Thông tin tổng quan của Cyber Dragon

Nhìn chung

Cyber Dragons xoay quanh việc Triệu hồi Fusion quái thú chủ lực của chúng là Chimeratech Rampage Dragon có thể tấn công nhiều lần, cho phép tạo ra cách OTK nhất quán. Để hỗ trợ việc này, bộ bài cũng cung cấp các lá bài có thể tìm kiếm và tiêu diệt Quái thú cũng như Bài Phép/Bẫy. Kết hợp giữa khả năng phá huỷ và nhiều lượt tấn công với khả năng tìm kiếm là công thức dẫn đến một bộ bài rất mạnh trong meta.

Thống kê mức độ sử dụng các lá bài

Các lá bài hàng đầu trong Main Deck

UR Rarity
Cyber Dragon
UR Rarity
Cyber Dragon
UR Rarity
Cyber Dragon
LIGHT 5
Cyber Dragon
Rồng điện tử
 • ATK:

 • 2100

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


Hiệu ứng gốc (EN):

If only your opponent controls a monster, you can Special Summon this card (from your hand).

SR Rarity
Cyber Dragon Core
SR Rarity
Cyber Dragon Core
SR Rarity
Cyber Dragon Core
LIGHT 2
Cyber Dragon Core
Lõi Rồng điện tử
 • ATK:

 • 400

 • DEF:

 • 1500


Hiệu ứng (VN):

Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Cyber" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Cyber Dragon" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng của "Cyber Dragon Core" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ.


Hiệu ứng gốc (EN):

When this card is Normal Summoned: Add 1 "Cyber" Spell/Trap from your Deck to your hand. If only your opponent controls a monster: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Cyber Dragon" monster from your Deck. You can only use 1 "Cyber Dragon Core" effect per turn, and only once that turn. This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY.

SR Rarity
Cyber Dragon Nachster
SR Rarity
Cyber Dragon Nachster
SR Rarity
Cyber Dragon Nachster
LIGHT 1
Cyber Dragon Nachster
Rồng điện tử Nachster
 • ATK:

 • 200

 • DEF:

 • 200


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy có 2100 ATK hoặc DEF trong Mộ của bạn; Ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt này, ngoại trừ quái thú Máy. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyber Dragon Nachster" một lần mỗi lượt.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. You can discard 1 other monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Machine monster with 2100 ATK or DEF in your GY; Special Summon it, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Machine monsters. You can only use each effect of "Cyber Dragon Nachster" once per turn.

SR Rarity
Cyber Dragon Vier
SR Rarity
Cyber Dragon Vier
SR Rarity
Cyber Dragon Vier
LIGHT 4
Cyber Dragon Vier
Rồng điện tử Vier
 • ATK:

 • 1100

 • DEF:

 • 1600


Hiệu ứng (VN):

Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu bạn Triệu hồi Bình thường hoặc Đặc biệt "Cyber Dragon", ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Dragon Vier" một lần mỗi lượt. Mỗi "Cyber Dragon" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF.


Hiệu ứng gốc (EN):

This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. If you Normal or Special Summon "Cyber Dragon", except during the Damage Step: You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can only use this effect of "Cyber Dragon Vier" once per turn. Each "Cyber Dragon" you control gains 500 ATK/DEF.

SR Rarity
Cyberload Fusion
SR Rarity
Cyberload Fusion
SR Rarity
Cyberload Fusion
Spell Quick
Cyberload Fusion
Kết hợp tải điện tử

  Hiệu ứng (VN):

  Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn có liệt kê một "Cyber Dragon" làm nguyên liệu, bằng cách xáo trộn Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó vào Deck, từ các lá bài của bạn trên sân và / hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa của bạn, nhưng quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú được Triệu hồi Fusion đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cyberload Fusion" mỗi lượt.


  Hiệu ứng gốc (EN):

  Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists a "Cyber Dragon" monster as material, by shuffling the Fusion Materials listed on it into the Deck, from among your cards on the field and/or your face-up banished cards, but monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except that Fusion Summoned monster. You can only activate 1 "Cyberload Fusion" per turn.

