their GY this turn.


        UR Rarity
        Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
        UR Rarity
        Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
        Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
        DARK
        Dingirsu, the Orcust of the Evening Star
        Kị sĩ nhạc quỷ khúc sao tối, Dingirsu
        • ATK:

        • 2600

        • DEF:

        • 2100


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 8
        Bạn chỉ có thể Triệu hồi Đặc biệt "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" một lần mỗi lượt. Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Orcust" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. Nếu (các) lá bài bạn điều khiển sắp bị phá hủy bởi chiến đấu hoặc hiệu ứng của lá bài, bạn có thể tách 1 nguyên liệu khỏi lá bài này để thay thế. Nếu lá bài này được Triệu hồi Đặc biệt: Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này;
        ● Gửi 1 lá bài mà đối thủ điều khiển xuống Mộ.
        ● Đem 1 trong số các quái thú Máy bị loại bỏ của bạn vào lá bài này để làm nguyên liệu.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 8 monsters You can only Special Summon "Dingirsu, the Orcust of the Evening Star(s)" once per turn. You can also Xyz Summon this card by using an "Orcust" Link Monster you control as material. If a card(s) you control would be destroyed by battle or card effect, you can detach 1 material from this card instead. If this card is Special Summoned: You can activate 1 of these effects; ● Send 1 card your opponent controls to the GY. ● Attach 1 of your banished Machine monsters to this card as material.


        SR Rarity
        Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
        SR Rarity
        Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
        Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
        LIGHT
        Galaxy-Eyes Cipher Blade Dragon
        Rồng gươm mật mã mắt ngân hà
        • ATK:

        • 3200

        • DEF:

        • 2800


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú Cấp 9
        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" Rank 8 mà bạn điều khiển làm nguyên liệu. (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Không thể được sử dụng làm nguyên liệu cho Triệu hồi Xyz. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; phá hủy nó. Nếu lá bài được Triệu hồi Xyz này mà bạn điều khiển, bị phá hủy trong chiến đấu với quái thú tấn công của đối thủ hoặc bị phá huỷ bởi hiệu ứng của lá bài của đối thủ và được gửi đến Mộ của bạn: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" trong Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 9 monsters You can also Xyz Summon this card by using a Rank 8 "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material. (Transfer its materials to this card.) Cannot be used as material for an Xyz Summon. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 card on the field; destroy it. If this Xyz Summoned card you control, is destroyed by battle with an opponent's attacking monster, or destroyed by an opponent's card effect, and sent to your GY: You can target 1 "Galaxy-Eyes Cipher Dragon" in your GY; Special Summon it.


        UR Rarity
        Galaxy-Eyes Cipher Dragon
        UR Rarity
        Galaxy-Eyes Cipher Dragon
        Galaxy-Eyes Cipher Dragon
        LIGHT
        Galaxy-Eyes Cipher Dragon
        Rồng mật mã mắt ngân hà
        • ATK:

        • 3000

        • DEF:

        • 2500


        Hiệu ứng (VN):

        2 quái thú Cấp 8
        Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu vào 1 quái thú ngửa mà đối thủ của bạn điều khiển; quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trực tiếp đối thủ của bạn trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ lá bài này, cũng như có quyền điều khiển quái thú được chọn làm mục tiêu cho đến End Phase, nhưng khi hiệu ứng này được áp dụng, hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, ATK của nó cũng trở thành 3000 tên của nó trở thành "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


        Hiệu ứng gốc (EN):

        2 Level 8 monsters Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 face-up monster your opponent controls; monsters you control cannot attack your opponent directly for the rest of this turn, except this card, also take control of the targeted monster until the End Phase, but while this effect is applied, it has its effects negated, its ATK becomes 3000, also its name becomes "Galaxy-Eyes Cipher Dragon".


        UR Rarity
        Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
        UR Rarity
        Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
        Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
        LIGHT
        Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon
        Rồng quang tử giáp toàn thân mắt ngân hà
        • ATK:

        • 4000

        • DEF:

        • 3500


        Hiệu ứng (VN):

        3 quái thú Cấp 8
        Bạn cũng có thể Triệu hồi Xyz lá bài này bằng cách sử dụng "Galaxy-Eyes" mà bạn điều khiển làm nguyên liệu, ngoại trừ "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Chuyển nguyên liệu của nó sang lá bài này.) Một lần mỗi lượt: Bạn có thể chọn mục tiêu tối đa 2 Lá bài Trang bị được trang bị cho lá bài này; đem chúng vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài úp mà đối thủ của bạn điều khiển; phá hủy nó.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        3 Level 8 monsters You can also Xyz Summon this card by using a "Galaxy-Eyes" Xyz Monster you control as material, except "Galaxy-Eyes Full Armor Photon Dragon". (Transfer its materials to this card.) Once per turn: You can target up to 2 Equip Cards equipped to this card; attach them to this card as material. Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy it.        Deck của CIPHER trong DUEL LINKS