  UR Rarity
  Overload Fusion
  UR Rarity
  Overload Fusion
  UR Rarity
  Overload Fusion
  Spell Normal
  Overload Fusion
  Kết hợp quá tải

   Hiệu ứng (VN):

   Triệu hồi Fusion 1 DARK Machine Fusion Monster từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.


   Hiệu ứng gốc (EN):

   Fusion Summon 1 DARK Machine Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY.

   UR Rarity
   Polymerization
   UR Rarity
   Polymerization
   UR Rarity
   Polymerization
   Spell Normal
   Polymerization
   Dung hợp

    Hiệu ứng (VN):

    Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


    Hiệu ứng gốc (EN):

    Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.

    R Rarity
    Cybernetic Overflow
    R Rarity
    Cybernetic Overflow
    R Rarity
    Cybernetic Overflow
    Trap Normal
    Cybernetic Overflow
    Tràn bộ điều khiển học

     Hiệu ứng (VN):

     Loại bỏ "Cyber Dragon(s)" có các Cấp độ khác nhau khỏi tay bạn, ngửa trên sân và / hoặc Mộ, sau đó phá hủy một số lượng tương đương các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Thêm 1 Lá bài "Cyber" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cybernetic Overflow" một lần cho mỗi lượt.


     Hiệu ứng gốc (EN):

     Banish "Cyber Dragon(s)" with different Levels from your hand, face-up field, and/or GY, then destroy an equal number of cards your opponent controls. If this card on the field is destroyed by card effect: Add 1 "Cyber" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Cybernetic Overflow" once per turn.

     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     UR Rarity
     Ice Dragon's Prison
     Trap Normal
     Ice Dragon's Prison
     Rồng băng giam cầm

      Hiệu ứng (VN):

      Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.

      Các lá bài hàng đầu trong Extra Deck

      UR Rarity
      Chimeratech Rampage Dragon
      UR Rarity
      Chimeratech Rampage Dragon
      UR Rarity
      Chimeratech Rampage Dragon
      DARK 5
      Chimeratech Rampage Dragon
      Rồng bạo loạn công nghệ hợp thể
      • ATK:

      • 2100

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      2+ quái thú "Cyber Dragon"
      Lá bài này chỉ có thể được triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Khi lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể chọn mục tiêu Bùa / Bẫy trên sân, tối đa số Nguyên liệu Fusion được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó; phá hủy chúng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi tối đa 2 quái thú Máy ÁNH SÁNG từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, đối với mỗi quái thú được gửi đến Mộ, lá bài này nhận thêm 1 đòn tấn công trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2+ "Cyber Dragon" monsters A Fusion Summon of this card can only be done with the above Fusion Materials. When this card is Fusion Summoned: You can target Spells/Traps on the field, up to the number of Fusion Materials used for its Fusion Summon; destroy them. Once per turn: You can send up to 2 LIGHT Machine monsters from your Deck to the GY, and if you do, for each monster sent to the GY, this card gains 1 additional attack during each Battle Phase this turn.

      UR Rarity
      Cyber End Dragon
      UR Rarity
      Cyber End Dragon
      UR Rarity
      Cyber End Dragon
      LIGHT 10
      Cyber End Dragon
      Rồng tận thế điện tử
      • ATK:

      • 4000

      • DEF:

      • 2800


      Hiệu ứng (VN):

      "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon"
      Lá bài này chỉ có thể được triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon" A Fusion Summon of this card can only be done with the above Fusion Materials. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.

      UR Rarity
      Cyber Twin Dragon
      UR Rarity
      Cyber Twin Dragon
      UR Rarity
      Cyber Twin Dragon
      LIGHT 8
      Cyber Twin Dragon
      Rồng hai đầu điện tử
      • ATK:

      • 2800

      • DEF:

      • 2100


      Hiệu ứng (VN):

      "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon"
      Lá bài này chỉ có thể được triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon" A Fusion Summon of this card can only be done with the above Fusion Materials. This card can make a second attack during each Battle Phase.

      SR Rarity
      Chronomaly Vimana
      SR Rarity
      Chronomaly Vimana
      SR Rarity
      Chronomaly Vimana
      LIGHT
      Chronomaly Vimana
      Dị vật niên đại Vimana
      • ATK:

      • 2300

      • DEF:

      • 2600


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Cấp 5
      Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân và 1 quái thú Xyz hoặc quái thú "Chronomaly" trong Mộ của bạn; quái thú đó trên sân nhận được một nửa ATK của quái thú đó trong Mộ (cho đến hết lượt này), sau đó đưa quái thú đó từ Mộ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này ra; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 5 monsters Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field and 1 Xyz Monster or "Chronomaly" monster in your GY; that monster on the field gains half the ATK of that monster in the GY (until the end of this turn), then attach that monster from the GY to this card as material. Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; negate the activation.

       Rarity
      Constellar Pleiades
       Rarity
      Constellar Pleiades
       Rarity
      Constellar Pleiades
      LIGHT
      Constellar Pleiades
      Pleiades thiêng liêng
      • ATK:

      • 2500

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú LIGHT Cấp 5
      Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 5 LIGHT monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; return that target to the hand.

      UR Rarity
      Cyber Dragon Nova
      UR Rarity
      Cyber Dragon Nova
      UR Rarity
      Cyber Dragon Nova
      LIGHT
      Cyber Dragon Nova
      Rồng điện tử tân tinh
      • ATK:

      • 2100

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      2 quái thú Máy Cấp 5
      Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Cyber Dragon" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 "Cyber Dragon" khỏi tay hoặc mặt ngửa khỏi Khu vực quái thú của bạn; lá bài này nhận được 2100 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion Máy từ Extra Deck của bạn.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      2 Level 5 Machine monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 "Cyber Dragon" in your GY; Special Summon that target. Once per turn (Quick Effect): You can banish 1 "Cyber Dragon" from your hand or face-up from your Monster Zone; this card gains 2100 ATK until the end of this turn. If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card effect: You can Special Summon 1 Machine Fusion Monster from your Extra Deck.

      Các Skill được sử dụng hàng đầu

      Cyber Style Evolution: 100%
      Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 Cyber EmergencyPower Bond vào cuối Bộ bài của bạn.
      Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng hai lần mỗi lượt và ba lần mỗi trận. Chọn 1 Cyber Dragon trên sân của bạn và thay đổi Cấp của nó thành 5.
      Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có từ 12 quái thú Loại Rồng hoặc Loại Máy trở lên. (Extra Deck không được tính).)
      Cyber Emergency
      Power Bond
      Cyber Style Evolution: 100%
      Cyber Style Evolution
      Khi bắt đầu Trận đấu, hãy thêm 1 Cyber EmergencyPower Bond vào cuối Bộ bài của bạn.
      Ngoài ra, hiệu ứng sau có thể được sử dụng hai lần mỗi lượt và ba lần mỗi trận. Chọn 1 Cyber Dragon trên sân của bạn và thay đổi Cấp của nó thành 5.
      Kỹ năng này sẽ chỉ kích hoạt nếu bạn bắt đầu Đấu với Bộ bài có từ 12 quái thú Loại Rồng hoặc Loại Máy trở lên. (Extra Deck không được tính).)
      Cyber Emergency
      Power Bond
      Cyber Style Evolution

      Cần 16 UR

      UR Rarity
      Cyber Dragon3 card
      UR Rarity
      Chimeratech Rampage Dragon2 card
      UR Rarity
      Cyber End Dragon1 card
      UR Rarity
      Cyber Twin Dragon1 card
       Rarity
      Constellar Pleiades1 card
      UR Rarity
      Cyber Dragon Nova2 card
      UR Rarity
      Overload Fusion1 card
      UR Rarity
      Polymerization2 card
      UR Rarity
      Ice Dragon's Prison3 card

      Main: 20 Extra: 8

      UR Rarity
      Cyber Dragon
      UR Rarity
      Cyber Dragon
      Cyber Dragon
      LIGHT 5
      Cyber Dragon
      Rồng điện tử
      • ATK:

      • 2100

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If only your opponent controls a monster, you can Special Summon this card (from your hand).


      UR Rarity
      Cyber Dragon
      UR Rarity
      Cyber Dragon
      Cyber Dragon
      LIGHT 5
      Cyber Dragon
      Rồng điện tử
      • ATK:

      • 2100

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If only your opponent controls a monster, you can Special Summon this card (from your hand).


      UR Rarity
      Cyber Dragon
      UR Rarity
      Cyber Dragon
      Cyber Dragon
      LIGHT 5
      Cyber Dragon
      Rồng điện tử
      • ATK:

      • 2100

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này (từ tay của bạn).


      Hiệu ứng gốc (EN):

      If only your opponent controls a monster, you can Special Summon this card (from your hand).


      SR Rarity
      Cyber Dragon Core
      SR Rarity
      Cyber Dragon Core
      Cyber Dragon Core
      LIGHT 2
      Cyber Dragon Core
      Lõi Rồng điện tử
      • ATK:

      • 400

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Cyber" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Cyber Dragon" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng của "Cyber Dragon Core" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: Add 1 "Cyber" Spell/Trap from your Deck to your hand. If only your opponent controls a monster: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Cyber Dragon" monster from your Deck. You can only use 1 "Cyber Dragon Core" effect per turn, and only once that turn. This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY.


      SR Rarity
      Cyber Dragon Core
      SR Rarity
      Cyber Dragon Core
      Cyber Dragon Core
      LIGHT 2
      Cyber Dragon Core
      Lõi Rồng điện tử
      • ATK:

      • 400

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Cyber" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Cyber Dragon" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng của "Cyber Dragon Core" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: Add 1 "Cyber" Spell/Trap from your Deck to your hand. If only your opponent controls a monster: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Cyber Dragon" monster from your Deck. You can only use 1 "Cyber Dragon Core" effect per turn, and only once that turn. This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY.


      SR Rarity
      Cyber Dragon Core
      SR Rarity
      Cyber Dragon Core
      Cyber Dragon Core
      LIGHT 2
      Cyber Dragon Core
      Lõi Rồng điện tử
      • ATK:

      • 400

      • DEF:

      • 1500


      Hiệu ứng (VN):

      Khi lá bài này được Triệu hồi Thường: Thêm 1 Lá bài Phép/Bẫy "Cyber" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Nếu chỉ đối thủ của bạn điều khiển quái thú: Bạn có thể loại bỏ lá bài này khỏi Mộ của mình; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Cyber Dragon" từ Deck của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng 1 hiệu ứng của "Cyber Dragon Core" mỗi lượt và chỉ một lần trong lượt đó. Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      When this card is Normal Summoned: Add 1 "Cyber" Spell/Trap from your Deck to your hand. If only your opponent controls a monster: You can banish this card from your GY; Special Summon 1 "Cyber Dragon" monster from your Deck. You can only use 1 "Cyber Dragon Core" effect per turn, and only once that turn. This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY.


      SR Rarity
      Cyber Dragon Nachster
      SR Rarity
      Cyber Dragon Nachster
      Cyber Dragon Nachster
      LIGHT 1
      Cyber Dragon Nachster
      Rồng điện tử Nachster
      • ATK:

      • 200

      • DEF:

      • 200


      Hiệu ứng (VN):

      Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy có 2100 ATK hoặc DEF trong Mộ của bạn; Ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt này, ngoại trừ quái thú Máy. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyber Dragon Nachster" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. You can discard 1 other monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Machine monster with 2100 ATK or DEF in your GY; Special Summon it, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Machine monsters. You can only use each effect of "Cyber Dragon Nachster" once per turn.


      SR Rarity
      Cyber Dragon Nachster
      SR Rarity
      Cyber Dragon Nachster
      Cyber Dragon Nachster
      LIGHT 1
      Cyber Dragon Nachster
      Rồng điện tử Nachster
      • ATK:

      • 200

      • DEF:

      • 200


      Hiệu ứng (VN):

      Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy có 2100 ATK hoặc DEF trong Mộ của bạn; Ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt này, ngoại trừ quái thú Máy. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyber Dragon Nachster" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. You can discard 1 other monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Machine monster with 2100 ATK or DEF in your GY; Special Summon it, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Machine monsters. You can only use each effect of "Cyber Dragon Nachster" once per turn.


      SR Rarity
      Cyber Dragon Nachster
      SR Rarity
      Cyber Dragon Nachster
      Cyber Dragon Nachster
      LIGHT 1
      Cyber Dragon Nachster
      Rồng điện tử Nachster
      • ATK:

      • 200

      • DEF:

      • 200


      Hiệu ứng (VN):

      Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Bạn có thể gửi xuống Mộ 1 quái thú khác; Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay của bạn. Nếu lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Đặc biệt: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú Máy có 2100 ATK hoặc DEF trong Mộ của bạn; Ngoài ra, bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú trong lượt này, ngoại trừ quái thú Máy. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cyber Dragon Nachster" một lần mỗi lượt.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. You can discard 1 other monster; Special Summon this card from your hand. If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Machine monster with 2100 ATK or DEF in your GY; Special Summon it, also, you cannot Special Summon monsters for the rest of this turn, except Machine monsters. You can only use each effect of "Cyber Dragon Nachster" once per turn.


      SR Rarity
      Cyber Dragon Vier
      SR Rarity
      Cyber Dragon Vier
      Cyber Dragon Vier
      LIGHT 4
      Cyber Dragon Vier
      Rồng điện tử Vier
      • ATK:

      • 1100

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu bạn Triệu hồi Bình thường hoặc Đặc biệt "Cyber Dragon", ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Dragon Vier" một lần mỗi lượt. Mỗi "Cyber Dragon" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. If you Normal or Special Summon "Cyber Dragon", except during the Damage Step: You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can only use this effect of "Cyber Dragon Vier" once per turn. Each "Cyber Dragon" you control gains 500 ATK/DEF.


      SR Rarity
      Cyber Dragon Vier
      SR Rarity
      Cyber Dragon Vier
      Cyber Dragon Vier
      LIGHT 4
      Cyber Dragon Vier
      Rồng điện tử Vier
      • ATK:

      • 1100

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu bạn Triệu hồi Bình thường hoặc Đặc biệt "Cyber Dragon", ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Dragon Vier" một lần mỗi lượt. Mỗi "Cyber Dragon" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. If you Normal or Special Summon "Cyber Dragon", except during the Damage Step: You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can only use this effect of "Cyber Dragon Vier" once per turn. Each "Cyber Dragon" you control gains 500 ATK/DEF.


      SR Rarity
      Cyber Dragon Vier
      SR Rarity
      Cyber Dragon Vier
      Cyber Dragon Vier
      LIGHT 4
      Cyber Dragon Vier
      Rồng điện tử Vier
      • ATK:

      • 1100

      • DEF:

      • 1600


      Hiệu ứng (VN):

      Tên của lá bài này trở thành "Cyber Dragon" khi ở trên sân hoặc trong Mộ. Nếu bạn Triệu hồi Bình thường hoặc Đặc biệt "Cyber Dragon", ngoại trừ trong Damage Step: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá bài này từ tay mình ở Tư thế Phòng thủ. Bạn chỉ có thể sử dụng hiệu ứng này của "Cyber Dragon Vier" một lần mỗi lượt. Mỗi "Cyber Dragon" mà bạn điều khiển nhận được 500 ATK / DEF.


      Hiệu ứng gốc (EN):

      This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY. If you Normal or Special Summon "Cyber Dragon", except during the Damage Step: You can Special Summon this card from your hand in Defense Position. You can only use this effect of "Cyber Dragon Vier" once per turn. Each "Cyber Dragon" you control gains 500 ATK/DEF.


      SR Rarity
      Cyberload Fusion
      SR Rarity
      Cyberload Fusion
      Cyberload Fusion
      Spell Quick
      Cyberload Fusion
      Kết hợp tải điện tử

       Hiệu ứng (VN):

       Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn có liệt kê một "Cyber Dragon" làm nguyên liệu, bằng cách xáo trộn Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó vào Deck, từ các lá bài của bạn trên sân và / hoặc các lá bài bị loại bỏ ngửa của bạn, nhưng quái thú bạn điều khiển không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, ngoại trừ quái thú được Triệu hồi Fusion đó. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Cyberload Fusion" mỗi lượt.


       Hiệu ứng gốc (EN):

       Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck that lists a "Cyber Dragon" monster as material, by shuffling the Fusion Materials listed on it into the Deck, from among your cards on the field and/or your face-up banished cards, but monsters you control cannot attack for the rest of this turn, except that Fusion Summoned monster. You can only activate 1 "Cyberload Fusion" per turn.


       UR Rarity
       Overload Fusion
       UR Rarity
       Overload Fusion
       Overload Fusion
       Spell Normal
       Overload Fusion
       Kết hợp quá tải

        Hiệu ứng (VN):

        Triệu hồi Fusion 1 DARK Machine Fusion Monster từ Extra Deck của bạn, bằng cách loại bỏ Nguyên liệu Fusion được liệt kê trên đó khỏi sân hoặc Mộ của bạn.


        Hiệu ứng gốc (EN):

        Fusion Summon 1 DARK Machine Fusion Monster from your Extra Deck, by banishing Fusion Materials listed on it from your field or GY.


        UR Rarity
        Polymerization
        UR Rarity
        Polymerization
        Polymerization
        Spell Normal
        Polymerization
        Dung hợp

         Hiệu ứng (VN):

         Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


         Hiệu ứng gốc (EN):

         Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


         UR Rarity
         Polymerization
         UR Rarity
         Polymerization
         Polymerization
         Spell Normal
         Polymerization
         Dung hợp

          Hiệu ứng (VN):

          Triệu hồi Fusion 1 quái thú Fusion từ Extra Deck của bạn, sử dụng các quái thú từ tay hoặc sân của bạn làm Nguyên liệu Fusion.


          Hiệu ứng gốc (EN):

          Fusion Summon 1 Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.


          R Rarity
          Cybernetic Overflow
          R Rarity
          Cybernetic Overflow
          Cybernetic Overflow
          Trap Normal
          Cybernetic Overflow
          Tràn bộ điều khiển học

           Hiệu ứng (VN):

           Loại bỏ "Cyber Dragon(s)" có các Cấp độ khác nhau khỏi tay bạn, ngửa trên sân và / hoặc Mộ, sau đó phá hủy một số lượng tương đương các lá bài mà đối thủ của bạn điều khiển. Nếu lá bài này trên sân bị phá hủy bởi hiệu ứng của lá bài: Thêm 1 Lá bài "Cyber" từ Deck của bạn lên tay của bạn. Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi hiệu ứng của "Cybernetic Overflow" một lần cho mỗi lượt.


           Hiệu ứng gốc (EN):

           Banish "Cyber Dragon(s)" with different Levels from your hand, face-up field, and/or GY, then destroy an equal number of cards your opponent controls. If this card on the field is destroyed by card effect: Add 1 "Cyber" Spell/Trap from your Deck to your hand. You can only use each effect of "Cybernetic Overflow" once per turn.


           UR Rarity
           Ice Dragon's Prison
           UR Rarity
           Ice Dragon's Prison
           Ice Dragon's Prison
           Trap Normal
           Ice Dragon's Prison
           Rồng băng giam cầm

            Hiệu ứng (VN):

            Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


            Hiệu ứng gốc (EN):

            Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            UR Rarity
            Ice Dragon's Prison
            Ice Dragon's Prison
            Trap Normal
            Ice Dragon's Prison
            Rồng băng giam cầm

             Hiệu ứng (VN):

             Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


             Hiệu ứng gốc (EN):

             Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             UR Rarity
             Ice Dragon's Prison
             Ice Dragon's Prison
             Trap Normal
             Ice Dragon's Prison
             Rồng băng giam cầm

              Hiệu ứng (VN):

              Chọn mục tiêu 1 quái thú trong Mộ của đối thủ; Triệu hồi Đặc biệt nó đến sân của bạn, nhưng hiệu ứng của nó bị vô hiệu hóa, sau đó, bạn có thể loại bỏ 1 quái thú khỏi sân của cả hai người chơi có cùng Loại với nhau. Bạn chỉ có thể kích hoạt 1 "Ice Dragon's Prison" mỗi lượt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              Target 1 monster in your opponent's GY; Special Summon it to your field, but its effects are negated, then, you can banish 1 monster from both players' fields that have the same Type as each other. You can only activate 1 "Ice Dragon's Prison" per turn.


              UR Rarity
              Chimeratech Rampage Dragon
              UR Rarity
              Chimeratech Rampage Dragon
              Chimeratech Rampage Dragon
              DARK 5
              Chimeratech Rampage Dragon
              Rồng bạo loạn công nghệ hợp thể
              • ATK:

              • 2100

              • DEF:

              • 1600


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú "Cyber Dragon"
              Lá bài này chỉ có thể được triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Khi lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể chọn mục tiêu Bùa / Bẫy trên sân, tối đa số Nguyên liệu Fusion được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó; phá hủy chúng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi tối đa 2 quái thú Máy ÁNH SÁNG từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, đối với mỗi quái thú được gửi đến Mộ, lá bài này nhận thêm 1 đòn tấn công trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ "Cyber Dragon" monsters A Fusion Summon of this card can only be done with the above Fusion Materials. When this card is Fusion Summoned: You can target Spells/Traps on the field, up to the number of Fusion Materials used for its Fusion Summon; destroy them. Once per turn: You can send up to 2 LIGHT Machine monsters from your Deck to the GY, and if you do, for each monster sent to the GY, this card gains 1 additional attack during each Battle Phase this turn.


              UR Rarity
              Chimeratech Rampage Dragon
              UR Rarity
              Chimeratech Rampage Dragon
              Chimeratech Rampage Dragon
              DARK 5
              Chimeratech Rampage Dragon
              Rồng bạo loạn công nghệ hợp thể
              • ATK:

              • 2100

              • DEF:

              • 1600


              Hiệu ứng (VN):

              2+ quái thú "Cyber Dragon"
              Lá bài này chỉ có thể được triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Khi lá bài này được Triệu hồi Fusion: Bạn có thể chọn mục tiêu Bùa / Bẫy trên sân, tối đa số Nguyên liệu Fusion được sử dụng cho Triệu hồi Fusion của nó; phá hủy chúng. Một lần mỗi lượt: Bạn có thể gửi tối đa 2 quái thú Máy ÁNH SÁNG từ Deck của bạn đến Mộ và nếu bạn làm điều đó, đối với mỗi quái thú được gửi đến Mộ, lá bài này nhận thêm 1 đòn tấn công trong mỗi Battle Phase trong lượt này.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2+ "Cyber Dragon" monsters A Fusion Summon of this card can only be done with the above Fusion Materials. When this card is Fusion Summoned: You can target Spells/Traps on the field, up to the number of Fusion Materials used for its Fusion Summon; destroy them. Once per turn: You can send up to 2 LIGHT Machine monsters from your Deck to the GY, and if you do, for each monster sent to the GY, this card gains 1 additional attack during each Battle Phase this turn.


              UR Rarity
              Cyber End Dragon
              UR Rarity
              Cyber End Dragon
              Cyber End Dragon
              LIGHT 10
              Cyber End Dragon
              Rồng tận thế điện tử
              • ATK:

              • 4000

              • DEF:

              • 2800


              Hiệu ứng (VN):

              "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon"
              Lá bài này chỉ có thể được triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Nếu lá bài này tấn công quái thú Tư thế Phòng thủ, sẽ gây ra thiệt hại xuyên thủng.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon" A Fusion Summon of this card can only be done with the above Fusion Materials. If this card attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage.


              UR Rarity
              Cyber Twin Dragon
              UR Rarity
              Cyber Twin Dragon
              Cyber Twin Dragon
              LIGHT 8
              Cyber Twin Dragon
              Rồng hai đầu điện tử
              • ATK:

              • 2800

              • DEF:

              • 2100


              Hiệu ứng (VN):

              "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon"
              Lá bài này chỉ có thể được triệu hồi Fusion bằng cách sử dụng các Nguyên liệu Fusion ở trên. Lá bài này có thể thực hiện tấn công thứ hai trong mỗi Battle Phase.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              "Cyber Dragon" + "Cyber Dragon" A Fusion Summon of this card can only be done with the above Fusion Materials. This card can make a second attack during each Battle Phase.


              SR Rarity
              Chronomaly Vimana
              SR Rarity
              Chronomaly Vimana
              Chronomaly Vimana
              LIGHT
              Chronomaly Vimana
              Dị vật niên đại Vimana
              • ATK:

              • 2300

              • DEF:

              • 2600


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Cấp 5
              Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa trên sân và 1 quái thú Xyz hoặc quái thú "Chronomaly" trong Mộ của bạn; quái thú đó trên sân nhận được một nửa ATK của quái thú đó trong Mộ (cho đến hết lượt này), sau đó đưa quái thú đó từ Mộ vào lá bài này làm nguyên liệu. Một lần mỗi lượt, khi đối thủ của bạn kích hoạt hiệu ứng quái thú (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể tách 2 nguyên liệu từ lá bài này ra; vô hiệu hoá việc kích hoạt.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 5 monsters Once per turn (Quick Effect): You can target 1 face-up monster on the field and 1 Xyz Monster or "Chronomaly" monster in your GY; that monster on the field gains half the ATK of that monster in the GY (until the end of this turn), then attach that monster from the GY to this card as material. Once per turn, when your opponent activates a monster effect (Quick Effect): You can detach 2 materials from this card; negate the activation.


               Rarity
              Constellar Pleiades
               Rarity
              Constellar Pleiades
              Constellar Pleiades
              LIGHT
              Constellar Pleiades
              Pleiades thiêng liêng
              • ATK:

              • 2500

              • DEF:

              • 1500


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú LIGHT Cấp 5
              Một lần mỗi lượt, trong lượt của một trong hai người chơi: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này, sau đó chọn vào 1 lá bài trên sân; trả lại mục tiêu đó lên tay.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 5 LIGHT monsters Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 card on the field; return that target to the hand.


              UR Rarity
              Cyber Dragon Nova
              UR Rarity
              Cyber Dragon Nova
              Cyber Dragon Nova
              LIGHT
              Cyber Dragon Nova
              Rồng điện tử tân tinh
              • ATK:

              • 2100

              • DEF:

              • 1600


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Máy Cấp 5
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Cyber Dragon" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 "Cyber Dragon" khỏi tay hoặc mặt ngửa khỏi Khu vực quái thú của bạn; lá bài này nhận được 2100 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion Máy từ Extra Deck của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 5 Machine monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 "Cyber Dragon" in your GY; Special Summon that target. Once per turn (Quick Effect): You can banish 1 "Cyber Dragon" from your hand or face-up from your Monster Zone; this card gains 2100 ATK until the end of this turn. If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card effect: You can Special Summon 1 Machine Fusion Monster from your Extra Deck.


              UR Rarity
              Cyber Dragon Nova
              UR Rarity
              Cyber Dragon Nova
              Cyber Dragon Nova
              LIGHT
              Cyber Dragon Nova
              Rồng điện tử tân tinh
              • ATK:

              • 2100

              • DEF:

              • 1600


              Hiệu ứng (VN):

              2 quái thú Máy Cấp 5
              Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 nguyên liệu từ lá bài này, sau đó chọn mục tiêu 1 "Cyber Dragon" trong Mộ của bạn; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó. Một lần mỗi lượt (Hiệu ứng nhanh): Bạn có thể loại bỏ 1 "Cyber Dragon" khỏi tay hoặc mặt ngửa khỏi Khu vực quái thú của bạn; lá bài này nhận được 2100 ATK cho đến khi kết thúc lượt này. Nếu lá bài mà bạn sở hữu được gửi đến Mộ của bạn bởi hiệu ứng bài của đối thủ: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Fusion Máy từ Extra Deck của bạn.


              Hiệu ứng gốc (EN):

              2 Level 5 Machine monsters Once per turn: You can detach 1 material from this card, then target 1 "Cyber Dragon" in your GY; Special Summon that target. Once per turn (Quick Effect): You can banish 1 "Cyber Dragon" from your hand or face-up from your Monster Zone; this card gains 2100 ATK until the end of this turn. If this card in your possession is sent to your GY by your opponent's card effect: You can Special Summon 1 Machine Fusion Monster from your Extra Deck.              Deck của CYBER DRAGON trong DUEL LINKS